Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zveřejňování úředních oznámení

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Kuulutusrekisteri (rejstřík oznámení)

Virallinen lehti (Úřední věstník)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

V rejstříku oznámení se zveřejňují informace o oznámeních opírajících se o rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů, která se týkají:

  1. veřejných obsílek
  2. dokladů o pohledávkách v případě konkurzu
  3. zahájení reorganizace (úpadkového řízení)
  4. sloučení, rozdělení nebo oddělení prostředků akciové společnosti či jiných opatření nebo rozhodnutí uvedených v právních předpisech týkajících se společenství a nadací, která musejí být zveřejněna v Úředním věstníku nebo
  5. oznámení soudních vykonavatelů.

V Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty, jejichž povinné zveřejnění v Úředním věstníku je stanoveno zákonem, výnosem nebo jiným, rozhodnutím nižšího soudu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

V rejstříku oznámení se zveřejňují informace o veřejných obsílkách vydaných okresními soudy a dále doklady o pohledávkách v případě konkurzu nebo reorganizace (úpadkového řízení). Mezi oznámení jiných orgánů, která jsou zařazována do rejstříku, patří veřejné obsílky vystavené orgány obchodního rejstříku, oznámení o fúzích a rozděleních společností a oznámení týkající se prodeje majetku z exekucí zveřejňována exekučními orgány: diskuze i rozdělení majetku, utváření dohod věřitelů a korespondence s věřiteli.

V Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty nejrůznějších organizací.

JJe přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Rejstřík oznámení: ano

Úřední věstník: Kopie ve formátu PDF jsou bezplatné od roku 2011. Databáze vedená společností Credita je zpoplatněna:

Jeden uživatel, cena za licenci: 185 EUR ročně; 2–5 uživatelů, cena za licenci: 135 EUR ročně; víc než 5 uživatelů, cena za licenci: 115 EUR ročně

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Záznamy v rejstříku oznámení lze vyhledávat pomocí následujících parametrů:

typ oznámení

předmět oznámení

identifikační číslo společnosti / datum narození / rok narození

datum splatnosti

bydliště/sídlo

číslo jednací vydané okresním soudem

V placené databázi Úředního věstníku je k dispozici neomezené vyhledávání podle klíčových slov.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Rejstřík oznámení: 1. dubna 2004

Úřední věstník: od roku 2011

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Rejstřík oznámení: ne

Úřední věstník: Vyhledávání je možné uložit a následně dostávat e-mailová upozornění při používání placené databáze.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Nejsou k dispozici jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 30/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.