Ametlike teadaannete avaldamine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaande õiguslikult siduv tekst avaldatakse paberkandjal, internetis on teadaanded vabalt kättesaadavad aadressil http://www.mof.gov.cy/gpo.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Avaldatakse järgmisi teadaandeid: vabad ametikohad avalikus sektoris, riigihanked, sundvõõrandamised ja rekvireerimised, ametissenimetamised, edutamised ning ametissenimetamiste kinnitamine ja tühistamine, pensionileminekud, ametnike asetäitjate ametissenimetamised, tagasiastumised, ministrite ametissenimetamised, surmateated, vabariigi presidendi saabumine, lahkumine ja asendamine, vabariigi presidendi ametissenimetamised, ministrite nõukogu ja parlamendi otsused, valitsuse ja parlamendiliikmete esitatud seaduseelnõud, rahvusvahelised lepingud, osakondade struktuuriskeemid ja seadustega, nt äriühingute seadusega, ettenähtud teadaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

  • Riigi teadaanded
  • Riigi osalusega organisatsioonide teadaanded
  • Kohalike omavalitsuste teadaanded
  • Isikute (advokaatide) teadaanded äriühingute seaduse alusel

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsida saab kogu sisust, mis on avaldatud Küprose ametlikus väljaandes (Epísimi Efimerída).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 10. detsembrist 2004.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded on avatud andmetena vabalt kättesaadavad riikliku trükikoja (Kyvernitikó Typografeío) veebisaidil http://www.mof.gov.cy/gpo.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta