Zveřejňování úředních oznámení

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Kuulutusrekisteri (rejstřík oznámení)

Virallinen lehti (Úřední věstník)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

V rejstříku oznámení se zveřejňují informace o oznámeních opírajících se o rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů, která se týkají:

  1. veřejných obsílek
  2. dokladů o pohledávkách v případě konkurzu
  3. zahájení reorganizace (úpadkového řízení)
  4. sloučení, rozdělení nebo oddělení prostředků akciové společnosti či jiných opatření nebo rozhodnutí uvedených v právních předpisech týkajících se společenství a nadací, která musejí být zveřejněna v Úředním věstníku nebo
  5. oznámení soudních vykonavatelů.

V Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty, jejichž povinné zveřejnění v Úředním věstníku je stanoveno zákonem, výnosem nebo jiným, rozhodnutím nižšího soudu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

V rejstříku oznámení se zveřejňují informace o veřejných obsílkách vydaných okresními soudy a dále doklady o pohledávkách v případě konkurzu nebo reorganizace (úpadkového řízení). Mezi oznámení jiných orgánů, která jsou zařazována do rejstříku, patří veřejné obsílky vystavené orgány obchodního rejstříku, oznámení o fúzích a rozděleních společností a oznámení týkající se prodeje majetku z exekucí zveřejňována exekučními orgány: diskuze i rozdělení majetku, utváření dohod věřitelů a korespondence s věřiteli.

V Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty nejrůznějších organizací.

JJe přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Rejstřík oznámení: ano

Úřední věstník: Kopie ve formátu PDF jsou bezplatné od roku 2011. Databáze vedená společností Credita je zpoplatněna:

Jeden uživatel, cena za licenci: 185 EUR ročně; 2–5 uživatelů, cena za licenci: 135 EUR ročně; víc než 5 uživatelů, cena za licenci: 115 EUR ročně

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Záznamy v rejstříku oznámení lze vyhledávat pomocí následujících parametrů:

typ oznámení

předmět oznámení

identifikační číslo společnosti / datum narození / rok narození

datum splatnosti

bydliště/sídlo

číslo jednací vydané okresním soudem

V placené databázi Úředního věstníku je k dispozici neomezené vyhledávání podle klíčových slov.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Rejstřík oznámení: 1. dubna 2004

Úřední věstník: od roku 2011

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Rejstřík oznámení: ne

Úřední věstník: Vyhledávání je možné uložit a následně dostávat e-mailová upozornění při používání placené databáze.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Nejsou k dispozici jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 30/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.