How to enforce a court decision

When a Court is involved in solving a dispute, there are two steps that must be ensured at the end of the process.  First, the Court must hand down a judgment and then the judgment needs to be enforced in practice.

To force the other party (defendant or your debtor) to comply with the judgment against him/her (for example to pay up), you will have to go to the enforcement authorities. They alone have the power to force the debtor to pay, calling on the forces of law and order if need be.

Under the Brussels I Regulation (recast) which governs the recognition and enforcement of judgments in cross border cases, if you have an enforceable judgment issued in the Union Member State, you can go to the enforcement authorities in other Member State where e.g. the debtor has assets without any intermediary procedure being required (the Regulation abolishes the 'exequatur ' procedure). The debtor against whom you seek the enforcement may apply to the court requesting refusal of enforcement. The names and location of those competent courts and courts for further appeals are provided here.

The purpose of enforcement is generally to recover sums of money, but it may also be to have some other kind of duty performed (duty to do something or refrain from doing something, such as to deliver goods or finish work or refrain from trespassing).

Different European procedures (such as the European Payment Order, the European Small Claims Procedure and the European Enforcement Order) can be used in cross border civil cases, but for all of them, a judgment must be enforced in accordance with the national rules and procedures of the State of enforcement (usually where the debtor or his/her assets are).

In practice, you need to have an enforceable document (a court judgment or a deed) if you wish to apply for enforcement. The enforcement procedures and the authorities who handle them (courts, debt-collection agencies and bailiffs) are decided by national law of the Member State where enforcement is sought.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Förfarande för verkställande av en dom - Belgien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

När en gäldenär inte frivilligt följer ett domstolsavgörande kan borgenären tvinga fram detta med hjälp av domstol. För detta krävs en exekutionstitel (artikel 1386 i processlagen) eftersom det är fråga om ett ingrepp i gäldenärens rättssfär. Exekutionstiteln är för det mesta en dom eller en notariehandling. Av respekt för gäldenärens privatliv får beslut inte verkställas under vissa tider på dygnet (artikel 1387 i processlagen). Verkställighet utförs av ett exekutionsbiträde.

Oftast används verkställighet för att driva in pengar, men det kan också vara fråga om att få någon att utföra eller avstå från att utföra en handling.

Vite spelar också en viktig roll (artikel 1385a i processlagen). Ett vite är ett påtryckningsmedel som används för att förmå svaranden att rätta sig efter ett domstolsavgörande. Vite får dock inte förekomma i vissa fall, t.ex. när någon dömts att betala ett visst belopp eller att följa ett anställningsavtal och när det strider mot mänsklig värdighet. Vite verkställs med stöd av den exekutionstitel som fastställer vitet. Någon ny exekutionstitel krävs alltså inte.

Rör domen betalning av ett penningbelopp verkställs den genom utmätning av gäldenärens tillgångar. Man skiljer mellan vilken typ av egendom som är föremål för verkställighetsåtgärden (lös eller fast egendom) och mellan typ av verkställighetsåtgärd (kvarstad och utmätning). Vid kvarstad placeras den aktuella egendomen i brådskande fall under domstolens kontroll: man säkrar tillgångarna för att verkställighet ska kunna ske vid en senare tidpunkt. Detta innebär att svaranden inte längre fritt får förfoga över egendomen. Han får inte längre sälja eller ge bort den. Vid utmätning säljs gäldenärens egendom, och avkastningen går till borgenären. Borgenären har inte någon rätt till den utmätta egendomen i sig, utan bara till avkastningen från en försäljning.

Med stöd av artikel 1445 och följande artiklar i processlagen går det även att utfärda ett beslut om utmätning hos tredje man.

Vid sidan av vanlig kvarstad och utmätning av lös och fast egendom finns också särskilda regler för utmätning av fartyg (artiklarna 1467–1480 och artiklarna 1545–1559 i processlagen), särskild form av kvarstad i lös egendom för obetald hyra (artikel 1461 i processlagen), återtagande av beslagtagen egendom (artiklarna 1462–1466 i processlagen) och kvarstad på växande gröda (artiklarna 1529–1538 i processlagen). Fortsättningsvis kommer vi uteslutande att ägna oss åt de vanliga utmätningstyperna.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionsbiträden och exekutionsdomstolar. Exekutionsdomstolarna är behöriga att avgöra verkställighetstvister.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

2.1.1 Kvarstad

För kvarstad krävs i princip tillstånd från exekutionsdomstolen (artikel 1413 i processlagen). Detta tillstånd ska sökas med en ”ensidig” ansökan (artikel 1417 i processlagen). Samma ansökan får inte samtidigt gälla kvarstad på både lös och fast egendom. För kvarstad på fast egendom krävs alltid en separat begäran.

Exekutionsdomstolen fattar beslut senast åtta dagar efter det att ansökan inkommit (artikel 1418 i processlagen). Den kan besluta att vägra tillstånd eller att delvis eller fullständigt ge borgenären detta tillstånd. Exekutionsdomstolens beslut måste delges gäldenären. Exekutionsdomstolens beslut överlämnas till ett exekutionsbiträde som därefter vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna delge beslutet.

Ett viktigt undantag finns från regeln om att exekutionsdomstolen måste ge tillstånd. Varje dom innebär ett tillstånd att lägga kvarstad i fråga om den dom som avkunnats (artikel 1414 i processlagen). Även här måste det handla om ett brådskande ärende. Det räcker med att överlämna domen till ett exekutionsbiträde så att han eller hon kan vidta nödvändiga åtgärder för att belägga tillgångarna med kvarstad.

Kvarstad kan omvandlas till utmätning (artiklarna 1489–1493 i processlagen).

2.1.2 Utmätning

A. Allmänt

En utmätning får endast verkställas i kraft av en exekutionstitel (artikel 1494 i processlagen). Domstolsavgöranden och officiella handlingar kan endast verkställas efter uppvisande av en bestyrkt kopia eller originalhandlingen, tillsammans med den verkställighetsformulering som fastställts i en kunglig förordning.

Domstolens dom delges svaranden i förväg (artikel 1495 i processlagen). Om exekutionstiteln är en dom måste delgivningen alltid ske i förväg för att informera gäldenären. Detta behövs inte om exekutionstiteln är en notariehandling, eftersom gäldenären då redan känner till exekutionstiteln. I och med delgivningen av domen inleds tidsfristen för överklaganden. Tidsfristen för överklaganden har suspensiv verkan och innebär att utmätningen skjuts upp vid domar som avser betalning av ett penningbelopp (i motsats till vad som är fallet vid kvarstad). Preliminär verkställighet (domar som är preliminärt verkställbara) har inte den suspensiva verkan som gäller vid vanliga överklaganden.

Det andra steget i borgenärens försök att få en exekutionstitel verkställd är utfärdandet av ett betalningsföreläggande (artikel 1499 i processlagen). Ett betalningsföreläggande är en första verkställighetsåtgärd och en sista varning till gäldenären, som alltså ännu kan undvika utmätning. Betalningsfristen från och med betalningsföreläggandet är en dag för utmätning av lös egendom (artikel 1499 i processlagen) och 15 dagar för utmätning av fast egendom (artikel 1566 i processlagen). Betalningsföreläggandet måste delges gäldenären och gäller som en formell uppmaning, dvs. en betalningsanmodan. Verkställigheten kan endast omfatta de belopp som anges i betalningsföreläggandet.

När tidsfristen för betalningsföreläggandet löpt ut kan utmätningen påbörjas. Detta sker genom beslut av ett exekutionsbiträde. Verkställigheten utförs alltså av en behörig tjänsteman. Denna tjänsteman betraktas som borgenärens befullmäktigade. Hans uppgifter anges i lag, och han verkar under rättslig tillsyn. Han har ett avtalsfäst ansvar gentemot borgenären och ett icke-avtalsfäst ansvar gentemot tredje man (på grundval av lagstiftningen och tjänstemäns generella plikt att sorgfälligt utföra sina åtaganden).

Inom tre arbetsdagar från beslutet sänder exekutionstjänstemannen ett exekutionsmeddelande till centralregistret över exekutionsmeddelanden, delegering, överlåtelse, kollektiv skuldreglering och invändningar (artikel 1390.1 i processlagen). Detta gäller såväl utmätning av lös som av fast egendom. En utmätning eller fördelning av avkastningen från en försäljning får inte ske utan att först konsultera exekutionsmeddelandena i centralregistret (artikel 1391.2 i processlagen). Denna regel infördes för att undvika överflödiga utmätningar och för att förstärka utmätningens kollektiva dimension.

B. Utmätning av lös egendom

För utmätning av lös egendom krävs ett betalningsföreläggande. Gäldenären har rätt att bestrida detta. Utmätningen börjar med att egendomen beläggs med kvarstad: tillgångarna flyttas inte, och ingenting ändras i fråga om ägandeförhållandena och användningen av egendomen. Utmätning är också möjlig utanför gäldenärens bostad och hos tredje man.

När det gäller lös egendom är utmätningen inte begränsad till ett enda förfarande, men en andra utmätning av samma egendom är meningslös med tanke på kostnaderna. Vid den proportionella fördelningen av avkastningen från försäljningen av gäldenärens egendom tillkommer också andra borgenärer än den som ansökt om utmätning (artikel 1627 och följande artiklar i processlagen).

Vid utmätningen upprättas ett protokoll. De utmätta tillgångarna säljs tidigast en månad efter delgivningen eller tillkännagivandet av den officiella utskriften av utmätningsprotokollet. Denna tidsfrist ger gäldenären en sista chans att undvika försäljningen. Försäljningen måste meddelas allmänheten med hjälp av anslag och kungörelser i pressen. Försäljningen äger rum i en auktionskammare eller på en offentlig marknad, såvida inte en begäran om en lämpligare plats görs, och leds av ett exekutionsbiträde. Exekutionsbiträdet upprättar ett protokoll och tar emot försäljningsintäkterna. Intäkterna från försäljningen fördelas proportionellt genom exekutionsbiträdets försorg inom 15 dagar (artikel 1627 och följande artiklar i processlagen). Fördelningen görs i princip upp i godo. Är detta inte möjligt kopplas exekutionsdomstolen in.

C. Utmätning av fast egendom (artiklarna 1560–1626 i processlagen)

Verkställighetsförfarandet inleds med delgivningen av betalningsföreläggandet.

Därefter måste utmätningen verkställas tidigast inom 15 dagar och senast inom sex månader, annars förlorar föreläggandet sin rättsliga giltighet. Utmätningsbeslutet måste därefter inom 15 dagar skrivas in i fastighetsregistret och delges inom sex månader. Inskrivningen medför att gäldenären inte längre fritt kan förfoga över sin egendom och gäller i högst sex månader. Sker inte någon inskrivning är utmätningen ogiltig. Vid utmätning av fast egendom gäller, i motsats till vid utmätning av lös egendom, principen om att egendom bara kan utmätas en enda gång.

Det sista steget är en begäran om att exekutionsdomstolen ska utnämna en notarie som ges i uppdrag att sälja egendomen och att rangordna borgenärerna. Gäldenären kan överklaga notariens agerande till exekutionsdomstolen. De närmare reglerna för försäljningen är tydligt fastställda av lagstiftaren (se artikel 1582 och följande artiklar i processlagen). I princip är försäljningen offentlig, men på initiativ av exekutionsdomstolen eller på begäran av den borgenär som begärt utmätning är också en privat försäljning möjlig. Intäkterna från försäljningen fördelas i enlighet med förmånsrättsordningen mellan de olika borgenärerna (se artikel 1639–1654 i processlagen). Tvister gällande rangordningen mellan borgenärerna hänskjuts till exekutionsdomstolen.

2.1.3 Utmätning av fordran på tredje man

Med ovanstående typ av utmätning avses utmätning av en utestående fordran som en gäldenär har på tredje man (t.ex. på sin arbetsgivare för lön). Tredje man blir alltså sekundogäldenär till den borgenär som begärt utmätning. Denna typ av utmätning (beslag onder derden) är inte detsamma som utmätning hos tredje man (beslag bij derden). Med det sistnämnda begreppet förstås utmätning av egendom som tillhör gäldenären och som förvaras hos tredje man.

Den fordran som ligger till grund för utmätningsförfarandet är den fordran som borgenären har på sin gäldenär. Den fordran som föranleder utmätningen är den som svaranden har på tredje man/sekundogäldenären.

Närmare regler om utmätning av fordran på tredje man finns i artiklarna 1445–1640 i processlagen (kvarstad) och i artiklarna 1539–1544 i processlagen (utmätning).

2.1.4 Kostnader

Förutom rättsliga avgifter måste man också räkna med kostnader för exekutionsbiträdet. Arvodena för exekutionsbiträdets tjänster fastställs i kunglig förordning av den 30 november 1976 om fastställande av tariffer för arvoden till stämningsmän inom ramen för tvistemål och handelsrättsliga ärenden och tariffer för vissa tillägg (Arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations/Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen) (se Service public fédérale Justice/Federale Overheidsdienst Justitie).

3.2 Huvudförutsättningar

A. Kvarstad

Kvarstad kan begäras av alla borgenärer som har en fordran av viss art, oavsett värdet på den aktuella egendomen och fordringsbeloppet (se artikel 1413 i processlagen).

En förutsättning för kvarstad är att det föreligger fara i dröjsmål: gäldenärens solvens måste vara hotad, så att en senare försäljning av hans tillgångar äventyras. Domstolens bedömning av om denna förutsättning är uppfylld sker utifrån objektiva kriterier. Fara i dröjsmål måste föreligga inte bara vid tidpunkten för kvarstaden, utan också vid den tidpunkt när man gör en bedömning av om kvarstaden ska fortsätta. Några undantag finns från dessa villkor: vid kvarstad gällande olagliga kopior, vid kvarstad på växelskulder och vid verkställighet av en utländsk dom.

Ett andra villkor för kvarstad är att borgenären har en fordran. Om en fordran krävs måste denna uppfylla vissa kriterier (artikel 1415 i processlagen): fordran måste vara slutlig (inte villkorlig), förfallen till betalning (även tillämpligt på säkerhet för framtida fordringar) och fastlagd (beloppet har fastställts eller kan fastställas). Typen av fordran och dess storlek är däremot irrelevant. Exekutionsdomstolen bedömer om dessa kriterier är uppfyllda, men den domstol som senare prövar ärendet är inte bunden av detta beslut.

För det tredje måste den borgenär som begär kvarstad vara behörig att göra det. Det är fråga om en kontrollhandling (inte användning) som vid behov kan utföras av ett juridiskt ombud.

Tillstånd krävs från exekutionsdomstolen såvida inte borgenären redan har en dom att åberopa sig på (se ovan). Tillstånd behövs inte för kvarstad hos tredje man, kvarstad i lös egendom för obetald hyra och för en borgenär som redan är i besittning av en dom (artikel 1414 i processlagen: varje dom gäller som exekutionstitel). Även en notariehandling utgör en exekutionstitel.

B. Utmätning

Också för utmätning krävs en exekutionstitel (artikel 1494 i processlagen). Det kan röra sig om ett domstolsavgörande, en officiell handling, ett föreläggande från skattemyndigheterna, en utländsk exekvaturdom etc.

Fordran ska framgå av en handling som uppfyller vissa kriterier. Precis som vid kvarstad måste det röra sig om en säkerställd, fastlagd fordran som förfallit till betalning. I artikel 1494 andra stycket i processlagen anges att en utmätning som verkställs på periodiskt återkommande inkomster även gäller för framtida utbetalningar allteftersom dessa infaller.

Exekutionstiteln måste också vara aktuell. Exekutionsdomstolen anser inte att en exekutionstitel är aktuell om käranden inte längre är borgenär eller om fordran är helt eller delvis fullgjord (genom preskription, betalning eller på annat sätt reglerad).

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

A. Allmänt

Verkställighetsåtgärder som kvarstad och utmätning kan endast vidtas mot lös och fast egendom som tillhör gäldenären. Sådana verkställighetsåtgärder får inte vidtas mot egendom som tillhör tredje man, men det är irrelevant i vems besittning gäldenärens egendom befinner sig. Verkställighetsåtgärderna kan alltså vidtas hos tredje man om domstolen beviljar tillstånd till detta (artikel 1503 i processlagen).

Borgenären kan i princip endast ställa krav på att få betalt för sina fordringar ur gäldenärens aktuella tillgångar. Bara när gäldenären bedrägligen gör sig insolvent kan också tidigare tillgångar komma i fråga. Dessutom är verkställighetsåtgärder som gäller framtida tillgångar i princip uteslutna, med undantag för framtida fordringar.

Avkastningen från kvarstadsbelagda tillgångar kvarstår i princip hos gäldenären. Vid utmätning däremot ingår också avkastningen i utmätningen och övergår alltså i borgenärens ägo.

En ouppdelad egendom kan utmätas, men försäljningen skjuts i så fall upp till efter det att egendomen delats upp (se t.ex. artikel 1561 i processlagen). Särskilda regler gäller för äkta makar.

B. Egendom som kan bli föremål för verkställighetsåtgärder (kvarstad eller utmätning)

Alla typer av egendom kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder. Viss egendom är undantagen på grund av bestämmelser i lag eller för att egendomen hör till en viss egendomstyp eller har en stark personlig anknytning till gäldenären. Det går till exempel inte att undanta tillgångar från verkställighet med hänvisning till deras syfte. Följande tillgångar kan således inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Egendom som anges i artikel 1408 i processlagen. Denna begränsning infördes för att garantera drägliga levnadsförhållanden för gäldenären och hans familj.
 • Egendom som inte har något försäljningsvärde och alltså inte är till någon nytta för borgenären.
 • Egendom som inte går att avyttra eftersom den är så nära kopplad till gäldenärens person.
 • Egendom som enligt särskilda bestämmelser inte kan bli föremål för verkställighetsåtgärder (t.ex. minderårigas inkomster och löner, outgivna böcker och outgiven musik, fångars inkomster av arbete i fängelse etc.).
 • Lön (införsel i lön) och liknande fordringar kan oftast endast bli föremål för verkställighetsåtgärder i begränsad omfattning (se artiklarna 1409, 1409a och 1410.1 i processlagen). Hit räknas bl.a. underhållsbidrag som domaren tilldömer en icke skyldig make/maka. Vissa belopp får dock över huvud taget inte bli föremål för verkställighetsåtgärder, exempelvis existensminimum (se artikel 1410.2 i processlagen). Begränsningarna i fråga om verkställighetsåtgärder gäller dock inte för borgenärer med underhållsskulder. Deras skulder har förtur (se artikel 1412 i processlagen).

Tidigare hade myndigheter immunitet mot verkställighetsåtgärder, vilket uteslöt alla sådana åtgärder mot myndigheters egendom. Denna princip har sedermera nyanserats genom artikel 1412a i processlagen.

För utmätning av fartyg och flygplan gäller särskilda regler (för kvarstad, se artiklarna 1467–1480 i processlagen och för utmätning, se artiklarna 1545–1559 i processlagen).

C. Kantonnement / Cantonnement

När en tillgång blir föremål för en verkställighetsåtgärd avser denna åtgärd vanligtvis tillgången som helhet, även om värdet på denna överstiger storleken på fordran. Detta är mycket ofördelaktigt för gäldenären, eftersom han över huvud taget inte får förfoga över tillgången. För att mildra följderna av detta har den belgiska lagstiftaren föreskrivit en möjlighet till kantonnement/cantonnement (partiell uppgörelse): gäldenären deponerar ett visst belopp (se artiklarna 1403–1407a i processlagen) och kan åter få förfoga över sin egendom.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

A. Verkställighetsåtgärder (kvarstad och utmätning)

I och med att en verkställighetsåtgärd vidtagits förlorar gäldenären förfoganderätten över den aktuella egendomen. Verkställighetsåtgärden ger dock inte förmånsrätt gentemot eventuella andra borgenärer. Att gäldenären förlorat förfoganderätten innebär att han inte längre kan avyttra eller inteckna den aktuella egendomen. Den kvarstår dock i gäldenärens ägo. I praktiken förändras situationen alltså inte, men däremot juridiskt.

Om gäldenären vidtar åtgärder med egendomen i strid med denna regel, är dessa åtgärder inte bindande för borgenären.

Den förlorade förfoganderätten är dock endast relativ, dvs. den gäller bara till fördel för borgenären. Andra borgenärer måste även fortsatt acceptera fluktuationer i gäldenärens tillgångar. De kan dock på ett enkelt sätt ansluta sig till den verkställighetsåtgärd som redan vidtagits.

Förlorad förfoganderätt är den första etappen i försäljningen av tillgångarna. Egendomen hamnar således under domstolens kontroll. Därför är också utmätning först och främst en säkerhetsåtgärd.

B. Verkställighetsåtgärder som berör tredje man

Vid denna verkställighetsform upphävs kontrollen över hela den aktuella fordran, oavsett beloppet på den ursprungliga fordran som föranleder verkställighetsåtgärden. Tredje man kan dock göra en partiell betalning. Handlingar som underminerar fordran är inte bindande för borgenären. Från och med det att verkställighetsåtgärden har delgetts är överenskommelser om reglering av fordran mellan gäldenären och tredje man inte längre möjliga.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

A. Kvarstad

Kvarstad gäller högst i tre år. För kvarstad och för verkställighetsåtgärder som berör tredje man löper treårsfristen från och med datumet för kvarstadsbeslutet (artiklarna 1425 och 1458 i processlagen). För kvarstad på fast egendom gäller datumet för inskrivningen i fastighetsregistret som startpunkt för treårsfristen (artikel 1436 i processlagen).

Denna tidsfrist kan förlängas om välgrundade skäl finns (artiklarna 1426, 1459 och 1437 i processlagen).

B. Utmätning

Vid utmätning är det endast det föreläggande som föregår utmätningen som har en maximal giltighetstid. För utmätning av lös egendom är denna tidsfrist tio år (dvs. normal preskriptionstid eftersom inga speciella regler är tillämpliga), och för utmätning av fast egendom sex månader (artikel 1567 i processlagen). För utmätning av fartyg gäller en tidsfrist på ett år (artikel 1549 i processlagen).

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

A. Kvarstad

Om exekutionsdomstolen vägrar att ge tillstånd till kvarstad kan sökanden (dvs. borgenären) inom en månad överklaga beslutet till högre instans, utan att gäldenären behöver höras. Beviljar domstolen i högre instans kvarstad kan gäldenären i sin tur invända mot det beslutet (se artikel 1419 i processlagen).

Om exekutionsdomstolen beviljar kvarstad kan gäldenären eller övriga parter invända mot det beslutet. Detta måste ske inom en månad, vid den domstol som fattat beslutet. Domstolen fattar därefter beslut efter ett kontradiktoriskt förfarande. Ett överklagande som görs av tredje man har i princip inte suspensiv verkan (se artikel 1419 och artikel 1033 i processlagen).

I de fall kvarstad får användas utan rättsligt bemyndigande kan gäldenären invända mot ett sådant beslut genom att hos exekutionsdomstolen begära att kvarstaden ska hävas (artikel 1420 i processlagen). Det är här fråga om ett interimistiskt förfarande som i vissa fall kan kombineras med ett vitesföreläggande. Begäran kan motiveras med att ärendet inte är brådskande (kassationsdomstolens dom av den 14 september 1984, kassationsdomstolens domar 1984–85, s. 87).

Om omständigheterna förändras kan både borgenären (genom att kalla alla parter till exekutionsdomstolen) och gäldenären eller en part som uppträder som mellanhand (efter ansökan) ansöka hos exekutionsdomstolen om ändring eller hävande av kvarstadsbeslutet.

B. Utmätning

Gäldenären kan överklaga betalningsföreläggandet och således bestrida dess giltighet. För detta finns det inte någon tidsfrist, och ett överklagande har inte suspensiv verkan (dvs. överklagandet innebär inte att utmätningen skjuts upp). De invändningar som överklagandet kan bygga på är bl.a. formfel och ansökan om uppskov (när exekutionstiteln är en notariehandling).

Gäldenären kan hos exekutionsdomstolen överklaga försäljningen av sin egendom, men inte heller i detta fall innebär överklagandet att utmätningen skjuts upp.

Andra borgenärer än den som begärt utmätningen kan invända mot försäljningspriset, men inte mot själva försäljningen.

Tredje man som förklarar sig vara ägare till utmätt egendomen kan också överklaga hos exekutionsdomstolen (artikel 1514 i processlagen). Ett sådant överklagande har suspensiv verkan.

Den part som önskar verkställa domen får bara en enda bestyrkt kopia. Den utfärdas av kansliet mot en avgift.

Verkställighetsformulering:

”Vi Philippe, belgiernas Konung,

göra veterligt för alla nu levande och kommande släkten:

 • Vi befalla att alla exekutionstjänstemän, som så uppdrages, skola verkställa detta domslut, denna dom, detta beslut, denna befallning eller denna handling;
 • att Våra överåklagare och Våra distriktsåklagare vid förstainstansdomstolarna skola genomdriva dem och att alla Våra befälhavare och tjänstemän inom polismyndigheten skola lämna handräckning om lagen så kräver.
 • Till tecken härpå har detta domslut, denna dom, detta beslut, denna befallning eller denna handling underskrivits och beseglats med hov- eller notariesigill.”

När exekutionsbiträdet agerar för att verkställa en dom eller handling står han under exekutionsdomstolens tillsyn. I etiska frågor står han under tillsyn av åklagarmyndigheten och kammaren för stämningsmän i domkretsen.

I registret hos inskrivningsmyndigheten på den ort där fastigheten är belägen (artikel 1565 i processlagen). I registret finns information om fast egendom, t.ex. äganderätt och inteckningar på fastigheten.

Det innebär att samtliga parter kommer till tals.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Processlagen innehåller en mängd olika regler för vilka typer av egendomar som inte får bli föremål för verkställighetsåtgärder som kvarstad eller utmätning (artiklarna 1408–1412c i processlagen).

Borgenärer får inte driva in fordringar som rör viss materiell lös egendom som gäldenären och hans eller hennes familj behöver för sitt dagliga liv, för sin yrkesutövning, eller för utbildning eller studier som bedrivs av gäldenärer eller de av deras barn som bor på samma adress (se artikel 1408 i processlagen). Inkomst av tjänst och annan verksamhet undantas delvis från utmätning och överlåtelse. Detsamma gäller bidrag, pensioner och andra inkomster.

Gränsen för när en inkomst helt eller delvis ska undantas från utmätning anges i artikel 1409.1 i processlagen och justeras årligen. De progressiva belopp som kan blir föremål för utmätning och överlåtelse ökas om gäldenären har barn.

Den fordran som ligger till grund för verkställigheten av domstolsavgörandet omfattas i princip av den sedvanliga preskriptionstiden på tio år.

Senaste uppdatering: 04/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Bulgarien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är det sista steget i den rättsliga processen. Genom verkställighetsförfarandet kan en kärande till förmån för vilken en dom har meddelats begära att det behöriga verkställande organet vidtar alla till buds stående och i lag föreskrivna åtgärder för att tillmötesgå begäran.

Rätten att begära verkställighet av ett avgörande bygger på att det finns en verkställbar fordran som inte frivilligt har fullgjorts och att det finns en handling som gör det möjligt att verkställa denna fordran.

Till verkställighetsåtgärder räknas bland annat

 • utmätning av lös egendom,
 • utmätning av fast egendom,
 • inventering och värdering av fast egendom,
 • försäljning av fast egendom genom offentlig auktion,
 • utmätning av en gäldenärs banktillgodohavanden,
 • utmätning av ett fordon,
 • konfiskering,
 • beslagtagande av lös egendom,
 • verkställighet avseende aktier i ett bolag,
 • verkställighet av en skyldighet att lämna ifrån sig ett barn,
 • verkställighet avseende makars förmögenhetsförhållanden,

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

I Bulgarien finns två typer av exekutionstjänstemän (stämningsmän):

1. Statliga stämningsmän.

2. Privata stämningsmän.

Privata stämningsmän regleras av lagen om privat verkställighet av domstolsavgöranden (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie (ZChSI)). I artikel 2 i ZChSI anges att med en privat stämningsman avses en tjänsteman som av staten delegerats att verkställa privata fordringar.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Enligt artikel 404 i civilprocesslagen (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)) kan följande ligga till grund för inledandet av ett verkställighetsförfarande:

1. – Domar och domstolsavgöranden där samma sak föreligger (res judicata), förlikningar i domstol, verkställbara domar och domstolsavgöranden eller domar och domstolsavgöranden som på förhand eller direkt förklarats verkställbara och skiljedomar och förlikningar som godkänts av skiljedomstolar.

