Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Jie skelbiami Portugalijos oficialiojo leidinio, (Diário da República Eletrónico), interneto svetainėje.

Kokie pranešimai skelbiami?

Diário da República skelbiami septynių rūšių oficialūs pranešimai:

1. OFICIALŪS VYRIAUSYBĖS PRANEŠIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE

2. OFICIALŪS VYRIAUSYBĖS PRANEŠIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE

3. OFICIALŪS TEISMŲ PRANEŠIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE

4. KONSTITUCINIO TEISMO PRANEŠIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE

5. KONSTITUCINIO TEISMO IR AUDITO RŪMŲ SPRENDIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE

6. KONSTITUCINIO TEISMO, AUKŠČIAUSIOJO TEISINGUMO TEISMO, AUKŠČIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO IR AUDITO RŪMŲ SPRENDIMAI, PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE

7. AUKŠČIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO, ŠIAURĖS CENTRINIO ADMINISTRACINIO TEISMO IR PIETŲ CENTRINIO ADMINISTRACINIO TEISMO PRANEŠIMAI (PASKELBTI OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE)

Kurios (-ių) organizacijos (-ų) pranešimai skelbiami?

Oficialius vyriausybės ir teismų pranešimus skelbia toliau išvardytos septynių rūšių valstybinės organizacijos:

1. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE):

Oficialūs vyriausybės pranešimai, kuriuos skelbia Užsienio reikalų ministerija ir kurie yra susiję su priemonėmis, įtrauktomis į tarptautinius susitarimus ir konvencijas pagal Portugalijos Respublikos konstitucijos 119 straipsnio 1 dalies b punkto galutinį segmentą ir Įstatymo Nr. 43/2014 3 straipsnio 2 dalies b punkto galutinį segmentą ir 8 straipsnio 1 dalies s punktą.

2. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE):

