Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Need avaldatakse Portugali ametliku väljaande veebisaidil (Diário da República Eletrónico).

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Diário da Repúblicas avaldatakse seitset liiki ametlikke teadaandeid.

1. VALITSUSE AMETLIKUD TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

2. VALITSUSE AMETLIKUD TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

3. AMETLIKUD KOHTUTE TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

4. KONSTITUTSIOONIKOHTU TEADAANDED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

5. KONSTITUTSIOONIKOHTU JA KONTROLLIKOJA OTSUSED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS

 • Seadus nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused) (ingliskeelne konsolideeritud versioon asub siin)
 • Seadus nr 98/97 (kontrollikoja korraldus ja menetlused)

6. KONSTITUTSIOONIKOHTU, ÜLEMKOHTU, KÕRGEMA HALDUSKOHTU JA KONTROLLIKOJA OTSUSED, MIS AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS

7. KÕRGEMA HALDUSKOHTU, NORTE CENTRALi HALDUSKOHTU JA SUL CENTRALi HALDUSKOHTU TEADAANDED (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikke valitsuse ja kohtute teadaandeid avaldavad seitset liiki avaliku sektori organisatsioonid, mis on allpool loetletud.

1. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

Valitsuse ametlikud teadaanded, mille avaldab välisministeerium ja mis on seotud rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides sisalduvate instrumentidega vastavalt Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 119 lõike 1 punkti b lõpuosale, seaduse nr 43/2014 artikli 3 lõike 2 punkti b lõpuosale ja artikli 8 lõike 1 punktile s.

2. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias ja mis on seotud haldusmenetlustega vastavalt seadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus) ja ministri rakendusmäärusele nr 145-A/2011
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud tasustamistingimuste muutmisega palgaastmes, mis järgneb vahetult asjaomasele algkategooriale, juhtimisülesannete jätkuva täitmise korral avalikus halduses vastavalt seadusele nr 2/2004 (kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi riigihaldusteenistuste ja -asutuste juhtkonna põhimäärus)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avaliku sektori töötaja suhtes distsiplinaarmenetluse algatamisega; sellised teated avaldatakse, kui töötaja asukoht on teadmata ja selle eesmärk on saada töötajalt selgitused ja pöörata distsiplinaarkaristus hiljem täitmisele vastavalt seadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud organite või teenistuste ümberkorraldamisega lõpetamise, ühinemise ja restruktureerimise kaudu vastavalt seadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus) ja dekreetseadusele nr 200/2006 (avalike teenistuste lõpetamise, ühinemise ja ümberkorraldamise ning personali töökorralduse sujundamise üldine süsteem)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avaliku halduse töötajate töönõukogude põhimääruse avaldamisega vastavalt seadusele nr 35/2014 (avalikus sektoris töötamise üldseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud vaimse kultuuripärandi kaitsesüsteemiga, kaasa arvatud kaitsemeetmete ja õigusliku kaitse menetlustega, vastavalt dekreetseadusele nr 149/2015.
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kultuuripärandi kaitse ja edendamisega (vastavalt seadusele nr 107/2001), kultuuriväärtusega vallasvara klassifitseerimise ja registreerimise süsteemiga ning kultuurilise vallasvara ekspordi, transpordi, impordi ja lubade andmise eeskirjadega (vastavalt dekreetseadusele nr 148/2015)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud kultuuriväärtusega kinnisvara klassifitseerimise menetluse, kaitsealade süsteemi ja üksikasjaliku kaitsekavaga vastavalt dekreetseadusele nr 309/2009
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud veevarude kasutamise süsteemiga vastavalt dekreetseadusele nr 226-A/2007
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud veevarude omandiõigusega ja üldkasutatavate veevarude piiritlemise menetlusega vastavalt seadusele nr 54/2005 (muudetud seadustega nr 78/2013 ja nr 34/2014 ning dekreetseadusega nr 353/2007)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud koolieelse, põhi- ja keskharidusasutuste õppepersonali värbamise ja valikuga vastavalt dekreetseadusele nr 83-A/2014
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud riiklike koolieelsete, põhi- ja keskharidusasutuste autonoomsuse, haldamise ja juhtimisega vastavalt dekreetseadusele nr 137/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kohustusega pidada avalikke konsultatsioone õigusaktide eelnõude üle ettepanekute ja arvamuste kogumiseks vastavalt haldusmenetluse seadustikule, heaks kiidetud dekreetseadusega nr 4/2015
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud delegeeriva või edasi delegeeriva organi volituste delegeerimise või edasidelegeerimisega delegeeritud või edasidelegeeritud organile vastavalt haldusmenetluse seadustikule, heaks kiidetud dekreetseadusega nr 4/2015
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud elektripaigaldiste litsentseerimisega elektrienergia tootmiseks, ülekandmiseks, muundamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks vastavalt elektripaigaldise litsentseerimise määrusele, heaks kiidetud 30. juuli 1936. aasta dekreetseadusega nr 26852
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud äriühingu tulumaksu seadustikuga (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) ja üksikisiku tulumaksu seadustikuga (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi riigihaldusteenistuste ja -asutuste kõrgema juhtkonnaga vastavalt seadusele nr 2/2004
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud avalik-õiguslike kaudselt riigi haldusalasse kuuluvate asutuste haldusnõukogude kõrgema juhtkonnaga vastavalt seadusele nr 3/2004 (avalik-õiguslike asutuste raamseadus)
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud otse riigi haldusalasse kuuluvate asutuste korralduse, struktuuri ja toimimisega vastavalt seadusele nr 4/2004
 • Valitsuse ametlikud teadaanded, mis on seotud valimisnimekirjas registreeritud hääletajate arvuga vastavalt seadusele nr 13/99 (valimisnimekirjade suhtes kohaldatavad õigusnormid)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud osaliselt või täielikult riigile kuuluvate ettevõtetega, vastavalt dekreetseadusele nr 133/2013
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud Portugali sihtasutuste ja riigi territooriumil tegutsevate välismaiste sihtasutuste tunnustamise ja lõpetamisega vastavalt seadusele nr 24/2012 (sihtasutuste raamseadus)
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud valitsusliikmete kabinettide koosseisu, korralduse ja õigusraamistikuga vastavalt dekreetseadusele nr 11/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud peaministri büroo koosseisu, organisatsioonistruktuuri ja õigusraamistikuga vastavalt dekreetseadusele nr 12/2012
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud relvajõudude tagatisfondi kaudu kindlustatutele määratud toetuste pärijate tunnustamisega vastavalt 26. aprilli 1960. aasta dekreetseadusele nr 42945, muudetud 10. mai 1962. aasta dekreetseadusega nr 44331 ja 29. oktoobri 1982. aasta dekreetseadusega nr 434-G/82https://dre.pt/application/conteudo/243479
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud riigireformi põhimäärusega vastavalt dekreetseadusele nr 498/72
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud võrdsete õiguste andmise ja kohustuste kehtestamisega Portugalis elavatele Brasiilia kodanikele vastavalt dekreetseadusele nr 154/2003
 • Valitsuse ametlikud teated, mis on seotud mõõtevahendite metroloogilise kontrolli ja meetoditega, mida kasutatakse kaubanduse, maksude või palkadega seotud tegevuses või tervishoiu, ohutuse või energiasäästu valdkonnas, samuti katsestendide puhul, vastavalt 20. septembri 1990. aasta dekreetseadusele nr 291/90 ja ministri 9. oktoobri 1990. aasta rakendusmäärusele nr 962/90

3. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Kohtute ametlikud teated haldusasjades, mis on seotud kohtute korralduse ja juhtimisega ning avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias
 • Kohtute ametlikud teated, mis on seotud haldus- ja maksukohtule (tribunal administrativo e fiscal) esitatud kaebusega seoses huvitatud poolte (või nende vastustajate) kohtusse kutsumisega ja mis avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias kooskõlas halduskohtumenetluse seadustikuga
 • Kohtute ametlikud teadaanded, mis on seotud konkurentsieeskirjade rikkumisega ja avaldatakse ametliku väljaande 2. seerias vastavalt seadusele nr 19/2012 (konkurentsi õigusraamistik)

4. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

 • Kohtute ametlikud teated, mis on seotud kohustusega avaldada konstitutsioonikohtu arvamusi ametliku väljaande 1. seerias vastavaltseadusele nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused; ingliskeelne konsolideeritud versioon asubsiin) jaseadusele nr 43/2014 (õigusaktide avaldamine, identifitseerimine ja vorm)

5. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 2. SEERIAS)

 • Konstitutsioonikohtu ja kontrollikoja otsused, mille puhul seadusega nähakse ette avaldamine ametliku väljaande 2. seerias vastavalt seadusele nr 28/82 (konstitutsioonikohtu korraldus, toimimine ja menetlused) ja seadusele nr 98/97 (kontrollikoja korraldus ja menetlused)

6. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

7. (AVALDATAKSE AMETLIKU VÄLJAANDE 1. SEERIAS)

 • Kõrgema halduskohtu, Norte Centrali halduskohtu ja Sul Centrali halduskohtu teadaanded, mis tuleb avaldada ametliku väljaande 1. seerias vastavalt paralleelsete või samaväärsete avaldamisvormide põhimõttele, mis on ette nähtud halduskohtumenetluse seadustiku artiklis 81: kutse huvitatud poolte (või huvitatud vastustajate) kohtusse ilmumiseks tuleb avaldada ametliku väljaande samas seerias, kus avaldati vaidlustatud akt

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, vastavalt dekreetseaduse nr 83/2016 (millega kiidetakse üldise avaliku teenusena heaks vaba juurdepääs Diário da Repúblicale) artiklitele 1 ja 3.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Kasutajad saavad teha tasuta otsinguid kogu sisus, mis avaldatakse Diário da República 1. ja 2. seerias. Kasutajatel on võimalik kasutada kahte otsingukriteeriumi:

 • üldotsingud (nt Google), mille puhul trükitakse tekst otsinguväljale;
 • täppisotsingud, mille puhul kasutaja valib otsinguväljad.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Diário da República elektrooniline väljaanne on siduv 1. juulist 2006 ja selles aktide avaldamine on olnud seadusjõuline kõikidel õiguslikel eesmärkidel vastavalt 11. novembri 1998. aasta seaduse nr 74/98 artikli 1 lõikele 5 (muudetud ja taasavaldatud 11. juuli 2014. aasta seadusega nr 43/2014).

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Jah, kasutajad pääsevad ametliku väljaande veebisaidile ligi ja võivad tellida tasuta igapäevast uudiskirja, valides otsinguväljadel eelnevalt kindlaksmääratud võtmesõnad või väljaanded, et saada teavet, mis vastab nende kriteeriumidele.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad, sest meil puudub veel andmehoidla struktureeritud vormingus teabega, mida saaks taaskasutada.

Viimati uuendatud: 31/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.