Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ametlike teadaannete avaldamine - Taani

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse väljaandes Statstidende veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://statstidende.dk/.

14. oktoobrini 2005 ilmus Statstidende ka paberil.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Statstidendes avaldatakse teadaandeid, mille avaldamine on kohustuslik ja millel on kodanike, äriühingute ja ametiasutuste jaoks õiguslik mõju. Lisaks avaldatakse teatavaid muid teadaandeid.
Teadaanded puudutavad muu hulgas pärandvara (nt võlausaldajatele mõeldud proklama), pankrotivara (nt pankrotimäärus - konkursdekret) ja äriühingute ümberkorraldamisi. Lisaks avaldatakse avalikke üleskutseid ja muid samalaadseid kutseid kohtusse ilmumiseks, teadaandeid sundmüügi ning valimiste ja rahvahääletuste kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Avaldatakse kohtute, advokaatide, avalike asutuste ja eraettevõtjate teadaanded.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Nii ühekordseid kui ka püsiotsinguid saab teha tasuta (vt allpool).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Statstidende on ilmunud elektrooniliselt 2000. aastast. Alates 15. oktoobrist 2005 avaldatakse seda ainult elektrooniliselt.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Võimalik on seadistada püsiotsingud. See on tasuta, kuid eeldab kasutajaks registreerumist.
Samuti on võimalik tellida Statstidende päevaväljaande PDF-versioon. Sel juhul saadetakse Statstidende selle avaldamise päeval e-postiga PDF-vormingus.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Avatud andmetele pääseb igaüks ligi REST-otsingu kaudu aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://statstidende.dk. Praegu on käimas Statstidende tehniline edasiarendamine. Sellega seoses arutatakse, kas seda võimalust peaks pakkuma ka edaspidi.

Viimati uuendatud: 27/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Saksamaa

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kuna Saksamaa on föderaalriik, otsustavad liidumaad oma ametlike teadaannete avaldamise üle ise. Nad on loonud endale sel eesmärgil veebilehed, millest mõned leiab Lingil klikates avaneb uus akenföderaalsest ja liidumaade õigusportaalist (Justizportal des Bundes und der Länder) . Järgnev teave puudutab eranditult föderaalvalitsuse väljaandeid.

Väljaanne Väljaande sisu
Lingil klikates avaneb uus akenBundesgesetzblatt Ainult elektrooniline koopia ametlikust trükiversioonist
Lingil klikates avaneb uus akenBundesanzeiger

Ametlik rubriik; kohtuid puudutav rubriik
(ainult elektroonilisel kujul)

Lingil klikates avaneb uus akenBundessteuerblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul
Lingil klikates avaneb uus akenGemeinsames Ministerialblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul
Lingil klikates avaneb uus akenVerkehrsblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Väljaanne Teadaannete liigid
Bundesgesetzblatt Seadused, rahvusvahelised lepingud, määrused, teadaanded, ettekirjutused, föderaalse konstitutsioonikohtu (Bundesverfassungsgericht) teated ja teatud otsused
Bundesanzeiger Määrused, muud ametlikud teadaanded, pakkumiskutsed, suunised ja kohtuteated. Kohtuteated hõlmavad kohtute teateid seoses kohtuvaidluste registriga vastavalt investoritevaheliste vaidluste näidismenetluse seadusele (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), avalikke teateid, kriminaalasju, kohtukutseid isikutele ja dokumentide esitamise kutseid, menetlusest kõrvalejätmise otsuseid, tühistamisi ja muid otsuseid, kohtukutseid kolmandatele isikutele, pankrotte, maksejõuetusmenetlusi ning anonüümsete või pseudonüümi all loodud teoste registrit
Bundessteuerblatt Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja (Bundesfinanzhof) otsused
Gemeinsames Ministerialblatt Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja (Bundesfinanzhof) otsused
Verkehrsblatt Transpordiga seotud ametlikud nõuded, teated sõidukite omandiõigust tõendavatest ja registreerimisdokumentidest, mis on kaduma läinud

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Väljaanne Avaldamisorgan
Bundesgesetzblatt Föderaalasutused
Bundesanzeiger Föderaalsed ja liidumaade ametiasutused, kohtud ja prokuratuurid
Bundessteuerblatt Föderaalne rahandusministeerium ja liidumaade kõrgeimad maksuasutused
Gemeinsames Ministerialblatt Kõik esilehel loetletud föderaalministeeriumid
Verkehrsblatt Kõik föderaalministeeriumid, liidumaade reguleerivad asutused

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Väljaanne Tasuta juurdepääs
Bundesgesetzblatt Jah (ainult lugemine)
Bundesanzeiger Jah
Bundessteuerblatt Osaliselt (mitte kõige värskemad ega vanemad väljaanded)
Gemeinsames Ministerialblatt Ainult sisukorrad
Verkehrsblatt Ainult ametlike teadaannete pealkirjad (sisule juurdepääs tasuline)

Mis liiki otsinguid saab teha?

Väljaanne Otsingu liik
Bundesgesetzblatt

Tasuta: ei ole kättesaadav

täistekstiotsing, otsing väljendi, pealkirja, lühendi, avaldamiskuupäeva, väljakuulutamise aasta ja osa järgi

Bundesanzeiger Märksõna, osa, avaldamiskuupäev, väljaande liik, väljaandev asutus/kohus (haldus- ja kohtuid puudutavad rubriigid); viide, pealkiri (ametlik rubriik); toimiku number (kohtuid puudutav rubriik)
Bundessteuerblatt Maksuliik, dokumendi liik, normide järjestus, kuupäev, toimiku number, dokumendi number, liidumaa, teema / juhtpõhimõte, viide
Gemeinsames Ministerialblatt Väljaanne, leheküljenumber, aasta ja täistekstiotsing
Verkehrsblatt Valdkond, pealkiri, märksõnad, kuupäev, määruse number

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Väljaanne Kättesaadavuse alguskuupäev
Bundesgesetzblatt

Väljaande 1. osa elektrooniline versioon on olnud trükiversiooniga samal ajal kättesaadav alates 1998. aastast; 2. osa elektrooniline versioon on olnud trükiversiooniga samal ajal kättesaadav alates 1999. aastast

Otsida on võimalik kõikidest alates 23. maist 1949 avaldatud väljaannetest

Bundesanzeiger

Üksikud väljaanded alates 30. augustist 2002
Kõik väljaanded alates 1. aprillist 2012

Bundessteuerblatt Otsida on võimalik alates 1992. aastast avaldatud väljaannetest
Gemeinsames Ministerialblatt Otsida on võimalik alates 1950. aastast avaldatud väljaannetest
Verkehrsblatt Otsida on võimalik alates 1947. aastast avaldatud väljaannetest

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Väljaanne Automaatotsing Avatud andmed
Bundesgesetzblatt Ei Ei
Bundesanzeiger Ainult tasulise teabeteenusena Ei
Bundessteuerblatt Ei Ei
Gemeinsames Ministerialblatt Ei, ainult järgmise väljaande avaldamise kuupäev Ei
Verkehrsblatt Ei Ei
Viimati uuendatud: 29/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Eesti

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Olulisemad avalikkusele suunatud teadaanded avaldatakse ametlike teadaannete veebilehel.  Mõnedel juhtudel nähakse õigusaktidega ette teadaannete avaldamise ka ajalehtedes.

Ametlikud Teadaanded ilmub võrguväljaandena ainult elektroonilisel kujul alates 2003. aasta 1. juulist. Ametlikud Teadaanded on ühtlasi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu. Ametlikud teadaanded on kõigile tasuta kasutamiseks aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest.

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadandeid kahel eesmärgil:

 1. Teadaanded, mille eesmärk on teavitada isikut ning mis ei tohi muutuda isikute eraelu puutumatuse kaitse eesmärgil taaskasutatavaks. Sellistele andmetele rakendatakse Ametlikes Teadaannetes avaldamise tähtaegu ja avaldamise lõpetamisel juurdepääsupiiranguid ning nendele ei rakendata taaskasutamise nõudeid.
 2. Teadaanded, mille eesmärk on teavitada kõiki ja igaüht ning mis peaksid muutuma masinloetaval kujul taaskasutatavaks.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja vabade elukutsete (notarid, kohtutäiturid) ametiülesannete täitmiseks ettenähtud teadaandeid. Samuti avaldatakse eraõiguslike juriidiliste isikute teadaandeid, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest ning mida avaldatakse avaliku huvi eesmärgiil ehk üldsuse teavitamiseks (ühingute jagunemised, likvideerimised jne).

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Juurdepääs kõigile Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaannetele on tasuta.

Teadaannete avaldamiseks, mis avaldatakse eraisiku huvides, näiteks teated dokumendi kaotamise kohta, kohustus tasuda riigilõiv.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Avaldatud teadaandeid saab otsida liigi, pealkirja, avaldaja, mõjupiirkonna ja ületekstiotsinguga.

Minu Ametlike Teadaannete teenus võimaldab eri liiki teadaandeid tellida enda e-posti aadressile ja vaadata enda kohta arhiivi kantud teadandeid, mille avaldamine on lõpetatud. Isikule suunatud teadannete avaldamine lõpetatakse ja teadaanne kantakse arhiivi, kui see on täitnud oma eesmärgi. See toimub ka juhul, kui isikule kättetoimetamiseks suunatud teadaanne on isiku autentimisel id-kaardiga tema poolt Minu Ametlike Teadannete teenust kasutades kinnitatud.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

2003. aasta 1. juulist. Ametlike Teadaannete veebilehel on nähtavad ka varem paberil avaldatud teadaanded, mille eesmärk on üldsuse teavitamine.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta teateid?

Kõiki Teadandeid saab tellida enda e-postile ja Minu Ametlike Teadannete teenust kasutamisel salvestada. Minu Ametlike Teadannete teenuse kasutamine eeldab isiku autentimist id-kaardi või mobiil id-ga. Minu Ametlike Teadaannete teenuse kasutamisel saab vaadata enda kohta Ametlike Teadaannete arhiivi kantud teadaandeid aga samuti vaadata, kes on isiku põhiselt arhiivi kantud teadaannetega tutvunud.

Lisaks on Ametlikes Teadaannetes võimalik teadaannete otsimiseks ja taaskasutamiseks kasutada URI-sid. URI unikaalsus sõltub sellest, kui palju URI komponente on täidetud. URI kaudu saab avada ühe või mitu avaldatud teadaannet kas HTML formaadis sarnaselt otsingutulemusele, XML või siis XML-RDF failina.

Teadaande URI kaudu on võimalik avada avalikult kättesaadavaid teadaandeid, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks või mille avaldamine ei ole lõpetatud.

URI kasutamiseks tuleb koostada huvi pakkuva teadaande avaldamisandmetele vastav veebiaadress.

Täpsem juhis URI põhiseks otsinguks - Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Avaandmetena on kättesaadavad teadaanded, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks ehk teadaanded, mis on avaldatud üldsuse teavitamiseks. Avaandmetena ei ole lisaks kättesaadavad teadaanded, mille avaldamine on lõpetatud ja arhiivi kantud.

Avaandmed on reaalajas URI-dena allalaetavad. URI unikaalsus sõltub sellest, kui palju URI komponente on täidetud. URI kaudu saab avada ühe või mitu avaldatud teadaannet kas HTML formaadis sarnaselt otsingutulemusele, XML või siis XML-RDF failina. URI kasutamiseks tuleb koostada huvi pakkuva teadaande avaldamisandmetele vastav veebiaadress.

Viimati uuendatud: 14/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Kreeka

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenRiiklik trükikoda (Ethnikó Typografeía): teadaanded avaldatakse Kreeka ametlikus väljaandes (Efimerída tis Kyvérnisis).
Asutused, kes lasevad trükiseid riiklikus trükikojas trükkida, katavad trükitoote trükkimiskulud või hangivad tööks vajaliku kulumaterjali. Kulud arvutab selleks otsarbeks loodud trükikoja ametnikest koosnev alaline komisjon, kelle kolm liiget nimetab trükikoja erisekretär.

Lingil klikates avaneb uus akenLäbipaistvus (Diávgeia)

Lingil klikates avaneb uus akenÜlemkohus (Áreios Págos)

Lingil klikates avaneb uus akenRiiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Riiklik trükikoda: seaduse 3469/2006 artikkel 7.

Läbipaistvus: seaduse 3861/2010 artikkel 2.

Ülemkohus: 2007. aastal ja hiljem tehtud tsiviil- ja kriminaalkohtu otsused.

Riiginõukogu: halduskohtu otsused.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Riiklik trükikoda: teadaanded avaldab asjaomane asutus avaliku asutuse või laiema avaliku sektori asutuse taotlusel.

Läbipaistvus: seaduse 3861/2010 artiklis 2 viidatud teadaanded avaldab internetis viivitamata asutus, kes teadaande koostab.

Ülemkohus: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Riiginõukogu: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsinguid saab teha terminite, sõnade või võtmefraaside, registrinumbrite, kohtuotsuse numbrite, väljaande numbrite, teemade, kategooriate, liikide, asutuste, kuupäevade järgi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Riiklik trükikoda: 1997.

Läbipaistvus: 2010.

Ülemkohus: 2007.

Riiginõukogu: 2016.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.
Iga asutus vastutab ametlike teadaannete andmebaasi selle osa toimimise ja sisu eest, mida ta haldab. Seega asub andmehoidla ja/või tehniline teave asjaomaste asutuste siseandmebaasides.

Viimati uuendatud: 01/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Hispaania

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse Hispaania eri haldustasandite ametlikes väljaannetes.

Kõikide väljaannete elektroonilised versioonid on ametlikud ja autentsed ning väljaannetel on andmebaasiteenused, mille abil saab avaldatud teadaandeid otsida.

Veebisaidid:

Riik: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/.

17 autonoomset piirkonda ja 2 autonoomset linna: lingid leiab aadressilt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php.

