Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο https://officielebekendmakingen.nl. Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Ποια είδη ανακοινώσεις δημοσιεύονται;

Στους προαναφερόμενους ιστοτόπους δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στις επτά Bekendmakingsblad (εφημερίδες ανακοινώσεων). Στην Staatsblad (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) δημοσιεύονται νέες ή τροποποιητικές νομοθετικές πράξεις. Στην Staatscourant (Επίσημη Εφημερίδα των Κάτω Χωρών) δημοσιεύεται επίσης νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και ανακοινώσεις οργανισμών του δημόσιου τομέα όταν αυτές απαιτούνται από τον νόμο. Στην Tractatenblad (Εφημερίδα των Συνθηκών) δημοσιεύονται συνθήκες και άλλες διεθνείς συμβάσεις στις οποίες οι Κάτω Χώρες αποτελούν μέρος. Στην Provinciaal blad (Επίσημη Εφημερίδα των περιφερειών), την Gemeenteblad(Επίσημη Εφημερίδα των δήμων) και την Waterschapsblad (Επίσημη Εφημερίδα της αρχής διαχείρισης υδάτων) δημοσιεύονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οι ανακοινώσεις των περιφερειακών, τοπικών αρχών και των αρχών διαχείρισης υδάτων αντίστοιχα. Τέλος, στην Blad gemeenschappelijke regelingen (Εφημερίδα των κοινών κανόνων) δημοσιεύονται οι ρυθμίσεις και οι ανακοινώσεις συμπράξεων διαφορετικών αρχών.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Όλοι οι οργανισμοί για τους οποίους υπάρχει σχετική απαίτηση δημοσίευσης από τον νόμο.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Στον ιστότοπο https://officielebekendmakingen.nl είναι διαθέσιμες οι δημοσιεύσεις της τρέχουσας ημέρας. Σε αυτόν μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης μόνο ανά επίσημη εφημερίδα.

Στον ιστότοπο https://zoek.officielebekendmakingen.nl μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει λέξεων στον τίτλο ή στο κείμενο, και φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, την επίσημη εφημερίδα, τον αρμόδιο οργανισμό δημοσίευσης και το θέμα (από καθορισμένο κατάλογο).

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

1995.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όλοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν σε υπηρεσία κοινοποιήσεων. Είναι διαθέσιμα δύο είδη υπηρεσιών.

Στις συνήθεις υπηρεσίες κοινοποίησης οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν ένα αποτέλεσμα αναζήτησης. Κατόπιν, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με υπερσύνδεσμο προς κάθε νέο έγγραφο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης.

Επιπλέον, υπάρχει υπηρεσία «Berichten over uw buurt» (Ειδοποιήσεις σχετικά με τη γειτονιά σας». Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να λαμβάνουν καθημερινά ηλεκτρονικό μήνυμα με επισκόπηση όλων των μηνυμάτων των περιφερειακών και τοπικών αρχών που είναι σημαντικά για τη γειτονιά τους. Η «γειτονιά του καθενός» μπορεί να οριοθετηθεί με τον ταχυδρομικό κώδικα και μια ακτίνα (σε εκατοντάδες μέτρα).

Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα μέσω διεπαφής SRU (SRU/= Search Retrieve via URL).

Το εγχειρίδιο (και η διεύθυνση) γι’ αυτή τη διαδικτυακή υπηρεσία είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (μόνο στα ολλανδικά).

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο