Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публикуване на официални съобщения

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Националната печатница (ΕθνικόΤυπογραφείο): съобщенията се публикуват в Държавен вестник (Εφημερίδα της Κυβέρνησης).
Органите, чиито материали се отпечатват от Националната печатница, заплащат такса за съответните разходи или осигуряват използваните консумативи. Цените се определят от постоянна, сформирана за целта комисия от трима членове — служители на печатницата; членовете ѝ се избират от специалния секретар на печатницата.

Прозрачност“ (Διαύγεια)

Върховен съд (Άρειος Πάγος)

Върховен административен съд (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Какви видове съобщения се публикуват?

Национална печатница: Член 7 от Закон № 3469/2006.

Прозрачност: Член 2 от Закон № 3861/2010.

Върховен съд: решения на граждански и наказателни съдилища, издадени през или след 2007 г.

Върховен административен съд: решения на административни съдилища.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Национална печатница: Съобщенията се публикуват от съответния орган по молба на държавен орган или орган в широкия публичен сектор.

Прозрачност: Съобщенията, посочени в член 2 от Закон № 3861/2010, се публикуват в интернет незабавно от органа, който го издава.

Върховен съд: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Върховен административен съд: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Търсения по термини, думи или ключови фрази, регистрационни номера, номера на решения, номер на брой, теми, категории, видове, органи, дати.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Национална печатница: 1997 г.

Прозрачност: 2010 г.

Върховен съд: 2007 г.

Върховен административен съд: 2016 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Да.
Всеки орган отговаря за функционирането и съдържанието на управляваната от него база от данни с официални съобщения. Затова хранилището и/или техническата информация се съхраняват от съответните органи във вътрешните им бази от данни.

Последна актуализация: 01/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.