Kohalikud omavalitsused (provintside ametlikud väljaanded): lingid leiab aadressilt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

 • Haldusaktid (personaliküsimused, haldusotsused, eri haldustoimingute avalikustamise otsused)
 • Avatud hankemenetluse teated
 • Teadaanded tulemusteta jäänud teadete kohta
 • Teatavad kohtute avaldatavad teated.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kõikide avalike asutuste teated, igaüks oma ametlikus väljaandes.

Kohtute teated.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

 • Vaba tekst (k.a isikute nimed)
 • Liik
 • Väljaandev organisatsioon
 • Väljaandmise kuupäev
 • Avaldamise aasta
 • Ametlik number

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Seadus, millega lubatakse ametlikke väljaandeid elektrooniliselt avaldada, võeti vastu 2007. aastal.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Hispaania riigi ametliku väljaande ning autonoomsete piirkondade ja linnade enamiku ametlike väljaannete puhul saab. Provintside ametlike väljaannete puhul ei ole see veel alati võimalik.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla või tehnilist teavet?

Avatud andmete kättesaadavus sõltub ametlikust väljaandest. Mõnel neist on avatud andmed ja XML-vorming.

Viimati uuendatud: 20/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ametlike teadaannete avaldamine - Horvaatia

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaidil ja Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumi e-teadetetahvlil. Kõik ametlikud teadaanded on elektroonilisel kujul avalikult kättesaadavad, kuid ainult nende paberversioon on õiguslikult siduv, st toob kaasa õiguslikud tagajärjed.

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne)

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

E-teadetetahvlil avaldatakse järgmised teadaanded: riigihanked, e-oksjonid, kontsessioonid, konkursid, vabad töökohad, teated äriühingute kohta, kodade teadaanded, otsused pankrotimenetluse ja pankroti lühimenetluse algatamise kohta, teovõimetusega seotud otsused, likvideerimised, kohtute ja notarite avalikud teadaanded, kohturegistri kanded jne.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

 • Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne;
 • justiitsministeeriumi e-teadetetahvlil avaldatakse ka kohtute ja muude pädevate ametiasutuste otsused, mis tehakse pankrotimenetluses (otsused pankrotimenetluse algatamise kohta, kutsed istungitele). Justiitsministeeriumi pädevuses on e-teadetetahvli toimimiseks vajaliku IT-süsteemi haldamine.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaitidel on võimalik teha otsinguid märksõna, teadaande kuupäeva, liigi või konkreetse valdkonna (nt vahetuskurss) järgi;

E-teadetetahvlil on võimalik teadaandeid otsida failitähise, dokumendi nime, teadaande sisu või PINiga.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaidil on teadaandeid avaldatud elektroonilisel kujul alates 2014. aasta jaanuarist.

E-teadetetahvli tarkvararakendus loodi, st võeti kasutusele 1. novembril 2014.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Horvaatia Vabariigi ametlikus väljaandes on loodud teavitussüsteem riigihankemenetlustega seotud avalike teadaannete jaoks (elektrooniline riigihangete väljakuulutamise tööriist) – lõppkasutajatele mõeldud teated saadetakse e-posti aadressile või isikustatud elektroonilisse postkasti.

E-teadetetahvlil avaldatavate teadaannete jaoks ei ole kasutajate teavitamise süsteemi loodud. Erandid on maksuamet (Porezna uprava) ja finantsagentuur (Financijska agencija; FINA), kelle jaoks justiitsministeerium on loonud veebiteenuse, mille kaudu saavad need asutused e-teadetetahvlilt iga päev (korduvalt) andmeid alla laadida.

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Küpros

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaande õiguslikult siduv tekst avaldatakse paberkandjal, internetis on teadaanded vabalt kättesaadavad aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Avaldatakse järgmisi teadaandeid: vabad ametikohad avalikus sektoris, riigihanked, sundvõõrandamised ja rekvireerimised, ametissenimetamised, edutamised ning ametissenimetamiste kinnitamine ja tühistamine, pensionileminekud, ametnike asetäitjate ametissenimetamised, tagasiastumised, ministrite ametissenimetamised, surmateated, vabariigi presidendi saabumine, lahkumine ja asendamine, vabariigi presidendi ametissenimetamised, ministrite nõukogu ja parlamendi otsused, valitsuse ja parlamendiliikmete esitatud seaduseelnõud, rahvusvahelised lepingud, osakondade struktuuriskeemid ja seadustega, nt äriühingute seadusega, ettenähtud teadaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

 • Riigi teadaanded
 • Riigi osalusega organisatsioonide teadaanded
 • Kohalike omavalitsuste teadaanded
 • Isikute (advokaatide) teadaanded äriühingute seaduse alusel

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsida saab kogu sisust, mis on avaldatud Küprose ametlikus väljaandes (Epísimi Efimerída).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 10. detsembrist 2004.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded on avatud andmetena vabalt kättesaadavad riikliku trükikoja (Kyvernitikó Typografeío) veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Läti

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lätis avaldatakse ametlikud teadaanded väljaandes Lingil klikates avaneb uus akenLatvijas Vēstnesis, mis on Läti Vabariigi ametlik väljaanne.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikus väljaandes avaldatakse järgmist liiki teateid:

 • tegevusaruanded,
 • enampakkumised,
 • kohtuotsused,
 • doktoritööd,
 • pärimisteated,
 • erastamisteated,
 • äriregistri teave,
 • ettevõtete registri teave,
 • Euroopa majandushuviühingute registri teave,
 • erakonnaregistri teave,
 • avalike teenistuste konkursside teated,
 • abieluvararežiimid,
 • teated territoriaalse planeerimise kohta,
 • teated võlausaldajatele,
 • kohustise arveldamise teated,
 • teated aktsionäridele / osanikele ja liikmetele,
 • volituste tagasivõtmine,
 • riigikassa,
 • kohtukutsed,
 • asjade ja tööde tellimused,
 • dokumentide ja ametlike templite tühistamised,
 • muud erinevad teated.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikus väljaandes avaldatakse ametlikud teadaanded, mille on esitanud ametiasutused ja institutsioonid või üksikisikud (kanded avalikesse registritesse, teated, avalike asutuste ja nende ametnike ning üksikisikute teadaanded või teave), kui selliste teadaannete ametlik avaldamine on seadustega ette nähtud.
Lingil klikates avaneb uus akenLoetelu õigusnormidest, millega on ametlik avaldamine ette nähtud.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsingu tegemiseks võib sisestada vaba teksti.
Tulemusi saab filtreerida avaldamisaasta ja teate liigi alusel.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Ametliku väljaande veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.vestnesis.lv on kõikide ametlike väljaannete elektrooniline versioon kättesaadav alates esimese avaldamise kuupäevast, st 25. veebruarist 1993.
Kuni 1. juulini 2012 ilmunud dokumentide ametlik väljaanne on kättesaadav trükiväljaandes „Latvijas Vēstnesis“.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ei, kuid ametlikud teadaanded on kättesaadavad teabe taaskasutamiseks. Lingil klikates avaneb uus akenLisateave ametlikus väljaandes avaldatud teabe taaskasutamise kohta.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ametlike teadaannete avaldamine - Holland

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://officielebekendmakingen.nl. Vanemaid teadaandeid saab otsida veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Eelnimetatud veebisaitidel avaldatakse kõik teadaanded, mis ilmuvad Madalmaade seitsmes ametlikus väljaandes. Uued või muudetud õigusaktid avaldatakse seaduste ja määruste bülletäänis Staatsblad. Valitsuse ametlikus väljaandes Staatscourant avaldatakse õigusnormid ja valitsusorganisatsioonide teadaanded, kui see on seadusega ette nähtud. Lepingud ja muud rahvusvahelised kokkulepped, millega Madalmaad on ühinenud, avaldatakse lepingute ja konventsioonide kogus Tractatenblad. Provintside, omavalitsuste ja veeametite õigusnormid ja teadaanded avaldatakse vastavalt provintside ametlikus väljaandes Provinciaal blad, omavalitsuste ametlikus väljaandes Gemeenteblad ja veeameti ametlikus väljaandes Waterschapsblad. Kohalike asutuste korralduse ühisväljaandes Blad gemeenschappelijke regelingen avaldatakse mitmesuguste avalike asutuste vahelise partnerlusega seotud õigusnormid ja teadaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kõikide organisatsioonide teadaanded, kel on seadusjärgne kohustus oma teadaanded avaldada.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Jooksva päeva teadaandeid on võimalik vaadata aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://officielebekendmakingen.nl. Siin saab filtreerida otsingut ainult väljaande nime alusel.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl saab otsida pealkirjas või tekstis olevate sõnade järgi ja filtreerida otsingut väljaande kuupäeva, väljaande nime, väljaandva organisatsiooni ja teema alusel (mille jaoks on olemas kindlaksmääratud valikute loetelu).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 1995. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Igaühel on võimalik registreeruda tasuta teavitusteenuse saajaks. Teenuseid on kaht liiki.

Standardne teavitusteenus võimaldab kasutajal päringut salvestada. Seejärel saadetakse talle e-kiri koos hüperlingiga iga uue dokumendi juurde, mis vastab otsingukriteeriumidele.

Samuti on olemas teenus Berichten over uw buurt (teated teie naabruskonna kohta), mis võimaldab kodanikel saada iga päev e-kirja ülevaatega kõikidest piirkondlike ja kohalike asutuste avaldatud teadetest, mis on nende naabruskonna jaoks olulised. „Oma naabruskonda“ saab määratleda sihtnumbri ja raadiuse järgi (sadades meetrites).

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded on avatud andmetena vabalt kättesaadavad SRU liidese kaudu (SRU = otsimine/leidmine URLi kaudu).

Selle veebiteenuse juhend (ja aadress) asub aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (ainult hollandi keeles).

Viimati uuendatud: 06/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Austria

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justiz.gv.at

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/ avaldatakse järgmist liiki teadaandeid:

 • aruanded,
 • eksperdiarvamused,
 • arvamused,
 • hindamised,
 • ringkirjad,
 • suunised,
 • konsulteerimiseks esitatud tekstid,
 • põhikirjalised dokumendid,
 • statistika,
 • käsiraamatud,
 • teated vabade ametikohtade täitmiseks,
 • ametissemääramiste avaldamine.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) avaldatakse järgmisi teadaandeid:

 • maksejõuetusjuhtumid (pankrot, restruktureerimine, võlgade ümberkujundamine),
 • müük ja rentimine maksejõuetusmenetluses,
 • sundenampakkumised:
  • kinnisvara,
  • vallasvara,
 • pankrotivara valitsemine,
 • vabatahtlikud enampakkumised,
 • ametlikud teated ja teadaanded kriminaalmenetluses:
  • kriminaalkohtute teadaanded,
  • kriminaalõiguslik sissenõudmine,
  • kättetoimetamise teated kriminaalmenetluses,
  • uurimiste lõpetamine,
 • avalikud teated:
  • eestkostjad ja kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • tühistamised,
  • isiku surnuks tunnistamise teated/surmatõendid,
  • pärimisteated,
  • arestimist ja konfiskeerimist käsitleva seaduse (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) kohased ametlikud teated,
  • elanike esindamine vastavalt hooldekodus viibimise seaduse (Heimaufenthaltsgesetz) §-le 8,
  • patsientide ombudsman vastavalt raviasutusse paigutamise seaduse (Unterbringungsgesetz) §-le 13,
  • juriidilistele isikutele kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • äriregistrit pidavate kohtute (Firmenbuchgerichte) poolt kättetoimetamine avaliku teadaandega,
  • äriregistrit pidavate kohtute teadaanded,
  • kinnistusregistrit pidavate kohtute (Grundbuchsgerichte) teadaanded,
  • konkurentsikohtu (Kartellgericht) otsused,
 • ettevõtete väljaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Põhiseaduse, reformide, dereguleerimise ja kohtute föderaalministeeriumi teadaandeid

Kohtute, prokuratuuride, advokaatide ja notarite teadaandeid

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Justiitsministeeriumi kodulehel (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/) saab teha kõigist veebisaidil olevatest dokumentidest lihtsat sõnaotsingut.

Kõikides Ediktsdatei veebisaidi (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) kategooriates pakutakse sõnaotsingu võimalust. Lisaks saavad kasutajad teha mitme teadaannete kategooria puhul otsinguid asja numbri järgi. Enampakkumiste puhul saab otsida ka objekti alusel. Need on vaid mõned otsinguliikide näited, kuna erinevate kategooriate puhul on väga erinevaid otsinguvõimalusi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Justiitsministeeriumi veebisait (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/) ja Ediktsdatei veebisait (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) on olnud internetis alates 2000. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ediktsdatei veebisaidil olevad teadaanded on vabalt kättesaadavad ja neid on võimalik seejärel ka HTML-failidena töödelda (koopiakaitse puudub). Samuti on võimalik saada litsents vastavalt teabe taaskasutamise seadusele (Informationsweiterverwendungsgesetz, IWG). Andmed ei ole praegu avatud andmete vormingus kättesaadavad.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justiz.gv.at/ olevad väljaanded on eelkõige seotud olemasolevate PDF-vormingus dokumentidega. On ka mõni Wordi dokument, kuigi seda esineb harva. Kõik avaldatakse veebisisu haldamise süsteemi (Web Content Management System, WCMS) osana ja on vabalt kättesaadavad HTML-lehekülgedel. Dokumendid saab HTML-lehekülgedelt manusena alla laadida.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ametlike teadaannete avaldamine - Portugal

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Need avaldatakse Portugali ametliku väljaande veebisaidil Lingil klikates avaneb uus aken(Diário da República Eletrónico).

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Diário da Repúblicas avaldatakse seitset liiki ametlikke teadaandeid.

1. VALITSUSE AMETLIKUD TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

2. VALITSUSE AMETLIKUD TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

3. AMETLIKUD KOHTUTE TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

4. KONSTITUTSIOONIKOHTU TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

5. KONSTITUTSIOONIKOHTU JA KONTROLLIKOJA OTSUSED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

 • Lingil klikates avaneb uus akenSeadus nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused) (ingliskeelne konsolideeritud versioon asub Lingil klikates avaneb uus akensiin)
 • Lingil klikates avaneb uus akenSeadus nr 98/97 (kontrollikoja korraldus ja menetlused)

6. KONSTITUTSIOONIKOHTU, ÜLEMKOHTU, KÕRGEMA HALDUSKOHTU JA KONTROLLIKOJA OTSUSED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

7. KÕRGEMA HALDUSKOHTU, NORTE CENTRALi HALDUSKOHTU JA SUL CENTRALi HALDUSKOHTU TEADAANDED (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikke valitsuse ja kohtute teadaandeid avaldavad seitset liiki avaliku sektori organisatsioonid, mis on allpool loetletud.

1. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

Valitsuse ametlikud teadaanded, mille avaldab välisministeerium ja mis on seotud rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides sisalduvate instrumentidega vastavalt Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 119 lõike 1 punkti b lõpuosale, Lingil klikates avaneb uus aken seaduse nr 43/2014 artikli 3 lõike 2 punkti b lõpuosale ja artikli 8 lõike 1 punktile s.

2. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias ja mis on seotud haldusmenetlustega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus) ja Lingil klikates avaneb uus akenministri rakendusmäärusele nr 145-A/2011
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud tasustamistingimuste muutmisega palgaastmes, mis järgneb vahetult asjaomasele algkategooriale, juhtimisülesannete jätkuva täitmise korral avalikus halduses vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 2/2004 (kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi riigihaldusteenistuste ja -asutuste juhtkonna põhimäärus)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avaliku sektori töötaja suhtes distsiplinaarmenetluse algatamisega; sellised teated avaldatakse, kui töötaja asukoht on teadmata ja selle eesmärk on saada töötajalt selgitused ja pöörata distsiplinaarkaristus hiljem täitmisele vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud organite või teenistuste ümberkorraldamisega lõpetamise, ühinemise ja restruktureerimise kaudu vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus) ja Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 200/2006 (avalike teenistuste lõpetamise, ühinemise ja ümberkorraldamise ning personali töökorralduse sujundamise üldine süsteem)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avaliku halduse töötajate töönõukogude põhimääruse avaldamisega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud vaimse kultuuripärandi kaitsesüsteemiga, kaasa arvatud kaitsemeetmete ja õigusliku kaitse menetlustega, vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 149/2015.
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kultuuripärandi kaitse ja edendamisega (vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 107/2001), kultuuriväärtusega vallasvara klassifitseerimise ja registreerimise süsteemiga ning kultuurilise vallasvara ekspordi, transpordi, impordi ja lubade andmise eeskirjadega (vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 148/2015)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud kultuuriväärtusega kinnisvara klassifitseerimise menetluse, kaitsealade süsteemi ja üksikasjaliku kaitsekavaga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 309/2009
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud veevarude kasutamise süsteemiga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 226-A/2007
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud veevarude omandiõigusega ja üldkasutatavate veevarude piiritlemise menetlusega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 54/2005 (muudetud Lingil klikates avaneb uus akenseadustega nr 78/2013 ja Lingil klikates avaneb uus akennr 34/2014 ning Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusega nr 353/2007)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud koolieelse, põhi- ja keskharidusasutuste õppepersonali värbamise ja valikuga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 83-A/2014
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud riiklike koolieelsete, põhi- ja keskharidusasutuste autonoomsuse, haldamise ja juhtimisega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 137/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kohustusega pidada avalikke konsultatsioone õigusaktide eelnõude üle ettepanekute ja arvamuste kogumiseks vastavalt haldusmenetluse seadustikule, heaks kiidetud Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusega nr 4/2015
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud delegeeriva või edasi delegeeriva organi volituste delegeerimise või edasidelegeerimisega delegeeritud või edasidelegeeritud organile vastavalt haldusmenetluse seadustikule, heaks kiidetud Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusega nr 4/2015
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud elektripaigaldiste litsentseerimisega elektrienergia tootmiseks, ülekandmiseks, muundamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks vastavalt elektripaigaldise litsentseerimise määrusele, heaks kiidetud 30. juuli 1936. aasta Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusega nr 26852
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud Lingil klikates avaneb uus akenäriühingu tulumaksu seadustikuga (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) jaLingil klikates avaneb uus aken üksikisiku tulumaksu seadustikuga (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi riigihaldusteenistuste ja -asutuste kõrgema juhtkonnaga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 2/2004
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avalik-õiguslike kaudselt riigi haldusalasse kuuluvate asutuste haldusnõukogude kõrgema juhtkonnaga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 3/2004 (avalik-õiguslike asutuste raamseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud otse riigi haldusalasse kuuluvate asutuste korralduse, struktuuri ja toimimisega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 4/2004
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud valimisnimekirjas registreeritud hääletajate arvuga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 13/99 (valimisnimekirjade suhtes kohaldatavad õigusnormid)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud osaliselt või täielikult riigile kuuluvate ettevõtetega, vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 133/2013
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud Portugali sihtasutuste ja riigi territooriumil tegutsevate välismaiste sihtasutuste tunnustamise ja lõpetamisega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 24/2012 (sihtasutuste raamseadus)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud valitsusliikmete kabinettide koosseisu, korralduse ja õigusraamistikuga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 11/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud peaministri büroo koosseisu, organisatsioonistruktuuri ja õigusraamistikuga vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 12/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud relvajõudude tagatisfondi kaudu kindlustatutele määratud toetuste pärijate tunnustamisega vastavalt Lingil klikates avaneb uus aken26. aprilli 1960. aasta dekreetseadusele nr 42945, muudetud Lingil klikates avaneb uus aken10. mai 1962. aasta dekreetseadusega nr 44331 ja 29. oktoobri 1982. aasta dekreetseadusega nr 434-G/82Lingil klikates avaneb uus akenhttps://dre.pt/application/conteudo/243479
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud riigireformi põhimäärusega vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 498/72
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud võrdsete õiguste andmise ja kohustuste kehtestamisega Portugalis elavatele Brasiilia kodanikele vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 154/2003
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud mõõtevahendite metroloogilise kontrolli ja meetoditega, mida kasutatakse kaubanduse, maksude või palkadega seotud tegevuses või tervishoiu, ohutuse või energiasäästu valdkonnas, samuti katsestendide puhul, vastavalt 20. septembri 1990. aasta Lingil klikates avaneb uus akendekreetseadusele nr 291/90 ja Lingil klikates avaneb uus akenministri 9. oktoobri 1990. aasta rakendusmäärusele nr 962/90

3. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Kohtute ametlikud teated haldusasjades, mis on seotud kohtute korralduse ja juhtimisega ning avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias
 • Kohtute ametlikud teated, mis on seotud haldus- ja maksukohtule (tribunal administrativo e fiscal) esitatud kaebusega seoses huvitatud poolte (või nende vastustajate) kohtusse kutsumisega ja mis avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias kooskõlas halduskohtumenetluse seadustikuga
 • Kohtute ametlikud teadaanded, mis on seotud konkurentsieeskirjade rikkumisega ja avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 19/2012 (konkurentsi õigusraamistik)

4. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

 • Kohtute ametlikud teated, mis on seotud kohustusega avaldada konstitutsioonikohtu arvamusi ametliku väljaande 1. seerias vastavaltLingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused; ingliskeelne konsolideeritud versioon asubLingil klikates avaneb uus akensiin) jaLingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 43/2014 (õigusaktide avaldamine, identifitseerimine ja vorm)

5. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Konstitutsioonikohtu ja kontrollikoja otsused, mille puhul seadusega nähakse ette avaldamine ametliku väljaande 2. seerias vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused) ja Lingil klikates avaneb uus akenseadusele nr 98/97 (kontrollikoja korraldus ja menetlused)

6. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

7. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

 • Kõrgema halduskohtu, Norte Centrali halduskohtu ja Sul Centrali halduskohtu teadaanded, mis tuleb avaldada ametliku väljaande 1. seerias vastavalt paralleelsete või samaväärsete avaldamisvormide põhimõttele, mis on ette nähtud Lingil klikates avaneb uus akenhalduskohtumenetluse seadustiku artiklis 81: kutse huvitatud poolte (või huvitatud vastustajate) kohtusse ilmumiseks tuleb avaldada ametliku väljaande samas seerias, kus avaldati vaidlustatud akt

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, vastavalt Lingil klikates avaneb uus akendekreetseaduse nr 83/2016 (millega kiidetakse üldise avaliku teenusena heaks vaba juurdepääs Diário da Repúblicale) artiklitele 1 ja 3.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Kasutajad saavad teha tasuta otsinguid kogu sisus, mis avaldatakse Lingil klikates avaneb uus akenDiário da República 1. ja 2. seerias. Kasutajatel on võimalik kasutada kahte otsingukriteeriumi:

 • üldotsingud (nt Google), mille puhul trükitakse tekst otsinguväljale;
 • täppisotsingud, mille puhul kasutaja valib otsinguväljad.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Diário da República elektrooniline väljaanne on siduv 1. juulist 2006 ja selles aktide avaldamine on olnud seadusjõuline kõikidel õiguslikel eesmärkidel vastavalt 11. novembri 1998. aasta seaduse nr 74/98 artikli 1 lõikele 5 (muudetud ja taasavaldatud 11. juuli 2014. aasta Lingil klikates avaneb uus akenseadusega nr 43/2014).

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Jah, kasutajad pääsevad Lingil klikates avaneb uus akenametliku väljaande veebisaidile ligi ja võivad tellida tasuta igapäevast uudiskirja, valides otsinguväljadel eelnevalt kindlaksmääratud võtmesõnad või väljaanded, et saada teavet, mis vastab nende kriteeriumidele.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad, sest meil puudub veel andmehoidla struktureeritud vormingus teabega, mida saaks taaskasutada.

Viimati uuendatud: 31/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Rumeenia

Sellel leheküljel olev teave on seotud avalik-õiguslike asutuste väljastatavate ametlike teadaannetega (teated, menetlusdokumendid jne), mis ei ole olemuselt seadusandlikud või millega ei kehtestata üldkohaldatavaid kohustusi, kuid mis avaldatakse Rumeenia ametlikus väljaandes või teistes väljaannetes ja mis on internetis elektroonilisel kujul kättesaadavad kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Seega ei käsitleta siin seadusandlikke akte ega kohtuotsuseid, välja arvatud need, mis tuleb avaldada, et saavutada teatav õiguslik mõju (nt maksejõuetusega seotud kohtuotsused).

Siinne materjal ei ole ammendav, sest käsitleb vaid teatavaid aspekte, mis on ametlike teadaannete avaldamise seisukohast olulised, täpsemalt Rumeenia ametlikus väljaandes avaldatavaid akte, riikliku äriregistri (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portaalis ja veebisaidil või maksejõuetuse bülletäänis avaldatavaid akte ja kohtute portaalis avaldatavaid akte.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Autonoomne riigiettevõte Monitorul Oficial avaldab Rumeenia ametlikku väljaannet nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul. Lähemat teavet avaldatud aktide ja nende elektroonilise kättesaadavuse kohta leiab järgmistest punktidest.

Elektrooniline väljaanne (e-Monitor) asub Lingil klikates avaneb uus akensellel aadressil.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Enne majandustegevuse alustamist peavad ettevõtjad taotlema äriregistrisse kandmist. Tegutsemise ajal või selle lõpetamisel peavad nad taotlema märgete lisamist äriregistrisse dokumentide ja asjaolude kohta, mille registreerimine on seadusega ette nähtud.

Äriregistrisse kandmisega avaldab ONRC andmed seaduse kohaselt. Registriandmed ja registreeritud dokumendid hakkavad kolmandate isikute suhtes kehtima alates nende registreerimiskuupäevast või pärast avaldamist Rumeenia ametlikus väljaandes või ONRC veebisaidil / teenuste portaalis.

Registreerimine ja märked kehtivad kolmandate isikute suhtes alates nende kandmisest äriregistrisse või pärast avaldamist Rumeenia ametliku väljaande IV või VII osas või muus väljaandes, kui see on seadusega ette nähtud.

b) ONRC avaldab elektroonilisel kujul ka maksejõuetuse bülletääni: avaliku teenuse rubriik, kus avaldatakse kohtukutsed, teavitused kohtuotsustest, muud kutsed ning teavitused kohtute / pankrotihaldurite / kohtu määratud likvideerijate / muude volitatud isikute antud menetlusdokumentidest kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul). Rubriiki „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“ (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) avaldatakse kooskõlas seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta.

Ettevõtjate jaoks, kelle kohta kehtib seadus nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse kohtute, pankrotti haldavate isikute (pankrotihaldurid / kohtu määratud likvideerijad) või teiste volitatud isikute kaudu kätte toimetatud / saadetud menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletäänis, st väljaandes, mis asub Lingil klikates avaneb uus akenONRC internetipõhiste teenuste portaalis.

Kohtulahend, millega kinnitatakse võlgniku (ettevõtja) ümberkorraldamiskava menetlusdokumendina vastavalt seadusele nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse Rumeenia ametliku väljaande IV osas.

Füüsiliste isikute jaoks, kelle kohta kehtib seadus nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta, avaldatakse maksejõuetuskomisjoni, pankrotihalduri, likvideerija ja kohtuasutuste kaudu kätte toimetatud / saadetud menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“. See väljaanne asub veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bpi.ro/.

