Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Offentliggørelse af officielle meddelelser

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

De offentliggøres på hjemmesiden for Portugals statstidende, Diário da República Eletrónico.

Hvilke typer meddelelser offentliggøres?

Der offentliggøres syv typer officielle meddelelser i Diário da República:

1. OFFICIELLE REGERINGSMEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

2. OFFICIELLE REGERINGSMEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

3. OFFICIELLE JURIDISKE MEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

4. FORFATNINGSDOMSTOLENS MEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

5. DOMME AFSAGT AF FORFATNINGSDOMSTOLEN OG REVISIONSRETTEN, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

 • Lov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer – konsolideret udgave på engelsk findes her)
 • Lov nr. 98/97 (revisionsrettens opbygning og procedurer)

6. DOMME AFSAGT AF FORFATNINGSDOMSTOLEN, HØJESTERET, DEN HØJESTE FORVALTNINGSDOMSTOL OG REVISIONSRETTEN, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

7. MEDDELELSER FRA DEN HØJESTE FORVALTNINGSDOMSTOL, FORVALTNINGSDOMSTOLEN NORTE CENTRAL OG FORVALTNINGSDOMSTOLEN SUL CENTRAL, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Officielle statslige og retslige meddelelser fra nedenstående syv typer offentlige organisationer offentliggøres:

1. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

Officielle regeringsmeddelelser fra udenrigsministeriet vedrørende instrumenter, der indgår i internationale aftaler og konventioner, i henhold til artikel 119, stk. 1, litra b), sidste punktum, i Den Portugisiske Republiks forfatning, samt artikel 3, stk. 2, litra b), sidste punktum, og artikel 8, stk. 1, litra s), i lov nr. 43/2014.

2. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Officielle regeringsmeddelelser om forvaltningsprocesser offentliggjort i statstidende, serie 2, jf. lov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor) og ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 145-A/2011.
 • Officielle regeringsmeddelelser om skift i vederlagskategori til den kategori, som følger umiddelbart efter den respektive oprindelige kategori, der omfatter løbende udøvelse af ledelsesfunktioner i den offentlige forvaltning i henhold til lov nr. 2/2004 (statut for den øverste ledelse af tjenester og organer i den centrale, regionale og lokale statsforvaltning).
 • Officielle regeringsmeddelelser om indledning af en disciplinærsag mod en medarbejder i den offentlige sektor, hvis opholdssted er ukendt, hvor denne anmodes om at indgive sit forsvar, og efterfølgende gennemførelse af den disciplinære sanktion i henhold til lov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor).
 • Officielle regeringsmeddelelser om omorganisering af organer eller tjenester i form af nedlæggelse, sammenlægning og omstrukturering i henhold til lov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor) og lovdekret nr. 200/2006 (generel ordning for nedlæggelse, sammenlægning og omstrukturering af offentlige tjenester og tilpasning af medarbejderstab).
 • Officielle regeringsmeddelelser om offentliggørelse af vedtægter for samarbejdsudvalg for medarbejdere i den offentlige forvaltning i henhold til lov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor).
 • Officielle regeringsmeddelelser om systemet for beskyttelse af immaterielle kulturarvsgenstande, herunder sikringsforanstaltninger og juridiske beskyttelsesprocedurer, i henhold til lovdekret nr. 149/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om beskyttelse og fremme af kulturarven (i henhold til lov nr. 107/2001) og systemet til klassificering og registrering af værdifulde kulturgenstande, samt regler for eksport, forsendelse, import og indførsel af kulturgenstande (i henhold til lovdekret nr. 148/2015).
 • Officielle regeringsmeddelelser om proceduren for klassificering af kulturelt værdifuld fast ejendom samt ordningen for beskyttede områder og den detaljerede beskyttelsesplan herfor i henhold til lovdekret nr. 309/2009).
 • Officielle regeringsmeddelelser om systemet for udnyttelse af vandressourcer i henhold til lovdekret nr. 226-A/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om ejerskab til vandressourcer og procedure for afgrænsning af offentlige vandressourcer i henhold til lov nr. 54/2005 (som ændret ved lov nr. 78/2013 og lov nr. 34/2014 og lovdekret nr. 353/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om rekruttering og udvælgelse af førskolelærere og undervisere i grund- og sekundærskole i overensstemmelse med lovdekret nr. 83-A/2014.
 • Officielle regeringsmeddelelser om selvbestemmelse, administration og forvaltning af førskoleklasser samt grund- og sekundærskoler henhold til lovdekret nr. 137/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om forpligtelse til offentlig høring om udkast til forordninger med henblik på at indhente forslag og bidrag i henhold til forvaltningsloven, vedtaget ved lovdekret nr. 4/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om delegation eller subdelegation af den delegerende eller subuddelegerende instans' beføjelser til den delegerede eller subdelegerede instans i overensstemmelse med forvaltningsloven vedtaget ved lovdekret nr. 4/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelser af elektriske anlæg til produktion, transport, omdannelse, distribution eller brug af elektrisk energi i henhold til forordning om godkendelse af elektriske installationer, vedtaget ved lovdekret nr. 26852 af 30. juli 1936.
 • Officielle regeringsmeddelelser om lov om selskabsskat (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) og lov om personlig indkomstskat (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Officielle regeringsmeddelelser om den øverste ledelse af tjenester og organer i den centrale, regionale og lokale statsforvaltning i henhold til lov nr. 2/2004.
 • Officielle regeringsmeddelelser om den øverste ledelse i bestyrelser i den indirekte statsforvaltnings offentlige institutioner i henhold til lov nr. 3/2004 (lov om offentlige Institutter).
 • Officielle regeringsmeddelelser om den direkte statsforvaltnings opbygning, struktur og funktionsmåde i henhold til lov nr. 4/2004.
 • Officielle regeringsmeddelelser om antallet af vælgere opført på valglisten i henhold til lov nr. 13/99 (retlige regler for valglister).
 • Officielle regeringsmeddelelser om sektoren for statsvirksomheder i henhold til lovdekret nr. 133/2013-A/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelse og opløsning af portugisiske og udenlandske fonde, som udøver deres virke på det nationale område, i henhold til lov nr. 24/2012 (rammelov om fonde).
 • Officielle regeringsmeddelelser om sammensætning og opbygning af samt retlige rammer for regeringsmedlemmers kabinetter i henhold til lovdekret nr. 11/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om sammensætning, organisatorisk struktur og retlige rammer for premierministerens kontor i henhold til lovdekret nr. 12/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelse af arvinger til støtte fra de væbnede styrkers sikkerhedsfond i henhold til lovdekret nr. 42945 af 26. april 1960, som ændret ved lovdekret nr. 44331 af 10. maj 1962 og ved lovdekret nr. 434-G/82 af 29. oktober 1982.
 • Officielle regeringsmeddelelser om reform af de offentlige finanser i medfør af lovdekret nr. 498/72.
 • Officielle regeringsmeddelelser om lige rettigheder og pligter for brasilianske statsborgere bosiddende i Portugal i henhold til lovdekret nr. 154/2003.
 • Officielle regeringsmeddelelser om metrologisk kontrol af måleinstrumenter og -metoder, som anvendes til kommercielle, skatte- eller lønmæssige aktiviteter eller inden for sundhed, sikkerhed og energibesparelser, samt prøveanlæg i henhold til lovdekret nr. 291/90 af 20. september 1990 og ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 962/90 af 9. oktober 1990.

3. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Officielle retlige meddelelser om forvaltningssager i forbindelse med domstolenes opbygning og forvaltning, som offentliggøres i statstidende, serie 2.
 • Officielle retlige meddelelser om forvaltnings- og skattedomstolens (tribunal administrativo e fiscal) stævning af interesserede parter (eller interesserede modparter) i sager anlagt af sagsøger og offentliggjort i statstidende, serie 2, i overensstemmelse retsplejeloven for forvaltningsdomstolene.
 • Officielle juridiske meddelelser om overtrædelser af konkurrenceregler, som offentliggøres i statstidende, serie 2, i henhold til lov nr. 19/2012 (konkurrenceloven).

4. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

 • Officielle retlige meddelelser om forpligtelse til at offentliggøre forfatningsdomstolens udtalelser i statstidende, serie 1, i henhold til lov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer; konsolideret udgave på engelsk fås her), og lov nr. 43/2014 (retsakters offentliggørelse, fastlæggelse og form).

5. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Afgørelser truffet af forfatningsdomstolen og revisionsretten, der i henhold til loven skal offentliggøres i statstidende, serie 2, i henhold til lov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer) og lov nr. 98/97 (revisionsrettens opbygning af og procedurer).

6. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

7. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

 • Meddelelser fra den højeste forvaltningsdomstol, forvaltningsdomstolen Norte Central og forvaltningsdomstolen Sul Central, som skal offentliggøres i statstidende, serie 1, i henhold til princippet om parallelle eller identiske former for offentliggørelse, jf. artikel 81 i retsplejeloven for forvaltningsdomstolene: lov om stævning af interesserede parter (eller interesserede modparter) skal offentliggøres i samme serie i statstidende, hvori den anfægtede handling er offentliggjort.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. I henhold til artikel 1 og 3 i lovdekret nr. 83/2016 (godkendelse af fri adgang for alle til Diário da República).

Hvilke typer søgninger kan der foretages?

Brugerne kan frit søge i alt, der er offentliggjort i serie 1 og 2 i Diário da República. Brugere kan bruge to søgekriterier:

 • Generiske søgninger (f.eks. Google), hvor man indtaster teksten i søgefeltet.
 • Avancerede søgninger, hvor brugeren bruger søgefelter efter eget valg.

Fra hvilken dato er de officielle meddelelser blevet tilgængelige i elektronisk format?

Den elektroniske udgave af Diário da República har været autentisk siden den 1. juli 2006, og offentliggørelser af retsakter deri er gyldige i enhver retlig henseende i henhold til artikel 1, stk. 5, i lov nr. 74/98 af 11. november 1998 (med senere ændringer og genudgivet ved lov nr. 43/2014 af 11. juli 2014).

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Ja. Brugere kan få adgang til statstidendes hjemmeside og abonnere gratis på et dagligt nyhedsbrev ved at vælge forud definerede nøgleord eller offentliggørelser i søgefelterne og derefter modtage oplysninger, der opfylder deres kriterier.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data, da der endnu ikke er udarbejdet et register med alle oplysninger i et struktureret format med henblik på genbrug.

Sidste opdatering: 31/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website