Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публикуване на официални съобщения

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на уебсайта на официалния Държавен вестник на Португалия, (Diário da República Eletrónico).

Какви видове съобщения се публикуват?

В Diário da República се публикуват седем вида официални съобщения:

1. ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

2. ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

3. ОФИЦИАЛНИ СЪДЕБНИ СЪОБЩЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

4. СЪОБЩЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

5. РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД И НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 • Закон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд) (консолидирана версия на английски е публикувана тук)
 • Закон № 98/97 (Организация и ред на Сметната палата).

6. РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

7. СЪОБЩЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СЕВЕР () И ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЮГ () (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Официалните правителствени и съдебни съобщения се публикуват от седемте държавни организации, посочени по-долу:

1. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК):

Официални правителствени съобщения, публикувани от Министерството на външните работи, свързани с инструментите, включени в международните споразумения и конвенции, съгласно член 119, параграф 1, буква б), последно изречение от Конституцията на Република Португалия, член 3, параграф 2, буква б), последно изречение и член 8, параграф 1, буква т) от Закон № 43/2014.

2. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК):

 • Официални правителствени съобщения, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник, свързани с административни процедури, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор) и Министерска заповед за прилагане № 145-A/2011.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с промяната на позицията на възнаграждението в позиция на заплатата, която замества директно съответната първоначална категория при непрекъснато упражняване на управленски функции в държавната администрация, съгласно Закон № 2/2004 (Устав относно управленските длъжности в службите и органите на централната, регионалната и местната държавна власт).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със започването на дисциплинарни производства срещу служители в публичния сектор с неизвестно местонахождение с покана да представят своя защита, и последващото прилагане на дисциплинарно наказание, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с преобразуването на органи или служби чрез разделяне, сливане и преструктуриране, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор) и Законодателен указ № 200/2006 (обща система за разделянето, сливането и преструктурирането на услуги и рационализирането на персонал).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с публикуването на уставите на работническите съвети на служителите на държавната администрация, съгласно Закон № 35/2014 (Общ закон за назначенията в публичния сектор).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със системата за опазване на нематериалното културно наследство, включително мерки за опазване и процедури за правна защита, съгласно Законодателен указ № 149/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с опазването и популяризирането на културното наследство (съгласно Закон № 107/2001) и системата за класификация и описване на движимото имущество с културна стойност и на правила, приложими по отношение на износа, транспорта, вноса и признаването на движимо културно имущество (съгласно Законодателен указ № 148/2015).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с процедурата за класификация на недвижимото имущество с културна стойност и системата за защитените територии и подробния план за опазване, съгласно Законодателен указ № 309/2009).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със системата за използване на водните ресурси, съгласно Законодателен указ № 226-A/2007.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със собствеността на водните ресурси и процедура за обозначаване на държавните водни ресурси, съгласно Закон № 54/2005 (изменен със Закон № 78/2013 и Закон № 34/2014 и Законодателен указ № 353/2007.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с наемането и подбора на преподаватели в предучилищните заведения, основните и средните училища, съгласно Законодателен указ № 83-A/2014.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с автономността, администрацията и управлението на държавни предучилищни, основни и средни учебни заведения, съгласно Законодателен указ № 137/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със задължението за провеждане на обществени консултации относно законопроектите с цел събиране на предложения и мнения, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, одобрен със Законодателен указ № 4/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с делегирането или пределегирането на правомощия на делегиращ или пределегиращ орган на оправомощен или вторично оправомощен орган, съгласно Административнопроцесуалния кодекс, одобрен със Законодателен указ № 4/2015.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с издаването на разрешителни за електрически инсталации за производство, пренос, преобразуване, разпределение и използване на електрическата енергия, съгласно Регламента за издаване на разрешителни за електрически инсталации, одобрен със Законодателен указ 26852 от 30 юли 1936 г.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със Закона за корпоративното подоходно облагане () и Закона за данъка върху доходите на физическите лица ().
 • Официални правителствени съобщения, свързани с висшето управление на службите и органите на централната, регионалната и местната държавна администрация, съгласно Закон № 2/2004.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с висшето управление на управителните съвети на публични институции от непряката държавна администрация, съгласно Закон № 3/2004 (Рамков закон за обществените институции).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с организацията, структурата и работата на пряката държавна администрация, съгласно Закон № 4/2004.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с броя гласоподаватели, регистрирани в избирателните списъци, съгласно Закон № 13/99 (Правни норми, приложими за избирателните списъци).
 • Официални правителствени съобщения, свързани с държавния стопански сектор, съгласно Законодателен указ № 133/2013.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с признаването и закриването на португалски и чуждестранни фондации, които извършват дейност на територията на държавата, съгласно Закон № 24/2012 (Рамков закон относно фондациите).
 • Официални правителствени съобщения, свързани със състава, организацията и правната рамка, приложими за държавните институции, съгласно Законодателен указ № 11/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани със състава, организационната структура и правната рамка на Кабинета на министър-председателя (), съгласно Законодателен указ № 12/2012.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с упълномощаването на наследници за получаване на субсидии, предоставени от Осигурителния фонд на въоръжените сили, съгласно Законодателен указ № 42945 от 26 април 1960 г., изменен със Законодателен указ № 44331 от 10 май 1962 г. и със Законодателен указ № 434-G/82 от 29 октомври 1982 г.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с Устава за публичните реформи (), съгласно Законодателен указ № 498/72.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с предоставянето на равни права и задължения на бразилските граждани, пребиваващи в Португалия, съгласно Законодателен указ № 154/2003.
 • Официални правителствени съобщения, свързани с метрологичния контрол на измервателни инструменти и методи, използвани при търговски и финансови операции или операции, свързани с работни заплати, или в областта на здравеопазването, сигурността и енергоспестяването, както и като изпитателни стендове, съгласно Законодателен указ № 291/90 от 20 септември 1990 г. и Министерска заповед за прилагане № 962/90 от 9 октомври 1990 г.

3. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Официални съдебни съобщения по административни въпроси, свързани с организацията и управлението на съдилищата, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник.
 • Официални съдебни съобщения, свързани с призовки на заинтересовани страни (или срещу заинтересовани страни) от административни и данъчни съдилища (tribunal administrativo e fiscal при производства, заведени от ищеца и публикувани в Раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно процедурния кодекс на административните съдилища ().
 • Официални съдебни съобщения, свързани с нарушения на правилата за конкуренцията, публикувани в раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно Закон № 19/2012 (Правна рамка за конкуренцията).

4. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Официални съдебни съобщения, свързани със задължението за публикуване на изявления на Конституционния съд, поместени в раздел 1 на официалния Държавен вестник, съгласно Закон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд; консолидирана версия на английски е публикувана тук) и Закон № 43/2014 (относно издаването, идентификацията и формата на правните актове).

5. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 2 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Решения на Конституционния съд и на Сметната палата, които се публикуват в раздел 2 на официалния Държавен вестник, съгласно Закон № 28/82 (Организация, работа и ред на Конституционния съд) и Закон № 98/97 (Организация и ред на Сметната палата).

6. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

7. (ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ 1 НА ОФИЦИАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

 • Съобщения на Върховния административен съвет, Централен административен съд, север и Централен административен съд, юг, които трябва да се публикуват в раздел 1 на официалния Държавен вестник, съгласно принципа за успоредни или еднакви форми на публикуване, съгласно член 81 от Процедурния кодекс на административните съдилища (): призовките на заинтересовани страни (или заинтересовани насрещни страни) трябва да се публикуват в същия раздел на официалния Държавен вестник, в който е публикуван оспореният акт.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да. Съгласно членове 1 и 3 от Законодателен указ № 83/2016 (за одобряване на публична услуга с всеобщ безплатен достъп до Diário da República).

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Потребителите могат да извършват търсения безплатно в цялото съдържание, публикувано в раздели 1 и 2 на https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada. Потребителите разполагат с два критерия за търсене:

 • Общи търсения (напр. в Google), като въведат текста в полето за търсене;
 • Разширени търсения, като използват избраните от потребителя полета за търсене.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 1 юли 2006 г. електронното издание на Diário da República е автентично и публикуването на актове в него се смята за валидно за всички законови цели, съгласно член 1, параграф 5 на Закон № 74/98 от 11 ноември 1998 г. (публикуван повторно и изменен със Закон № 43/2014 от 11 юли 2014 г.).

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да. Потребителите имат достъп до уебсайта на официалния Държавен вестник и могат да се абонират безплатно за ежедневен бюлетин, като в полетата за търсене изберат от предварително определени ключови думи или публикации, така че да получават информация, която отговаря на съответните критерии.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са достъпни като данни със свободен достъп, тъй като все още не сме осигурили хранилище с цялата информация във формат, структуриран за многократна употреба.

Последна актуализация: 31/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.