III. Kohtute portaal

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute portaali haldab justiitsministeerium. Igal Rumeenia kohtul on selles portaalis veebisait. Andmeid nendele veebisaitidele sisestavad ja neid haldavad otseselt kohtu töötajad, välja arvatud teave kohtuasjade ja istungite kohta, mis võetakse automaatselt kohtu tasandil kasutatavast elektroonilisest kohtuasjade haldamise süsteemist.

Et pääseda kohtute portaali Lingil klikates avaneb uus akenkodulehelt konkreetse kohtu veebisaidile, valitakse loetelust piirkond, kuhu see kohus kuulub (mis on apellatsioonikohtu tööpiirkond), ja seejärel kohus.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Ametlikud teadaanded avaldatakse kooskõlas 9. novembri 1998. aasta seadusega nr 202 Rumeenia ametliku väljaande korralduse kohta (taasavaldatud kujul).

 • Seadusest tulenevalt avaldatakse III osas õigusaktid, dokumendid, teatised, teadaanded ja muud teated (nt töötajate värbamise teadaanded; avalike töökohtade konkursid; kohtuotsused käskvekslite/tšekkide tühistamise kohta; avalike asutuste korrapärane tegevusaruanne; teated riiklikku kohtunike instituuti (Institutul Național al Magistraturii) astumise konkursi kohta, kohtunike pädevuseksam ja kohtunike vabade töökohtade loetelu; teade abikohtunike vabade töökohtade konkursi kohta kõrgemas kassatsioonikohtus jne).
 • Seadusest tulenevalt avaldatakse IV osas õigusaktid, mis on seotud ettevõtjatega ja muud liiki juriidiliste isikutega, samuti õigusnormide kohaselt koostatud muud dokumendid (nt otsus välismaiste mittetulunduslike juriidiliste isikute tunnustamise kohta Rumeenias; kohtuotsused, millega kinnitatakse partei põhikirja muudatus; kohtu otsused pankrotimenetluse algatamise kohta; enampakkumisteated; krediidiasutuste lubade kehtivusperioodide lõpp ja Rumeenia keskpanga otsused nende lubade kehtetuks tunnistamise kohta; Rumeenia autoriõiguste ameti peadirektori otsused registreerimistõendite tühistamise või peatamise kohta jne).
 • V osas avaldatakse riiklikul ja sektorite tasandil sõlmitud kollektiivlepingud, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid ja soovitused ning muud õigusnormide kohaselt koostatud dokumendid.
 • Riigihankelepingu sõlmimise teated ning avaliku sektori tööde ja teenuste kontsessiooni andmise lepingute teated ja muud teated, mille avaldamine on seadusega ette nähtud (nt teated vastavalt seadusele nr 350/2005 toetuste korra kohta; kontsessioonid – riigihanketeated vastavalt erakorralisele määrusele nr 54/2006 riigi omandis olevate kaupade kontsessioonilepingute korra kohta).

Märkus. Vastavalt seadusele nr 98/2016 riigihangete kohta avaldatakse teated riiklikul tasandil e-hangete süsteemi Lingil klikates avaneb uus akenSEAP kaudu, mida kasutatakse hankelepingute sõlmimiseks elektroonilisel teel.

 • Seadusest tulenevalt avaldatakse VII osas ühistute ja nende loodud muud liiki juriidiliste isikutega seotud õigusaktid ning muud ühistulise tegevusega seotud dokumendid, nagu seadusega ette nähtud (nt delegeeritud kohtuniku otsus ühistu registreerimise kohta äriregistris, likvideerijate ametissenimetamise dokument ja iga muu dokument, mis võib muuta nende juriidilise isiku staatust).

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Äriregistris registreeritud ettevõtjate, kohta:

 • otsuse/registreerimisotsuse väljavõte (Rumeenia ametliku väljaande IV või VII osa);
 • dokumendid, millega muudetakse põhikirja, ja teatised ajakohastatud põhikirja esitamise kohta (Rumeenia ametlik väljaanne);
 • kohtuotsused seadusega ettenähtud juhtudel (Rumeenia ametlik väljaanne);
 • äriühingu lõpetamist käsitlevad kohtuotsused (Rumeenia ametliku väljaande IV osa ja riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • likvideerija ametissenimetamise otsused vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 6 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • ühinemis-/jagunemiskavad (Rumeenia ametliku väljaande IV osa või taotluse esitaja valikul äriühingu enda veebisait – sellisel juhul avaldab äriregister, kus äriühing on registreeritud, ühinemis- või jagunemiskava andmed oma veebisaidil tasuta);
 • otsused, millega lükatakse registreerimistaotlus tagasi, ja registreeringud, mis ei too kaasa põhikirja muutmist (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama hagi äriühingu lõpetamiseks vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 2 (veebisait või internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama registrist kustutamiseks hagi vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 9 (riikliku äriregistri veebisait või internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama registrist kustutamiseks hagi vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 260 lõikele 7, pannakse üles riikliku äriregistri veebisaidile või internetipõhiste teenuste portaali;
 • kohtu lahendid registrist kustutamise kohta vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 10 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • kohtu lahendid registrist kustutamise kohta vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 260 lõikele 8 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal).

b) Ettevõtjate kohta, kes on reguleeritud seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse kooskõlas seadusega maksejõuetuse bülletäänis kohtute, pankrotti haldavate isikute (pankrotihaldurid / kohtu määratud likvideerijad) ja teiste volitatud isikute välja antud järgmised menetlusdokumendid:

 • kohtukutsed, teated ja kohtuotsused;
 • kutsed ja teatised;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid.

Füüsiliste isikute kohta, kes on reguleeritud seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta, avaldatakse maksejõuetuskomisjoni, pankrotihalduri, likvideerija ja kohtuasutuste kaudu kätte toimetatud / saadetud järgmised menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“:

 • maksejõuetuskomisjoni otsused;
 • teated;
 • kohtuotsused;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid.

III. Kohtute portaal

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 167 (seadus nr 134/2010) on sätestatud, et kui hageja väidab põhjendatult, et kuigi ta on teinud kõik võimaliku, ei ole tal õnnestunud välja selgitada kostja elukohta ega muud kohta, kuhu kostjale saaks seaduse kohaselt kohtukutse kätte toimetada, võib kohus kiita heaks dokumentide kättetoimetamise kostjale kohtukutse avaldamise teel. Kohtukutse avaldamine tähendab kohtukutse väljapanemist kohtu uksele, pädeva kohtu portaali ja selle isiku viimasesse teadaolevasse elukohta, kellele kohtukutse kätte toimetatakse. Kui kohus peab vajalikuks, annab ta ka korralduse avaldada kohtukutse Rumeenia ametlikus väljaandes või laialdase levikuga keskajalehes.

Sel eesmärgil hallatakse kohtute portaalis Lingil klikates avaneb uus akenavaldatud kohtukutsete üldrubriiki. Lisaks on iga kohtu veebisaidil ka avaldatud kohtukutsete rubriik (vt näiteks Lingil klikates avaneb uus akenBukaresti kohtu veebisait).

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Sõltuvalt eri liiki teadaannete suhtes kohaldatavatest õigusaktidest Rumeenia ametliku väljaande või väljaandvate asutuste teadaanded.

Eelpool esitatud erijuhtudel riikliku äriregistri, Rumeenia ametliku väljaande või kohtute teadaanded.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Rumeenia ametliku väljaande III–VII osas avaldatud dokumendid on internetis tasuta kättesaadavad ja nende loetav versioon on kättesaadav kümne päeva jooksul alates nende avaldamisest.

Elektroonilisel kujul pakutavaid tooteid, mis on internetis tasu eest kättesaadavad (Expert-Monitor ja Autentic-monitor), sealhulgas autonoomse riigiettevõtte Monitorul Oficial kohaldatavaid tasusid, on kirjeldatud asjaomasel Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Jah, teadaanded ettevõtjate kohta, kes on registreeritud äriregistris Lingil klikates avaneb uus akenriikliku äriregistri portaalis.

b) Maksejõuetuse bülletäänile, s.t internetiväljaandele, milles avaldatakse maksejõuetus olukorras olevate ettevõtjate menetlusdokumendid vastavalt seadusele nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta, saab osta juurdepääsu tasu eest.

Võlgnikel, võlausaldajatel, pankrotihalduril/likvideerijal, maksejõuetuskomisjonil ja kohtul on juhul, kui nad täidavad oma kohustusi, juurdepääs maksejõuetuse bülletääni rubriigile „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“ tasuta.

Lingil klikates avaneb uus akenONRC internetipõhiste teenuste portaalis on tasuta kättesaadav mitmesugune teave isikute kohta, kelle andmed on avaldatud maksejõuetuse bülletäänis.

III. Kohtute portaal

Juurdepääs kohtute portaalile on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Rumeenia ametliku väljaande tasuta versioonis (Lingil klikates avaneb uus akene-Monitor) ei ole võimalik teha avaldatud dokumentide automaatotsinguid. Kasutajad saavad kalendri kaudu valida üksnes avaldamiskuupäeva ja ametliku väljaande numbri (iga osa puhul).

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Äriregistris registreeritud ettevõtjaid saab otsida ühe või kõige enam kõikide alljärgnevate otsingukriteeriumide järgi:

 • registrikood,
 • maakond,
 • äriühingu nimi,
 • avaldamise kuupäev,
 • maksukood,
 • bilansiaasta.

b) Maksejõuetusmenetluses osalevaid võlgnikke saab otsida rubriigis „Maksejõuetuse bülletääni (BPI) internetipõhised teenused“ (Servicii online BPI), alamrubriikides „BPIs avaldatud isikud“ (Persoane publicate in BPI) ja „BPI väljaande kokkuvõte“ (Sumar număr BPI) järgmiste otsingukriteeriumide järgi:

 • BPIs avaldatud andmed isiku kohta,
 • bülletääni number,
 • toimiku number,
 • maksukohustuslasena registreerimise number,
 • registrikood,
 • avaldamise periood,
 • BPIs avaldamise aasta.

III. Kohtute portaal

Kohtukutset saab otsida kohtute portaalis kohtusse kutsutava poole nime järgi (ees- ja perekonnanimi või üks nendest).

Kui kasutatakse kohtute portaali Lingil klikates avaneb uus akenüldrubriiki, kuvatakse otsingu tulemusena kõikide kohtute avaldatud kohtukutsed. Kui kasutatakse konkreetse kohtu rubriiki (nt Lingil klikates avaneb uus akenBukaresti kohus), kuvatakse otsingu tulemusena ainult selle kohtu avaldatud kohtukutsed.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Lingil klikates avaneb uus akene-Monitor – 2008.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Ettevõtjad: 2012.

b) Maksejõuetuse bülletääni esimene elektrooniline väljaanne avaldati riiklikus äriregistris 1. augustil 2006 ja seda on võimalik vaadata Lingil klikates avaneb uus akenONRC internetipõhiste teenuste portaalis.

III. Kohtute portaal

Avaldatud kohtukutsed on olnud Lingil klikates avaneb uus akenkohtute portaalis kättesaadav alates 2013. aasta märtsist.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei kohaldata.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Kohtute portaalis onLingil klikates avaneb uus akenmasinloetavas vormis ainult kohtutoimikute ja istungitega seotud andmekogumid, mitte avaldatud kohtukutsed. Viimaste kohta on teave kättesaadav ainult HTML-vormingus.

Viimati uuendatud: 21/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Ametlike teadaannete avaldamine - Soome

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenKuulutusrekisteri (teadaannete register)

Lingil klikates avaneb uus akenVirallinen lehti (ametlik väljaanne)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave kohtute või ametiasutuste otsustel põhinevate teadaannete kohta, mis puudutavad:

 1. avalikke üleskutseid,
 2. nõudeavaldusi pankrotimenetluses,
 3. ümberkorraldamismenetluse algatamist,
 4. piiratud vastutusega äriühingu ühinemist, jagunemist või vahendite jaotamist või muud meedet või otsust, millele on viidatud äriühinguid või sihtasutusi käsitlevates õigusaktides ja mis tuleb teatavaks teha ametlikus väljaandes, või
 5. kohtutäituri teadaandeid.

Ametlikus väljaandes avaldatakse teated, teadaanded ja muud dokumendid, mille avaldamine ametlikus väljaandes on seaduse, määruse või muude madalama astme kohtu otsustega ette nähtud.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave piirkonnakohtute avalike üleskutsete ning pankrotinõuete või ümberkorraldamismenetluse kohta. Teiste ametiasutuste teadaanded, mis registrisse lisatakse, hõlmavad äriregistri väljastatud ametlikke üleskutseid, teateid äriühingute ühinemise ja jagunemise kohta ning kohtutäiturite avaldatud teateid seoses arestitud vara müügiga: varade jaotamise arutelud, eri puudutatud isikute arutelud ja võlausaldajatega peetav kirjavahetus.

Ametlikus väljaandes avaldatakse erinevate organisatsioonide teated, teadaanded ja muud dokumendid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Teadaannete register: jah

Ametlik väljaanne: PDF-koopiad on olnud alates 2011. aastast tasuta. Lingil klikates avaneb uus akenCredita peetav andmebaas on tasuline:

üks kasutaja, ühe litsentsi hind: 185 eurot aastas, 2–5 kasutajat, ühe litsentsi hind: 135 eurot aastas, üle 5 kasutaja, ühe litsentsi hind: 115 eurot aastas

Mis liiki otsinguid saab teha?

Teadaannete registri kandeid on võimalik otsida järgmiste parameetrite järgi:

teadaande liik,

teadaande sisu,

registrikood/sünnikuupäev/sünniaasta,

maksetähtpäev,

elukoht,

piirkonnakonnakohtu kohtuasja number.

Ametliku väljaande tasulises andmebaasis saab teha täistekstiotsingut.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Teadaannete register: 1. aprillist 2004.

Ametlik väljaanne: 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Teadaannete register: ei.

Ametlik väljaanne: tasulise andmebaasi kasutamisel on võimalik otsinguid salvestada ja saada e-postiga teateid.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Need ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.