2. – domar, domstolsavgöranden och förlikningar som meddelats av domstolar i andra länder än Bulgarien, om dessa är direkt verkställbara i Bulgarien.

3. – domar, domstolsavgöranden och förlikningar som meddelats av domstolar i andra länder än Bulgarien och skiljedomar och förlikningar som godkänts av skiljedomstolar, om dessa har förklarats verkställbara i Bulgarien.

Enligt artikel 405 i GPK utfärdas exekutionstitlar efter skriftlig ansökan. Det är inte nödvändigt att delge gäldenären en kopia.

Enligt artikel 405.2 i GPK är följande domstolar behöriga att pröva de ansökningar som ingetts:

 • I de mål som avses i artikel 404.1 i GPK är behörig domstol den domstol i första instans som prövade målet eller utfärdade beslutet om verkställighet och, om en handling är direkt verkställbar, den domstol som meddelade domen eller utfärdade beslutet om verkställighet.
 • I de mål som avses i artikel 404.2 och 404.3 i GPK är behörig domstol den domstol som har befogenhet att bevilja verkställighet.
 • Vid skiljedomar från nationella skiljedomstolar och de förlikningar som godkänts av sådana domstolar är domstolen i Sofia (Sofiyski Gradski Sad) behörig domstol.

Beslut som beviljar eller avslår en ansökan om en exekutionstitel måste överklagas inom två veckor (artikel 407 i GPK).

Enligt bulgarisk lag kan en ansökan om en exekutionstitel inges av en annan part än en advokat, inklusive den part som söker verkställighet eller dess ombud (som kan vara jurist). Det finns inga särskilda krav som måste vara uppfyllda för att kunna erhålla en exekutionstitel.

Kostnaderna för verkställigheten fastställs i bestämmelserna om avgifter och kostnader i enlighet med lagen om privat verkställighet av domstolsavgöranden (Bulgariens officiella tidning nr 35/2006).

3.2 Huvudförutsättningar

För att inleda ett verkställighetsförfarande måste den part som söker verkställighet inge en skriftlig ansökan till en statlig eller privat stämningsman och bifoga en exekutionstitel eller annan verkställbar handling. I ansökan måste det anges vilken verkställighetsmetod som föredras. Metoden kan ändras under förfarandet (artikel 426 i GPK).

Stämningsmäns behörighet regleras i artikel 427 i GPK.

Stämningsmannen måste genom en stämning skriftligen ålägga gäldenären att inom två veckor från delgivningen av stämningen frivilligt fullgöra fordran. I stämningen förvaranas gäldenären om att underlåtenhet att fullgöra fordran medför verkställighetsåtgärder. I stämningen måste det anges vilka utmätningar och beslagtaganden som kan komma i fråga. Stämningen måste åtföljas av en kopia av den verkställbara handlingen. När gäldenären anmodas att frivilligt fullgöra fordran ska stämningsmannen också ange vilket datum en inventering kommer att göras, och om verkställigheten avser fast egendom skicka ett meddelande om utmätning till fastighetsregistret.

Stämningsmännen upprättar en handling över alla de åtgärder och vidtas eller utförs av dem.

Om den ursprungliga verkställighetsmetoden ändras måste stämningsmannen skriftligen underrätta gäldenären om ändringen enligt artikel 428 i GPK.

Om det när ett verkställighetsförfarande inleds saknas uppgifter om gäldenärens permanenta eller tillfälliga adress ska distriktsdomstolen, på borgenärens begäran, utse en tillfällig företrädare för gäldenären (artikel 430 i GPK).

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande egendom som tillhör gäldenären kan bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • lös egnedom
 • lön
 • intäkter från fast egendom, inklusive hyresintäkter
 • banktillgodohavanden
 • fast egendom
 • aktier och obligationer som har emitterats av kommersiella företag
 • föremål som utgör en del av lös eller fast egendom, inklusive makars gemensamma egendom.

Enligt artikel 442 i GPK kan en borgenär söka verkställighet avseende alla gäldenärens föremål och fordringar.

Enligt artikel 444 i GPK får följande inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Föremål som gäldenären och hans eller hennes familj behöver för sitt dagliga liv, i enlighet med den förteckning som upprättats av ministerrådet (Ministerski savet).
 • En månads förbrukning av livsmedel för gäldenären och hans eller hennes familj, eller för jordbrukare fram till nästa skörd, eller motsvarande mängd i andra jordbruksprodukter.
 • Tre månaders förbrukning av bränsle för uppvärmning, matlagning och belysning.
 • De maskiner och den utrustning som en gäldenär behöver i sin yrkesutövning.
 • En del av den mark som gäldenären äger (upp till 0,5 hektar för vingårdar och annan odlad mark och upp till 3 hektar för betesmark, tillsammans med maskiner och utrustning, gödningsmedel, växtskyddsmedel samt utsäde för ett år).
 • För boskapsuppfödare: nödvändiga arbetsdjur, särskilt två stycken dragdjur, en ko, fem får och getter, tio bikupor och tamfåglar, samt tillräckligt med foder för att utfodra djuren fram till nästa skörd eller fram till dess att de släpps ut på bete.
 • Gäldenärens bostad, om gäldenären och hans eller hennes familjemedlemmar inte har någon annan bostad, oavsett om gäldenären bor där eller inte. Om bostaden överskrider gäldenärens och hans eller hennes familjs behov av bostad, i enlighet med den förordning som ministerrådet har antagit, säljs en del av denna, under förutsättning att villkoren i artikel 39.2 i fastighetslagen (Zakon za sobstvenostta) är uppfyllda.
 • Andra föremål och fordringar som enligt lag inte får bli föremål för verkställighet.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

När gäldenären anmodas att frivilligt fullgöra fordran ska stämningsmannen också ange vilket datum en inventering kommer att göras, och om verkställigheten avser fast egendom skicka ett meddelande om utmätning till fastighetsregistret.

Utmätning av lös egendom eller en fordran verkställs genom upprättandet av en inventarieförteckning.

Utmätning och beslagtagande får följande effekter för gäldenären:

Efter det att en egendom utmätts eller beslagtagits får gäldenären varken avyttra fordringarna eller (den fasta eller lösa) egendomen, eller, vid äventyr av vite, skada eller förstöra egendomen. Dessa effekter gäller från och med dagen för anmodan om att frivilligt betala fordran.

Utmätning eller beslagtagande får följande effekter för borgenären:

Enligt artikel 452.1 i GPK är varje avyttring av lös egendom eller fordringar ogiltig i förhållande till borgenären och eventuella medborgenärer, om den som överlåter egendomen inte kan åberopa artikel 78 i fastighetslagen. I den sistnämnda artikeln anges att den som lagligen förvärvar lös egendom eller innehavarvärdepapper mot ersättning, även om denne ovetandes förvärvar dem från någon annan än ägaren, förvärvar äganderätten till dessa om det för överlåtandet av äganderätten inte krävs en notariehandling eller att en notarie bestyrker transaktionsparternas underskrifter. Samma regel gäller för förvärv av andra sakrätter i lös egendom.

När en verkställighetsåtgärd vidtas mot fast egendom är denna endast ogiltig beträffande sådana avyttringstransaktioner som skett efter den dag beslutet om kvarstad registrerades (artikel 452.2 i GPK).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I lagstiftningen föreskrivs inte någon yttersta tidsgräns för när dessa åtgärder upphör att gälla. Syftet med åtgärderna är att borgenärens fordran ska fullgöras. Därför gäller de så länge verkställighetsförfarandet pågår.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

De rättsmedel som kan tillgripas under ett verkställighetsförfarande anges i avsnitten I och II i kapitel 39 i GPK.

Överklaganden av verkställighetshandlingar, däribland enskilda verkställighetsåtgärder, får inges av följande parter:

 • En borgenär kan överklaga en stämningsmans vägran att vidta den specificerade verkställighetsåtgärden och verkställighetens avbrytande och upphävning.
 • Gäldenären får överklaga ett beslut av stämningsmannen där gäldenären åläggs att betala böter och verkställigheten planeras att ske genom utmätning av egendom som gäldenären anser inte får utmätas. Dessutom får gäldenären överklaga utmätning av lös egendom eller avhysning av gäldenären från fast egendom med motiveringen att stämningsmannen inte har underrättat gäldenären på vederbörligt sätt. Gäldenären får även överklaga betalningsförelägganden.
 • Tredje man (som ej är part i verkställighetsförfarandet) kan bara överklaga stämningsmannens åtgärd om verkställigheten berör föremål som dagen för utmätningen, beslagtagandet eller överlämnandet befinner sig i dennes ägo.
 • En tredje man får endast överklaga konfiskering av fast egendom om han eller hon var i besittning av egendomen innan den fordran som verkställigheten avser framställdes (artikel 435 i GPK).
 • Om en offentlig auktion har hållits kan beslutet om att överlåta egendomen överklagas av en part som betalat en depositionsavgift senast den sista auktionsdagen, av en borgenär som lämnade ett bud i auktionen utan att behöva betala en depositionsavgift, eller av gäldenären, på grund av att auktionen inte genomfördes på ett lagenligt sätt eller på grund av att egendomen inte överläts på den budgivare som hade det högsta budet.

Enligt artikel 436 i GPK ska överklaganden inges inom en vecka från dagen för den bestridda åtgärden, om parten närvarade vid auktionen eller hade kallats att närvara, och i alla andra fall inom en vecka från dagen för underrättelsen. Överklaganden ska inges via stämningsmannen till den regionala domstol som har territoriell behörighet i fråga om verkställigheten. När ett överklagande inges ska stämningsmannen ange skälen för den bestridda åtgärden.

Överklagandena prövas inom stängda dörrar, med undantag av de överklaganden som ingetts av tredje män, som prövas vid en offentlig förhandling dit alla parter i verkställighetsförfarandet kallas. Överklaganden ska avgöras inom en månad.

Överklaganden innebär inte att ett verkställighetsförfarande avbryts, men domstolen kan besluta att skjuta upp förfarandet i väntan på ett beslut om de yrkanden som framställts i överklagandet. Om förfarandet skjuts upp ska stämningsmannen underrättas utan dröjsmål (artikel 438 i GPK).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

I artikel 432 i GPK anges de olika tillfällen då en domstol på borgenärens begäran lagligen får skjuta upp ett verkställighetsförfarande.

Senaste uppdatering: 24/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Tjeckien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas tvångsvis fullgörande av en förpliktelse enligt en exekutionstitel, dvs. även mot den berörda personens vilja. Om den som förpliktelsen gäller inte frivilligt rättar sig efter det verkställbara domstolsavgörandet kan borgenären söka verkställighet hos en domstol eller hos en exekutionstjänsteman.

Domstolen fattar beslut om och utför all verkställighet med undantag av exekutionstitlar som verkställs i förvaltnings- eller skattemål. I civilrättsliga ärenden kan borgenären alltså alltid inleda ett förfarande vid domstol.

Borgenären kan även vända sig till en exekutionstjänsteman. En exekutionstjänsteman verkställer en dom med bemyndigande från domstol. Undantag görs för följande domar:

 • domar om vårdnaden av en minderårig
 • domar om skydd mot våld i hemmet
 • domar från Europeiska unionens institutioner
 • utländska domar.

En ansökan om verkställighet får emellertid inges om verkställigheten ska genomföras enligt en dom om underhåll till en minderårig eller enligt en utländsk dom, om en verkställbarhetsförklaring utfärdades i enlighet med direkt tillämplig EU-lagstiftning, ett internationellt fördrag eller ett beslut om erkännande.

Verkställighet av en dom via domstol regleras i §§ 251–351a i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse. Vid verkställighet av domar på familjerättens område gäller emellertid §§ 492–513 i lag nr 292/2013, om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse.

Verkställighet av en dom via en exekutionstjänsteman regleras främst av §§ 35–73 i lag nr 120/2001, om exekutionstjänstemän och exekutiv verksamhet (utsökningslagen), i dess ändrade lydelse. En exekutionstjänsteman som är knuten till en domstol utför även sitt arbete i enlighet med civilprocesslagen, framför allt när det gäller vilka metoder som används för att verkställa en dom.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Rent allmänt är domstolen på den ort där svaranden har hemvist behörig att fatta beslut om verkställighet och att verkställa en dom (§ 252.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse). Undantag från denna regel fastställs i § 252 i civilprocesslagen.

För närmare detaljer om den allmänna domstol som har territoriell behörighet, se ”Huvudregeln för territoriell behörighet” (del 3.2.1 i faktabladet ”Behörighet – Tjeckien”).

Verkställigheten kan utföras av domstolar och exekutionstjänstemän som domstolarna har utsett. Distriktsdomstolen är enligt § 45 i lag nr 120/2001 om exekutionstjänstemän och exekutiv verksamhet (utsökningslagen), i dess ändrade lydelse, den exekutionsdomstol som har materiell behörighet på området. Den exekutionsdomstol som har territoriell behörighet är den domstol i vars domsaga svaranden har sin hemvist, sin vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd, sitt säte etc. Frågan om behörighet diskuteras mer ingående i ovannämnda paragraf i civilprocesslagen.

För närmare detaljer, se också frågan ”Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?”

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet av en dom

Ett verkställighetsförfarande kan inledas efter en ansökan från borgenären, om svaranden (nedan kallad gäldenären) underlåter att frivilligt fullgöra de förpliktelser som han eller hon åläggs i den verkställbara domen. Även utan en ansökan kan domstolen, i enlighet med lag nr 292/2013 om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse, fatta beslut om att vissa interimistiska beslut ska verkställas, t.ex. beslut om skydd mot våld i hemmet.

En dom kan endast verkställas om den innehåller namnet på borgenären och gäldenären, en definition av omfattningen och innehållet i den förpliktelse som ansökan om verkställighet avsåg och fastställandet av en tidsfrist då förpliktelsen måste ha fullgjorts. Om en dom inte innehåller fastställandet av en tidsfrist då förpliktelsen måste ha fullgjorts utgår man från att den förpliktelse som avses i domen ska fullgöras inom tre dagar och, vid avhysning, inom femton dagar från det att domen vinner laga kraft. Om förpliktelsen enligt domen ska fullgöras av mer än en gäldenär, och om den kan delas upp, måste förpliktelsen till lika stor del fullgöras av alla gäldenärer – om inte annat anges i domen.

Vid en ansökan om verkställighet behöver borgenären inte företrädas av en advokat.

I en ansökan om verkställighet av en dom rörande betalningsskyldighet måste borgenären ange vilken verkställighetsmetod som ska användas och andra lagstadgade förutsättningar. En ansökan om verkställighet måste åtföljas av en kopia av domen och en verkställbarhetsförklaring. Den domstol som prövade ärendet i första instans ska förse domen med denna verkställbarhetsförklaring. En kopia av domen behöver inte bifogas om ansökan om verkställighet inges till den domstol som prövade ärendet i första instans.

Beslut fattas alltid i form av beslut om verkställighet.

En domstol fattar i regel beslut om verkställighet utan att höra svaranden.

I Tjeckien tas en domstolsavgift ut i samband med domstolsförfaranden (se lag nr 549/1991 om domstolsavgifter, i dess ändrade lydelse). I motiverade fall tillåter lagen undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

Verkställighetsförfaranden

Verkställigheten genomförs av den exekutionstjänsteman som borgenären angett i ansökan om verkställighet. Handlingar som utförs av en exekutionstjänsteman betraktas som handlingar utförda av en exekutionsdomstol.

Ett verkställighetsförfarande inleds efter en ansökan från borgenären eller efter en ansökan från en annan person som kan visa att en rättighet från en dom överläts på eller överfördes till honom eller henne. Förfarandet inleds samma dag ansökan inges till exekutionstjänstemannen. Exekutionstjänstemannen får inte börja inventera och säkra gäldenärens tillgångar innan en domstol har bemyndigat exekutionstjänstemannen och beslutat om verkställighet.

En ansökan om verkställighet måste innehålla följande uppgifter:

 • En uppgift om den exekutionstjänsteman som ska leda genomförandet av verkställigheten (en förteckning över exekutionstjänstemän finns på webbplatsen för den tjeckiska kammaren för exekutionstjänstemän (Exekutorská komora České republiky) Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.php&w. Exekutionstjänstemän har inte en lokalt definierad behörighet – varje exekutionstjänsteman kan verka var som helst i Tjeckien).
 • En uppgift om vad ansökan avser och syftet med ansökan.
 • En uppgift om deltagarna i förfarandet, dvs. borgenären, eller den person som tilldelats en rättighet genom domen, och gäldenären. För fysiska personer innebär detta deltagarnas förnamn, efternamn, hemvist, eller vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd, och i förekommande fall deltagarnas id-nummer eller födelsedatum, och för juridiska personer företagsnamnet eller handelsnamnet, företagets säte och organisationsnumret.
 • En uppgift om exakt vilken exekutionstitel det rör sig om.
 • Den förpliktelse som verkställigheten avser, och information om huruvida, och i förekommande fall i vilken omfattning, gäldenären har fullgjort den förpliktelse som ska fullgöras.
 • I förekommande fall en uppgift om den bevisning som borgenären grundade sin rätt att söka verkställighet på.
 • En namnunderskrift.

Exekutionstiteln i original eller en kopia av exekutionstiteln måste bifogas ansökan om verkställighet, tillsammans med en verkställbarhetsförklaring eller en kopia av notariehandlingen som medger verkställighet, om inte exekutionstiteln utfärdades av exekutionsdomstolen. Det organ som utfärdade exekutionstiteln avger en verkställbarhetsförklaring. Vid förlikningar och avtal tillhandahålls verkställbarhetsförklaringen av det organ som godkände dem.

3.2 Huvudförutsättningar

Ett beslut om verkställighet av en dom kan fattas med stöd av en exekutionstitel, om en förpliktelse inte frivilligt har fullgjorts.

Som exekutionstitel räknas

 • ett verkställbart domstolsavgörande som tillerkänner en rättighet, ålägger en skyldighet eller rör tillgångar,
 • en dom av en domstol eller ett annat utredande, lagförande eller beslutsfattande organ, som tillerkänner en rättighet eller rör tillgångar,
 • en verkställbar skiljedom,
 • en notariehandling som medger verkställighet och som upprättats i enlighet med relevant lagstiftning,
 • en verkställbar dom och andra exekutionstitlar från en offentlig myndighet,
 • andra verkställbara beslut, godkända uppgörelser och handlingar som enligt lag kan bli föremål för verkställighet.

Om en exekutionstitel inte fastställer någon tidsfrist för när en förpliktelse måste ha fullgjorts utgår man ifrån att den förpliktelse som avses i domen ska fullgöras inom tre dagar och, vid avhysning, inom femton dagar från det att domen vinner laga kraft.

Rättslig verkställighet

Domstolen på den ort där svaranden har hemvist har rätt att meddela och verkställa en dom, att utföra en domstols uppgifter innan den fattar beslut om verkställighet och deklaration av tillgångar, om inte annat föreskrivs i § 252 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse.

Verkställighet får endast beordras i den utsträckning som begärdes av borgenären och som, i enlighet med domen, är tillräckligt för att fullgöra förpliktelsen gentemot honom eller henne (§ 263.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

En domstol avslår en ansökan om verkställighet om det redan av ansökan framgår att de eventuella intäkterna inte räcker för att täcka kostnaderna för verkställigheten (§ 264.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Verkställighetsförfaranden

En exekutionstjänsteman genomför verkställigheten med bemyndigande från domstol, med undantag av de domar som anges ovan (punkt 1).

En exekutionstjänsteman som mottar en ansökan om verkställighet begär – senast femton dagar efter det att ansökan ingavs – exekutionsdomstolens bemyndigande att genomföra verkställigheten. Om alla i lag föreskrivna förutsättningar är uppfyllda meddelar domstolen sitt bemyndigande inom femton dagar. Om de i lag föreskrivna förutsättningarna för att genomföra verkställigheten inte är uppfyllda ger domstolen exekutionstjänstemannen instruktioner om att helt eller delvis avslå eller avvisa ansökan om verkställighet, eller att avbryta verkställighetsförfarandet. Sådana instruktioner är bindande för exekutionstjänstemannen.

Distriktsdomstolen är den exekutionsdomstol som har materiell behörighet på området.

Den exekutionsdomstol som har territoriell behörighet är den domstol i vars domsaga gäldenären, om denne är en fysisk person, har sin hemvist eller sin vistelseort i Tjeckien enligt ett uppehållstillstånd. Om gäldenären är en juridisk person är den domstol som har territoriell behörighet domstolen i den domsaga där gäldenären har sitt säte. Om gäldenären är en fysisk person som inte har hemvist eller fast bosättning i Tjeckien, eller om en gäldenär som är en juridisk person inte har sitt säte i Tjeckien, är den domstol som har territoriell behörighet den domstol i vars domsaga gäldenären har tillgångar.

Vissa undantag till bestämmelserna om territoriell behörighet anges i lag nr 292/2013 om särskilda domstolsförfaranden, i dess ändrade lydelse, t.ex. i § 511.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Både lös och fast egendom, rättigheter och andra tillgångar kan, med några undantag, bli föremål för verkställighetsåtgärder.

Enligt §§ 321–322 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, får följande inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Föremål vars försäljning är förbjuden enligt särskild lagstiftning, eller som inte omfattas av verkställighet enligt särskild lagstiftning.
 • Föremål som gäldenären äger och som gäldenären behöver för att tillgodose sina och sin familjs materiella behov, eller för sin yrkesutövning, liksom andra föremål vars försäljning skulle strida mot den allmänna moralen (med detta avses i synnerhet vanliga kläder, hushållsutrustning, vigselringar och andra liknande föremål, läkemedel och andra föremål som gäldenären behöver på grund av sjukdom eller fysisk nedsättning, kontanter upp till ett belopp motsvarande dubbla existensminimum för en enskild person enligt särskild lagstiftning, samt djur som inte främst hålls i ekonomiskt syfte utan som husdjur).
 • Om gäldenären är en entreprenör, föremål som han eller hon behöver i sin affärsverksamhet (detta gäller inte om föremålen har pantsatts för att betala en fordran till borgenären).
 • Teknisk utrustning som gäldenären, i enlighet med särskild lagstiftning, använder för att registrera investeringar eller lagra dokument som rör uppgifterna i dessa register, och också teknisk utrustning som i enlighet med särskild lagstiftning tillhandahåller uppgifter om ägarna av investeringsinstrument.
 • Föremål som gäldenären förvärvat som ersättningstillgångar (detta gäller inte om gäldenären har rätt att fritt förfoga över dessa föremål eller om verkställigheten rör betalning av en avliden persons skulder eller skulder kopplade till förvaltningen av föremål som förvärvats som ersättningstillgångar).

Borgenären kan också alltid ansöka om en nedskrivning av värdet på de föremål som räknas upp ovan, om dessa förvärvades av en gäldenär som – genom en uppsåtlig brottslig gärning – orsakade skador i form av otillbörlig vinst, om borgenären är den person som lidit skada av brottet.

Följande får inte heller bli föremål för verkställighet:

 • Fordringar som avser pengar från en uppgörelse som enligt ett försäkringsbrev ska betalas ut av ett försäkringsbolag, om pengarna från uppgörelsen ska användas för att bygga en ny eller reparera en befintlig byggnad.
 • Sociala kontantförmåner, försörjningsstöd, statligt socialstöd, hyresbidrag och statliga engångsutbetalningar av socialstöd och fosterhemsförmåner.
 • Fordringar som gäldenären förvärvat som ersättningstillgångar. Detta gäller inte om gäldenären har rätt att fritt förfoga över dessa fordringar eller om verkställigheten rör betalning av en testators skulder eller skulder kopplade till förvaltningen av föremål som förvärvats som ersättningstillgångar.
 • Endast två femtedelar av de fordringar från fysiska personer som är entreprenörer och som uppkommer från deras affärsverksamhet kan bli föremål för verkställighet. Om det finns en ansökan om verkställighet som rör prioriterade fordringar kan dock tre femtedelar av dessa bli föremål för fordringar.
 • Endast två femtedelar av fordringar som avser royalties kan bli föremål för verkställighet om gäldenären är upphovsman. Om det finns en ansökan om verkställighet som rör prioriterade fordringar kan dock tre femtedelar av dessa bli föremål för fordringar (detsamma gäller fordringar som härrör från utövande konstnärers upphovsrättigheter och från upphovsrättigheter som tillkommer upphovsmän till industriell egendom).

I denna förteckning anges de grundläggande begränsningarna när det gäller nedskrivning av värdet på tillgångar genom verkställighet. Civilprocesslagen innehåller vissa ytterligare begränsningar, t.ex. i § 267b.

Metoden för nedskrivning av värdet på makars tillgångar anges i § 262a.1 och 262a.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, och i § 42 i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. Beslut om verkställighet avseende tillgångar som utgör en del av makars gemensamma tillgångar (giftorättsgods) kan också fattas för betalning av en skuld som endast den ena maken har dragit på sig under eller före äktenskapet. I samband med ett beslut om verkställighet betraktas även följande tillgångar som en del av gäldenärens och gäldenärens makas eller makes giftorättsgods: tillgångar som inte utgör en del av giftorättsgodset enbart på grund av ett domstolsbeslut om frysning av makarnas tillgångar, eller minskning av deras värde, eller på grund av att värdet på makarnas tillgångar minskade genom avtal, eller genom att en separat metod för att beräkna tillgångarnas värde tillämpades, eller på grund av att ursprunget till makarnas tillgångar fastställdes genom avtal från och med dagen för upplösningen av äktenskapet.

Beslut om verkställighet genom utmätning av gäldenärens makas eller makes lön eller annan inkomst, utmätning av gäldenärens makas eller makes banktillgodohavanden, utmätning av annan penningfordran från gäldenärens maka eller make eller utmätning av andra tillgångar från gäldenärens maka eller make kan fattas vid indrivning av en skuld som utgör en del av makarnas tillgångar.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Rättslig verkställighet:

Betalningen av en penningfordran kan ske genom införsel i lön, utmätning, förvaltning av fast egendom, försäljning av lös egendom och fast egendom, utmätning av en tillverkningsanläggning och pantsättning av fast egendom (§ 258.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Verkställighet som avser fullgörandet av en annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp beror på förpliktelsens karaktär. Verkställigheten kan genomföras genom avhysning, avlägsnande av egendom, uppdelning av gemensam egendom, slutförandet av arbeten och andra åtgärder (§ 258.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Vid en pantsatt fordran kan verkställigheten genomföras genom försäljning av en ställd säkerhet. Verkställigheten kan genomföras genom försäljning av rörliga och fasta tillgångar, gemensam egendom och gemensamma uppsättningar egendom som ställts som säkerhet, genom pantsättning av en ekonomisk fordran som ställts som säkerhet och genom pantsättning av andra äganderätter som ställts som säkerhet (§ 258.3 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Efter att en verkställighet har förts in i registret över inledda verkställighetsförfaranden gör en exekutionstjänsteman en bedömning av hur verkställigheten bör genomföras, och utfärdar eller upphäver ett beslut om verkställighet rörande vilka tillgångar som bör omfattas av verkställighet. Med ett beslut om verkställighet menas ett beslut om att genomföra verkställigheten på ett av de sätt som anges i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. I beslutet om verkställighet måste exekutionstjänstemannen välja en verkställighetsmetod som inte är uppenbart olämplig. Den metod som väljs får framför allt inte vara oproportionell i förhållande till storleken på gäldenärens skuld och priset på det föremål med vars hjälp gäldenärens skuld ska drivas in.

Verkställighet genom ett betalningsföreläggande kan genomföras genom införsel i lön och annan inkomst, genom beslagtagande, försäljning av lös och fast egendom, beslagtagande av en tillverkningsanläggning och genom exekutionstjänstemannens pantsättning av fast egendom, förvaltning av fast egendom eller genom indragning av körkort.

Verkställighet som avser fullgörandet av en annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp beror på förpliktelsens karaktär. Sådan verkställighet kan genomföras genom avhysning, avlägsnandet av egendom, uppdelning av gemensam egendom, slutförandet av arbeten och andra åtgärder.

Verkställighet genom försäljning av en ställd säkerhet kan genomföras för en pantsatt fordran genom försäljning av rörliga och fasta tillgångar som ställts som säkerhet.