 • Oficialūs vyriausybės pranešimai, paskelbti Oficialiojo leidinio 2 serijoje ir susiję su administracinėmis procedūromis pagal Įstatymą Nr. 35/2014 (Bendrasis įstatymas dėl darbo viešajame sektoriuje) ir Ministro vykdomąjį įsakymą Nr. 145-A/2011.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai, susiję su darbo užmokesčio lygio pasikeitimu į iš karto po atitinkamos pradinės kategorijos einančios kategorijos pareiginės algos lygį, toliau vykdant viešojo administravimo vadovybės funkcijas pagal Įstatymą Nr. 2/2004 (centrinių, regioninių ir vietinių valstybės administravimo tarnybų ir įstaigų vadovybės statutas).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl drausminės procedūros inicijavimo viešojo sektoriaus darbuotojui, kurio buvimo vieta yra nežinoma, kad jis galėtų pateikti savo atsiliepimą ir kad jam vėliau būtų galima taikyti drausminę nuobaudą pagal Įstatymą Nr. 35/2014 (Bendrasis įstatymas dėl darbo viešajame sektoriuje).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai, susiję su įstaigų ar tarnybų reorganizavimu likvidavimo, susijungimo ir restruktūrizavimo būdu pagal Įstatymą Nr. 35/2014 (Bendrasis įstatymas dėl darbo viešajame sektoriuje) ir Įstatyminį dekretą Nr. 200/2006 (bendroji tarnybų panaikinimo, sujungimo ir restruktūrizavimo bei darbuotojų integravimo sistema).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl viešojo administravimo darbuotojų komitetų statutų paskelbimo pagal Įstatymą Nr. 35/2014 (Bendrasis įstatymas dėl darbo viešajame sektoriuje).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo sistemos, apimančios fizines ir teisines apsaugos priemones pagal Įstatyminį dekretą Nr. 149/2015.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai, susiję su kultūros paveldo apsauga ir populiarinimu (pagal Įstatymą Nr. 107/2001), taip pat su kultūriniu požiūriu vertingo kilnojamojo turto klasifikavimo ir registravimo sistema ir kilnojamųjų kultūros vertybių eksporto, gabenimo, importo ir priėmimo taisyklėmis (pagal Įstatyminį dekretą Nr. 148/2015).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl kultūriniu požiūriu vertingo nekilnojamojo turto klasifikavimo tvarkos ir saugomų teritorijų sistemos bei išsamaus apsaugos plano pagal Įstatyminį dekretą Nr. 309/2009.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl vandens išteklių naudojimo sistemos pagal Įstatyminį dekretą Nr. 226-A/2007.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl vandens išteklių nuosavybės ir viešųjų vandens išteklių demarkacijos procedūros pagal Įstatymą Nr. 54/2005 (su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 78/2013, Įstatymu Nr. 34/2014 ir Įstatyminiu dekretu Nr. 353/2007.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų pedagogų įdarbinimo ir atrankos pagal Įstatyminį dekretą Nr. 83-A/2014.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl valstybinių ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų autonomijos, administravimo ir valdymo pagal Įstatyminį dekretą Nr. 137/2012.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai apie privalomas viešas konsultacijas dėl administracinių aktų projektų, kuriomis siekiama surinkti pasiūlymus ir naudingą informaciją, kaip numatyta Administracinio proceso kodekse, ir kurios yra patvirtintos Įstatyminiu dekretu Nr. 4/2015.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl aktų, kuriais deleguojančiosios ar perdeleguojančiosios įstaigos įgaliojimai deleguojami arba perdeleguojami įgaliotajai ar perįgaliotajai įstaigai, kaip patvirtinta Įstatyminiu dekretu Nr. 4/2015.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl elektros įrenginių licencijavimo elektros energijos gamybai, perdavimui, konversijai, paskirstymui ar naudojimui pagal Elektros įrenginių licencijavimo reglamentą, kaip patvirtinta 1936 m. liepos 30 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 26852.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl Įmonių pelno mokesčio kodekso (port. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) ir Gyventojų pajamų mokesčio kodekso (port. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl centrinės, regioninės ir vietos valdžios administravimo tarnybų ir įstaigų vyresniosios vadovybės pagal Įstatymą Nr. 2/2004.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl netiesioginio valstybės administravimo viešojo sektoriaus įstaigų valdybų vyresniosios vadovybės pagal Įstatymą Nr. 3/2004 (Bendrasis įstatymas dėl viešųjų institutų).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl tiesioginio valstybės administravimo organizavimo, struktūros ir veikimo pagal Įstatymą Nr. 4/2004.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl rinkėjų registre užregistruotų rinkėjų skaičiaus pagal Įstatymą Nr. 13/99 (rinkėjų registrams taikomos teisės normos).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl valstybinio verslo sektoriaus pagal Įstatyminį dekretą Nr. 133/2013.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl Portugalijos fondų ir užsienio fondų, vykdančių savo veiklą nacionalinėje teritorijoje, pripažinimo ir likvidavimo pagal Įstatymą Nr. 24/2012 (Bendrasis įstatymas dėl fondų).
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl valdžios pareigūnų institucijų sandaros, veiklos organizavimo ir teisinės sistemos pagal Įstatyminį dekretą Nr. 11/2012.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl Ministro Pirmininko tarnybos sandaros, organizacinės struktūros ir teisinės sistemos pagal Įstatyminį dekretą Nr. 12/2012.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl įpėdinių teisių gauti subsidijas, teikiamas Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos fondo, pagal 1960 m. balandžio 26 d. Įstatyminį dekretą Nr. 42945 su pakeitimais, padarytais 1962 m. gegužės 10 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 44331 ir 1982 m. spalio 29 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 434-G/82.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl Viešojo sektoriaus reformų statuto pagal Įstatyminį dekretą Nr. 498/72.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl vienodų teisių ir pareigų suteikimo Portugalijoje gyvenantiems Brazilijos piliečiams pagal Įstatyminį dekretą Nr. 154/2003.
 • Oficialūs vyriausybės pranešimai dėl matavimo priemonių ir metodų, naudojamų komercinėse, fiskalinėse ar darbo užmokesčio operacijose arba sveikatos, saugos ar energijos taupymo srityse, metrologinės kontrolės ir bandymo stendų pagal 1990 m. rugsėjo 20 d. Įstatyminį dekretą Nr. 291/90 ir 1990 m. spalio 9 d. Ministro vykdomąjį įsakymą Nr. 962/90.

3. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE)

 • Oficialūs teismų pranešimai administraciniais klausimais, susijusiais su teismų veiklos organizavimu ir valdymu, paskelbti Oficialiojo leidinio 2 serijoje.
 • Oficialūs teismų pranešimai dėl suinteresuotųjų šalių inicijuojamų arba gaunamų administracinio ir mokesčių teismo (tribunal administrativo e fiscal) šaukimų ieškovo iškeltoje byloje, paskelbti Oficialiojo leidinio 2 serijoje pagal Administracinių teismų proceso kodeksą.
 • Oficialūs teismų pranešimai dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo, paskelbti pagal Įstatymą Nr. 19/2012 (konkurencijos teisinė sistema).

4. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE)

 • Oficialūs teismų pranešimai dėl prievolės skelbti Konstitucinio teismo pareiškimus Oficialiojo leidinio 1 serijoje pagal Įstatymą Nr. 28/82 (Konstitucinio teismo veiklos organizavimas, veikimas ir procedūros; suvestinę redakciją anglų kalba galima rasti čia) ir pagal Įstatymą Nr. 43/2014 (teisės aktų paskelbimas, identifikaciniai duomenys ir forma).

5. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 2 SERIJOJE)

 • Konstitucinio teismo ir Audito rūmų sprendimai, kuriuos pagal teisės aktus privaloma skelbti Oficialiojo leidinio 2 serijoje pagal Įstatymą Nr. 28/82 (Konstitucinio teismo veiklos organizavimas, veikimas ir procedūros) ir Įstatymą Nr. 98/97 (Audito rūmų veiklos organizavimas ir procedūros).

6. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE)

7. (PASKELBTA OFICIALIOJO LEIDINIO 1 SERIJOJE)

 • Aukščiausiojo administracinio teismo, Šiaurės centrinio administracinio teismo ir Pietų centrinio administracinio teismo pranešimai, kurie turi būti paskelbti Oficialiojo leidinio 1 serijoje pagal paskelbimo lygiagrečia ar identiška forma principą, numatytą Administracinių teismų proceso kodekso 81 straipsnyje: suinteresuotųjų šalių (arba suinteresuotųjų sandorio šalių) šaukimo aktas turi būti paskelbtas toje pačioje Oficialiojo leidinio serijoje, kurioje buvo paskelbtas ginčijamas aktas.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip. Pagal Įstatyminio dekreto Nr. 83/2016 (kuriuo patvirtinama visuotinės nemokamos prieigos prie Diário da República viešoji paslauga) 1 ir 3 straipsnius.

Kokias paieškas galima atlikti?

Vartotojai gali nemokamai atlikti paieškas visame Diário da República 1 ir 2 serijose skelbiamame turinyje. Vartotojai gali naudoti du paieškos kriterijus:

 • bendrąją paiešką (pvz., Google), įrašydami tekstą paieškos laukelyje;
 • išplėstinę paiešką, naudodami vartotojo pasirinktus paieškos laukelius.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Nuo 2006 m. liepos 1 d. elektroninė Diário da República versija yra autentiška ir ten skelbiami aktai galioja visais teisiniais tikslais, kaip numatyta 1998 m. lapkričio 11 d. Įstatymo Nr. 74/98 (su pakeitimais, iš naujo paskelbtas 2014 m. liepos 11 d. Įstatymu Nr. 43/2014), 1 straipsnio 5 dalyje.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Taip. Vartotojai gali apsilankyti Oficialiojo leidinio svetainėje ir nemokamai užsisakyti kasdieninį naujienlaiškį, paieškos laukeliuose pasirinkdami iš anksto apibrėžtus raktažodžius arba leidinius, kad gautų savo kriterijus atitinkančią informaciją.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Oficialūs pranešimai neprieinami kaip atvirieji duomenys, nes dar nesukūrėme saugyklos, kurioje visa informacija būtų pateikta pakartotinai naudoti tinkamu struktūrizuotu formatu.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.