O Európskej justičnej sieti

Európska justičná sieť pre trestné veci (EJS) je sieť zložená z kontaktných osôb určených ústrednými a ďalšími príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ, ktoré majú osobitnú zodpovednosť v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.

Úlohou EJS je zjednodušiť justičnú spoluprácu v trestných veciach poskytovaním právneho poradenstva a praktických rád a pomáhať pri vytváraní priamych kontaktov medzi príslušnými národnými orgánmi. Kontaktné osoby EJS sa takisto podieľajú na organizácii a propagácii školení o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Na webovej stránke EJS sú k dispozícii elektronické nástroje na zjednodušenie spolupráce, ako aj ďalšie praktické informácie vrátane informácií o spolupráci s krajinami a justičnými sieťami mimo EÚ.

EJS spravuje sekretariát, ktorý sídli v priestoroch Eurojustu v Haagu. Súčasným vedúcim sekretariátu EJS je pán Ola LÖFGREN.

Kliknutím na tento odkaz prejdete na webovú stránku európskej justičnej siete.

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.