Ett förbud mot avyttring av tillgångar finns i § 44a och § 47.5 i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse. Om inte exekutionstjänstemannen beslutar annat får gäldenären, efter delgivningen av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts, inte avyttra sina tillgångar, däribland fastigheter och egendom som ingår i makarnas gemensamma tillgångar (giftorättsgods), med undantag av normal affärs- och driftverksamhet, tillgångar som behövs för att tillgodose de grundläggande försörjningsbehoven för gäldenären och de personer som han eller hon har försörjningsplikt för, och bevarande och förvaltning av tillgångar. Varje rättshandling som innebär att gäldenären åsidosätter denna skyldighet är ogiltig. En rättshandling anses dock giltig om ingen invändning mot dess giltighet görs av exekutionstjänstemannen, borgenären eller en registrerad borgenär för att säkerställa att en verkställd fordran fullgörs. De rättsliga effekterna av en invändning mot giltigheten börjar från och med det att rättshandlingen träder i kraft, om beslutet om verkställighet eller något annat uttryck för exekutionstjänstemannens, borgenärens eller den registrerade borgenärens vilja delges alla parter i den rättshandling mot vilken exekutionstjänstemannen, borgenären eller den registrerade borgenären ingav en invändning om ogiltighet.

Gäldenären får inte överlåta tillgångar som är föremål för ett beslut om verkställighet till en annan person, eller belasta eller avyttra dem på något annat sätt. Varje rättshandling som innebär att gäldenären åsidosätter denna skyldighet är ogiltig.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Dessa åtgärder pågår fram till dess att verkställigheten avbryts, fordran, de komponenter som ingår i fordran och kostnaderna för verkställigheten har drivits in etc. Ett beslut om att häva förbudet mot avyttring av tillgångar fattas om gäldenären hos exekutionstjänstemannen deponerar ett belopp som motsvarar det belopp som ska drivas in, kostnaderna för verkställigheten samt borgenärens kostnader.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí:

Under verkställigheten av en dom är det möjligt att inge ett överklagande i enlighet med de allmänna bestämmelserna om överklaganden i civilprocesslagen. Gäldenären måste inge sitt överklagande inom 15 dagar från delgivningen av den skriftliga kopian av domen. Överklagandet ska inges till den domstol mot vars beslut överklagandet riktas. Om ett överklagande inges av en person som har rätt att inge överklaganden, och inges inom den föreskrivna tidsfristen, vinner domen inte laga kraft innan en appellationsdomstol har avgjort överklagandet (se även § 254 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Under verkställigheten av en dom är det enligt lag inte möjligt att skjuta upp handläggningen av förfarandet och underlåta att iaktta tidsfristen. Det går inte heller att väcka en talan om att återuppta verkställigheten. Däremot är det möjligt att väcka talan om ogiltigförklaring. En sådan talan får dock bara väckas om den avser ett slutligt beslut från appellationsdomstolen och appellationsdomstolen antingen biföll överklagandet eller avslutade överklagandeförfarandet, eller fastställde eller ändrade ett beslut från en domstol i första instans i vilket denna avslog ett överklagande på grund av försening (se även § 229.4 och § 254.2 i civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse).

Rätten att förfoga över tillgångar som inte får bli föremål för verkställighet kan åberopas mot borgenären genom en ansökan om att undanta sådana tillgångar från verkställighet i enlighet med § 267.1 i civilprocesslagen.

Rätten att förfoga över tillgångar som ingår i makars gemensamma tillgångar (giftorättsgods), eller som i beslutet om verkställighet betraktas som en del av gäldenärens och hans eller hennes makes giftorättsgods, även om den fordran som ska drivas in inte kan fullgöras med hjälp av dessa tillgångar, kan åberopas i tillämpliga delar genom en sådan ansökan (§ 267.2 i civilprocesslagen).

För att bestrida giltigheten hos, storleken på eller rangordningen mellan någon av de borgenärsfordringar som registrerats för fördelning av tillgångar eller som på annat sätt fullgjorts under verkställandet av domen, måste också en särskild ansökan inges, i enlighet med de metoder som i lag föreskrivs för nedskrivning av värdet på tillgångar (§ 267a i civilprocesslagen).

En deltagare i förfarandet får invända mot vissa domstolsbeslut. Gäldenären får t.ex. invända mot inventeringsförteckningen över tillgångar, invända mot rapporten om förvaltningen av en tillverkningsanläggning eller invända mot godtagandet av en fordran.

Sist men inte minst får gäldenären under ett verkställighetsförfarande ansöka om uppskov eller uppskjutande av verkställigheten av en dom. Uppskov eller uppskjutande av verkställigheten av en dom regleras av civilprocesslagen och utsökningslagen (särskilt §§ 266, 268 och 269 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen, i dess ändrade lydelse, och §§ 54, 55 och 55a i lag nr 120/2001, utsökningslagen, i dess ändrade lydelse).

Överklagande i ett verkställighetsförfarande

En exekutionstjänstemans beslut kan överklagas i de fall som anges i utsökningslagen (se § 55c).

En exekutionstjänstemans beslut om en ansökan om ta bort ett föremål från en förteckning i enlighet med § 267 i civilprocesslagen kan överklagas till exekutionsdomstolen inom 30 dagar från meddelandet av exekutionstjänstemannens beslut om att inte, varken helt eller delvis, bevilja ansökan om att ta bort föremålet från förteckningen. De rörliga tillgångar som är upptagna i förteckningen får inte säljas under perioden från och med ingivandet av ansökan om att ta bort föremålet från förteckningen till och med utgången av denna tidsfrist, och så länge det aktuella förfarandet pågår.

En deltagare i förfarandet kan invända mot ett beslut där han eller hon förpliktas att ersätta kostnaderna för förfarandet inom åtta dagar från det att beslutet meddelades.

För uppskov eller avbrytande av verkställighet, se ”Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí” ovan.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Efter ett beslut om verkställighet (§§ 44 ff i utsökningslagen) gäller förbudet mot avyttring av tillgångar inte gäldenärens normala affärs- och driftverksamhet, tillgångar som behövs för att tillgodose gäldenärens grundläggande försörjningsbehov och försörjningsbehoven för de personer som han eller hon har försörjningsplikt för samt bevarandet och förvaltningen av tillgångar. Gäldenären kan dessutom ansöka hos exekutionstjänstemannen om att avyttringsförbudet inte ska gälla vissa av hans eller hennes tillgångar. I en sådan ansökan måste gäldenären visa att hans eller hennes återstående tillgångar klart och otvivelaktigt räcker för att täcka den fordran som ska drivas in, inklusive borgenärens kostnader och kostnaderna för förfarandet.

På uppmaning från en exekutionstjänsteman som är knuten till en domstol, som måste innehålla uppgifter om fristen för att betala fordran och eventuella följder vid underlåtenhet att betala, kan gäldenären också få en nedsättning av både beloppet i den fordran som är föremål för indrivning och depositionsavgiften. Förbudet mot avyttring av tillgångar (§ 44a.1 och § 46.6 i lagen om verkställighet) upphör att gälla när den fordran som är föremål för indrivning och depositionsavgiften har betalats. I annat fall genomför exekutionstjänstemannen verkställigheten.

Vid avhysning från en lägenhet eller annan fastighet där han eller hon bor skyddas gäldenären framför allt av § 65 i den tjeckiska justitieministerns dekret nr 37/1992, om distriktsdomstolars och regionala domstolars rättegångsregler, i dess ändrade lydelse av den 23 december 1991. Enligt denna artikel får en avhysning inte genomföras om exekutionstjänstemannen – när han eller hon ska utföra en avhysning från en fastighet, en byggnad, en lägenhet eller ett rum – upptäcker att den person som ska avhysas är sängliggande på grund av sjukdom, eller är en kvinna som nyss fött barn eller som befinner sig i ett sent skede av sin graviditet, och avhysningen utgör en allvarlig hälsorisk för denna person. Om exekutionstjänstemannen inte har fått något läkarintyg som bekräftar detta, eller om exekutionstjänstemannen tvivlar på att en sådan bekräftelse är korrekt, ska exekutionstjänstemannen begära ett utlåtande från en medicinsk specialist.

Vissa föremål som tillhör gäldenären undantas från utmätning enligt civilprocesslagen, se även frågan ”Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?”.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Tyskland

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighetsåtgärder är förfaranden för att genomdriva privaträttsliga anspråk genom statens försorg. Det är enbart den tyska staten som har lagstadgad behörighet att genomdriva verkställighetsåtgärder genom olika statliga myndigheter.

Följande verkställighetsåtgärder finns för att förmå svaranden att fullgöra en förpliktelse:

 • Utmätning av lösöre.
 • Utmätning av fordringar eller andra finansiella tillgångar (särskilt i form av utmätning av lön).
 • Begäran om upplysningar rörande tillgångar.
 • Anordnande av tvångsmedel som är avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något (Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen).
 • Exekutiv auktion.
 • Beläggande med kvarstad.

Verkställighetsåtgärder regleras i Tyskland framför allt i § 704 och framåt i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung), och i lagen om exekutiva auktioner och tvångsförvaltning (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung).

Förordning (EU) nr 655/2014 (om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur) reglerar gränsöverskridande verkställighet av fordringar mellan medlemsstaterna i EU och har genomförts i Tyskland genom §§ 946 ff i civilprocesslagen.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Se nedan under punkt 3.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

 • Är domstolsbeslut och utomrättsliga exekutionstitlar omedelbart verkställbara?

Ja. Exempel på verkställbara exekutionstitlar är lagakraftvunna domar och slutgiltiga domar som enligt särskilt förordnande är verkställbara (§ 704 i civilprocesslagen), kvarstad och interimistiska åtgärder (§ 929 och § 936 i civilprocesslagen), samt de ytterligare exekutionstitlar som anges i § 794 i civilprocesslagen, t.ex. domstols utslag eller beslut, förlikning som ingåtts inför en särskild myndighet (Gütestelle) eller av advokater (Anwaltsvergleiche) och handlingar utfärdade av notarius publicus notarielle Urkunden).

 • Krävs det ett domstolsbeslut för att en exekutionstitel ska kunna verkställas?

Ett domstolsbeslut måste föregå utmätning av fordringar och andra finansiella tillgångar, tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något samt verkställighetsåtgärder i fråga om fast egendom enligt lagen om exekutiva auktioner och tvångsförvaltning.

 • Vilken domstol är behörig?

Vid utmätning av fordringar: den lokala domstolen (Amtsgericht, den domstolsnivå som närmast motsvarar de svenska tingsrätterna) som är behörig för det område där gäldenären har sin hemvist.

Vid tvångsmedel avsedda att förmå någon att göra eller att avstå från att göra något: den domstol som är behörig att pröva fastställelsetalan (Prozessgericht) i första instans.

Vid verkställighetsåtgärder i fråga om fast egendom (exekutiva auktioner och tvångsförvaltning): den lokala domstol (Amtsgericht) som är behörig för det område där den fasta egendomen finns.

 • Exekutionstjänstemannens (Gerichtsvollzieher) status och befogenheter

Exekutionstjänstemannen (Gerichtsvollzieher) är en tjänsteman i delstatens förvaltning, och står under tillsyn av direktören eller ordföranden i den lokala domstol (Amtsgericht) som är behörig för Exekutionstjänstemannen verksamhetsområde. Exekutionstjänstemannen är dock oavhängig i sin tjänsteutövning då han utför verkställighetsuppdrag och kan inte påverkas av någon som utövar tillsyn på honom. En invändning kan tillsändas exekutionstjänstemannen för att överklaga dennes åtgärder och kostnadsberäkningar. Detsamma gäller om exekutionstjänstemannen vägrar att genomföra ett uppdrag. Domaren i verkställighetsdomstolen ska fatta beslut om sådan invändning.

Exekutionstjänstemannen är ansvarig för verkställighet av civilrättsliga avgöranden utfärdade i enlighet med åttonde boken i civilprocesslagen. Tyngdpunkten ligger på utmätning av lös egendom. Härvid har exekutionstjänstemannen i princip också befogenheter att upprätta avbetalningsplaner för gäldenären och att se till att verkställighetsförfarandet genomförs korrekt och utan dröjsmål. En annan viktig uppgift för exekutionstjänstemannen är att uppta gäldenärens edgång angående sina tillgångar. Till exekutionstjänstemannens övriga arbetsuppgifter hör i synnerhet följande:

 • Att verkställa utmätning av lös och fast egendom (avhysning).
 • Att se till att gäldenären inte kan motsätta sig åtgärder som gäldenären måste underkasta sig.
 • Att verkställa delgivningar som ingår i verkställighetsförfarandet.
 • Att verkställa kvarstadsbeslut och interimistiska åtgärder (i den mån de inte verkställs av domstolen).
 • Att verkställa gäldenärshäktning efter att gäldenären vägrat ge upplysningar rörande sina tillgångar.
 • Måste begäran om verkställighet lämnas in av en advokat?

I allmänhet är den lokala domstolen (Amtsgericht, som kallas verkställighetsdomstol, dvs. Vollstreckungsgericht, när den prövar mål om verkställighet) behörig att ta emot ansökan. Därmed finns inget krav på att anlita advokat.

Om saken däremot gäller ett beslut om tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något, ska ansökan lämnas till den domstol som prövade fastställelsetalan (Prozessgericht), vilken kan vara en högre domstol (Landgericht), den domstolsnivå som närmast motsvarar de svenska hovrätterna), där det i princip finns ett krav på att anlita advokat.

Kostnader för verkställighetsåtgärder:

Lagen föreskriver olika typer av verkställighet för olika fastställda anspråk. Olika avgifter gäller för olika typer av verkställighet.

 • a. Utmätning av lösöre:

Om det är fråga om ett visst penningbelopp låter sökanden oftast exekutionstjänstemannen ta hand om indrivningen av betalningsanspråket. Om exekutionstjänstemannen ska mäta ut lös egendom hos gäldenären är avgiften 26,00 euro enligt post nummer 205 i prislistan (Kostenverzeichnis), som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster (Gerichtsvollzieherkostengesetz). Om den utmätta egendomen ska säljas, eller om den blir föremål för offentlig auktion (antingen på ort och ställe eller som allmänt tillgänglig auktion på internet via en auktionswebbplats) eller om egendomen säljs på annat sätt, tillkommer en försäljningsavgift på 52,00 euro enligt post nummer 300 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster. Till detta kommer avgifter för extra arbetstid enligt post nummer 500 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster, om exekutionstjänstemannen enligt det protokoll som ska utarbetas har behövt mer än tre timmar för att förrätta sitt uppdrag. Tillägget för extra arbetstid uppgår till 20,00 euro för varje därpå följande påbörjad timme. Därutöver tillkommer avgifter för de förrättningsutgifter som exekutionstjänstemannen oundvikligen har, särskilt i form av vägavgifter (post nummer 711 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster).

 • b. Utmätning av fordringar:

Om det föreligger en exekutionstitel som medför en betalningsskyldighet, kan man dessutom ansöka om att domstolen fastställer utmätning av gäldenärens fordringar (t.ex. anspråk på betalning av lön för utfört arbete) och överför rätten att inkassera fordringen till sökanden (§ 829 och § 835 i civilprocesslagen). I regel ansöker man samtidigt om utmätning och överföring av rätten att inkassera fordringen. Domstolen kopplar också ihop dessa två i ett enda beslut (om utmätning och överföring). Grundavgiften för ett sådant förfarande med en ansökan är dock bara 20,00 euro enligt post nummer 2111 i prislistan som hör till lagen om rättegångskostnader Gerichtskostengesetz). Därtill kommer i synnerhet kostnader för delgivning av domstolens beslut. Dessa kostnader debiteras separat enligt del 9 i prislistan.

 • c. Begäran om upplysningar rörande tillgångar:

Vid begäran om upplysningar rörande tillgångar debiterar exekutionstjänstemannen en avgift på 33,00 euro enligt post nummer 260 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster.

 • d. Utmätning av fast egendom:

Verkställighetsåtgärderna i fråga om gäldenärens fasta egendom kan bestå av utfärdande av ett pantbrev för gäldenärens fordran (vilket registreras i fastighetsregistret), eller alternativt exekutiv auktion eller tvångsförvaltning av fastigheten.

Om ett pantbrev registreras i fastighetsregistret, uppbärs enligt post nummer 14121 i prislistan som hör till lagen om domstols- och notariekostnader (Gerichts- und Notarkostengesetz) en avgift som beräknas enligt en koefficient på 1,0 gånger värdet på den fordran som säkerheten avser (§ 53.1 i lagen om domstols- och notariekostnader). I bilaga 1 till dessa anvisningar finns en tabell som visar avgiften för värden upp till 3 miljoner euro.

Domstolsavgifterna för förfaranden enligt lagen om exekutiv auktion eller tvångsförvaltning fastställs enligt del 2 avsnitt 2 kapitel 1 och 2 i prislistan till lagen om rättegångskostnader. Grundavgiften för en begäran om beslut om försäljning av fast egendom på exekutiv auktion eller för en begäran om att få inträda som part i förfarandet är 100,00 euro. Därtill kommer andra avgifter som alla beräknas enligt en koefficient på 0,5. Detta gäller närmare bestämt en allmän avgift för själva förfarandet, en avgift för att anordna minst en auktion där intresserade parter uppmanas att lägga anbud, en slagavgift (efter beslutet att acceptera ett anbud) och en ytterligare avgift för köpeskillingsfördelningen. Storleken på avgifterna för förfarandet i allmänhet och anordnandet av en auktion fastställs enligt fastighetsvärdet som fastslagits av verkställighetsdomstolen (dvs. marknadsvärdet, se § 54.1 i lagen om rättegångskostnader). Slagavgiften och avgiften för köpeskillingsfördelningen beräknas på det högsta budet på auktionen, exklusive räntor och inklusive värdet på de rättigheter som fortsätter att gälla enligt försäljningsvillkoren (se § 54.2 och § 54.3 i lagen om rättegångskostnader). I bilaga 2 finns en tabell som visar avgiften för värden upp till 500 000 euro. Utöver dessa avgifter får sökanden stå för vissa andra kostnader i förfarandet enligt del 9 i prislistan till lagen om rättegångskostnader. Dessa avgifter debiteras separat, i synnerhet kostnaderna för en värdering som genomförts av en sakkunnig avseende egendomens marknadsvärde (se post nummer 9005 i prislistan till lagen om rättegångskostnader). Sådana kostnader ska betalas enligt lagen om ersättningar och kompensation till rättsväsendet (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).

Grundavgiften för en begäran om beslut om tvångsförvaltning eller för en begäran om att få inträda som part i förfarandet är 100,00 euro. Därtill kommer en årlig avgift för genomförande av förfarandet, vilket beräknas enligt en koefficient på 0,5. Denna avgift är dock minst 120,00 euro, och under det första och det sista kalenderåret minst 60,00 euro. Avgiften fastställs på de sammanlagda inkomsterna från egendomen under förvaltning (§ 55 i lagen om rättegångskostnader).

 • e. Verkställande av utmätning, förordnande om tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra, avstå från att göra eller underkasta sig något:

Om gäldenären är skyldig att ge ut lös egendom, ska exekutionstjänstemannen utmäta denna lösa egendom och överlämna den till sökanden. För denna administrativa åtgärd debiterar exekutionstjänstemannen en avgift på 26,00 euro enligt post nummer 221 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster. Utöver denna avgift tillkommer avgifter för extra arbetstid enligt post nummer 500 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster, om exekutionstjänstemannen enligt det protokoll som ska utarbetas har behövt mer än tre timmar för att förrätta sitt uppdrag. Tillägget för extra arbetstid uppgår till 20,00 euro för varje därpå följande påbörjad timme.

Om gäldenären är skyldig att ge ut fast egendom, ska exekutionstjänstemannen frånta gäldenären ägarskapet till denna fastighet och därefter överlämna denna fastighet till sökanden och tillskriva honom ägarskapet (vräkning). Därvid uppbärs en avgift på 98,00 euro enligt post nummer 240 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster. Även här tillkommer avgifter för extra arbetstid enligt post nummer 500 i prislistan som hör till lagen om priser för exekutionstjänstemannens tjänster. Om exekutionstjänstemannen enligt det protokoll som ska utarbetas har behövt mer än tre timmar för att förrätta sitt uppdrag, uppgår tillägget för extra arbetstid till 20,00 euro för varje därpå följande påbörjad timme. Därtill kommer exekutionstjänstemannens förrättningskostnader, särskilt för nödvändiga inköpta tjänster (t.ex. fraktkostnader eller kostnader för låssmed).

I civilrättsliga förfaranden inför domstol som prövar fastställelsetalan är målsättningen att genom tvångsmedel förmå svaranden att utföra en handling som denne antingen accepterar eller inte accepterar, eller förmå svaranden att underkasta sig något, göra något eller avstå från att göra något. Där uppbärs en domstolsavgift på 20,00 euro för varje sådan handling enligt post nummer 2111 i prislistan till lagen om rättegångskostnader.

3.2 Huvudförutsättningar

Sökanden måste ha en exekutionstitel som bestyrker sökandens fordran. Några exempel på verkställbara exekutionstitlar är lagakraftvunna domar och slutgiltiga domar som enligt särskilt förordnande är verkställbara (§ 704 i civilprocesslagen) samt de exekutionstitlar som anges i § 794 i civilprocesslagen (t.ex. förlikning inför domstol, dvs. gerichtliche Vergleiche, förordnanden om verkställighet, eller handlingar utfärdade av notarius publicus, notarielle Urkunden). Det så kallade beslutet om att verkställighet ska ske måste i princip bifogas till exekutionstiteln och översändas till gäldenären. Förordnanden om verkställighet, kvarstadsbeslut och interimistiska åtgärder (§ 796, § 929.1 och § 936 i civilprocesslagen) behöver endast i undantagsfall åtföljas av beslut om att verkställighet ska ske.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens lösöre, fordringar och finansiella tillgångar samt fastigheter kan bli föremål för verkställighetsåtgärder.

Enligt § 811 i civilprocesslagen får vissa typer av materiell egendom inte utmätas. Därigenom ska gäldenären och de personer som bor i dennes hushåll få ha kvar ett minsta antal absolut nödvändiga föremål för sitt personliga bruk och för sin yrkesutövning.

Det finns också gränser för hur stor del av gäldenärens lön som får tas i anspråk för utmätning. Enligt § 850 och framåt i civilprocesslagen finns det vissa belopp som inte får utmätas och som gäldenären absolut måste få ha kvar för att trygga sitt existensminimum. Kontoinnehav omfattas av utmätningsskydd på ett särskilt konto som är skyddat för utmätning, Pfändungsschutzkonto (§ 850k i civilprocesslagen). På detta konto är vissa belopp undantagna från utmätning Pfändungsfreibeträge), oavsett varifrån dessa tillgodohavanden kommer.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

 • Effekter för gäldenären

Verkställighetsåtgärder som riktas mot gäldenärens lösöre genomförs genom utmätning och försäljning av den egendom som blivit föremål för utmätning. Efter att verkställighetsdomstolen har offentliggjort ett utmätningsbeslut blir gäldenärens fordringar och rättigheter gentemot tredje part föremål för utmätning. Oavsett om utmätningen berör fordringar eller rättigheter, är beslutet en myndighetshandling som medför att föremålet för utmätning beslagtas, dvs. beläggs med kvarstad. Detta innebär att gäldenären fråntas sin rätt att fritt förfoga över föremålet.

 • Effekter för tredje man

Om exekutionstjänstemannen har mätt ut lös egendom som inte tillhör gäldenären, utan en tredje part, kan den tredje parten lämna invändningar mot utmätningen i en så kallad tredjemanstalan (Drittwiderspruchsklage).

Om en person som är gäldenär i ett verkställighetsförfarande har en fordran på en tredje part, och denna fordran har mätts ut och rätten att inkassera den har överförts till sökanden, kan denna tredje part inte längre betala skulden med befriande verkan till gäldenären, utan ska betala till sökanden. En tredje man som inte fullgör denna förpliktelse kan drabbas av bl.a. skadeståndsskyldighet.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Fordringar fastställda av domstol eller grundade på verkställbara förlikningar eller handlingar omfattas av § 197 i civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch) och har därmed en preskriptionstid på 30 år. Sökanden kan inleda ett verkställighetsförfarande när som helst inom denna tid.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

I den tyska lagstiftningen finns det inga särskilda förfaranden för att överklaga beslut om verkställighet.

Inom ramen för verkställighetsförfarandet kan sökanden invända mot de åtgärder som han utsätts för. Således kan sökanden tillgripa rättsmedel i form av en invändning mot själva typen av verkställighetsåtgärder. Om ett beslut fattats utan muntlig förhandling inom ramen för förfarandet, kan sökanden omedelbart överklaga detta. Denna överklagan ska inlämnas inom en tidsfrist på två veckor till den domstol som man anför besvär mot, eller alternativt mot den tyska motsvarigheten till hovrätten (Landgericht) i egenskap av appellationsdomstol.

Om sökanden tillgriper rättsmedel, påverkar detta inte det fortsatta förloppet av verkställighetsförfarandet. Rättsmedel har alltså ingen uppskjutande verkan.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Se ovan under punkt 4.

Bilaga 1

Nettovärde
upp till … euro

Avgift
Tabell B
… euro

Nettovärde
upp till … euro

Avgift
Tabell B
… euro

Nettovärde
upp till … euro

Avgift
Tabell B
… euro

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00Bilaga 2

Fastighetens värde
upp till … euro

Avgift
… euro

Fastighetens värde
upp till … euro

Avgift
… euro

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

Senaste uppdatering: 24/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Irland

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Det finns ingen exakt definition av verkställighet i Irland. Praktiskt innebär det att ge verkan åt en dom eller ett domstolsbeslut. För att en sådan verkställighetsåtgärd ska kunna genomföras krävs i normala fall tillstånd av domstol.

Nedan beskrivs de vanligare typerna av verkställighet av civil- och affärsrättsliga avgöranden i Irland:

Utmätning (execution)

Här är det fråga om utmätning av gäldenärens egendom. Domstolen meddelar ett beslut på gäldenärens begäran om att utmätningsmannen (County Registrar eller Sheriff om det rör sig om Dublin och Cork) ska utmäta egendom till ett värde som motsvarar skulden (inklusive eventuella rättegångskostnader). Egendomen får därefter säljas för betalning av skulden.

Registrering (registration)

En dom kan offentliggöras genom registrering i domsregistret i High Court (Register of Judgments in the High Court). Registret innefattar samtliga domar, oberoende av om de meddelats i distriktsdomstolen, grevskapsdomstolen eller High Court, som borgenären har begärt ska registreras. Gäldenärens namn och adress samt uppgifter om domen offentliggörs i vissa dagstidningar och handelspublikationer, exempelvis Stubbs Gazette. Dessutom registreras dessa uppgifter av kreditinstitut, och en obetald skuld kan påverka gäldenärens kreditvärdighet.

Edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning genom beslut av domstol (Judgment Mortgage Affidavit)

Borgenären har möjlighet att avge en edsvuren försäkran som med domstolens godkännande kan användas för att belasta gäldenärens egendom med en tvångsinteckning. Intäkter från försäljning av egendomen ska, med hänsyn till eventuella andra prioriterade fordringar, användas för att reglera skulden innan de ges till gäldenären. Ytterligare en möjlig åtgärd är att ansöka om utmätning (well charging order) och försäljning av egendomen.

Skuldreglering genom avbetalning/frihetsberövande (instalment orders/commital orders)

En ansökan kan ges in till distriktsdomstolen om att denna ska besluta om skuldreglering genom avbetalning i enlighet med 1926–2009 års lagar om verkställighet av domstolsbeslut (Länken öppnas i ett nytt fönsterEnforcement of Court Orders Acts 1926 to 2009). En domare fastställer avbetalningsbeloppen med hänsyn till gäldenärens tillgångar. Frihetsberövande kan endast användas mot fysiska personer och inte mot juridiska personer, det vill säga företag. Underlåtelse att följa ett beslut om skuldreglering kan leda till en ansökan om frihetsberövande. Detta innebär i själva verket att man kan få fängelse om man har råd att betala en skuld men vägrar att göra detta.

Införsel på lön (attachment of earnings)

En borgenär kan ansöka om att avdrag ska göras direkt från gäldenärens lön. Detta innebär att betalning överförs direkt från gäldenärens arbetsgivare till borgenären.

Betalning från tredje man (garnishee order)

Om borgenären känner till att en tredje man har en skuld till gäldenären, kan han eller hon ansöka om att domstolen ska ålägga denna tredje man att betala ett visst belopp direkt till honom eller henne. Det är upp till domstolen att avgöra om ansökan ska beviljas eller inte.

Förvaltare genom legal utmätning (Receiver by Equitable Execution)

Denna åtgärd innebär att domstolen utser en förvaltare (receiver) av till exempel intäkterna från en försäljning av gäldenärens egendom i syfte att reglera skulden. Det är upp till domstolen att avgöra om en förvaltare ska utses.

Det bör noteras att det är borgenären och hans eller hennes juridiska rådgivare som avgör vilken verkställighetsmetod som ska användas. Domstolsverket (Länken öppnas i ett nytt fönsterCourts Service) förespråkar inget särskilt alternativ. Förteckningen är inte uttömmande, utan det är endast de vanligast förekommande förfarandena som tas upp.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Om det rör sig om en nationell dom kan det vara nödvändigt att få tillstånd från den domstol som meddelade domen för att få den verkställd (se ovan). I vissa fall, som vid utmätning och registrering av en dom, krävs ingen ansökan inför domstol. En ansökan om verkställighet kan då göras till berört domstolskansli (court office).

Om det rör sig om domar som meddelatsdats i andra EU-medlemsstater är det High Court som är behörig domstol. Om det rör sig om regelbundet underhåll som godkänts som en europeisk exekutionstitel i andra EU-medlemsstater är dock distriktsdomstolen behörig.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Rättsliga beslut och vissa beslut av icke-rättslig karaktär är verkställbara. Liksom domstolsbeslut inkluderar dessa avgöranden i summariska ärenden som registrerats av en utmätningsman (Registrar) vid High Court eller en utmätningsman vid grevskapsdomstolen (County Registrar).

Ofta krävs tillstånd från den domstol som meddelade domen för att få domen verkställd (se ovan). I vissa fall, som vid utmätning och registrering av en dom, krävs dock ingen ansökan inför domstol. Tillståndet kan då utfärdas av domstolskansliet.

Om det rör sig om domar som meddelats i andra jurisdiktioner och som ska verkställas enligt EU:s förordningar är det High Court som är behörig domstol. (Om det rör sig om regelbundet underhåll som intygats vara en europeisk exekutionstitel är distriktsdomstolen behörig.) De uppgifter som avses i förordning (EG) nr 44/2001 (som ersatts med förordning (EU) nr 1215/2012 som är tillämplig på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015) har delegerats till den särskilda ämbetsman som handlägger processfrågor vid High Court (Master of the High Court). Vidare kan man vid en öppen förhandling ansöka om verkställighetsförklaring av en dom i Irland och att ett verkställighetsbeslut därpå ska fattas.

En dom som intygats vara en europeisk exekutionstitel som utfärdas enligt förordning (EG) nr 805/2004 erkänns och har samma verkan som en dom från High Court och verkställs därefter. Behörig domstol för att verkställa regelbundet underhåll som intygats vara en europeisk exekutionstitel är distriktsdomstolen. De nationella bestämmelserna för detta förfarande finns i förordning nr 274 från 2011.

Om det rör sig om en dom som meddelats i fråga om en obestridd fordran som ska verkställas i en annan EU-medlemsstat, är det den domstol som meddelade domen som har behörighet när det gäller ansökningar som rör verkställandet enligt förordning (EG) nr 805/2004 om europeiska exekutionstitlar.

Ansökan om verkställighet av en dom görs i regel hos domstolen (eller domstolskansliet) av en rättstillämpare, men borgenären måste inte ha något juridiskt ombud. Alla domstolsansökningar måste göras av en lokal rättstillämpare. Ansökningar per post godtas inte. Vissa ansökningar till domstolskanslier, såsom ansökningar om utmätning, registrering och certifiering av domar för en edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning genom beslut av domstol, får dock göras per post. Information om praxis och förfaranden kan fås från avdelningen för domar (Judgments Section) vid High Court på HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

De avgifter som tas ut av domstolsverket är minimala. De aktuella avgifterna anges under fliken Länken öppnas i ett nytt fönsterFees OrdersLänken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsverkets webbplats. Eventuella advokatkostnader är en fråga mellan borgenärerna och deras juridiska ombud. Domstolen kan besluta om befrielse från alla eller vissa av de kostnader som uppstår till följd av verkställighetsförfarandet.

3.2 Huvudförutsättningar

Avsnitt 15 i 1926 års lag om verkställighet av domstolsbeslut som ersatts med avsnitt 1 i domstolslag nr 2 från 1986 (Länken öppnas i ett nytt fönsterEnforcement of Court Orders Act 1926 (as substituted by Section 1 of the Courts (No. 2) Act 1986) föreskriver att om en skuld inte betalats till följd av ett domstolsbeslut eller dekret, kan borgenären inge en stämningsansökan till distriktsdomstolen för att gäldenären ska närvara vid distriktsdomarens prövning av hans eller hennes medel. En verkställighetsansökan måste inges inom sex år från det att domstolsbeslutet eller dekretet meddelades. Borgenären måste lägga fram bevis för den ursprungliga skulden, och gäldenären måste fylla i en sammanställning av sina ekonomiska medel. Enligt avsnitt 16 i 1926 års lag, ändrad genom avsnitt 9 i 1986 års lag, får bevisning åberopas och korsförhör göras av gäldenären eller borgenären. Ett verkställighetsbeslut kan fortsätta gälla i 12 år från den dag då relevant domstolsbeslut eller dekret meddelades.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Alla slags tillgångar kan bli föremål för verkställighet, med undantag för färskvaror eller varor som gäldenären har i konsignation.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Om en part inte respekterar ett domstolsbeslut kan den bli föremål för påföljder på grund av ohörsamhet. De påföljder som en domstol kan tillgripa inkluderar böter eller fängelse fram tills det att ohörsamheten upphör. Det finns därför ingen gräns för under hur lång tid en person kan hållas fängslad. Detta gäller även tredje man som inte respekterar villkoren i ett domstolsbeslut.

Det bör noteras att avsnitt 20 i 1926 års lag om verkställighet av domstolsbeslut (Länken öppnas i ett nytt fönsterEnforcement of Court Orders Act 1926) föreskriver att ett fängelsestraff för en gäldenär för bristande efterlevnad av ett beslut om skuldreglering genom avbetalning inte innebär att skulden eller någon del av denna regleras eller annulleras och att borgenären inte kan vidta andra åtgärder för att driva in skulden.

Banker och andra finansinstitut har samma skyldigheter som övriga parter att följa domstolsbeslut. I situationer som inte specifikt tas upp i ett domstolsbeslut bör hänsyn tas till lagstiftning och förordningar om personuppgifter som sådana institutioner innehar, till exempel 1988 års lag om uppgiftsskydd (Länken öppnas i ett nytt fönsterData Protection Act 1988).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I vissa beslut ska det alltid anges under hur lång tid parten i fråga måste följa villkoren i beslutet, men så är inte alltid fallet. En dom är giltig i tolv år, men vissa verkställighetsåtgärder som kan beviljas har tidsfrister som finns angivna i domstolsbestämmelser eller lagstiftning. Ett exempel är verkställighetsbeslut från High Court som är giltiga i ett år efter utfärdandet. Efter denna period måste ett nytt verkställighetsbeslut fattas.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande gäller i de flesta fall inte själva den verkställighetsåtgärd som godkänts av domstolskansliet utan själva domen eller beslutet som åtgärden grundar sig på. En berörd part kan vända sig till högre instans för överprövning av domen eller beslutet. Tidsfristerna för överklagande varierar enligt följande:

 • Distriktsdomstol till grevskapsdomstol: 14 dagar från domen eller beslutet.
 • Grevskapsdomstol till High Court: 10 dagar från beslutet.
 • Master of the High Court till High Court: 6 dagar från den dag då beslutet fattades eller, om beslutet fattades ex parte, 6 dagar från tillkännagivandet av beslutet eller, om beslutet förkastades, 6 dagar från förkastandet (en månad från delgivningen av beslutet om det rör sig om verkställighet av en utländsk dom enligt förordning (EG) nr 44/2001).
 • High Court till appellationsdomstol: antingen 10 eller 28 dagar från den dag då beslutet fattades, beroende på ärendets natur.
 • High Court eller appellationsdomstol till högsta domstol: 28 dagar från beslutet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

En dom är giltig i tolv år, och inga åtgärder kan inledas till följd av en dom tolv år efter den dag då domen blev verkställbar. Dessutom har tidsfrister angetts i domstolsbestämmelser eller lagstiftning för vissa verkställighetsåtgärder som kan beviljas. Ett exempel är verkställighetsbeslut från High Court som är giltiga i ett år efter utfärdandet. Efter denna period måste ett nytt verkställighetsbeslut fattas. Ytterligare ett exempel är att domstolen måste ge sitt samtycke till ett verkställighetsbeslut från High Court om mer än sex år har gått sedan det verkställbara domstolsbeslutet fattades.

Senaste uppdatering: 02/12/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Grekland

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas att en materiell förpliktelse med en exekutionstitel tvångsvis fullgörs av behöriga statliga organ. Följande tvångsmedel finns:

 • Tvångsvis frånhändande av lösöre
 • Avhysning
 • Utmätning
 • Frihetsberövande
 • Böter
 • Tvångsförvaltning
 • Förklaring under ed

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enligt [den nya] civilprocesslagen (artiklarna 927–931 i civilprocesslagen) utförs verkställighet av en bemyndigad person som med stöd av en bestyrkt kopia av exekutionstiteln (Apógrafo) meddelar beslutet om verkställighet till en exekutionstjänsteman. I beslutet anges hur verkställigheten ska gå till och om möjligt vad verkställigheten avser. Vid utmätning utses en notarie i den region där utmätningen ska verkställas till auktionsförrättare. Verkställighetsbeslutet ska dateras och undertecknas av borgenären eller dennes ombud. Om inte annat anges ger beslutet rätt att utföra alla verkställighetsåtgärder.

Den exekutionstjänsteman som mottar den bestyrkta kopian av exekutionstiteln och verkställighetsbeslutet har befogenhet att ta emot betalning och lämna skriftliga kvitton. Exekutionstjänstemannen har även rätt att lämna ifrån sig den bestyrkta kopian om alla delar av förpliktelsen har fullgjorts. Exekutionstjänstemannen kan även godta en delbetalning. I så fall måste han eller hon lämna ett kvitto och anteckna detta på den bestyrkta kopian. En delbetalning gör inte att verkställighetsförfarandet avbryts.

Exekutionstjänstemannen har rätt att vid behov gå in gäldenärens bostad eller andra lokaler som tillhör gäldenären, öppna dörrar och undersöka vad som finns därbakom, och öppna stängda möbler, förråd eller containrar. Exekutionstjänstemannen kan begära hjälp (handräckning) från brottsbekämpande myndigheter (vanligtvis polisen), som är skyldiga att bistå exekutionstjänstemannen.

Om gäldenären gör motstånd under verkställigheten får exekutionstjänstemannen tillgripa tvångsmedel och begära hjälp från brottsbekämpande myndigheter (vanligtvis polisen).

Exekutionstjänstemannen upprättar en rapport för varje steg i verkställighetsförfarandet. Om verkställigheten inte utfördes upprättar exekutionstjänstemannen en rapport med skälen till detta. För varje brott som begås under verkställigheten ska exekutionstjänstemannen upprätta en rapport och överlämna denna till behörig åklagare.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

En exekutionstitel är en offentlig handling som bekräftar en fordran och som gör det möjligt för innehavaren att framtvinga gäldenärens fullgörande av fordran. De villkor som måste vara uppfyllda är att det finns en exekutionstitel och att fordran är välgrundad.

3.1 Förfarandet

Verkställighet betraktas som en del av domstolsförfarandet snarare än som en administrativ åtgärd. Syftet med förfarandet är att garantera rättsligt skydd. Varje ansökan till verkställighetsorganen och varje verkställighetsåtgärd är processhandlingar. Förutsättningarna för verkställighet är följande:

 • De verkställande organen är behöriga.
 • Parten har rättslig handlingsförmåga.
 • Processbehörighet.
 • Rätt att företräda en part.
 • Rättmätigt intresse.
 • Partsbehörighet.
 • En befintlig exekutionstitel.
 • En befintlig fordran som kan fullgöras genom verkställighet.

Såväl domstolsavgöranden som andra typer av beslut kan ligga till grund för verkställighet, och det är inte alltid nödvändigt att ge in en ansökan om verkställighet till domstolen. Följande exekutionstitlar finns:

 • Lagakraftvunna domar av grekiska domstolar
 • Grekiska domstolars beslut om interimistisk verkställighet
 • Skiljedomar
 • Grekiska domstolars protokolluppgifter om överenskomna eller fastställda rättegångskostnader
 • Notariehandlingar
 • Betalningsförelägganden som utfärdats av en grekisk domstol
 • Beslut om avhysning från hyrd fastighet
 • Utländska exekutionstitlar som erkänts som verkställbara
 • Beslut och handlingar som enligt lag är exekutionstitlar.

Verkställighetsorganen kan delas in i direkta och indirekta organ. Den sökande borgenären kan välja ett direkt organ bland a) exekutionstjänstemän, som är oavlönade statstjänstemän med uppgift att utmäta föremål i gäldenärens besittning, utmäta fartyg, flygplan eller fast egendom som tillhör gäldenären, genomföra direkt verkställighet, verkställa beslut om gripande av gäldenärer eller förbereda auktioner, b) notarier, eller fredsdomare som ersätter dessa, behöriga att verkställa frivilliga auktioner eller tvångsauktioner med gäldenärers utmätta tillgångar, fördela överskottet och upprätta en inventarieförteckning. Med indirekta organ avses polis, militär och vittnen som ger bistånd om gäldenären sätter sig till motvärn i samband med verkställigheten. Alla ovan nämnda organ har tjänsteansvar, dvs. kan ställas till svars för tjänstefel i yrkesutövningen.

Själva verkställighetsbeslutet utfärdas av den person som har rätt verkställa det, dvs. käranden, eller dennes ombud. Denne kan, men behöver inte, vara en advokat. Baskostnaderna för verkställighet är följande:

 • Exekutionstjänstemannens verkställighetsarvode: 53 euro för fordringar upp till 590 euro, 53 euro plus en extra avgift på 2,5 procent av beloppet för fordringar på 591–6 500 euro och 53 euro plus en extra avgift på 1 procent av beloppet för fordringar på 6 500 euro eller mer (dock högst 422 euro) för varje utmätt fastighet, fartyg eller flygplan.
 • Exekutionstjänstemannens arvode för förberedelser för en auktion, förnyad auktion eller inventarieförteckning vid utmätning: 53 euro för fordringar upp till 590 euro, 2 procent av beloppet för fordringar på 591–6 500 euro och 1 procent av beloppet för fordringar på 6 501 euro eller mer (dock högst 210 euro).
 • Auktionsförrättarens arvode: 30 euro.
 • Exekutionstjänstemannens arvode för annan verkställighetsåtgärd: 240–400 euro, enligt överenskommelse mellan denne och klienten.
 • Arvode för exekutionstjänstemannens vittnen: 30 euro per vittne, och 60 euro om vittnet är en exekutionstjänsteman.
 • Misslyckas verkställigheten halveras exekutionstjänstemannens ovan angivna arvoden.
 • Vid förrättning på annan plats än exekutionstjänstemannens tjänsteställe tar denne ut en kilometeravgift på 0,50 euro för sina och vittnenas transporter.
 • Särskild avgift för exekutionstjänstemannen i proportion till verkställighetens svårighetsgrad, enligt överenskommelse mellan denne och klienten (belastar aldrig den som är föremål för verkställigheten).

3.2 Huvudförutsättningar

Följande materiella villkor måste vara uppfyllda för att verkställighetsåtgärder ska vidtas:

 • Att det finns ett rättmätigt intresse, dvs. föreligger behov av verkställighet och det rättsliga skydd som detta erbjuder.
 • Att fordran är välgrundad.

Vid tillämpningen av lagen om verkställighet ska borgenärernas respektive gäldenärernas eller tredje mans motstridiga intressen jämkas samman. Domstolen tillämpar följande kriterier vid beslut om verkställighetsåtgärder:

 • En snabb och billig gottgörelse av borgenärerna.
 • Skydd av gäldenärens person och rättmätiga intressen i allmänhet.
 • Borgenärens och gäldenärens enighet om att bästa möjliga auktionsresultat bör uppnås,
 • Skyddandet av tredje mans intressen.

4 Verkställighetsåtgärder

Föremålet för verkställigheten kan vara gäldenärens egendom och/eller dennes person. Verkställighetsåtgärderna genomförs av behöriga organ och leder direkt eller indirekt till att fordringarna fullgörs genom statliga ingripanden. Följande typer av tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Lös egendom som gäldenären eller borgenären disponerar över eller tredje man som är villig att överlämna den.
 • Gäldenärens sakrätt till någon annans lösa egendom.
 • Pengar.
 • Penningfordringar som den som är föremål för verkställigheten har på tredje man.
 • Fast egendom som gäldenären äger eller har sakrätt till.
 • Fartyg.
 • Flygplan.
 • Immateriella rättigheter, patent, filmrättigheter.

Följande kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

 • Föremål för gäldenärens och dennes familjs personliga bruk.
 • Mat och bränsle som gäldenären och dennes familj behöver.
 • Medaljer, minnessaker, manuskript, brev, familjearkiv och litteratur för arbetsbruk.
 • Böcker, musikinstrument, konstverk.
 • Verktyg, maskiner, böcker eller andra föremål som är nödvändiga för att ägaren ska kunna utföra sitt arbete.
 • Lättfördärvliga varor.
 • Andelar i enkla bolag.
 • Lagstadgat underhållsstöd.
 • Lön, pension eller försäkringsförmåner.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenären och tredje man är skyldiga att rätta sig efter verkställighetsbeslutet. Vid eventuellt motstånd kan exekutionstjänstemannen svara med att tillgripa tvångsmedel och samtidigt tillkalla ordningsmakten. Denne kan också anlita två myndiga vittnen eller ytterligare en exekutionstjänsteman. Om gäldenären inte rättar sig efter beslutet kan följande ske:

 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som lika gärna kan utföras av tredje man, kan borgenären själv vidta åtgärden på gäldenärens bekostnad.
 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som inte kan utföras av tredje man utan är helt beroende av gäldenärens initiativ, ska domstolen förelägga gäldenären att vidta åtgärden. Om gäldenären trots detta inte agerar kan domstolen besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.
 • Om gäldenären är skyldig att avstå från eller att godta en viss åtgärd kan domstolen, om gäldenären inte rättar sig efter detta, besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.

Inget av ovanstående påverkar borgenärens rätt att kräva skadestånd enligt tillämpliga materiella bestämmelser för skador som denne åsamkats genom gäldenärens försummelser. En gäldenär har i princip möjlighet att överlåta en tillgång. Efter ett beslut om utmätning inträder dock ett förbud mot överlåtelse, och en eventuell rättshandling av det slaget blir ogiltig såväl gentemot den som har begärt utmätningen, som gentemot de borgenärer som har anmält fordringar.

Om verkställigheten avser gäldenärens banktillgodohavanden är banken inte skyldig att underrätta borgenären om den exakta storleken på dessa. Om ett beslut om utmätning i gäldenärens penningfordringar delges en bank innebär detta dock att det utmätta beloppet inte får disponeras och att eventuella transaktioner blir ogiltiga gentemot den som begärt utmätningen. Banken ska senast åtta dagar efter delgivningen av utmätningsbeslutet meddela om det belopp som anges i beslutet finns tillgängligt (i form av penningtillgodohavanden på bankkonto). Om medlen räcker för att tillgodose sökandens krav, ska banken utbetala penningbeloppet till denne.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

I princip föreskrivs inga tidsfrister för den sökande. Det finns visserligen vissa tidsbegränsningar, men då är det snarare fråga om tidsspann utanför vilka vissa typer av rättshandlingar inte kan vidtas med bindande verkan än om bindande tidsfrister. Det anges inte någon särskild tidpunkt efter vilken sökanden inte längre kan vidta åtgärder. Föreskrifter om att olika åtgärder ska vidtas under en viss period efter utmätning eller inför en auktion ändrar i grunden inte på detta system. För att förhindra att förfarandet drar ut alltför mycket på tiden finns det dock en definitiv tidsfrist på ett år, varefter utmätning eller andra åtgärder inte får åberopas med stöd av ett och samma beslut. En auktion får heller inte hållas med stöd av ett utmätningsbeslut som har upphävts av domstol för att denna tidsfrist inte hållits.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det enda tillgängliga rättsmedlet i verkställighetsförfaranden är en ansökan om upphävande av en tredskodom. Den som är föremål för verkställighet, eller en borgenär med berättigat intresse, kan inge en sådan ansökan inom 15 dagar från den första verkställighetsåtgärden, om invändningen gäller exekutionstitelns eller de rättegångsförberedande förfarandenas giltighet. Om invändningen gäller verkställighetsåtgärdernas giltighet (från den första fram till den sista åtgärden) kan ansökan ges in ända fram till den sista verkställighetsåtgärden. Om invändningen avser den sista åtgärdens giltighet, kan ansökan inges inom sex månader från att denna vidtagits. En ansökan om upphävande av tredskodom kan även inges av tredje man med rätt till föremålet för verkställighetsåtgärden, förutsatt att denna rätt kan göras gällande utan särskild tidsfrist mot den person som verkställighetsåtgärden riktar sig mot. Behörig domstol är domstolen på den plats där verkställigheten ska äga rum, närmare bestämt fredsdomstolen [eirinodíkeio], om denna fattat beslutet, annars förstainstansdomstolen (en domare) [monomelés protodíkeio]. Ingivandet av en ansökan om upphävande av tredskodom medför inte i sig att verkställigheten skjuts upp. Domstolen kan dock efter särskild ansökan, med eller utan säkerhet, besluta om uppskjutande av verkställigheten. Detta meddelas verkställighetsorganen, som då inte kan vidta någon verkställighetsåtgärd om det inte särskilt medges i beslutet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Följande begränsningar för verkställighet finns, särskilt vad gäller utmätt egendom: Följande egendom får inte utmätas: a) egendom med direkta skador, b) andelar i enkla bolag, c) fordringar avseende underhåll till följd av bestämmelser i lag eller testamente, liksom fordringar avseende makars bidrag till familjens behov, d) fordringar avseende löner, pensioner eller försäkringsförmåner, såvida det inte finns en utestående fordran avseende underhåll till följd av bestämmelser i lag eller testamente, eller en fordran avseende makars bidrag till familjens behov, då halva egendomen får utmätas, med beaktande av de belopp som gäldenären har mottagit, omfattningen av de skyldigheter att bidra till familjens försörjning som äktenskapet har skapat och antalet borgenärer, e) varje form av EU-stöd eller subventioner som förvaltas av OPEKEPE som tredje man, till dess de sätts in på borgenärernas bankkonto eller på annat sätt betalas till dessa. Undantaget i punkt 2 d gäller även när betalningen görs genom att sätta in pengar på ett bankkonto som tillhör gäldenären. Undantaget gäller endast i den utsträckning saldot på kontot, under perioden från och med beslutet om verkställighet till och med dagen för betalningen, inte överstiger beloppet på den fordran som är undantagen verkställighet.

Dessutom har gäldenären rätt att överklaga verkställighetsförfarandet med hjälp av följande två rättsmedel:

a) Ansökan om invändning enligt artikel 933 i civilprocesslagen. I denna föreskrivs följande: En invändning från en person som är föremål för verkställighet och från en borgenär med ett rättmätigt intresse, som rör exekutionstitelns giltighet, verkställighetsförfarandet eller fordran, kan endast göras genom att en anmäla en invändning till fredsdomstolen (om denna har utfärdat exekutionstiteln) eller förstainstansdomstolen med en domare (i alla övriga fall). Om flera olika invändningar inges separat måste den registeransvarige se till att alla invändningar identifieras och behandlas vid samma domstolsförhandling. Ytterligare invändningsgrunder kan endast anmälas genom särskild ansökan till kansliet hos den domstol som anmälan riktas till. Dessa redovisas i en rapport som överlämnas till den andra parten senast åtta (8) dagar före förhandlingen. Förhandlingen om invändningen ska hållas senast sextio (60) dagar efter anmälan och kallelsen delges svaranden tjugo (20) dagar före förhandlingen. Behörig domstol är fredsdomstolen på den plats där verkställigheten ska äga rum om andra verkställighetsåtgärder följer på det delgivna beslutet. I annat fall är behörig domstol den domstol som anges i artikel 584. Om exekutionstiteln är en dom eller ett betalningsföreläggande kan invändningarna enligt artiklarna 330 respektive 633.2 c inte prövas i sak i den mån samma sak redan anses ha prövats (res judicata). Fordran kan endast bestridas skriftligen eller vid domstol. Beslut om invändningar ska meddelas inom sextio (60) dagar från förhandlingen.

b) Enligt artikel 1000 i civilprocesslagen har gäldenären rätt att begära att en auktion mot honom skjuts upp. Begäran måste inges minst femton (15) arbetsdagar före dagen för auktionen. På gäldenärens begäran kan den domstol som avses artikel 933, vid prövning av målet i enlighet med de förfaranden som anges artikel 686 och följande artiklar, framför allt skjuta upp auktionsförfarandet i upp till sex (6) månader från det ursprungliga auktionsdatumet om borgenären inte löper risk att skadas och det är rimligt att förvänta sig att gäldenären betalar borgenären inom denna period eller att, om denna frist löper ut, auktionen kommer att ge större vinst. Ett avgörande i frågan ska meddelas senast kl. 12.00 den sista måndagen före auktionen, och uppskjutandet ska alltid beviljas under förutsättning att a) alla kostnader för att förrätta auktionen betalas (vilka beräknas i avgörandet), och b) minst en fjärdedel av skulden till den person som förrättar auktionen betalas. Det avgörande som skjuter upp auktionen ska förmedlas till auktionsförrättaren samma dag som det meddelas. Betalningen ska ske senast kl. 10.00 samma dag som auktionen. Om ingen betalning görs förrättas auktionen som vanligt.

Senaste uppdatering: 11/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Spanien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet i civilrättsliga ärenden menas i allmänhet att sökanden ansöker om verkställighet för att se till att ett verkställbart beslut (t.ex. en slutlig dom) efterlevs, om lagöverträdaren inte frivilligt rättar sig efter beslutet. För att driva in en skuld som svaranden har ålagts men underlåtit att betala ansöker sökanden (fordringsägaren) om verkställighet och driver in skulden genom t.ex. kvarstad på gäldenärens löpande konton eller gäldenärens egendom. När denna egendom har sålts på auktion kan auktionsintäkterna gå till att betala skulden.

Verkställigheten bygger på den spanska konstitutionen från 1978, enligt vilken domare och domstolar både ska döma och verkställa sina beslut (artiklarna 117 och 118 i konstitutionen). Därför är parterna i förfarandet skyldiga att rätta sig efter domar och andra domstolsbeslut och samarbeta i den utsträckning som krävs för att verkställa besluten. Det är upp till domaren att se till att dessa krav uppfylls på lämpligt sätt.

Verkställighet av ett domstolsbeslut innebär att det som har beslutats av domstolen genomförs, dvs. att det som har tillerkänts parten som vann rättegången verkställs. Detta kan innebära att sökanden (nedan kallad parten som begär verkställighet) begär att ett penningbelopp ska betalas, att något ska utföras eller inte utföras, eller att en erkänd rättighet fullgörs genom registrering i ett offentligt register, beroende på föreläggandet.

Verkställigheten kan vara slutlig eller tillfällig. I det senare fallet och under vissa omständigheter verkställs en dom som ännu inte har vunnit laga kraft för att undvika att fordringsägaren drabbas av skada under mellantiden (dvs. under processen vid ett överklagande av beslutet och medan den slutliga domen utfärdas) på grund av de dröjsmål som processen medför (artiklarna 524–537 i civilprocesslagen – Ley de Enjuiciamiento Civil).

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enligt spansk lagstiftning ska domare och domstolar utföra verkställigheten av domar i enlighet med lagarna och reglerna om behörighet (artikel 117.3 i den spanska konstitutionen).

