Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Holland

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse veebisaidil https://officielebekendmakingen.nl. Vanemaid teadaandeid saab otsida veebisaidilt https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Eelnimetatud veebisaitidel avaldatakse kõik teadaanded, mis ilmuvad Madalmaade seitsmes ametlikus väljaandes. Uued või muudetud õigusaktid avaldatakse seaduste ja määruste bülletäänis Staatsblad. Valitsuse ametlikus väljaandes Staatscourant avaldatakse õigusnormid ja valitsusorganisatsioonide teadaanded, kui see on seadusega ette nähtud. Lepingud ja muud rahvusvahelised kokkulepped, millega Madalmaad on ühinenud, avaldatakse lepingute ja konventsioonide kogus Tractatenblad. Provintside, omavalitsuste ja veeametite õigusnormid ja teadaanded avaldatakse vastavalt provintside ametlikus väljaandes Provinciaal blad, omavalitsuste ametlikus väljaandes Gemeenteblad ja veeameti ametlikus väljaandes Waterschapsblad. Kohalike asutuste korralduse ühisväljaandes Blad gemeenschappelijke regelingen avaldatakse mitmesuguste avalike asutuste vahelise partnerlusega seotud õigusnormid ja teadaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kõikide organisatsioonide teadaanded, kel on seadusjärgne kohustus oma teadaanded avaldada.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Jooksva päeva teadaandeid on võimalik vaadata aadressil https://officielebekendmakingen.nl. Siin saab filtreerida otsingut ainult väljaande nime alusel.

Veebisaidil https://zoek.officielebekendmakingen.nl saab otsida pealkirjas või tekstis olevate sõnade järgi ja filtreerida otsingut väljaande kuupäeva, väljaande nime, väljaandva organisatsiooni ja teema alusel (mille jaoks on olemas kindlaksmääratud valikute loetelu).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 1995. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Igaühel on võimalik registreeruda tasuta teavitusteenuse saajaks. Teenuseid on kaht liiki.

Standardne teavitusteenus võimaldab kasutajal päringut salvestada. Seejärel saadetakse talle e-kiri koos hüperlingiga iga uue dokumendi juurde, mis vastab otsingukriteeriumidele.

Samuti on olemas teenus Berichten over uw buurt (teated teie naabruskonna kohta), mis võimaldab kodanikel saada iga päev e-kirja ülevaatega kõikidest piirkondlike ja kohalike asutuste avaldatud teadetest, mis on nende naabruskonna jaoks olulised. „Oma naabruskonda“ saab määratleda sihtnumbri ja raadiuse järgi (sadades meetrites).

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded on avatud andmetena vabalt kättesaadavad SRU liidese kaudu (SRU = otsimine/leidmine URLi kaudu).

Selle veebiteenuse juhend (ja aadress) asub aadressil https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (ainult hollandi keeles).

Viimati uuendatud: 06/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta