Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Soome

Sisu koostaja:
Soome
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kuulutusrekisteri (teadaannete register)

Virallinen lehti (ametlik väljaanne)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave kohtute või ametiasutuste otsustel põhinevate teadaannete kohta, mis puudutavad:

  1. avalikke üleskutseid,
  2. nõudeavaldusi pankrotimenetluses,
  3. ümberkorraldamismenetluse algatamist,
  4. piiratud vastutusega äriühingu ühinemist, jagunemist või vahendite jaotamist või muud meedet või otsust, millele on viidatud äriühinguid või sihtasutusi käsitlevates õigusaktides ja mis tuleb teatavaks teha ametlikus väljaandes, või
  5. kohtutäituri teadaandeid.

Ametlikus väljaandes avaldatakse teated, teadaanded ja muud dokumendid, mille avaldamine ametlikus väljaandes on seaduse, määruse või muude madalama astme kohtu otsustega ette nähtud.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave piirkonnakohtute avalike üleskutsete ning pankrotinõuete või ümberkorraldamismenetluse kohta. Teiste ametiasutuste teadaanded, mis registrisse lisatakse, hõlmavad äriregistri väljastatud ametlikke üleskutseid, teateid äriühingute ühinemise ja jagunemise kohta ning kohtutäiturite avaldatud teateid seoses arestitud vara müügiga: varade jaotamise arutelud, eri puudutatud isikute arutelud ja võlausaldajatega peetav kirjavahetus.

Ametlikus väljaandes avaldatakse erinevate organisatsioonide teated, teadaanded ja muud dokumendid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Teadaannete register: jah

Ametlik väljaanne: PDF-koopiad on olnud alates 2011. aastast tasuta. Credita peetav andmebaas on tasuline:

üks kasutaja, ühe litsentsi hind: 185 eurot aastas, 2–5 kasutajat, ühe litsentsi hind: 135 eurot aastas, üle 5 kasutaja, ühe litsentsi hind: 115 eurot aastas

Mis liiki otsinguid saab teha?

Teadaannete registri kandeid on võimalik otsida järgmiste parameetrite järgi:

teadaande liik,

teadaande sisu,

registrikood/sünnikuupäev/sünniaasta,

maksetähtpäev,

elukoht,

piirkonnakonnakohtu kohtuasja number.

Ametliku väljaande tasulises andmebaasis saab teha täistekstiotsingut.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Teadaannete register: 1. aprillist 2004.

Ametlik väljaanne: 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Teadaannete register: ei.

Ametlik väljaanne: tasulise andmebaasi kasutamisel on võimalik otsinguid salvestada ja saada e-postiga teateid.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Need ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 30/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.