Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Riiklik trükikoda (Ethnikó Typografeía): teadaanded avaldatakse Kreeka ametlikus väljaandes (Efimerída tis Kyvérnisis).
Asutused, kes lasevad trükiseid riiklikus trükikojas trükkida, katavad trükitoote trükkimiskulud või hangivad tööks vajaliku kulumaterjali. Kulud arvutab selleks otsarbeks loodud trükikoja ametnikest koosnev alaline komisjon, kelle kolm liiget nimetab trükikoja erisekretär.

Läbipaistvus (Diávgeia)

Ülemkohus (Áreios Págos)

Riiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Riiklik trükikoda: seaduse 3469/2006 artikkel 7.

Läbipaistvus: seaduse 3861/2010 artikkel 2.

Ülemkohus: 2007. aastal ja hiljem tehtud tsiviil- ja kriminaalkohtu otsused.

Riiginõukogu: halduskohtu otsused.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Riiklik trükikoda: teadaanded avaldab asjaomane asutus avaliku asutuse või laiema avaliku sektori asutuse taotlusel.

Läbipaistvus: seaduse 3861/2010 artiklis 2 viidatud teadaanded avaldab internetis viivitamata asutus, kes teadaande koostab.

Ülemkohus: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Riiginõukogu: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsinguid saab teha terminite, sõnade või võtmefraaside, registrinumbrite, kohtuotsuse numbrite, väljaande numbrite, teemade, kategooriate, liikide, asutuste, kuupäevade järgi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Riiklik trükikoda: 1997.

Läbipaistvus: 2010.

Ülemkohus: 2007.

Riiginõukogu: 2016.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.
Iga asutus vastutab ametlike teadaannete andmebaasi selle osa toimimise ja sisu eest, mida ta haldab. Seega asub andmehoidla ja/või tehniline teave asjaomaste asutuste siseandmebaasides.

Viimati uuendatud: 01/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta