Публикуване на официални съобщения

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се публикуват в официалните държавни вестници, съответстващи на различните нива — централно, регионално и местно правителство, които съставляват администрацията на Испания.

Всички държавни вестници разполагат с официални, автентични версии, които се публикуват в електронен вид. С тях се предоставят услуги за бази от данни, които могат да се използват за търсене на публикувани съобщения.

Следва списък на тези уебсайтове:

Държавата (Estado): http://www.boe.es/

17 автономни области и 2 града: всички уебсайтове могат да се отварят чрез http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Местни органи (официални вестници на провинции): всички уебсайтове могат да се отварят чрез http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Какви видове съобщения се публикуват?

  • Административни актове (въпроси, свързани със служители, административни решения, решения, с които публично се оповестяват различни административни мерки);
  • Обявления за обществени поръчки;
  • Съобщения за неуспешно уведомление;
  • Някои съобщения, издадени от съдилища.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Всички публични администрации, всяка в съответния официален вестник.

Съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

  • Свободен текст (включително имена на лица);
  • Вид;
  • Издаваща организация;
  • Дата на издаване;
  • Дата на публикуване;
  • Официален номер.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Законът, с който се разрешава публикуването на официални държавни вестници в електронен вид, бе приет през 2007 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да, за официалния Държавен вестник на Испания () и за повечето официални вестници на автономните области и градове. Функцията не е широко достъпна за официалните вестници на провинциите.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището или техническа информация?

Правилата относно данните със свободен достъп зависят от отделните официални вестници, някои от които се предлагат в отворен формат и във формат xml.

Последна актуализация: 12/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт