Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tutvustus

EJN (kriminaalasjades) on ELi liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik. Kontaktpunktiks on valitud kesk- või muu pädev asutus, kes täidab konkreetseid ülesandeid kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.

EJN (kriminaalasjades) ülesanne on hõlbustada kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd, pakkudes õiguslikku ja praktilist nõu, ning aidata luua liikmesriikide pädevate asutuste vahel otsekontakte. Võrgustiku kontaktpunktid aitavad korraldada ja edendada ka kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö alaseid koolitusi.

Võrgustiku veebisaidil pakutakse koostöö hõlbustamiseks e-vahendeid ja antakse muud praktilist teavet, sealhulgas koostöö kohta EList väljaspool asuvate riikide ja õigusvõrgustikega.

EJN (kriminaalasjades) haldab sekretariaat, mis asub Haagis Eurojusti juures. Praegu juhib võrgustiku sekretariaadi tööd Ola Löfgren.

Viimati uuendatud: 26/11/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta