Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Πορτογαλίας (Diário da República Eletrónico).

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Στην Diário da República δημοσιεύονται επτά είδη επίσημων ανακοινώσεων:

1. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

2. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

3. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 • Νόμος αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ενοποιημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα διαθέσιμη εδώ)
 • Νόμος αριθ. 98/97 (οργάνωση και δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

6. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες κυβερνητικές και δικαστικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τα επτά είδη δημόσιων οργανισμών που παρατίθενται κατωτέρω:

1. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ):

Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από το υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο β), τελευταίο εδάφιο του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), τελευταίο εδάφιο και άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του νόμου αριθ. 43/2014.

2. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ):

 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας και αφορούν διοικητικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα) και το υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 145-Α/2011.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν αλλαγές στη μισθολογική κατάσταση στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο της αντίστοιχης αρχικής κατηγορίας, μέσω της συνεχούς άσκησης των διαχειριστικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 2/2004 (καταστατικό του διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών και των φορέων της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά δημοσίων υπαλλήλων, αγνώστου διαμονής, για την υποβολή υπομνήματος υπεράσπισης και, εν συνεχεία, για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την αναδιοργάνωση φορέων ή υπηρεσιών μέσω λύσης, συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα) και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 200/2006 (γενικό σύστημα για τη λύση, τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό του προσωπικού).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη δημοσίευση των καταστατικών των επιτροπών εργασιών των υπαλλήλων δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το σύστημα προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων διαφύλαξης και διαδικασιών νομικής προστασίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 149/2015.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 107/2001) και το σύστημα ταξινόμησης και καταγραφής κινητών αγαθών πολιτιστικής αξίας, καθώς και τους κανόνες που διέπουν την εξαγωγή, την αποστολή, την εισαγωγή και την αποδοχή κινητών πολιτιστικών αγαθών (σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 148/2015).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία χαρακτηρισμού ακινήτων πολιτιστικής αξίας, το σύστημα για τις προστατευόμενες περιοχές και το λεπτομερές σχέδιο προστασίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 309/2009).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το σύστημα χρήσης υδάτινων πόρων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 226-Α/2007.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ιδιοκτησία επί υδάτινων πόρων και τη διαδικασία οριοθέτησης των δημόσιων υδάτινων πόρων, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 54/2005 (όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 78/2013 και τον νόμο αριθ. 34/2014) και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 353/2007.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την πρόσληψη και την επιλογή διδακτικού προσωπικού για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 83-Α/2014.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αυτονομία, τη διοίκηση και τη διαχείριση των δημόσιων ιδρυμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 137/2012.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την υποχρέωση δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδια κανονισμών για τη συλλογή προτάσεων και εισηγήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 4/2015.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν πράξεις μεταβίβασης ή περαιτέρω μεταβίβασης εξουσιών του φορέα που προβαίνει στη μεταβίβαση ή περαιτέρω μεταβίβαση εξουσιών προς τον φορέα που τις αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 4/2015.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αδειοδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη διανομή και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον κανονισμό αδειοδότησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 26852 της 30ής Ιουλίου 1936.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) και τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανώτατη διοίκηση των υπηρεσιών και των φορέων της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 2/2004.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανώτατη διοίκηση των διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων φορέων της έμμεσης δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 3/2004 (νόμος-πλαίσιο για τους δημόσιους φορείς).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία της άμεσης δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 4/2004.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 13/99 (νομικοί κανόνες που διέπουν τους εκλογικούς καταλόγους).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα του δημοσίου, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 133/2013.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αναγνώριση και τη λύση των πορτογαλικών ιδρυμάτων και των αλλοδαπών ιδρυμάτων που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός της εθνικής επικράτειας, σύμφωνα με τον νόμο 24/2012 (νόμος-πλαίσιο περί ιδρυμάτων).
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργάνωση και το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται τα όργανα των κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 11/2012.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργανωτική δομή και το νομικό πλαίσιο που διέπει το γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 12/2012.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση των κληρονόμων μερισμάτων εισφορών που έχουν καταβληθεί από μέλη του Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 42945 της 26ης Απριλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 44331 της 10ης Μαΐου 1962 και με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 434-G/82 της 29ης Οκτωβρίου 1982.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το καταστατικό μεταρρυθμίσεων του δημοσίου, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 498/72.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη θέσπιση ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους πολίτες της Βραζιλίας που διαμένουν στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 154/2003.
 • Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον μετρολογικό έλεγχο των οργάνων μέτρησης και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές εμπορικής, φορολογικής ή μισθολογικής φύσης ή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας ή της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των κλινών δοκιμών, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 291/90 της 20ής Σεπτεμβρίου 1990 και το υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 962/90 της 9ης Οκτωβρίου 1990.

3. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

 • Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με διοικητικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων, οι οποίες δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας.
 • Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με την κλήτευση των ενδιαφερόμενων μερών (ή κατά των ενδιαφερόμενων μερών) από το διοικητικό και φορολογικό δικαστήριο (tribunal administrativo e fiscal) σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τον προσφεύγοντα, οι οποίες δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με την παραβίαση κανόνων του ανταγωνισμού, που δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 19/2012 (νομικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού).

4. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

 • Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις που αφορούν την υποχρέωση δημοσίευσης δηλώσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην 1η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ενοποιημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα, διαθέσιμη εδώ) και τον νόμο αριθ. 43/2014 (δημοσίευση, προσδιορισμός και μορφή των νομικών πράξεων).

5. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

 • Αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες βάσει νόμου δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου) και τον νόμο αριθ. 98/97 (οργάνωση και δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

6. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

7. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

 • Ανακοινώσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Κεντρικού Διοικητικού Δικαστηρίου του Βορρά και του Κεντρικού Διοικητικού Δικαστηρίου του Νότου, οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται στην 1η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με την αρχή των παράλληλων ή πανομοιότυπων μεθόδων δημοσίευσης, που προβλέπεται στο άρθρο 81 του Κώδικα Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων: οι πράξεις κλήτευσης των ενδιαφερόμενων μερών (ή των ενδιαφερόμενων αντιδίκων) πρέπει να δημοσιεύονται στην ίδια σειρά της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε η επίδικη πράξη.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 83/2016 (με το οποίο εγκρίθηκε η δημόσια υπηρεσία της καθολικής ελεύθερης πρόσβασης στην Diário da República).

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν ελεύθερα όλο το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στην 1η και τη 2η σειρά της Diário da República. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους δύο κριτήρια αναζήτησης:

 • Γενική αναζήτηση (π.χ. Google), με εισαγωγή του κειμένου στο πεδίο αναζήτησης
 • Σύνθετη αναζήτηση, με τη χρήση των πεδίων αναζήτησης που επιλέγει ο χρήστης.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Από την 1η Ιουλίου 2006 η ηλεκτρονική έκδοση της Diário da República είναι αυθεντική και η δημοσίευση των πράξεων ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου αριθ. 74/98 της 11ης Νοεμβρίου 1998 (όπως τροποποιήθηκε και αναδημοσιεύτηκε με τον νόμο αριθ. 43/2014 της 11ης Ιουλίου 2014).

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Ναι. Οι χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας και να εγγράφονται δωρεάν στο ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο, επιλέγοντας στα πεδία αναζήτησης προεπιλεγμένες λέξεις-κλειδιά ή δημοσιεύσεις, προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες που πληρούν τα κριτήριά τους.

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, διότι δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αποθετήριο με όλες τις πληροφορίες σε δομημένο μορφότυπο για περαιτέρω χρήση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.