Публикуване на официални съобщения

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Kuulutusrekisteri (регистър на съобщенията)

Virallinen lehti (Официален вестник)

Какви видове съобщения се публикуват?

Регистърът на съобщенията се актуализира с информация относно съобщенията въз основа на решения на съдилищата или органите относно:

  1. призовки за явяване пред съда:
  2. декларации на вземания в производствата по несъстоятелност;
  3. започване на производства по оздравяване;
  4. сливане, разделяне или разпределяне на средствата на акционерно дружество или друга мярка или решение, предвидени в законодателството относно дружествата или фондациите, които трябва да бъдат публикувани в Официален вестник; или
  5. обявленията на съдебните изпълнители.

В Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи, чието публикуване в Официален вестник е предвидено със закон, указ или други решения, постановени от по-нисшестоящите съдилища.

Кои организации публикуват съобщения?

Регистърът на съобщенията се актуализира с информация за призовките за явяване пред съда, издавани от районните съдилища, както и декларациите на вземания в производствата по несъстоятелност или оздравяване. Съобщенията от други органи, които се добавят в регистъра, включват призовките за явяване, издавани от органите на търговския регистър, съобщенията за сливания и разделяния на дружества и съобщенията, свързани с продажбите на запорирани активи, публикувани от органите, които налагат запора: обсъждания във връзка с разпределение на активи, изготвяне на споразумения с кредиторите и инвентарен опис.

В Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи, издавани от различни организации.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Регистър на съобщенията: да.

Официален вестник: копията в PDF формат са безплатни от 2011 г. Такса се събира за базата данни, която се поддържа от Credita:

цена за разрешение за един потребител: 185 EUR/годишно, цена за разрешение за 2—5 потребители: 135 EUR/годишно, цена за разрешение за повече 5 потребители: 115 EUR/годишно.

Какви са възможните видове търсене?

Вписвания в регистъра на съобщенията могат да се търсят, като се използват следните параметри:

вид на съобщението,

предмет на съобщението,

търговски идентификационен номер/дата на раждане/година на раждане,

дата на падежа,

местоживеене,

номер на делото, даден от районния съд.

Неограничено търсене по ключова дума е възможно в платената база данни на Официален вестник.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Регистър на съобщенията: от 1 април 2004 г.

Официален вестник: от 2011 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Регистър на съобщенията: не.

Официален вестник: запазване на търсенията и получаване на уведомления по електронната поща са възможни, когато се използва платената база данни.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.

Последна актуализация: 30/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт