Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Εθνικό Τυπογραφείο (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Διαύγεια

Άρειος Πάγος

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Εθνικό Τυπογραφείο: άρθρο 7 του νόμου 3469/2006

Διαύγεια: άρθρο 2 του νόμου 3861/2010

Άρειος Πάγος: αναζήτηση πολιτικών και ποινικών δικαστικών αποφάσεων από το έτος 2007 και εξής

Συμβούλιο της Επικρατείας: αναζήτηση αποφάσεων διοικητικής δικαιοσύνης

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Εθνικό Τυπογραφείο: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαύγεια: οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου 3861/2010 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Άρειος Πάγος: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα

Συμβούλιο της Επικρατείας: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

ΝΑΙ

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Όροι, λέξεις ή φράσεις κλειδιά, αριθμός πρωτοκόλλου, αριθμός απόφασης, αριθμός τεύχους, θέμα, κατηγορία, είδος, φορέας, ημερομηνία

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Εθνικό Τυπογραφείο: 1997

Διαύγεια: 2010

Άρειος Πάγος: 2007

Συμβούλιο της Επικρατείας: 2016

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

ΟΧΙ

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

NAI
Ο κάθε φορέας είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και το περιεχόμενο της βάσης επίσημων ανακοινώσεων που διαχειρίζεται. Ως εκ τούτου, το αποθετήριο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες τηρούνται σε βάσεις δεδομένων εσωτερικά στους αντίστοιχους φορείς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.