I linje med konstitutionen ska domaren enligt civilprocesslagen (lag nr 1/2000, 7 januari 2000, BOE nr 7, 8 januari 2000, i dess ändrade lydelse), som reglerar verkställighetsförfarandet i civilrättsliga ärenden, övervaka att verkställighetsförfarandet genomförs på rätt sätt (artiklarna 545, 551, 552 och motsvarande bestämmelser). Det är domaren som, på begäran av parten som begär verkställighet, inleder förfarandet genom en ”allmän exekutionstitel” som utfärdas när exekutionstiteln har granskats. Domaren utfärdar också ett beslut om svaranden (nedan kallad gäldenären som domen avser) invänder mot verkställigheten och inleder det särskilda förfarandet för bestridande av verkställighet som beskrivs nedan.

Rättssekreterarna (Letrados de la Administración de Justicia, tidigare kallade Secretarios judiciales) har ansvar för att fastställa och anta särskilda verkställighetsåtgärder (krav på betalningar, kvarstad på egendom för den gäldenär som domen avser, avdrag från löpande konton, löner osv.). Efter att domaren har utfärdat den allmänna exekutionstiteln är det rättssekreteraren som övervakar verkställighetsförfarandet och antar motsvarande beslut, utan hinder av att dessa beslut kan överklagas till domaren i vissa fall.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

I allmänhet krävs en slutlig dom eller ett slutligt domstolsbeslut eller något annat beslut som möjliggör verkställighet (det finns undantag då ett beslut ännu inte har vunnit laga kraft men ändå är verkställbart, t.ex. vid tillfälligt genomförande av överklagade domar, vilket är tillåtligt under vissa omständigheter).

I enlighet med bestämmelserna i artikel 517 i civilprocesslagen om verkställighetsförfarandet och de handlingar som får läggas till grund för verkställighet måste ansökan om verkställighet bygga på ett verkställbart beslut. Endast följande beslut är verkställbara:

 1. En slutlig dom. Skiljedomar och medlingsöverenskommelser. Medlingsöverenskommelser ska vara bestyrkta av notarie i enlighet med lagen om medling i civilrättsliga ärenden (Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles).
 2. Domstolsbeslut om godkännande eller bekräftelse av domstolsförlikningar och överenskommelser under processen, vid behov åtföljda av motsvarande protokoll över deras faktiska innehåll.
 3. Handlingar som upprättats eller registrerats av juridiskt utbildade tjänstemän, förutsatt att det är den första kopian. Om det är den andra kopian måste de ha utfärdats genom rättsligt beslut som avser den person som kommer att drabbas av förlust, eller den person som orsakar förlusten, eller också måste de ha utfärdats med alla parters samtycke.
 4. Beslut om affärsrelaterade avtal undertecknade av parterna och av en mäklare som är medlem i en yrkesorganisation, som har granskat dem, förutsatt att de åtföljs av en handling i vilken mäklaren intygar att avtalet överensstämmer med posterna i hans register och posternas datum.
 5. Lagligen emitterade innehavar- eller namnpapper i form av obligationer samt räntekupongerna på dessa värdepapper, förutsatt att kupongerna motsvarar värdepapperen och att värdepapperen i alla händelser stämmer överens med kupongarken.

En protest om värdepappersförfalskning under jämförelsen utgör inte hinder för utfärdande av exekutionstiteln om posterna överensstämmer, utan att det påverkar gäldenärens möjlighet att senare invända mot verkställigheten med hänvisning till att värdepapperet är förfalskat.

 1. Gällande intyg som har utfärdats av de organ som är ansvariga för registren över kontoförda värdepapper i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (Ley del Mercado de Valores), förutsatt att de åtföljs av en kopia av den handling som representerar värdepapperen, eller i tillämpliga fall, emissionen, om en sådan handling krävs i den nuvarande lagstiftningen.

De intyg som avses i föregående punkt löper inte ut efter att verkställighet har begärts och beslutats.

 1. Ett rättsligt beslut om det maximala belopp som kan krävas i ersättning, utfärdat under de omständigheter som fastställs i lagstiftningen i samband med straffrättsliga förfaranden som rör händelser som omfattas av trafikförsäkringen.
 2. Andra processrättsliga beslut och handlingar som är verkställbara enligt denna eller en annan lag.

3.1 Förfarandet

Ansökan om verkställighet ska inges till den domstol i första instans (Tribunal de Primera Instancia) som meddelade den dom eller det beslut som ska verkställas. Om det verkställbara beslutet inte är en dom, dvs. om det inte är ett resultat av ett domstolsbeslut eller ett beslut som utfärdas av domstolens rättssekreterare (t.ex. verkställbara handlingar som upprättats eller registrerats av juridiskt utbildade tjänstemän) finns det särskilda bestämmelser för att avgöra domstols behörighet, beroende på kopplingarna till målet. Det vanligaste tilldelningskriteriet är svarandens hemvist. Den part som ansöker om verkställighet och gäldenären som domen avser ska biträdas av advokat och företrädas av domstolsombud, utom vid verkställighet av beslut i förfaranden där det inte är obligatoriskt med sådana rättstillämpare.

I övrigt beskrivs förfarandet i artikel 548 och följande i civilprocesslagen. Observera att exekutionstiteln endast utfärdas på begäran av en av parterna i form av en ansökan, enligt nedanstående beskrivning. När ansökan om verkställighet har ingetts till domstolen, och under förutsättning att processreglerna har följts och kraven är uppfyllda, utfärdar domstolen den allmänna exekutionstiteln. Efter att domaren har utfärdat exekutionstiteln utfärdar rättssekreteraren ett förordnande om konkreta verkställighetsåtgärder samt spårnings- och undersökningsåtgärder avseende de av gäldenärens tillgångar som framstår som lämpliga föremål för verkställigheten.

Exekutionstiteln och förordnandet samt en kopia av ansökan om verkställighet översänds samtidigt till gäldenären som domen avser, utan hinder av att vissa åtgärder kan antas för att skydda fordringsägaren mot möjlig skada.

Gäldenären som domen avser får invända mot verkställigheten av särskilda skäl, antingen materiella (t.ex. att skulden har betalats) eller processrättsliga (t.ex. formella fel), i enlighet med artikel 556 och följande i civilprocesslagen. I detta fall inleds ett kontradiktoriskt förfarande. Bevisen prövas och förfarandet avslutas genom ett beslut som antingen bekräftar exekutionstiteln eller helt eller delvis upphäver den. Detta beslut kan överklagas.

3.2 Huvudförutsättningar

En ansökan om verkställighet ska som sagt inges av en av parterna. Ansökan om verkställighet ska omfatta följande information: det beslut som verkställigheten bygger på, vilken verkställighet som begärs från domstolen, vilka av gäldenärens tillgångar som kan tas i anspråk, vilka spårnings- och undersökningsåtgärder som ska identifiera gäldenärens tillgångar, den person eller de personer som är föremål för verkställigheten, med uppgift om dessa personer och deras ekonomiska förhållanden. Om det beslut som ligger till grund för verkställigheten är ett beslut av rättssekreteraren eller en dom eller ett beslut från den domstol som har ansvar för verkställigheten kan ansökan om verkställighet begränsas till en begäran om att en exekutionstitel ska utfärdas, med uppgift om vilken dom eller vilket beslut som ska verkställas (artikel 549 i civilprocesslagen). I andra fall måste ansökan om verkställighet inges tillsammans med de handlingar som verkställigheten bygger på (anges i artikel 550 i civilprocesslagen). Om ansökan om verkställighet uppfyller ovanstående krav och om det berörda beslutet får läggas till grund för verkställighet, utfärdas exekutionstiteln av domaren eller genom förordnande från rättssekreteraren. Denne avgör, vid verkställighet som rör pengar, vilket belopp som är verkställighetens huvudbelopp, och vilket belopp som tills vidare ska fastställas för ränta och kostnader, utan att det påverkar det slutliga beloppet. De berörda personerna och de konkreta verkställighetsåtgärderna ska alltid anges.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Utan att det påverkar de nedanstående tillgångar som inte får utmätas bör det alltid betonas att verkställighetsåtgärderna ska stå i proportion till det belopp som verkställigheten beviljas för. Om åtgärderna är oskäliga kan domstolen fatta beslut om att de ska justeras. Om de är otillräckliga kan den part som begär verkställighet ansöka om att de ska kompletteras genom att åtgärderna utvidgas eller ökas. Om den part som begär verkställighet inte vet vilka tillgångar gäldenären har kan domstolen uppmanas att inleda en undersökning som genomförs av rättssekreteraren, antingen direkt från domstolen eller genom förfrågningar till behöriga myndigheter. Det finns dock en rad skalor eller begränsningar för utmätning och införsel av lön. Dessa anges nedan. Verkställighet på grund av underhållsskyldighet (som fastställs antingen i ett underhållsmål mellan släktingar eller i ett familjemål om underhållsbidrag till barn) är ett undantag. I dessa fall omfattas inte verkställigheten av lagstadgade skalor. I stället fastställer domstolen vilket belopp som kan tas i anspråk.

Vilka tillgångar som inte kan utmätas fastställs i artikel 604 och följande i civilprocesslagen:

Tillgångar som inte får utmätas. Följande tillgångar får under inga omständigheter tas i anspråk:

Nr 1     Tillgångar som har förklarats oförytterliga.

Nr 2     Anknutna rättigheter som inte kan överlåtas separat från huvudrättigheten.

Nr 3     Tillgångar som i sig saknar värde.

Nr 4     Tillgångar som enligt någon lagbestämmelse inte får utmätas.

Gäldenärens tillgångar som inte får utmätas. Följande egendom får inte heller utmätas:

Nr 1     Möbler och hushållsartiklar samt kläder för den part som är föremål för verkställigheten och hans familj, vilka inte kan betraktas som överflödiga. Generellt t.ex. livsmedel, bränsle och annat som enligt domstolen är nödvändigt för att gäldenären som domen avser och dennes anhöriga ska kunna leva ett någorlunda värdigt liv.

Nr 2     Böcker och hjälpmedel som gäldenären som domen avser behöver för sin yrkesutövning, när deras värde inte står i proportion till skuldbeloppet.

Nr 3     Heliga föremål som används inom rättsligt erkända religioner.

Nr 4     Belopp som inte får utmätas enligt lag.

Nr 5     Tillgångar och belopp som inte får utmätas enligt fördrag som har ratificerats av Spanien.

När det gäller att ta i anspråk löner och pensioner fastställs följande i civilprocesslagen:

1) En lön, pension, ersättning eller motsvarande, som inte överstiger minimilönen (som fastställs varje år av regeringen), får inte tas i anspråk.

2) Löner, ersättningar eller pensioner som är högre än minimilönen får tas i anspråk enligt följande skala:

Nr 1     För det första ytterligare belopp som motsvarar högst dubbla minimilönen, 30 %.

Nr 2     För det ytterligare belopp som motsvarar högst tre gånger minimilönen, 50 %.

Nr 3     För det ytterligare belopp som motsvarar högst fyra gånger minimilönen, 60 %.

Nr 4     För det ytterligare belopp som motsvarar högst fem gånger minimilönen, 75 %.

Nr 5     För alla belopp som överstiger ovanstående belopp, 90 %.

3) Om den part som är föremål för verkställigheten har mer än en lön läggs alla löner ihop, och den del som inte får utmätas dras endast av en gång. Makars löner, pensioner, ersättningar eller motsvarande läggs också ihop, såvida det inte är enskild egendom. Detta måste i så fall styrkas för rättssekreteraren.

4) Om den part som är föremål för verkställigheten har anhöriga får rättssekreteraren minska de procentsatser som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4 i artikel 607.2 i civilprocesslagen med 10–15 %.

5) Om lönerna, pensionerna eller ersättningen permanent eller tillfälligt har sänkts på grundval av skatte- eller socialförsäkringslagstiftning ska man utgå från det nettobelopp som gäldenären får efter dessa avdrag, när det fastställs vilket belopp som ska tas i anspråk.

6) Ovanstående punkter i artikeln gäller även inkomster från verksamhet som egenföretagare.

7) De belopp som tas i anspråk i enlighet med denna bestämmelse får överföras direkt till den part som begär verkställighet, till ett konto som tidigare har angetts av denna part, om den rättssekreterare som är ansvarig för verkställigheten ger sitt godkännande.

I detta fall ska både den person eller det organ som utför utmätningen och den efterföljande överföringen samt den part som begär verkställigheten var tredje månad underrätta rättssekreteraren om de belopp som har skickats respektive tagits emot. Undantag gäller för motfordringar från den part som är föremål för verkställigheten, antingen därför att parten anser att hela skulden har betalats, eller därför att utmätningarna och överföringarna inte har genomförts på rätt sätt.

Rättssekreterarens beslut om direkt överföring får bestridas genom direkt överklagande till domstolen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

När det gäller fast egendom eller andra tillgångar som kan registreras får domstolen på begäran av den part som har ansökt om verkställighet besluta att en anteckning om kvarstad ska införas i motsvarande offentliga register (normalt fastighetsregistret, som är registret för fast egendom) som säkerhetsåtgärd.

I andra fall kan följande typer av åtgärder beviljas:

– Kontanter: förverkande.

– Löpande konton: föreläggande om kvarstad till banken.

– Löner: föreläggande till betalaren om att hålla inne utbetalningarna.

– Ränta, intäkter och inkomster: innehållande av betalaren, domstolsadministration eller nedsättning som beslutas av domstol.

– Värdepapper och finansiella instrument: innehållande av räntan vid källan, meddelande till tillsynsmyndigheten för börsen eller sekundärmarknaden (om värdepapperen är noterade på en offentlig marknad) och meddelande till det emitterande företaget.

Övrig lösegendom: förverkande.

För att verkställigheten ska kunna genomföras måste dessutom alla personer och offentliga och privata organ underlätta verkställighetsåtgärderna (de kan få betala vite eller till och med göra sig skyldiga till domstolstrots om de inte uppfyller detta krav). Det innebär att de måste lämna den information som krävs eller anta de nödvändiga säkerhetsåtgärderna. De måste också lämna ut eventuella handlingar eller data till domstolen, utan andra begränsningar än de som härrör från respekten för grundläggande rättigheter eller begränsningar som uttryckligen anges i lagstiftningen i vissa fall.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Ett beslut om verkställighet har ingen fastställd tidsgräns. Det gäller till dess att verkställigheten är fullbordad. När det gäller dessa åtgärder måste den part som begär verkställighet ansöka om tillämplig verkställighet i varje enskilt fall. Exempelvis begärs en auktion när lös eller fast egendom tas i anspråk. Pengarna från auktionen används för att betala skulden till den part som begär verkställighet. I andra fall, t.ex. när en fastighet ska överlämnas till den part som begär verkställighet (som vid avhysning på grund av bristande betalning av hyra) innebär verkställighetsåtgärderna att fastigheten återlämnas till den part som begär verkställigheten så snart den hyresgäst som bryter mot avtalet har avhysts.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det beslut som ligger till grund för verkställigheten kan inte överklagas. Gäldenären som domen avser får dock lämna in en invändning när verkställigheten har meddelats. I så fall genomförs ovanstående invändningsförfarande. Invändningen kan lämnas in av materiella skäl eller på grund av formella fel. Dessa skäl till invändning varierar beroende på vilken typ av beslut som ska verkställas (enligt artikel 556 och följande i civilprocesslagen, beroende på om det rör sig om ett processrättsligt beslut av domaren eller rättssekreteraren, en skiljedom eller medlingsöverenskommelse, ett rättsligt beslut om maximala straff i samband med straffrättsliga förfaranden vid trafikolyckor, beslut som avses i punkterna 4, 5, 6 och 7 i artikel 517 i civilprocesslagen eller de övriga verkställbara handlingar som avses i punkt 9 i artikel 517.2; en invändning på grund av en oskälig fordran och en invändning på grund av formella fel omfattas av artiklarna 558 respektive 559 i civilprocesslagen). Det bör noteras att domstolen tidigare kan ha tagit upp några av dessa skäl på eget initiativ (om domstolen kommer fram till att delar av en exekutionstitel bestående av handlingar som upprättats eller registrerats av juridiskt utbildade tjänstemän, beslut eller intyg kan vara otillbörliga måste den agera på eget initiativ genom att höra parterna i saken och därefter meddela ett avgörande). Parterna får överklaga förstainstansdomstolens beslut om skälen till invändning. Överklagandet prövas av behörig provinsdomstol (Audiencia provincial).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Verkställighetsåtgärden kan upphöra att gälla. En verkställighetsåtgärd på grundval av en dom eller ett domstolsbeslut, ett beslut av rättssekreteraren om godkännande av en domstolsförlikning eller överenskommelse under processen, eller en skiljedom eller medlingsöverenskommelse, upphör att gälla om motsvarande ansökan om verkställighet inte lämnas in inom fem år från det att domen eller beslutet vann laga kraft (artikel 518 i civilprocesslagen).

Det föreskrivs även en vänteperiod innan processrättsliga beslut (av domaren eller rättssekreteraren), skiljedomar eller medlingsöverenskommelser verkställs. Syftet med denna period är att ge svaranden tid att frivilligt fullgöra sina skyldigheter, och personen som vinner målet måste inte ansöka om verkställighet. Följaktligen fattas inte något beslut om verkställighet av processrättsliga beslut, skiljedomar eller medlingsöverenskommelser under 20 dagar från det att den fällande domen vann laga kraft, eller den dag beslutet att godkänna eller underteckna överenskommelsen meddelades gäldenären som domen avser (artikel 548 i civilprocesslagen). I sista hand är syftet med denna vänteperiod att uppmuntra svaranden att frivilligt fullgöra sina skyldigheter.

Som förklarades i avsnitt 4.1 fastställs det i civilprocesslagen att vissa tillgångar inte får utmätas. Syftet är att skydda gäldenären. I samma syfte fastställs kvantitativa gränser som står i proportion till utmätningen av löner, ersättningar eller pensioner.

Vid auktioner av egendom måste försäljningen till den högstbjudande ske till ett visst minimibelopp som motsvarar tillgångens uppskattade värde eller skuldbeloppet. Dessa gränser för skydd av gäldenären är högre om gäldenärens fasta bostad säljs på auktion (artiklarna 670 och 671 i civilprocesslagen).

Enligt civilprocesslagen får i allmänhet inte heller den ränta på själva skuldbeloppet och de processkostnader som drivs in överstiga 30 % av skuldbeloppet (artikel 575 i civilprocesslagen).

Om gäldenärens fasta bostad är föremål för verkställighet får de kostnader som drivs in från gäldenären inte överstiga 5 % av fordrans belopp i ansökan om verkställighet (artikel 575 i civilprocesslagen).

När gäldenärens inlösningsrätt till intecknad egendom upphävs, och för gäldenärer vars sociala och ekonomiska situation är särskilt vansklig, skjuts avhysningen från den fasta bostaden upp.

I enlighet med artiklarna 55–57 i insolvenslagen (Ley Concursal) kan inte enskilda exekutionstitlar verkställas mot rörelseidkande bolag som har försatts i konkurs, eftersom den domare som har hand om konkursförfarandet har exklusiv behörighet i förhållande till verkställighet mot den insolventa parten. Syftet är att förhindra att vissa fordringsägare behandlas mer förmånligt än andra.

Senaste uppdatering: 03/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Frankrike

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet avses alla typer av åtgärder som gör det möjligt att genomföra verkställbara förpliktelser mot en betalningsskyldig persons vilja. Det är underförstått att det rör sig om tvångsverkställighet. Om en betalningsskyldig person (gäldenär) frivilligt fullgör sina förpliktelser, behövs det ingen särskild åtgärd. I fransk rätt brukar man skilja mellan tre typer av civilrättsliga förpliktelser: att betala, att göra eller avstå från att göra något och att överlämna eller återställa något.

Verkställigheten omfattar gäldenärens tillgångar, inte hans eller hennes person. Den som vägrar att fullgöra vissa förpliktelser (t.ex. underhållsskyldighet) gör sig emellertid skyldig till ett brott som kan leda till lagföring och fängelsestraff. Detsamma gäller den som avsiktligen gör sig insolvent.

Verkställighetsåtgärderna följer samma tredelning som ovan, dvs. betala, göra, överlämna.

Betalningsförpliktelser verkställs genom utmätning. Om utmätningen gäller kontanta medel (t.ex. utmätning av banktillgodohavanden) överlämnas pengarna till fordringsägaren (borgenären). Tillgångar som tillhör gäldenären tvångsförsäljs, och behållningen överlämnas till borgenären så långt det krävs för att täcka fordran.

Förpliktelser att överlämna eller återställa något verkställs på olika sätt beroende på vilken slags egendom det är fråga om. Lös egendom omhändertas och överlämnas till den rätte ägaren. Ägarens besittning till fast egendom återställs genom avhysning (vräkning) av en hyresgäst, arrendator eller annan person.

Förpliktelser som innebär att göra eller avstå från att göra något verkställs med hjälp av vite. Vite är ett penningbelopp som gäldenären måste betala utöver den förpliktelse som han eller hon ska fullgöra. Vitet fastställs av domstol utifrån hur länge en person vägrar att göra något (om det gäller en förpliktelse att göra något) eller hur många gånger förpliktelsen att avstå från att göra något överträds. Förpliktelser om att betala, överlämna eller återställa något kan ju också ses som en förpliktelse att göra något, och därför kan vite utdömas även i sådana fall utöver de andra verkställighetsåtgärderna.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionstjänstemän har i princip monopol på att utföra tvångsverkställighet. Följande två verkställighetsåtgärder kräver emellertid alltid ett förhandsgodkännande från domstolarna:

 • Utmätning av lön, som beviljas av distriktsdomstolen på den ort där gäldenären är bosatt, eller där tredje man är bosatt om gäldenären är bosatt i utlandet och inte har någon fast bostad i Frankrike.
 • Utmätning av fast egendom, som utförs av exekutionsdomstolen på den ort där den fasta egendomen är belägen.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Alla exekutionstitlar kan tvångsverkställas. Enligt artikel L.111-3 i lagen om civilrättsliga verkställighetsåtgärder (Code des procédures civiles d’exécution) är följande exekutionstitlar:

 • Avgöranden från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt förlikningar, förutsatt att de vunnit laga kraft.
 • Utländska avgöranden samt skiljedomar som förklarats verkställbara i ett avgörande som inte kan överklagas med suspensiv verkan.
 • Medlingsprotokoll som undertecknats av en domare och parterna.
 • Notariehandlingar och andra officiella handlingar som innehåller en verkställbarhetsförklaring.
 • Intyg som utfärdas av en exekutionstjänsteman om att en check inte har lösts in.
 • Handlingar från offentligrättsliga juridiska personer som enligt särskild föreskrift kan verkställas och beslut som enligt lag har samma rättsverkningar som en dom.

Domstolsavgöranden som inte kan överklagas med suspensiv verkan kan verkställas utan ytterligare beslut. Sådana avgöranden, och även notariehandlingar, innehåller en verkställbarhetsförklaring som visar att de kan verkställas. Verkställbarhetsförklaringen förs in av domstolens kansli eller av notarien. Det krävs inga ytterligare formaliteter för verkställighet.

Innan ett domstolsavgörande har meddelats kan en borgenär beviljas tillstånd att vidta säkerhetsåtgärder (kvarstad eller panträtter). Sådana åtgärder berövas mycket snabbt sin verkan om de inte delges motparten (inom åtta dagar) och om inte borgenären väcker talan för att få sin fordran fastställd av domstol.

Tvångsverkställighetsåtgärder avseende lös egendom och penningbelopp samt avhysning genomförs av en exekutionstjänsteman. Exekutionstjänstemännen är offentliga tjänstemän och utses av justitieministeriet. De är privatpraktiserande, men har vid verkställighet samma befogenheter som en myndighet. Deras verksamhet är kringgärdad av detaljerad lagstiftning och strikta etiska regler.

Utmätning av fast egendom sker genom ett särskilt förfarande vid övre underrätten. Borgenären måste företrädas av en advokat.

Avgifterna för verkställighetsåtgärder betalas i princip av gäldenären och läggs till skulden.

Avgifterna anges i en tabell, där det framgår vilket arvode exekutionstjänstemännen har rätt till för varje enskild verkställighetsåtgärd. Enligt dekret nr 96-1080 av den 12 december 1996 består exekutionstjänstemännens arvode enligt tabellen av ett schablonbelopp med fasta eller proportionella avgifter. Beroende på omständigheterna kan dessa vara kumulativa eller alternativa. Dessutom tillkommer ibland en administrationsavgift.

De fasta avgifterna ska betalas av gäldenären. De proportionella avgifterna, som beräknas utifrån det belopp som ska drivas in, fördelas mellan borgenären och gäldenären.

Om skulden är på 10 000 euro, ser avgiften för vissa verkställighetsåtgärder till exempel ut på följande sätt:

 • Utmätning av banktillgodohavanden: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 187,53 euro.
 • Utmätning av lös egendom: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 66,98 euro.
 • Utmätning av fordon genom anmälan till prefekturen: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 133,95 euro.
 • Utmätning av fast egendom: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 80,37 euro.

Till dessa fasta avgifter kommer de proportionella avgifterna som i detta exempel uppgår till 723,44 euro (inklusive mervärdesskatt), varav 121,35 euro ska betalas av gäldenären och 602,09 euro av borgenären.

3.2 Huvudförutsättningar

Det krävs inte något domstolsbeslut för att inleda ett verkställighetsförfarande som grundas på en exekutionstitel.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att en borgenär som ännu inte har en exekutionstitel ska beviljas tillstånd att vidta säkerhetsåtgärder: fordran måste förefalla välgrundad och möjligheten att driva in fordran hotad. Beslut om utmätning fattas av exekutionsdomstolen (i regel en domare vid övre underrätten) eller av ordföranden för handelsdomstolen inom ramen för dess behörighet.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Borgenären kan ställa krav på hela gäldenärens egendom, dvs. i princip kan vilken egendom som helst som tillhör gäldenären utmätas. Reglerna varierar beroende på vilken typ av egendom det är fråga om: fordringar (hyra, lön, banktillgodohavanden), lös egendom av alla slag, fast egendom och sakrätter, värdepapper och andelsrätter, fordon (inklusive fartyg eller flygplan), upphovsrätt, pengar i ett bankfack etc.

Viss egendom får dock enligt lag inte utmätas (s.k. beneficium). Det kan t.ex. röra sig om följande:

 • Pengar som behövs för det dagliga uppehället (bland annat en del av lönen, som fastställs enligt schablon i förhållande till inkomstens storlek och försörjningsplikt; beloppen justeras varje år).
 • Lös egendom som krävs för gäldenärens dagliga liv eller arbete. Sådan egendom får bara utmätas för fordringar som gäller betalningen för själva egendomen eller om den har mycket stort värde.
 • Tillgångar som sjuka personer eller personer med funktionsnedsättning behöver.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder rörande egendom och fordringar vidtas i två etapper. Först utmäter exekutionstjänstemannen egendomen eller pengarna. Det betyder att gäldenären inte fritt får förfoga över tillgångarna, men fortfarande har rätt att nyttja och uppbära avkastning av dem och också skyldighet att vårda egendom. Att göra sig av med tillgångarna är ett brott. Kontanta medel på bankkonton blockeras och öronmärks för borgenärens räkning.

Utmätningsbeslutet delges gäldenären. Om gäldenären inte meddelar exekutionsdomstolen att han eller hon invänder mot utmätningen kan verkställigheten gå vidare till nästa etapp, nämligen att exekutionstjänstemannen beslagtar egendomen för försäljning på exekutiv auktion eller begär att en tredje man (vanligtvis en bank) överför de utmätta pengarna.

Banken är skyldig att vid utmätning upplysa exekutionstjänstemannen om alla belopp som tillhör gäldenären. Om banken inte gör detta, eller om den ger gäldenären tillgång till de utmätta beloppen, kan den på begäran av borgenären bli betalningsskyldig i stället för gäldenären.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Exekutionstitlar upphör att gälla efter tio år. Verkställighetsåtgärder måste därför genomföras inom denna tidsgräns (artikel L.111-4 i lagen om civilrättsliga verkställighetsåtgärder).

Beslut om utmätning upphör att gälla om en sådan säkerhetsåtgärd inte vidtas inom tre månader från dagen för beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Frågan är bara aktuell för beslut som rör utmätning. Det går inte att överklaga själva exekutionstiteln, utan bara det avgörande som ligger till grund för denna.

När en säkerhetsåtgärd har beslutats och delgetts gäldenären, kan denne väcka talan vid den domstol som har gett tillstånd till säkerhetsåtgärden och invända mot grunderna för åtgärden. Talan kan väckas så länge säkerhetsåtgärden inte har omvandlats till en verkställighetsåtgärd genom en dom som fastställer fordran.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Exekutionstitlar upphör i princip att gälla efter tio år.

Verkställighetsförfarandena måste dessutom begränsas till vad som är nödvändigt för att driva in fordran, och bruket av åtgärder får inte missbrukas.

Även om borgenären i princip kan begära utmätning av all egendom som tillhör gäldenären finns det viss egendom som enligt lag inte får utmätas. Underhållsbidrag, lös egendom som krävs för gäldenärens dagliga liv eller arbete, föremål som en person med funktionsnedsättning har behov av, vissa minimisocialbidrag och barnbidrag får inte utmätas. För en enskild person får dessutom banktillgodohavanden som överstiger den garanterade minimiinkomsten (revenu de solidarité active)) inte utmätas. Inkomst av tjänst får i princip bara utmätas inom de gränser som anges i ett dekret, i vilket det utmätbara beloppet fastställs grundat på gäldenärens inkomst av tjänst och de personer som gäldenären har försörjningsansvar för.

Enskilda näringsidkare omfattas dessutom i vissa fall av ett särskilt skydd för alla eller delar av sina tillgångar.

Verkställighetsåtgärder får slutligen bara genomföras kl. 6.00–21.00 och inte på söndagar eller allmänna helgdagar, om inte exekutionsdomstolen i förväg har godkänt att verkställighet sker på andra tider. För belopp under 535 euro krävs även exekutionsdomstolens förhandsgodkännande vid utmätning i bostad.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegifrance

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Nationella kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän (Chambre Nationale des Huissiers de Justice)

Senaste uppdatering: 14/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Kroatien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

I Kroatien regleras verkställighetsförfarandet av bestämmelserna i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon)) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17) (nedan kallad verkställighetslagen). I denna lag regleras förfarandet för domstolars och notariers tvångsvisa indrivning av fordringar med stöd av exekutionstitlar och officiella handlingar (verkställighetsförfarandet), om inte annat fastställts i särskild lag.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolar vidtar verkställighetsåtgärder med stöd en exekutionstitel, medan notarius publicus vidtar verkställighetsåtgärder med stöd av en officiell handling.

Vad som avses med en exekutionstitel anges i artikel 23 i verkställighetslagen, medan officiella handlingar beskrivs i artikel 31 i verkställighetslagen.

Den kroatiska finansmyndigheten (Financijska agencija) deltar också i verkställighetsförfarandet. Finansmyndigheten är en juridisk person som vidtar verkställighetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i verkställighetslagen och lagen om indrivning av medel. Även arbetsgivare, det kroatiska pensionsförsäkringsinstitutet (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) och andra i lag angivna myndigheter deltar i verkställighetsförfarandet.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Domstolar utför verkställighet med stöd av exekutionstitlar. Enligt verkställighetslagen räknas följande som exekutionstitlar:

1. Verkställbara domstolsavgöranden och förlikningar inför domstol.

2. Verkställbara förlikningar som anges i artikel 186.a i civilprocesslagen.

3. Verkställbara skiljedomar.

4. Verkställbara förvaltningsbeslut och verkställbara förlikningar i ett förvaltningsförfarande om detta inbegriper fullgörandet av en betalningsskyldighet, om inte annat föreskrivs i lag.

5. Notariers verkställighetsbeslut och verkställighetsklausuler i notariehandlingar.

6. Förlikningar som nåtts efter ett förfarande inför s.k. hedersdomstolar (sudovi časti) i Kroatien och förlikningar som nåtts efter medling som genomförts i enlighet med bestämmelserna i lagen om medlingsförfaranden.

7. Andra handlingar som i lag förklarats verkställbara.

Verkställbara handlingar kan verkställas om de anger borgenären och gäldenären, föremålet för verkställigheten, typen av verkställighet, omfattningen av verkställigheten och fristen för att fullgöra betalningsskyldigheten.

Om den verkställbara handlingen utgörs av ett beslut om indrivning av en skuld genom betalning eller utförandet av en handling måste beslutet även innehålla en frist för att frivilligt fullgöra förpliktelsen. Om ingen frist för att frivilligt fullgöra förpliktelsen har angetts fastställs fristen av domstolen i exekutionstiteln.

3.1 Förfarandet

En borgenär inleder ett verkställighetsförfarande med stöd av en verkställbar handling genom att inge en ansökan om verkställighet till domstolen. Ansökningar om verkställighet kan inges av borgenären själv, i egenskap av part i förfarandet, eller av ett ombud. Domstolen kan även inleda ett verkställighetsförfarande på eget initiativ (ex officio) när detta uttryckligen föreskrivs i lag.

Lokala domstolar har materiell behörighet i verkställighetsförfaranden, om inte annat föreskrivs i lag. Verkställigheten sker inom de ramar som anges i exekutionstiteln.

I exekutionstiteln måste följande anges: den verkställbara, dvs. den officiella, handling som ligger till grund för verkställigheten, borgenären och den part mot vilken verkställighet söks (gäldenären), den fordran som ska drivas in, verkställighetsmetoder och verkställighetsföremål samt andra uppgifter som krävs för att utföra verkställigheten.

3.2 Huvudförutsättningar

Ansökan om verkställighet måste innehålla begäran om verkställighet. I denna ska följande anges: den verkställbara eller officiella handling som ligger till grund för ansökan om verkställighet, borgenären och gäldenären, borgenärens och gäldenärens personnummer, den fordran vars verkställighet söks, verkställighetsmetoderna och (vid behov) föremålet för verkställigheten. Ansökan måste även innehålla annan obligatorisk information som krävs för att kunna utföra verkställigheten.

En ansökan om verkställighet med stöd av en officiell handling måste innehålla följande:

1. En begäran om att domstolen ska förelägga gäldenären att betala fordran och relevanta kostnader inom åtta dagar, och vid tvister som rör växlar och checkar inom tre dagar.

2. Den verkställbara ansökan.

Följande två huvudförutsättningar måste därför vara uppfyllda för att ett verkställighetsbeslut ska kunna utfärdas: en verkställbar eller officiell handling måste ligga till grund för verkställighetsbeslutet, och det måste finnas en verkställbar ansökan.

4 Verkställighetsåtgärder

Som föremål för verkställigheten räknas de tillgångar och rättigheter som enligt lagstiftningen kan bli föremål för verkställighet för att driva in en fordran. Verkställighet utförs för att uppfylla en borgenärs fordran avseende verkställighetsföremål som ingår i en gäldenärs tillgångar.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens tillgångar (pengar, fast egendom, lös egendom, värdepapper och ägarintressen) eller vissa av sökandens nyttjanderätter (överlåtelse och leverans av lös egendom, utrymning och överlåtelse av fast egendom, återgång till arbete etc.) kan bli föremål för verkställighet. Under förfarandet kan sökanden välja vad verkställigheten ska avse.

Föremål som inte är handelsvaror kan inte bli föremål för verkställighet, och inte heller andra föremål om detta förbjuds i särskild lagstiftning. Skattefordringar och andra avgifter kan inte heller bli föremål för verkställighet.

Utrymmen, vapen och utrustning avsedda för försvarsändamål samt utrymmen avsedda för arbete vid lokala och regionala myndigheter respektive rättsliga myndigheter kan inte heller bli föremål för verkställighet.

Huruvida ett visst föremål eller en viss rättighet kan bli föremål för verkställighet, dvs. huruvida verkställighet som avser ett föremål eller en rättighet har begränsats, bedöms utifrån de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för ansökan om verkställighet, om inte annat uttryckligen föreskrivs i verkställighetslagen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder medför framför allt att gäldenärens rätt att förfoga över sina tillgångar begränsas.

Verkställighetsförfaranden avseende fast och lös egendom resulterar i att fast eller lös egendom säljs så att borgenärens fordran kan betalas med hjälp av intäkterna från försäljningen.

Verkställighetsförfaranden avseende ekonomiska fordringar resulterar i konfiskering och att de medel som krävs för att fullgöra borgenärens penningfordran överförs till borgenären.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställighetsåtgärder är giltiga tills verkställighetsförfarandet avslutas. Detta sker så snart borgenärens fordran till fullo har fullgjorts eller efter att borgenären har dragit tillbaka sin ansökan om verkställighet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Gäldenären har rätt att

• överklaga en exekutionstitel, eller

• inge ett klagomål mot ett beslut som en notarius publicus har utfärdat med stöd av en officiell handling.

Ett tillåtet överklagande som inom den fastställda tidsfristen har ingetts mot en exekutionstitel som utfärdats med stöd av en verkställbar handling har inte suspensiv verkan och skjuter inte upp verkställighetsförfarandet.

Ett tillåtet klagomål som inom den fastställda tidsfristen har ingetts mot ett beslut som utfärdats av en notarius publicus med stöd av en officiell handling (som ingetts till notarius publicus, men som domstolen fattat beslut om) omvandlas till en vanlig rättsprocess (klasična parnica) vid domstolen, där parterna, nu käranden (tidigare borgenären) och svaranden (tidigare gäldenären), måste kunna styrka sina argument för att vinna målet. Om de villkor som föreskrivs i verkställighetslagen har uppfyllts har gäldenären rätt att skjuta upp verkställighetsförfarandet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Domstolen definierar verkställigheten genom de medel och den egendom som anges i ansökan om verkställighet. Om flera medel och egendomar föreslås begränsar domstolen, beroende på gäldenärens förslag, verkställigheten till vissa medel och viss egendom, om dessa anses tillräckliga för att fullgöra fordran.

En av verkställighetsförfarandets grundprinciper är att domstolen, när den vidtar verkställighets- och säkerhetsåtgärder, är skyldig att respektera gäldenärens värdighet genom att säkerställa att verkställigheten är så gynnsam som möjligt för denne.

Gäldenärsskyddet säkerställs genom att viss egendom och vissa medel undantas från utmätning, genom att gäldenären ges vissa förfarandemässiga och materiella garantier under eller i samband med verkställigheten. Detta skydd manifesteras genom att principen om laglighet godtas vid bedömningen av huruvida verkställigheten är tillåten, genom bedömningen av vilken egendom och vilka medel som kan bli föremål för verkställighet och genom det förfarande som tillämpas för att tvångsvis fullgöra borgenärens fordran.

Verkställigheten begränsas av att viss fast egendom inte kan bli föremål för verkställighet enligt artikel 91 i verkställighetslagen.

Verkställigheten begränsas av att viss lös egendom inte kan bli föremål för verkställighet enligt artikel 135 i verkställighetslagen.

I artikel 173 i verkställighetslagen föreskrivs begränsningar av verkställigheten av penningfordringar, medan det i artikel 172 i verkställighetslagen anges vilka av gäldenärens inkomster som inte får utmätas.

I artikel 212 i verkställighetslagen anges särskilda bestämmelser för verkställighet av ekonomiska medel som är undantagna verkställighet eller där verkställigheten är begränsad, medan artiklarna 241 och 242 i verkställighetslagen innehåller särskilda bestämmelser om undantag från och begränsning av verkställighet för juridiska personer.

I artikel 75 i verkställighetslagen ges fysiska personer gäldenärsskydd vid verkställighetsförfaranden som rör penningfordringar, medan juridiska personer skyddas genom artikel 76 i verkställighetslagen.

Bestämmelser i verkställighetslagen som föreskriver inskränkningar i verkställigheten, dvs. som undantar viss egendom från verkställighet, skyddar gäldenären under verkställighetsförfarandet.

Senaste uppdatering: 19/09/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Italien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas tvångsvis fullgörelse av ett domstolsavgörande eller annan exekutionstitel (skuldinstrument, officiella handlingar (atti publici) och bestyrkta privata handlingar för särskilda tjänster). I detta skede, dvs. under ett pågående rättsligt förfarande, kan de rättsliga myndigheterna ingripa om gäldenären inte frivilligt fullgör sina förpliktelser.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

De allmänna domstolarna är behöriga i verkställighetsärenden. Den ansökan om vägran av verkställighet som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I-förordningen (omarbetning)) ska också göras vid de allmänna domstolarna.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Att inneha en exekutionstitel är en förutsättning för att inleda ett verkställighetsförfarande. De olika typerna av exekutionstitlar anges i artikel 474 i civilprocesslagen. Det finns två olika typer av exekutionstitlar: exekutionstitlar som har meddelats av domstol och exekutionstitlar som inte har meddelats av domstol. Exekutionstitlar som har meddelats av domstol omfattar domar och domstolsavgöranden som meddelats under eller i slutet av en rättegång. Exekutionstitlar som inte har meddelats av domstol omfattar skuldinstrument, officiella handlingar och bestyrkta privata handlingar som parterna själva har upprättat.

3.1 Förfarandet

Verkställighetsförfarandet inleds när exekutionstiteln delges gäldenären. Exekutionstiteln måste vara den verkställbara kopian enligt artikel 475 i civilprocesslagen, och beslutet om verkställighet (precetto), som är ett föreläggande i vilket gäldenären åläggs att inom tio dagar rätta sig efter beslutet, och en varning om att underlåtenhet att rätta sig efter beslutet medför tvångsverkställighet enligt artikel 480 i civilprocesslagen. I artikel 480 tredje stycket föreskrivs att borgenären i exekutionstiteln ska uppge delgivningsadress i den kommun där den domstol som är behörig att besluta om verkställighet är belägen. Vid underlåtenhet att uppge delgivningsadress prövas överklaganden av beslutet om verkställighet vid domstolen på den ort där beslutet delgavs, och underrättelser delges borgenären på samma domstols kansli. När dessa formaliteter har slutförts kan verkställighetsförfarandet inledas. Det inleds med att exekutionstjänstemannen gör en utmätning. Innan utmätningen påbörjas måste exekutionstjänstemannen först visa upp de nödvändiga handlingar som nämns ovan. Utmätningen måste göras inom 90 dagar från den dag beslutet om verkställighet delgavs, dock inte tidigare än den tidsfrist som anges i det beslutet. Om så inte sker upphör beslutet om verkställighet att gälla (artikel 481). I detta skede av förfarandet måste parterna företrädas av ett juridiskt ombud.

Utmätningen blir ogiltig om överlåtelse eller försäljning inte begärs inom 45 dagar från avslutad utmätning.

Syftet med verkställighetsåtgärderna är att trygga den tvångsvisa verkställigheten av förpliktelser som inte fullgjorts med hjälp av rättsliga tvångsmedel. Verkställighet kan utföras både i form av indrivning av penningfordringar och genom förpliktelser om att överlämna lös egendom eller frigöra fast egendom och s.k. icke-fungibla (icke utbytbara) positiva förpliktelser.

3.2 Huvudförutsättningar

En förutsättning för att inleda ett verkställighetsförfarande är att man har en exekutionstitel som innehåller en rätt som är ”säker, likvid och förfallen till betalning” (certo, liquido ed esigibile) (artikel 474). Graden av säkerhet varierar beroende på exekutionstitel. Det är uppenbart att en dom i första instans (som är interimistiskt verkställbar) ger större säkerhet än ett skuldinstrument eller transaktioner som förtecknats i offentliga handlingar eller bestyrkta privata handlingar.

4 Verkställighetsåtgärder

Exekutionsdomstolen utfärdar olika typer av åtgärder, vanligtvis beslut (ordinanze), under förfarandet. Det handlar om allt från åtgärder som krävs för att fastställa reglerna för handläggningen av förfarandet till åtgärder som överlåter nyttjanderätt, t.ex. det dekret (decreto) som överlåter den utmätta egendomen till den person som köpte den på auktion eller som lämnade det högsta budet.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan bli föremål för verkställighet: a) lös egendom, b) fast egendom, c) gäldenärens fordringar och lös egendom som gäldenären förvarar i tredje mans lokaler, d) aktier i bolag.

Förpliktelser att överlämna lös egendom och frigöra fast egendom och fungibla (utbytbara) positiva och negativa förpliktelser kan också verkställas.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighet av penningfordringar inleds med utmätning och innebär att den gäldenär som är föremål för beslutet om verkställighet inte fritt kan förfoga över de utmätta pengarna. All användning av de pengarna blir därför ogiltig och kan inte användas för att förhindra verkställighet.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Åtgärderna är verkställighetsåtgärder med syfte att fullgöra fordringar. De kan därför inte användas som bevisning i utredningar.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Enligt den italienska rättsordningen kan gäldenären (och/eller tredje man som är föremål för verkställighet) överklaga handlingar och avgöranden med anknytning till verkställighetsförfarandet. Följande två typer av överklaganden kan inges:

– Överklagande av verkställighet (opposizione all’esecuzione) (artiklarna 615 och 616 i civilprocesslagen), om rätten att fortsätta verkställighetsförfarandet (eller borgenärens rätt att fortsätta verkställighetsförfarandet) bestrids.

– Överklagande av verkställbara handlingar (opposizione agli atti esecutivi) (artiklarna 617 och 618 i civilprocesslagen) om förfarandefel görs gällande (dvs. lagligheten i de handlingar som ligger till grund för verkställighetsförfarandet bestrids).

Överklaganden av verkställighet eller verkställbara handlingar som ingetts innan den tvångsvisa verkställigheten inleds definieras som överklaganden av ett beslut om verkställighet (precetto), eftersom de är en följd av den handling där den förestående verkställigheten meddelades. Överklaganden av beslut om verkställighet görs genom att ansöka hos den domstol som enligt de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen har materiell behörighet, behörighet när det gäller beloppet och territoriell behörighet.

Om verkställighet redan har inletts eller utmätningsbeslutet redan har delgetts ska överklagandet av verkställighet eller överklagandet av verkställbara handlingar göras genom särskild ansökan till exekutionsdomstolen.

Tredje män som gör gällande att de har sakrätter i den utmätta egendomen kan överklaga till exekutionsdomstolen fram till dess att egendomen säljs eller överlåts.

De bestämmelser som reglerar detta är artiklarna 615, 616, 617, 618 och 619 i civilprocesslagen.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Utöver de föremål som i särskild lagstiftning förklarats outmätbara får följande föremål inte utmätas:

1) Heliga föremål och föremål som används vid religionsutövning.

2) Vigselringar, kläder, hushållslinne, sängar, matbord och stolar, garderober, byråer, kylar, spisar och ugnar (både gasdrivna och elektriska), tvättmaskiner, hushålls- och köksartiklar och en möbel att förvara dem i, som räcker för att tillgodose gäldenärens och hans eller hennes familjs behov. I detta ingår dock inte möbler av betydande värde (med undantag av sängar), inklusive värdefulla antikviteter och föremål med ett bekräftat stort konstnärligt värde.

3) Livsmedel och bränsle som räcker för en månads bruk för gäldenären och de andra personer som nämns i föregående punkt.

Möbler (med undantag av sängar) av betydande värde (inklusive värdefulla antikviteter och föremål med ett bekräftat stort konstnärligt värde) undantas också.

Vapen och andra föremål som gäldenären behöver för att tillhandahålla en allmän tjänst, utmärkelser, brev, arkiv och familjedokument i allmänhet, samt manuskript, förutom om de ingår i en samling, får inte utmätas.

Enligt lagen kan inte heller bland annat följande statligt ägd egendom utmätas: tillgångar som inte kan avyttras som ägs av staten eller av något annat offentligt organ, egendom som omfattas av bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden, kyrkoinstitutioners egendom och religiösa byggnader.

En verkställighetsåtgärd kan inte genomföras om preskriptionstiden för fordran har löpt ut. Preskriptionstiderna varierar beroende på vilken rätt det är fråga om. Det är dock viktigt att påpeka att i bland fastställer lagen en annan preskriptionstid beroende på vilket instrument för att styrka fordran som ligger till grund för verkställigheten. Preskriptionstiden för en fordran som fastställts i ett domstolsavgörande är till exempel tio år, även om den lagstadgade preskriptionstiden för denna typ av fordran vanligtvis är kortare.

Lagstiftningen har nyligen ändrats så att domstolen på den plats där gäldenären har sin fasta eller tillfälliga vistelseort, sin hemvist eller sitt säte, på borgenärens begäran får tillåta att utmätning av egendom söks på elektronisk väg (artikel 492-a i civilprocesslagen, i dess lydelse enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret nr 83 av den 27 juni 2015 (omvandlad, efter ändringar, till Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 132 av den 6 augusti 2015)). En möjlighet att dela upp betalningen har också införts i samband med verkställighetsåtgärder avseende lös egendom, som ett led i det praktiska omsättandet av åtgärder rörande utmätt egendom (conversione del pignoramento).

Länkar

Civilprocesslagen (474–482)PDF(64 Kb)it

Senaste uppdatering: 24/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Cypern

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Men verkställighet menas att innehållet i en dom eller ett domstolsavgörande tvångsvis fullgörs med bistånd av domstolen, eller i vissa fall även med bistånd av andra behöriga tjänstemän/organ (t.ex. fastighetsregistret – Ktimatológio). Den part som erhöll domen eller domstolsavgörandet kan söka verkställighet hos domstolen.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolsväsendet (exekutionstjänstemän) och fastighetsregistret. Polisen är den myndighet som är behörig att utföra verkställighet av ett beslut om indrivning av obetalt underhåll.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Domar och domstolsavgöranden är omedelbart verkställbara. Fristen för att inge ett överklagande skjuter inte i sig upp verkställigheten. För att verkställigheten ska skjutas upp måste klaganden (borgenären) inge en motiverad begäran om att så ska ske.

3.1 Förfarandet

Handlingar som inte utfärdas av domstol (t.ex. en skiljedom) är inte direkt verkställbara. För att de ska kunna verkställas krävs en verkställbarhetsförklaring av en domstol. Den domstol som är behörig att meddela ett beslut om verkställighet av en handling som inte utfärdats av en domstol, eller som utfärdats av en utländsk domstol, är distriktsdomstolen i den domsaga där den person som verkställigheten riktas mot har hemvist. I ärenden som rör beslut om underhåll är familjedomstolen behörig domstol. Domar verkställs vanligtvis av den advokat som hanterade fallet vid domstolen. Verkställigheten sker med hjälp av en av de metoder som anges i avsnitt 3.1 nedan.

Vid registrering och verkställighet av en utländsk dom enligt ett multilateralt eller bilateralt avtal genomförs verkställighetsförfarandet av rättstjänsten (Nomikí Ypiresía) vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning, i egenskap centralmyndighet. I övriga fall kan förfarandet genomföras av privata advokater.

Det går inte att på förhand fastställa kostnaderna för förfarandet. Kostnaderna beräknas av domstolens kansli i enlighet med bestämmelserna om avgifter och tas ut av den person som domen riktas mot.

Verkställigheten utförs framför allt av exekutionstjänstemän (dikastikoí epidótes), som är fast anställda statstjänstemän vid domstolarna. För att påskynda verkställighetsförfarandet har privata företag sedan 1996 anförtrotts uppdraget att delge handlingar i tvistemål. Exekutionstjänstemännen kan därför helt inrikta sig på verkställigheten av domar.

3.2 Huvudförutsättningar

Vid verkställighet av en dom mellan parter i Cypern varierar kriterierna beroende på vad det är för mål som det är fråga om. Det måste finnas ett domstolsavgörande som ger upphov till en förpliktelse, och svaranden måste ha vägrat eller underlåtit att betala det fastställda beloppet.

Kriterierna för ett beslut om verkställighet av en utländsk dom anges i regel i det relevanta avtalet. En vanlig förutsättning är att svaranden vederbörligen måste ha underrättats om förfarandet mot honom eller henne i utlandet.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Till de föremål som kan bli föremål för verkställighet hör bland annat banktillgodohavanden, aktier, registrerade fordon och fast egendom. Mycket personliga föremål som svaranden behöver för sitt uppehälle eller sin yrkesutövning får inte utmätas.

Verkställighetsåtgärderna inkluderar

 • beslut om utmätning och försäljning (éntalma katáschesis kai pólisis) av lös egendom
 • beslut om frånhändande (éntalma parádosis) av lös egendom (om den lösa egendomen var föremål för åtgärden, t.ex. åtgärd vid avtalsbrott i samband med ett hyrköpsavtal, föremål för ett hyrköpsavtal)
 • skingringsförbud hos tredje man (för att utmäta tillgångar hos tredje man) (éntalma katáschesis eis cheíras trítou)
 • beslut om betalning av en i en dom fastställd skuld genom månadsvisa delbetalningar
 • beslut om avdrag (diátagma apokopís) på gäldenärens månadslön (som delges arbetsgivaren för verkställighet)
 • beslut om frånhändande av (éntalma parádosis katochís) fast egendom
 • beslut om försäljning (éntalma pólisis) av fast egendom
 • beslut om överlämnande av fast egendom till en opartisk person (mesengýisi) (utfärdas på begäran av gäldenären, så länge domstolen är övertygad att intäkterna från den fasta egendomen kan täcka den i domen fastställda skulden, räntor och övriga kostnader)
 • avgift för fast egendom (epivárynsi) i och med att domen registreras på egendomen
 • konkursförfarande
 • upplösning av bolag.

Vid ett beslut om betalning av underhåll inbegriper verkställigheten en möjlighet att meddela ett beslut om kvarstad (fylakistiríou éntalma) mot gäldenären.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Gäldenären, och varje berörd tredje man, är skyldig att rätta sig efter den dom som innehåller beslutet om verkställighet. Om gäldenären vägrar eller underlåter att utföra de handlingar som anges i beslutet om verkställighet kan han eller hon åtalas för att inte ha rättat sig efter ett domstolsavgörande och riskerar fängelsestraff.

Den bank som delges ett beslut om skingringsförbud hos tredje man är skyldig att frysa tillgångarna på relevant konto, om inte banken har skäl att bestrida detta. I så fall måste banken vända sig till den domstol som meddelade beslutet och motivera varför beslutet inte bör gälla.

Alla beslut som inte bestrids vinner laga kraft och har samma rättsverkan som en dom.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställighetsåtgärder är giltiga i sex månader från den dag de meddelades. Den dom där verkställighetsåtgärderna fastställdes är giltig i sex år från den dag den meddelades. Om verkställigheten inte har utförts inom den perioden kan domstolen förnya domen enligt artikel 40D.8 i civilprocesslagen.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Beroende på ärendet är det möjligt att vidta rättsliga åtgärder, t.ex. för att skjuta upp verkställighet eller att stryka en registrering i registret.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

För att skydda gäldenären får personliga tillhörigheter som är nödvändiga för en persons uppehälle eller yrkesutövning inte vara föremål för verkställighet.

När gäldenären är ett statligt eller offentligt organ kan verkställighet inte omfatta följande: föremål och utrustning avsedda för ett syfte som är väsentligt för allmänheten, däribland utrustning som tillhör armén och säkerhetsstyrkorna, föremål av konstnärlig, arkeologisk, kulturell, religiös och historisk betydelse samt reservera v utländsk valuta.

Ett beslut om utmätning och försäljning av lös egendom ska verkställas mellan soluppgång och solnedgång.

Egendom som har beslagtagits (förutom pengar eller värderpapper) får inte säljas förrän efter minst tre dagar efter dagen som följer på beslagtagandet, såvida den inte utsätts för slitage eller om ägaren begär detta skriftligen. Fram till det att försäljningen genomförts ska egendomen placeras på en lämplig plats eller omhändertas av en lämplig person.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Lettland

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är det led i det civilrättsliga förfarandet där exekutionstjänstemän verkställer ett beslut från en domstol, en institution eller en tjänsteman om en gäldenär (svarande) underlåter att frivilligt följa ett sådant beslut inom den frist som fastställts i lag eller av domstolen.

Se ”Juridiska yrken: Lettland” för vilka verkställighetsåtgärder en exekutionstjänsteman får vidta.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionstjänstemän verkställer beslut från domstolar och andra institutioner och utför andra lagstadgade uppgifter

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Domstolsbeslut är verkställbara när de har trätt i kraft, förutom om det i lagstiftningen eller i domstolsavgöranden anges att besluten omgående ska verkställas. Exekutionstjänstemän får inleda ett verkställighetsförfarande på grundval av en exekutionstitel.

Enligt förfarandet för verkställighet av domstolsavgöranden måste följande beslut från domstolar, domare och andra institutioner verkställas:

 • Domstolsavgöranden och domstolars eller domares beslut i tvistemål och förvaltningsmål.
 • Domstolars och åklagares beslut eller förelägganden i brottmål som rör återvinning av egendom.
 • Domares eller domstolars beslut i mål som rör administrativa förseelser i samband med återvinning av egendom.
 • Domstolsbeslut om godkännande av uppgörelser.
 • Avgöranden från permanenta skiljedomstolar.
 • Beslut från utländska domstolar eller behöriga myndigheter och utländska skiljedomstolar i mål som anges i lagstiftningen.
 • Domstolsbeslut om processrättsliga sanktioner – böter
 • Beslut från arbetstvistnämnder.
 • Beslut från nationella myndigheter som utövar tillsyn över tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster (nedan kallad tillsynsmyndighet) i tvister eller för att lösa tvister.

Om inte annat föreskrivs i lagstiftningen omfattas även följande av förfaranden för verkställighet av domstolsavgöranden:

 • Beslut från institutioner eller tjänstemän i de mål beträffande administrativa förseelser eller lagöverträdelser som anges i lagstiftningen.
 • Administrativa handlingar som rör betalningar som utfärdats av myndigheter och statligt bemyndigade tjänstemän.
 • Beslut från utövare av juristyrken (notarier, advokater, exekutionstjänstemän) om deras arvode, ersättning för juridiskt bistånd och ersättning för utgifter i samband med de tjänster som tillhandahållits, samt stämpelskatt.
 • Rättsakter som antagits av rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken enligt artikel 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 • Notariehandlingar som upprättats enligt det förfarande som anges i avdelning D1 i lagen om notarier.

Följande räknas som exekutionstitlar:

 • Ett verkställighetsbeslut i tvistemål eller förvaltningsmål på grundval av ett avgörande eller ett beslut från domstolen eller domaren, eller i ett brottmål på grundval av ett domstolsavgörande om godkännande av en uppgörelse, ett avgörande från en permanent skiljedomstol, ett beslut från en arbetstvistnämnd, ett beslut från tillsynsmyndigheten i tvister eller för att lösa tvister, ett beslut från en utländsk skiljedomstol och rättsakter som antagits av rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken enligt artikel 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 • Ett beslut från institutioner eller tjänstemän i de mål beträffande administrativa förseelser eller lagöverträdelser som anges i lagstiftningen.
 • Ett beslut från en domstol eller domare i mål som rör administrativa förseelser.
 • Ett utdrag ur en allmän åklagares beslut eller föreläggande i brottmål om återvinning av egendom.
 • Ett verkställighetsbeslut som utfärdats på grundval av en administrativ handling (artikel 539.2.2 i civilprocesslagen.
 • Ett beslut av en domare om obestridd indrivning av skulder, indrivning av skulder med hjälp av säkerhetsåtgärder eller frivillig försäljning av fast egendom på exekutiv auktion.
 • Domstolsbeslut om processrättsliga sanktioner – böter
 • En räkning från en notarie, advokat eller exekutionstjänsteman.
 • En europeisk exekutionstitel utfärdad av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004.
 • Ett intyg utfärdat av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med artikel 41.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003.
 • Ett intyg utfärdat av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med artikel 42.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003.
 • Ett intyg utfärdat av en domstol, inklusive en utländsk domstol, i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007.
 • Ett betalningsföreläggande utfärdat av en domstol, inklusive en utländsk domstol, i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006.
 • Ett domstolsbeslut om tillåtelse för en prioriterad borgenär att sälja gäldenärens pantsatta egendom i ett rättsligt skyddsförfarande (artikel 37.2 i insolvenslagen).
 • Ett utdrag ur det beslut som utfärdats av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med artikel 20.1 b i rådets förordning (EG) nr 4/2009.
 • Ett utdrag ur den officiella handling som utfärdats av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EG) nr 4/2009.
 • Det enhetliga dokument som medger verkställighet i den anmodade medlemsstaten som utfärdats i enlighet med mallen i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011.
 • Notariehandlingar om verkställighet som utfärdats i enlighet med förfarandet i avdelning D1 i lagen om notarier.
 • Ett intyg utfärdat av en utländsk domstol eller behörig myndighet i enlighet med artikel 53 eller artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.
 • Ett utdrag ur ett beslut från en behörig myndighet i en EU-medlemsstat eller EES-stat om utfärdandet av administrativa böter för överträdelser i samband med utstationering av anställda som har förts in i informationssystemet för den inre marknaden (IMI).
 • Del A i ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel som utfärdats av en utländsk domstol i enlighet med artikel 19.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014.

3.1 Förfarandet

Domstolsavgöranden och avgöranden utanför domstol är verkställbara efter att de har trätt i kraft, förutom om det enligt lagstiftningen eller domstolsavgörandena föreskrivs att de ska verkställas omgående. Om det har fastställts en frist för frivillig verkställighet av ett domstolsavgörande och avgörandet inte verkställs, utfärdar domstolen ett beslut om verkställighet när fristen för frivillig verkställighet har löpt ut. Exekutionstjänstemän får inleda ett verkställighetsförfarande på grundval av en exekutionstitel.

Den domstol som prövar målet utfärdar på begäran ett beslut om verkställighet till förrättningsmannen. Ett verkställighetsbeslut måste utfärdas för varje avgörande. Om avgörandet ska verkställas på olika platser ska avgörandet omgående verkställas i alla delar, och om avgörandet har meddelats till förmån för flera kärande eller mot flera svarande måste domstolen på begäran av exekutionstjänstemannen utfärda flera beslut om verkställighet. När domstolen utfärdar flera beslut om verkställighet måste den exakta verkställighetsplatsen eller den del av avgörandet som ska verkställas enligt verkställighetsbeslutet specificeras i vart och ett av dessa beslut, och vid solidarisk ansvarsskyldighet måste den svarande anges mot vilken verkställighet söks enligt beslutet om verkställighet.

För att inleda verkställighet av ett avgörande måste det beslut om verkställighet som beviljats förrättningsmannen eller dennes befullmäktigade ombud överlämnas till en auktoriserad exekutionstjänsteman tillsammans med en ansökan om verkställighet.

3.2 Huvudförutsättningar

Lagen om exekutionstjänstemän och förordning nr 202 om edsvurna exekutionstjänstemäns dokumentation, som antogs av ministerrådet den 14 mars 2006, reglerar allmänna frågor i samband med edsvurna exekutionstjänstemäns verksamhet och dokumentation.

4 Verkställighetsåtgärder

Tillämpningen av de verkställighetsåtgärder som anges i civilprocesslagen i förfarandet för att verkställa beslut från domstolar och andra institutioner syftar till att begränsa gäldenärens rättigheter så att balansen återställs mellan rättigheterna för den person vars medborgerliga rättigheter och intressen skyddas i lag och gäldenärens skyldighet att följa beslutet från domstolen (annan institution).

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Domstolens exekutionstjänstemän har rätt att vidta verkställighetsåtgärder mot en gäldenärs lösa egendom – inklusive egendom som deponerats hos andra personer – och immateriella tillgångar, mot pengar som andra personer är skyldiga gäldenären (ersättning för arbete, motsvarande utbetalningar, gäldenärens inkomst, investeringar i kreditinstitutioner), och mot fast egendom.

Vissa tillgångar som anges i lagstiftningen och föremål som helt eller delvis tillhör gäldenären omfattas inte av verkställighetsåtgärder enligt beslut om verkställighet (t.ex. hushållsartiklar och hushållsutrustning, kläder, livsmedel, böcker, instrument och verktyg som gäldenären behöver i sin dagliga yrkesutövning för att trygga sin försörjning etc.).

Följande föremål som helt eller delvis tillhör gäldenären är inte föremål för verkställighetsåtgärder enligt beslut om verkställighet:

 • Hushållsartiklar och hushållsutrustning, kläder som gäldenären, hans eller hennes familjemedlemmar och personer som han eller hon har försörjningsansvar för:
  • kläder, skor och underkläder för dagligt bruk,
  • sänglinne, nattkläder och handdukar,
  • köksredskap och porslin för dagligt bruk,
  • möbler – en säng och en stol per person, samt ett bord och en garderob per familj,
  • alla saker som barn behöver.
 • Livsmedel som räcker för att försörja gäldenären och hans eller hennes familjemedlemmar i tre månader.
 • Kontanta medel motsvarande minimimånadslönen för gäldenären, varje familjemedlem och personer som gäldenären har försörjningsansvar för, men i mål som rör återvinning av underhåll till stöd för minderåriga barn eller till förmån för myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag – medel motsvarande 50 procent av minimimånadslönen för gäldenären, varje familjemedlem och personer som gäldenären har försörjningsansvar för.
 • En ko eller get och en gris per familj, och det foder som behövs tills nytt foder kan samlas in eller tills djuren släpps ut på bete.
 • Det bränsle som behövs för att värma upp bostaden under vinterhalvåret.
 • Böcker, instrument och verktyg som gäldenären behöver i sin dagliga yrkesutövning för att trygga sin försörjning.
 • Jordbruksutrustning, dvs. de jordbruksredskap, maskiner, boskap och utsäde som gården behöver, tillsammans med det foder som behövs för att utfordra djuren på gården fram till nästa skörd. I instruktioner från jordbruksministern fastställs vilka jordbruksredskap, hur mycket boskap och hur mycket foder som ska anses nödvändigt.
 • Lös egendom som i enlighet med civilprocesslagen anses accessorisk till fast egendom – separat från sådan fast egendom.
 • Gudstjänstlokaler och rituella föremål.

På samma sätt kan verkställighetsåtgärder inte vidtas mot

 • avgångsvederlag, begravningsförmån, engångsbelopp till efterlevande make, statliga socialförsäkringsförmåner, statligt stöd till ett barn som lider av celiaki, efterlevandepension och efterlevandebidrag,
 • ersättning för slitage på verktyg som tillhör en anställd och andra ersättningar i enlighet med de lagar och författningar som reglerar lagliga anställningsförhållanden,
 • belopp som ska betalas till en anställd i samband med officiella resor till, förflyttning till och arbete på annan ort,
 • socialbidrag,
 • underhållsbidrag till barn motsvarande det minimibelopp som fastställts av regeringen och på grundval av ett domstolsavgörande eller ett beslut från myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag ska betalas av en av föräldrarna, samt underhållsbidrag till barn som ska betalas ut av myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

När en verkställighetsåtgärd vidtas mot en gäldenärs lösa egendom, fasta egendom eller inkomst har gäldenären inte längre rätt att fritt råda över dessa.

Om en exekutionstjänstemans krav eller förelägganden inte uppfylls eller följs, inger exekutionstjänstemannen en ansökan om ansvarsskyldighet till domstolen. Domstolen kan döma de skyldiga parterna att betala böter – upp till 360 euro om det rör sig om en fysisk person, eller upp till 750 euro om det rör sig om en offentlig tjänsteman. Domstolens beslut får överklagas.

I vissa typer av mål kan särskilda sanktioner utdömas om exekutionstjänstemannens krav inte uppfylls.

Om exekutionstjänstemannen möter motstånd när verkställighetsåtgärden ska vidtas kan polis tillkallas.

Om en gäldenär underlåter att följa en kallelse om att inställa sig inför en exekutionstjänsteman, eller vägrar att ge de förklaringar eller upplysningar som enligt lag måste ges, har exekutionstjänstemannen rätt att vända sig till domstol för att erhålla ett beslut om denna persons ansvarsskyldighet. Domstolen får besluta att gäldenären ska förpliktas att närvara, och utdöma böter: upp till 80 euro om det rör sig om en fysisk person, eller upp till 360 euro om det rör sig om en offentlig tjänsteman. Domstolens beslut får överklagas.

Om det visar sig att en gäldenär medvetet har gett falska upplysningar ska exekutionstjänstemannen inge en ansökan till åklagaren.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

En exekutionstitel kan inges för verkställighet inom 10 år från ikraftträdandet av en domstols eller domares avgörande om inte andra perioder föreskrivs i lagstiftningen. Om ett domstolsavgörande föreskriver betalning i form av avbetalningar gäller exekutionstiteln under hela perioden som avbetalningarna ska göras, och tioårsperioden börjar löpa från varje betalnings förfallodatum.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett verkställighetsförfarande inleds på grundval av ett giltigt verkställighetsbeslut som utfärdats av domstolen eller av en annan institution. En person som åläggs en förpliktelse i ett beslut från en domstol eller en annan institution får överklaga (bestrida) beslutet i enlighet med det allmänna förfarande som anges i rättsakterna om överklagande (bestridande) av domstolars eller andra institutioners beslut.

Efter ansökan av en part i målet och mot bakgrund av de berörda parternas äganderättsliga ställning eller andra omständigheter har domstolen med ansvar för att pröva ett visst mål rätt att anta ett beslut om att skjuta upp verkställigheten av avgörandet, dela upp verkställigheten eller ändra formen för eller hur avgörandet ska verkställas. Ett överklagande av ett domstolsbeslut om att skjuta upp verkställigheten av ett avgörande, dela upp verkställigheten eller ändra formen för eller hur avgörandet ska verkställas får inges till en överrätt inom 10 dagar. Om omständigheter hindrar eller omöjliggör verkställigheten av ett domstolsavgörande har exekutionstjänstemannen även rätt att hos den domstol som meddelat avgörandet ansöka om att skjuta upp verkställigheten av avgörandet, dela upp verkställigheten eller ändra formen för eller hur avgörandet ska verkställas.

En exekutionstjänsteman kan skjuta upp verkställigheten på grundval av en ansökan från en förrättningsman eller ett beslut av domstolen eller domaren om att skjuta upp verkställighetsåtgärden eller avbryta en försäljning av egendom, eller ett domstolsbeslut om att skjuta upp verkställigheten eller dela upp verkställigheten av avgörandet.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

En borgenär eller en gäldenär, får, genom en motiverad ansökan, överklaga en exekutionstjänstemans åtgärder i samband med verkställighet av en dom eller exekutionstjänstemannens vägran att vidta sådana åtgärder, förutom i fråga om en ogiltig auktion. Ansökan ska inges till distriktsdomstolen (stadsdomstolen) på den ort där exekutionstjänstemannen officiellt utnämndes, inom 10 dagar från det att de överklagade åtgärderna vidtogs eller den dag en klagande som inte har meddelats när och var åtgärderna ska vidtas, underrättas om sådana åtgärder.

Ett överklagande måste prövas vid en domstolsförhandling inom 15 dagar. Borgenären och gäldenären, och exekutionstjänstemannen, måste underrättas om domstolsförhandlingen. Om någon av dessa personer underlåter att inställa sig kan detta leda till att ärendet inte kan prövas.

På grundval av en välgrundad motivering från den person som inger ett överklagande får en domare fatta beslut om att vilandeförklara verkställighetsåtgärderna, förbjuda penningöverföringar till en exekutionstjänsteman, borgenär eller gäldenär eller avbryta försäljningen av egendomen. Beslutet måste genomföras så snart det fattats.

Domstolens beslut får överklagas.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tm.gov.lv/ – Justitieministeriets webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.lzti.lv/ – Rådet för edsvurna exekutionstjänstemän i Lettland

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/ – Lettiska domstolsportalen

Senaste uppdatering: 08/05/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Luxemburg

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Om gäldenären inte frivilligt följer en dom kan käranden framtvinga detta. Detta kallas obligatorisk verkställighet.

För att en dom ska kunna verkställas måste den innehålla en verkställighetsklausul och i vederbörlig ordning ha delgetts eller översänts.

Verkställigheten av en dom skjuts upp en vecka från den dag domen meddelades och/eller genom användning av rättsmedel, utom då beslutet är omedelbart verkställbart.

Obligatorisk verkställighet används vanligtvis för att driva in penningfordringar, men kan även användas för att verkställa utförandet av en handling.

Om en person har förpliktats att betala ett penningbelopp drivs fordran in med hjälp av gäldenärens tillgångar och kallas för utmätning.

Det finns dock andra mer specifika verkställighetsåtgärder: skingringsförbud, utmätning genom beslagtagande av grödor, utmätning av inkomst, utmätning av fast egendom, konfiskering, utländsk utmätning, återtagning, utmätning av lön, utmätning av fartyg i inlandssjöfart och utmätning i samband med skydd av immateriella rättigheter.

De vanligaste utmätningsformerna i Luxemburg är kvarstad - beslut och verkställan av utmätning.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionsbiträden har exklusiv behörighet att verkställa domar som har förklarats verkställbara av en luxemburgsk domstol enligt luxemburgsk rätt eller av en domstol i en annan medlemsstat enligt EU-lagstiftningen på privaträttens område, verkställbara uppgörelser till följd av medling på privaträttens område och andra verkställbara handlingar eller rättigheter.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

 • Domar som meddelats och handlingar som upprättats i Luxemburg

Dessa är verkställbara i Luxemburg utan något krav på officiellt godkännande eller godkännande i form av s.k. pareatis. Detta gäller även om de verkställs utanför domkretsen för den domstol som har meddelat domen eller utanför det territorium där handlingen upprättades.

Delgivning av handlingen eller domen till exekutionsbiträdet innebär ett godkännande av alla typer av verkställighet, med undantag av utmätning av fast egendom och frihetsberövande.

 • Utländska avgöranden som omfattas av ett fördrag eller EU-lagstiftning som kräver ett exekvaturförfarande

Domar på privaträttens område som meddelats i utlandet och som är verkställbara i det landet och som, enligt villkoren i

- Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i dess lydelse enligt konventionerna om nya medlemsstaters tillträde till den konventionen,

- Luganokonventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område,

- konventionen av den 29 juli 1971 mellan Storhertigdömet Luxemburg och Republiken Österrike om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område,

- fördraget av den 24 november 1961 mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg om domstols behörighet, om konkurs och om giltighet och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, så länge detta är i kraft,

- eller Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet,

uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg är verkställbara i enlighet med de formkrav som anges i artiklarna 680–685 i den nya civilprocesslagen (Nouveau code de procedure civile).

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och som är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med den förordningen.

Genom förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, även kallad den omarbetade Bryssel I-förordningen, upphävdes förordning (EG) nr 44/2001. Förordning (EG) nr 44/2001 ska dock fortfarande tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts, officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts före den 10 januari 2015, och som omfattas av tillämpningsområdet för den förordningen.

Domar på privaträttens område som meddelats i en EU-medlemsstat och som är verkställbara i den medlemsstaten, och som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg, är verkställbara i enlighet med den förordningen.

Domar som meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet av den 23 november 2007 – i den mening som avses i avsnitt 2 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet – som uppfyller de villkor som krävs för att erkännas och verkställas i Luxemburg är verkställbara i enlighet med den förordningen.

 • Utländska avgöranden som omfattas av EU-lagstiftning om avskaffande av exekvatur

Den 12 december 2012 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, även kallad den omarbetade Bryssel I-förordningen. Enligt artikel 36 i den förordningen ska en dom som meddelats i en medlemsstat erkännas i övriga medlemsstater utan att något särskilt förfarande behöver användas (avskaffande av exekvatur). Denna förordning har tillämpats i alla EU-medlemsstater sedan januari 2015 i enlighet med de villkor som anges i den förordningen.

Domar som meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet av den 23 november 2007 – i den mening som avses i avsnitt 2 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet – ska erkännas i Luxemburg utan att något särskilt förfarande behöver användas och utan att det ges någon möjlighet att motsätta sig erkännandet.

3.2 Huvudförutsättningar

Ingen utmätning av lös eller fast egendom får genomföras utan att en exekutionstitel har utfärdats enligt luxemburgsk rätt, och exekutionstiteln måste avse en förfallen och obestridd fordran. Om den förfallna skulden inte består av ett penningbelopp ska, efter utmätning, uppskov med betalningen av skulden beviljas för alla efterföljande förfaranden till dess att en värdering har genomförts.

Domar som ålägger en tredje man att (eller någon annan person att för dennes räkning) lämna ifrån sig egendom, stryka en hypoteksregistrering, göra en betalning eller utföra någon annan prestation får endast verkställas av denna tredje man eller mot denna, även efter perioderna för att göra invändningar eller inge överklaganden har löpt ut, om kärandens advokat har intygat vilket datum domen delgavs den part mot vilken domen meddelades, och om exekutionsbiträdet har intygat att det inte har gjorts någon invändning eller ingetts något överklagande mot den domen.

Om intyget visar att det inte har gjorts någon invändning eller ingetts något överklagande är konkursförvaltare, förvarare och alla övriga berörda personer skyldiga att följa den domen.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

 • Varor som får utmätas

Endast lös och fast egendom som gäldenären äger får utmätas, inte varor som tillhör tredje man. Det är emellertid inte särskilt viktigt i vems ägo gäldenärens egendom befinner sig vid tidpunkten för utmätningen. Därför är det möjligt att utmäta varor som förvaras i tredje mans lokaler.

 • Varor som inte får utmätas

I artikel 728 i den nya civilprocesslagen (Nouveau code de procedure civile) anges att utöver de tillgångar som enligt särskild lagstiftning inte är utmätningsbara får följande varor inte utmätas:

 • Tillgångar som enligt luxemburgsk lag är fast egendom på grund av sitt syfte.
 • Lös egendom som exempelvis en sovplats, kläder, möbler för att förvara dem i, en tvättmaskin och bord och stolar som gör det möjligt för en familj att samlas till gemensamma måltider. Oavsett borgenärens kapacitet får dessa tillgångar inte utmätas.

Detta gäller även om det är staten som är borgenär. Undantag görs för vissa skulder som förtecknas i en uttömmande förteckning i lagstiftningen.

För att förhindra att borgenären utmäter alla tillgångar som gäldenären behöver för sin försörjning anges i den luxemburgska lagstiftningen hur stor del av lön, pensioner och livräntor som får utmätas. I lagstiftningen anges regler för utmätning av skyddade reguljära inkomster (lön, livräntor, pensioner). Sådana reguljära inkomster får inte utmätas i sin helhet, utan endast upp till en viss gräns, som fastställs i enlighet med de spann som anges i den luxemburgska lagstiftningen. Gäldenärer får därför behålla en minimiinkomst så att de kan överleva.

 • Öronmärkning

Syftet med öronmärkning är att skydda gäldenären mot följderna av att inte ha full tillgång

till sina tillgångar. Det gör det möjligt för domstolen att begränsa de belopp som utmäts.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Från det ögonblick varorna utmäts förlorar gäldenären sin rätt att avyttra dem. Utmätningen ger emellertid inte utmätningsborgenären någon företrädesrätt. Att gäldenären har förlorat sin förfoganderätt innebär att gäldenären inte får sälja, överlåta eller ta ut ett hypotekslån på de utmätta varorna. Utmätt egendom får omdelbart avlägsnas. Gäldenären förblir ägare fram till en tvångsförsäljning utan att nödvändigtvis behålla varorna i sin besittning. Rent praktiskt förändras inte situationen, däremot i rättslig mening.

Om utmätningsgäldenären vidtar åtgärder som innebär att förbudet mot att förfoga över tillgångarna överträds är dessa åtgärder inte bindande för utmätningsborgenären.

Det rör sig därför endast om en relativ begränsning i rätten att förfoga över tillgångar, i så mening att begränsningen endast gäller till förmån för utmätningsborgenären. De andra borgenärerna tvingas fortfarande leva med att gäldenärens tillgångar kan fluktuera. Det är emellertid lätt för dem att ta del i den utmätning som det redan har fattats beslut om.

Förbudet mot att fritt förfoga över tillgångarna är första steget i förfarandet för att sälja tillgångarna. Varorna placeras under domstolens kontroll. Utmätning för att verkställa en dom fungerar därför i första hand som skyddsåtgärd.

När det gäller skingringsförbud måste det specificeras att denna form av utmätning gör att all kontroll över hela den utmätta skulden försvinner, oavsett värde. Den tredje man som utmätningen riktas mot kan emellertid deponera ett tillräckligt stort belopp (öronmärkning).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Verkställbara handlingar som utfärdas enligt luxemburgsk lag förfaller inte och förverkas inte på grund av att tiden går.

Ett godkännande från handelsdomstolens (tribunal de commerce) ordförande att belägga egendom med kvarstad förfaller om skyddsåtgärden inte vidtas inom den tidsfrist som anges i beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det går att invända mot eller överklaga ett beslut som utfärdats av en handelsdomstols ordförande i vilket en ansökan om att belägga egendom med kvarstad har beviljats.

Vid utmätning på grundval av en dom kan gäldenären invända mot beslutet eller försäljningen av de utmätta tillgångarna.

Tredje man kan också motsätta sig försäljningen av de utmätta tillgångarna, genom en ansökan om att dessa varor ska skingras till förmån för dem.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Enligt artikel 590 i den nya civilprocesslagen (Nouveau code de procedure civile) kan en gäldenär blockera ett interimistiskt beslut om verkställighet som har fattats i annat mål än sådana mål som föreskrivs i lag. För att göra detta kan gäldenären ansöka hos appellationsdomstolen om ett förbud mot interimistisk verkställighet. Enligt artikel 647 i handelslagen (Code de commerce) gäller ett sådant förbud endast i civilrättsliga ärenden och inte i handelsrättsliga ärenden.

I artikel 703.2 i den nya civilprocesslagen fastställs förfarandet för öronmärkning. Öronmärkning syftar till att skydda utmätningsgäldenären mot följderna av att inte ha full tillgång till sina tillgångar. Det gör det möjligt för domstolen att begränsa de belopp som utmäts.

För att förhindra att borgenären utmäter alla tillgångar som gäldenären behöver för sin försörjning anges i den luxemburgska lagstiftningen hur stor del av lön, pensioner och livräntor som får utmätas. I lagstiftningen anges regler för utmätning av skyddade reguljära inkomster (lön, livräntor, pensioner). Sådana reguljära inkomster får inte utmätas i sin helhet, utan endast upp till en viss gräns, som fastställs i enlighet med de spann som anges i den luxemburgska lagstiftningen. Gäldenärer får därför behålla en minimiinkomst så att de kan överleva.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 18/05/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Ungern

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är ett civilrättsligt förfarande som används i otvistiga ärenden för att med statliga tvångsåtgärder genomdriva förpliktelser som fastställts i domstolsavgöranden, notariehandlingar eller andra handlingar.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Verkställighet beordras och genomförs av domstol, notarius publicus eller andra organ eller personer, framför allt av

a) oberoende exekutionstjänstemän,

b) regionala exekutionstjänstemän,

c) biträdande oberoende exekutionstjänstemän,

d) biträdande regionala exekutionstjänstemän,

e) exekutionstjänstemannakandidater.

Eftersom även exekutionstjänstemannaförfarandet är ett civilrättsligt förfarande som används i otvistiga ärenden genomförs det på samma sätt som motsvarande domstolsförfarande.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Ett verkställighetsbeslut kan utfärdas om det verkställbara domstolsavgörandet innehåller en förpliktelse (påföljd), har vunnit laga kraft eller det har beslutats om interimistiska åtgärder och fristen för att vidta dessa har löpt ut. Ett verkställighetsbeslut som grundas på en förlikning som stadfästs av domstol får utfärdas även om beslutet om att stadfästa förlikningen har överklagats. Denna bestämmelse gäller även avtal som godkänts av en notarius publicus och som har samma verkan som en förlikning inför domstol. Ett verkställighetsbeslut får även utfärdas på grundval av en dom som meddelats i ett förfarande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, även om domen har överklagats. Ett verkställighetsbeslut får inte utfärdas på grundval av ett betalningsföreläggande, om det i den klausul som gör att det vinner laga kraft anges att föremålet för fordran inte får bli föremål för verkställighet.

Särskilda regler gäller för indrivning av underhållsbidrag. Vid sådan indrivning kan verkställighet beviljas för belopp som förfallit för mer än sex månader sedan, om den som söker verkställighet anser att underhållsskulden sannolikt beror på illvilligt agerande från gäldenärens sida eller om goda skäl anförs till varför fordran inte har styrkts. Vid verkställighet av utländska fordringar undersöker domstolen också om verkställighet är tillåten enligt lag, internationella konventioner, principen om ömsesidigt erkännande eller EU‑lagstiftning.

3.1 Förfarandet

Verkställighet kan beordras med hjälp av ett beslut om verkställighet. I vissa fall sker detta inte genom ett formellt beslut (utan på grundval av en exekutionstitel eller en verkställighetsklausul). I andra fall sker det dock genom ett sådant formellt beslut. Domstolen eller notarius publicus utfärdar verkställighetsbeslutet på begäran av den part som söker verkställighet. Ansökan om verkställighet ska ges in i det antal kopior som krävs, och formuläret för verkställighetsbeslut ska användas. I förfaranden som rör betalningsförelägganden kan ansökan även inges elektroniskt. Ansökan ska som regel inges till den domstol eller notarius publicus som prövar ärendet i första instans. I 1994 års lag LIII om domstolars behörighet i verkställighetsärenden (lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden) föreskrivs även andra regler beträffande behörighet. Om det t.ex. är ett utländskt domstolsavgörande som ska verkställas kan beslutet om verkställighet fattas av distriktsdomstolen på den ort där den behöriga regionala domstolen har sitt säte. I Budapest är behörig domstol den centrala distriktsdomstolen i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Ansökan om verkställighet måste innehålla uppgifter om parterna, det verkställbara beslutet, den fordran som ska verkställas och så mycket information som möjligt om vilka av gäldenärens tillgångar som kan bli föremål för verkställighet.

Domstolen eller notarius publicus prövar omgående – och senast 15 dagar efter mottagandet – ansökan för att fastställa huruvida ärendet bör hänskjutas, avslås utan att prövas i sak eller (med undantag av om parterna företräds av juridiska ombud) återsändas med en begäran om att inkomma med kompletterande upplysningar. Därefter vidtas de åtgärder som krävs. Ett beslut fattas inom 15 dagar från mottagandet av ansökan, eller om kompletterande upplysningar begärts, inom 15 dagar från det att upplysningarna inkom. Om ansökan är berättigad beviljas den och ett verkställighetsbeslut meddelas. I annat fall avslås ansökan och verkställigheten nekas.

3.2 Huvudförutsättningar

Se punkt 2.

4 Verkställighetsåtgärder

Tvångsåtgärder innebär en inskränkning av gäldenärens ekonomiska och personliga rättigheter. Ekonomiska tvångsåtgärder verkställs av domstol och exekutionstjänstemän. Tvångsåtgärder mot person verkställs av polisen på grundval av ett beslut av domstolen eller exekutionstjänstemannen. De vanligaste ekonomiska tvångsåtgärderna är

 • utmätning av lön och andra arvoden,
 • utmätning och försäljning av lös egendom,
 • utmätning av banktillgodohavanden och frysning av bankkonton,
 • utmätning av gäldenärens fordringar hos tredje man,
 • utmätning och försäljning av fast egendom,
 • vite och böter.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande tillgångar kan bli föremål för verkställighet:

 • Gäldenärens, lön, pension eller andra arvoden (även om vissa undantag gäller).
 • Banktillgodohavanden (i lagstiftningen görs undantag upp till ett visst belopp för verkställighet som avser fysiska personer).
 • Lös egendom (nödvändiga föremål som enligt lag inte får bli föremål för verkställighetsåtgärder får emellertid inte utmätas, t.ex. nödvändiga kläder, de möbler som är nödvändiga för det antal personer som gäldenärens hushåll består av, de läkemedel som gäldenären behöver på grund av sjukdom etc.).
 • Gäldenärens fordringar hos tredje man eller gäldenärens aktier i ett bolag.
 • Fast egendom, oavsett typ, användningsområde, äganderätter eller inteckningar och uppgifter i fastighetsregistret (fast egendom som inte kan anses ingå i gäldenärens tillgångar under ett likvidationsförfarande får emellertid inte bli föremål för verkställighet).

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder begränsar på ett grundläggande sätt gäldenärens rätt att förfoga över sina tillgångar.

När lös egendom eller banktillgodohavanden blir föremål för verkställighet upphör gäldenärens rätt förfoga över tillgångarna. Om den utmätta lösa egendomen beslagtagits förlorar gäldenären även besittningsrätten till den. Om fast egendom utmäts får gäldenären förfoga över och sälja egendomen, även om den kommer att fortsätta att vara intecknad och föremål för verkställighetsåtgärder.

Om gäldenären eller någon annan person fysiskt motsätter sig verkställighet tillkallar exekutionstjänstemannen polis, som får vidta tvångsåtgärder mot gäldenärens person för att stoppa motståndet.

Om en person aktivt (våldsamt) motsätter sig exekutionstjänstemannens verkställighetsåtgärder kan detta leda till straffrättsliga påföljder. Det är även ett brott att skaffa undan den utmätta egendomen, bryta för verkställigheten ditsatta förseglingar eller öppna låsta utrymmen för att komma åt egendom som utmätts, belagts med kvarstad eller beslagtagits (brytande av försegling).

Domstolen bötfäller gäldenären eller den person eller organisation som är skyldig att delta i verkställighetsförfarandet om de underlåter att fullgöra sina lagstadgade verkställighetsskyldigheter eller hindrar verkställighetsåtgärderna.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Åtgärderna är giltiga tills verkställigheten har genomförts eller åtgärderna avslutas av exekutionstjänstemannen eller domstolen, eller genom lag. Verkställighetsåtgärder kan genomföras inom den preskriptionstid som anges i den civilrättsliga lagstiftningen (i regel fem år). Denna period börjar löpa när det lagakraftvunna domstolsavgörandet meddelas. Verkställighet får inte beordras om ansökan ingavs efter utgången av preskriptionstiden, och tidigare verkställighetsförfaranden får inte återupptas. I likhet med domstolsförfaranden som inletts för att få betalt för en fordran avbryts preskriptionsperioden av en eventuell verkställighetsåtgärd. Därefter börjar preskriptionstiden på nytt att löpa.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

a) Återkallelse av exekutionstiteln och strykning av verkställighetsklausulen. Om verkställigheten grundas på en exekutionstitel som utfärdats av domstol finns möjlighet att begära återkallelse av grundhandlingen eller strykning av verkställighetsklausulen med åberopande av att domstolen inte borde ha utfärdat dem. Gäldenären eller den som söker verkställighet kan begära återkallelse av en exekutionstitel eller strykning av en verkställighetsklausul. Domstolen kan också göra detta på eget initiativ (ex officio). Ansökan ska lämnas till den domstol eller notarius publicus som beslutat om verkställighet. Det finns ingen frist för denna typ av ansökningar, som alltså får göras när som helst. Om domstolen bifaller ansökan återkallas exekutionstiteln eller stryks verkställighetsklausulen. Detta beslut kan överklagas.

b) Överklagande av verkställighetsbeslutet. Gäldenären eller den som söker verkställighet kan överklaga ett formellt beslut om verkställighet. Överklagandet ska inges till den domstol som fattade verkställighetsbeslutet men riktas till appellationsdomstolen. Appellationsdomstolen är behörig att pröva överklagandet. Om det beslut som ligger till grund för verkställigheten är riktigt i sak fastställer appellationsdomstolen detta. I annat fall ändras beslutet. Om det förekommit procedurfel ogiltigförklarar appellationsdomstolen beslutet och återförvisar ärendet till den domstol som meddelade det ursprungliga beslutet och uppmanar denna att meddela ett nytt beslut.

c) Överklagande av ett beslut om att neka att utfärda ett verkställighetsbeslut. Den som söker verkställighet kan överklaga ett beslut om att neka att utfärda ett verkställighetsbeslut. Överklagandet ska inges till den domstol eller notarius publicus som fattade verkställighetsbeslutet men riktas till appellationsdomstolen. Appellationsdomstolen är behörig att pröva överklagandet. Om det beslut som ligger till grund för verkställigheten är riktigt i sak fastställer appellationsdomstolen detta. I annat fall ändras beslutet. Om det förekommit procedurfel ogiltigförklarar appellationsdomstolen beslutet och återförvisar ärendet till den domstol eller notarius publicus som meddelade det ursprungliga beslutet och uppmanar dem att meddela ett nytt beslut.

d) Efter att ett verkställighetsbeslut har utfärdats får exekutionstjänstemannen på egen hand vidta de tvångsåtgärder som krävs och behöver inget tillstånd från domstol för detta. Invändning mot verkställighet kan göras genom särskilda rättsmedel. Invändning får göras av gäldenären, den som söker verkställighet samt andra berörda parter. Om domstolen bifaller invändningen betraktas exekutionstjänstemannens åtgärder som lagstridiga och upphävs. Om exekutionstjänstemannen vägrar rätta sig efter detta beslut, beordrar domstolen denne att rätta sig efter beslutet. I annat fall avvisar domstolen invändningen. Invändningen måste överlämnas till exekutionstjänstemannen.

e) Utöver ovanstående rättsmedel kan verkställigheten även återkallas. Domstolen kan återkalla verkställigheten om den som ansökt om verkställighet begär det och det inte inkräktar på andras rättigheter eller på annat sätt strider mot lagen. Verkställigheten återkallas också om gäldenären t.ex. fullgör förpliktelsen. Domstolen beslutar om återkallelse om det på grundval av offentliga handlingar har fastställts att det verkställbara domstolsavgörandet har upphävts av ett lagakraftvunnet avgörande.

f) Inom ramen för ett verkställighetsförfarande finns även möjlighet för en tredje man med en fordran på utmätt egendom att invända mot verkställigheten om han eller hon hävdar bättre rätt till den utmätta egendomen med stöd i sakrätten eller annat lagrum, och begära att verkställigheten ska avbrytas och egendomen frigöras. Om domstolen bifaller ansökan frigörs egendomen.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Tillfälligt avbrytande av verkställighet:

Den domstol som beslutade om verkställighet får på gäldenärens begäran – i undantagsfall – besluta att verkställigheten tillfälligt ska avbrytas om gäldenären kan styrka att det finns berättigade skäl att avbryta förfarandet, och om gäldenären inte tidigare har bötfällts under verkställighetsförfarandet.

Vid behov får domstolen höra parterna innan den fattar beslut om att tillfälligt avbryta verkställigheten.

Domstolen ska särskilt bedöma följande som berättigade skäl att avbryta förfarandet: antalet personer som gäldenären har försörjningsplikt för och antalet personer som gäldenären faktiskt försörjer, en långvarig eller allvarlig sjukdom som gäldenären eller någon i gäldenärens familj lider av och naturkatastrofer som inträffade under verkställighetsförfarandet och som gäldenären berördes av.

Om fast egendom är föremål för verkställighet kan det, på begäran av gäldenären, vid ett tillfälle fattas beslut om att tillfälligt avbryta verkställigheten. Avbrottet får i så fall vara högst sex månader.

Delbetalning:

Med undantag av skatteskulder och offentligrättsliga skulder som ska betalas i form av skatter kan exekutionstjänstemannen, på begäran av en fysisk person som är gäldenär, fastställa villkor för att dela upp betalningen av en skuld, om exekutionstjänstemannen har lokaliserat och utmätt gäldenärens tillgångar och gäldenären redan har betalat en del av den verkställbara fordran. Exekutionstjänstemannen ska även underrätta den gäldenär som saknar tillgångar som kan bli föremål för verkställighet om möjligheten att dela upp betalningen av en skuld, och villkoren för detta.

Exekutionstjänstemannen upprättar en rapport om att det fastställts en avbetalningsplan och innehållet i denna. Rapporten överlämnas till parterna. Inom 15 dagar från mottagandet av rapporten ska den part som söker verkställighet skriftligen underrätta exekutionstjänstemannen om denna part inte godtar innehållet i avbetalningsplanen. Parten kan även komma med rekommendationer om vad planen bör innehålla och vilka belopp som bör betalas, samt får begära att gäldenären ska ställa säkerhet. Grundat på uppgifterna från den part som ansökt om verkställighet kan exekutionstjänstemannen ändra avbetalningsplanen och villkoren på följande sätt:

a) Exekutionstjänstemannen återkallar avbetalningsplanen om den som ansökt om verkställighet inte godkänner de delbetalningar som avser underhåll, löner eller liknande fordringar, om en privatperson som ansökt om verkställighet uppger att hans eller hennes försörjning hotas av avbetalningsplanen, eller om det pågår ett konkursförfarande, ett likvidationsförfarande eller ett verkställighetsförfarande mot en företagsgrupp som ansökt om verkställighet.

b) I de fall som inte täcks av led a kan en avbetalningsplan införas för högst ett år för juridiska personer och sammanslutningar som inte är att betrakta som juridiska personer, och som söker verkställighet, och för sex månader för fysiska personer som söker verkställighet.

c) Exekutionstjänstemannen kan kräva att det utöver betalningarna enligt avbetalningsplanen görs delbetalningar motsvarande det belopp som fordran är på, om detta begärdes i yttrandet från den part som söker verkställighet.

Exekutionstjänstemannen gör upp en avbetalningsplan för gäldenären. Planen får omfatta högst sex månader och samma belopp ska betalas varje månad om verkställighetsåtgärder har vidtagits mot gäldenärens banktillgodohavanden, lön och lös egendom, men hela beloppet ännu inte har drivits in, och

a) ingen avbetalningsplan tidigare beviljats,

b) verkställighetsåtgärder mot gäldenären pågår beträffande en ekonomisk fordran på högst 500 000 HUF eller verkställighetsåtgärder mot gäldenären pågår beträffande en ekonomisk fordran på högst 1 000 000 HUF, men en panträtt också har registrerats i fastighetsregistret beträffande gäldenärens bostad som säkerhet för en annan fordran,

c) gäldenärens bostad skulle behöva auktioneras ut för att driva in fordran.

Den som söker verkställighet behöver inte ge sitt samtycke till en avbetalningsplan. Rapporten om fastställandet av avbetalningsplanen måste även överlämnas till den som söker verkställighet.

De belopp som drivits in från gäldenären genom utmätning måste ingå i beräkningen av det belopp som gäldenären ska betala.

Det beräknade värdet på bostadsfastigheten och utropspriset på auktion kan endast fastställas om gäldenären har underlåtit att betala delbetalningsbeloppen (§ 52/A–52/B i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Preskriptionstid för rätten till verkställighet:

Preskriptionstiden för rätten till verkställighet löper ut samtidigt som den verkställbara fordran preskriberas. På begäran tas i regel hänsyn till den preskriptionstid som gäller för rätten till verkställighet. Domstolen kan även på eget initiativ ta hänsyn till preskriptionstiden om den även på eget initiativ måste ta hänsyn till preskriptionstiden för den fordran som ligger till grund för verkställigheten. Om det mot bakgrund av ovanstående måste tas hänsyn till den preskriptionstid som gäller för rätten till verkställighet får inget beslut om verkställighet fattas beträffande en ansökan som ingetts efter utgången av preskriptionstiden, och verkställighetsförfaranden som redan har inletts får inte fortsätta. Preskriptionstiden för rätten till verkställighet avbryts vid en verkställighetsåtgärd.

Begränsningar:

Det belopp som ligger till grund för införsel i lön som ett led i verkställighetsförfarandet är det belopp som återstår efter det att skatter (källskatt), hälso- och sjukförsäkringsavgifter, pensionsavgifter, avgifter till privata pensionsfonder och andra avgifter har dragits av i enlighet med relevant lagstiftning. I regel får högst 33 % och i undantagsfall högst 50 % av detta belopp dras av.

Den del av månadslönen som svarar mot minimipensionen får inte bli föremål för verkställighet. Detta undantag gäller dock inte verkställighet som avser barnbidrag eller förlossningskostnader.

Högst 33 % får dras av från den lön som en arbetsgivare betalar i enlighet med ett anställningsförhållande.

Avdraget får ökas till högst 50 % av den anställdes lön vid fordringar som avser

a) underhåll,

b) lönefordringar mot gäldenären,

c) löner och socialförsäkringsförmåner som erhållits på olaglig väg (§ 65.2 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Högst 33 % får dras av från gäldenärens socialförsäkringspensionsförmåner, förtidspensionsförmåner, förmåner kopplade till tjänstgöringstiden, balettlivränta och övergångsbidrag för gruvarbetare (tillsammans kallade pensionsförmåner) (§ 67.1 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Avdraget får ökas till högst 50 % av pensionsförmånerna vid fordringar som avser

a) barnbidrag,

b) pensionsförmåner som erhållits på olaglig väg (§ 67.2 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden),

Högst 33 % får dras av från arbetssökandes förmåner (arbetslöshetsersättning, arbetslöshetsersättning vid förtida pension, aktivitetsersättning) vid fordringar som avser

a) underhåll,

b) arbetslöshetsersättning som erhållits på olaglig väg,

c) kontantförmåner som erhållits på olaglig väg som en del av förmåner för personer i arbetsför ålder,

Följande får inte utmätas:

– Det nationella sjukvårdsbidraget, kontantförmåner till krigsoffer och livränta enligt lagen om ersättning till dem som olagligen berövats sitt liv eller sin frihet av politiska skäl.

– Kommunalt stöd, särskilt kommunalt stöd, kontantförmåner som en del av förmåner för personer i arbetsför ålder, åldersförmåner, inkomststöd för arbetslösa och sjukvårdsbidrag.

– Moderskapsförmåner.

– Invaliditetsförmåner och livränta som betalas ut till blinda.

– Lönebidrag på grund av hälsoskador, tillfälligt lönebidrag, inkomststöd, tillfälligt inkomststöd och livränta till gruvarbetare på grund av hälsoskador.

– Lagstadgat underhåll, inklusive barnbidrag som utdömts av domstol och kontantförmåner för skydd av barn i enlighet med lagen om skydd av barn och förvaltning av vårdnadshavarskap.

– Skolavgift, särskilt stöd och familjebidrag som betalas ut till fosterföräldrar och som syftar till att stödja barn som tillfälligt eller permanent placerats på institution eller unga vuxna efter en sådan placering.

– Stipendier, med undantag av löneliknande stipendier för vetenskaplig vidareutbildning.

– Kostnadsersättningar för utstationering, utlandstjänst och arbetspendling.

– Belopp som är avsedda att täcka särskilda utgifter.

– Förmåner vid funktionsnedsättning (§ 74 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Vid medel som hanteras av en betaltjänstleverantör, och som ska betalas till en fysisk person, får belopp högre än fyra gånger minimipensionen bli föremål för verkställighet utan begränsningar. Av belopp under denna gräns får 50 % av beloppet mellan minimipensionen och fyra gånger minimipensionen bli föremål för verkställighet (§ 79/A.2 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Även om gäldenären ger sitt samtycke får tillgångar som enligt lag inte får bli föremål för utmätning inte utmätas.

Följande lös egendom får inte utmätas:

– Tillgångar som är nödvändiga för att gäldenären ska kunna utföra sitt arbete, särskilt nödvändiga verktyg, instrument, teknisk, militär och annan utrustning, vapen för självförsvar och transportmedel (med undantag av fordon).

– Nödvändig utrustning för reguljära studier, särskilt textböcker, skolmateriel och musikinstrument.

– Nödvändiga kläder: tre ytterplagg, en vinterkappa/vinterjacka, tre par skor,

– Nödvändigt sänglinne: en uppsättning med två lakan per person.

– Möbler för det antal personer som gäldenärens hushåll består av: högst tre bord och tre garderober eller liknande möbler, plus en säng eller liknande möbel och en stol eller liknande möbel per person.

– Nödvändig utrustning för uppvärmning och belysning.

– Nödvändig köks- och hushållsutrustning för gäldenärens hushåll, och en kyl eller frys samt en tvättmaskin.

– Priser (utmärkelser, medaljer, hederstecken, plaketter) som gäldenären har fått, om detta styrks av dokumentation.

– Läkemedel och medicinsk och teknisk utrustning som gäldenären behöver för sin sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning, och en rörelsehindrad gäldenärs fordon.

– Barnleksaker som används av minderåriga i gäldenärens hushåll.

– Den mat som gäldenären och gäldenärens hushåll behöver för en månad och bränsle för uppvärmning för tre månader.

– Grödor på rot, oskördade grödor och frukt.

– Föremål som inte kan anses ingå i gäldenärens tillgångar vid ett likvidationsförfarande.

– De kulturtillgångar som förtecknas i det intyg som anges i lagen om särskilt skydd för lånade kulturtillgångar, under den tid som dessa omfattas av särskilt skydd (§ 90.1 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Om det fordon som en fysisk person som är gäldenär behöver för att utöva sitt yrke utmäts räcker det – såvida fordonet inte har beslagtagits – att beslagta registreringsbeviset. Detta skickas tillsammans med en kopia av utmätningsprotokollet till behörig transportmyndighet, eller om det inte går att fastställa behörig transportmyndighet, till den myndighet som registrerade fordonet. Om fordonet inte har beslagtagits kan gäldenären använda fordonet tills det säljs.

Om fordonets beräknade värde är mindre än det belopp som anges i det dekret som justitieministern har utfärdat efter överenskommelse med ministern med ansvar för skattepolitik, undantas fordonet från verkställighet.

Återkallelse av exekutionstiteln och strykning av verkställighetsklausulen

Om domstolen bröt mot lagen när den utfärdade exekutionstiteln måste den återkallas.

Om domstolen bröt mot lagen när den lade till en verkställighetsklausul måste denna strykas.

Domstolen återkallar exekutionstiteln eller stryker verkställighetsklausulen om domstolen, på gäldenärens begäran, finner att villkoren är uppfyllda för att

a) vägra verkställighet enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 805/2004,

b) vägra verkställighet enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1896/2006 eller artikel 22.1 i förordning (EG) nr 861/2007, eller

c) vägra verkställighet enligt artikel 21.2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 4/2009 eller artikel 46 i förordning (EU) nr 1215/2012.

Överklagande av verkställighetsbeslutet:

Om domstolen har meddelat ett verkställighetsbeslut eller, om verkställighetsbeslutet skiljer sig från ansökan, har meddelat ett beslut angående denna skillnad, kan parterna överklaga beslutet. Överklagandet av beslutet innebär inte att verkställigheten avbryts. Om inte annat föreskrivs i lag får emellertid inga åtgärder vidtas för att sälja utmätt egendom, och det belopp som erhållits under verkställighetsförfarandet får inte betalas till borgenären.

Invändning mot verkställighet:

Parterna eller andra berörda parter får göra invändningar vid exekutionsdomstolen mot en åtgärd som exekutionstjänstemannen utfört eller underlåtit att utföra och som innebär en betydande överträdelse av de bestämmelser som reglerar verkställighetsförfarandet eller allvarligt inkräktar på de rättigheter eller lagenliga intressen som den part har som gör invändningen. Med en betydande överträdelse av de bestämmelser som reglerar verkställighetsförfarandet menas en överträdelse som hade en betydande effekt för resultatet av verkställighetsförfarandet (§ 217.1 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Om den omtvistade åtgärden uppfyller lagstadgade krav eller inte utgör en betydande överträdelse fastställer domstolen den omtvistade åtgärden och avvisar invändningen. Om den omtvistade åtgärden utgör en betydande överträdelse upphäver domstolen hela eller delar av den omtvistade åtgärden eller – om detta är tillåtet enligt lag och det kan styrkas att de faktiska omständigheter som krävs för sådant beslut föreligger – ändrar domstolen hela eller delar av verkställighetsåtgärden. Om invändningen rörde underlåtenhet att utföra en åtgärd ska domstolen beordra exekutionstjänstemannen att utföra den åtgärd som inte har utförts (§ 217/A.5 i lagen om domstolars behörighet i verkställighetsärenden).

Senaste uppdatering: 16/10/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Malta

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet innebär att få ett domstolsavgörande omsatt i praktiken.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Det beror på den ansökan som görs. En registrering av panträtt i fastighet görs t.ex. av direktören för fastighetsregistret efter att denna har mottagit en bestyrkt kopia av avgörandet tillsammans med ett intyg från den registeransvarige om att avgörandet inte har överklagats och tiden för att inge ett överklagande har löpt ut eller att avgörandet inte kan överklagas.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Enligt den allmänt tillämpliga lagstiftningen, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) (kapitel 12 i Maltas lagsamling), räknas följande som exekutionstitlar:

 • En domstolsskrivelse om fordran är säker, likvid och verkställbar och inte består av utförandet av en handling och om beloppet inte överstiger 25000 euro. Detta regleras i § 166A i lagen om organisation och civilprocess.
 • Domar och avgöranden från Maltas domstolar.
 • Avtal som mottagits av en notarius publicus i Malta, eller av någon annan statstjänsteman som är bemyndigad att motta sådana avtal, om avtalet avser en skuld som är säker, likvid och verkställbar och som inte består av utförandet av en handling.
 • Preliminär kostnadsberäkning över rättegångsavgifter och utlägg, till förmån för en advokat, en åklagare, en notarius publicus, en sakkunnig vid domstolen eller någon annan rättsexpert eller ett vittne om inte kostnadsberäkningen har bestridits med stöd av lagstiftningen.
 • Skiljedomar som registrerats hos Maltas skiljedomscentrum.
 • Växlar och skuldebrev.
 • Överenskommelser om medling som parterna i medlingen har förklarat verkställbara.
 • Beslut av tribunalen för konsumenttvister.

Det finns även en rad andra exekutionstitlar som härrör från särskild lagstiftning, t.ex. skattelagstiftningen.

3.1 Förfarandet

De handlingar som, beroende på omständigheterna, kan ligga till grund för utförandet av exekutionstitlarna är

 • beslut om utmätning av lös egendom,
 • beslut om utmätning av fast egendom,
 • beslut om utmätning av ett kommersiellt företag,
 • exekutiv auktion av lös eller fast egendom eller rättigheter knutna till lös egendom,
 • beslut om skingringsförbud hos tredje man,
 • beslut om avhysning eller vräkning från fast egendom,
 • beslut om tillfälligt frihetsberövande (warrant in factum),
 • beslut om beslagtagande av fartyg,
 • beslut om beslagtagande av flygplan,
 • beslut om tvångsförsäljning (warrant in procinctu).

Om en exekutionstitel utförs med stöd av § 166A ska den som ansöker om registrering av en domstolsskrivelse som klassificeras som en exekutionstitel till den registeransvarige vid domstolen överlämna en bestyrkt kopia på domstolsskrivelsen, inklusive bevis på delgivning, och en kopia på eventuella svar.

När det gäller andra exekutionstitlar varierar förfarandet beroende på deras karaktär. Se § 252 och följande paragrafer i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om organisation och civilprocess.

3.2 Huvudförutsättningar

Förutsättningarna varierar beroende på exekutionstitlarnas karaktär. Se § 252 och följande paragrafer i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om organisation och civilprocess.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Lös egendom kan bli föremål för verkställighet, däribland

 • aktier och andelar i kommersiella bolag,
 • tillstånd utfärdade av en behörig myndighet i enlighet med bestämmelser som fastställts av justitieministern,
 • försäkringsbrev,
 • kreditsäkerheter och immateriella och industriella äganderättigheter.

Följande tillgångar får dock inte bli föremål för verkställighet:

 • Kläder, sängkläder och sådan utrustning och möbler som anses nödvändiga för att gäldenären och dennes familj ska ha drägliga levnadsvillkor.
 • Personliga dokument och böcker som har anknytning till det yrke som utövas av gäldenären, hans fru eller hans barn.
 • Notarius publicus register och protokoll.
 • Verktyg och redskap som behövs för gäldenärens, hans frus eller hans barns undervisning i eller utövande av vetenskap eller humaniora.
 • Djur och verktyg som behövs för att bedriva jordbruk och frukt som inte plockats eller tagits upp ur marken.
 • Flygplan som exklusivt disponeras av staten för att tillhandahålla offentliga tjänster, inklusive posttjänster, med undantag av kommersiella tjänster.
 • Fartyg som chartrats av den maltesiska regeringen.
 • Liturgiska kläder eller kärl som används i en helgad kyrka eller föremål som tillhör en präst, en religiös orden eller dess medlemmar.
 • Vapen, ammunition, utrustning, instrument eller kläder som tillhör en medlem av Maltas polis- eller militärstyrka och som denne använder i tjänsten.

Fast egendom, kommersiella bolag, fartyg och flygplan kan utmätas.

Det är inte möjligt att ta följande tillgångar i anspråk genom införsel:

 • Lön (inklusive bonus, bidrag, övertid och andra löneförmåner).
 • Socialförsäkringsförmåner, pension, bidrag eller hjälp som anges i socialförsäkringslagen (Social Security Act) eller andra bidrag från regeringen till en pensionär.
 • Välgörenhetsbidrag eller donationer från regeringen.
 • Testamentarisk gåva som uttryckligen ska gå till underhåll, om gäldenären inte har några andra medel för sin försörjning och själva skulden inte avser underhåll.
 • Belopp som ska betalas i underhåll, oavsett om de beviljats av en domare på ämbetets vägnar (ex officio), eller genom en offentlig handling om själva skulden inte avser underhåll.
 • Pengar som har gjorts tillgängliga för gäldenären genom ett lån för att bygga, uppföra och underhålla hus som är avsedda att fungera som gäldenärens huvudsakliga bostad.
 • Övertrasseringsmöjligheter, med undantag av kreditkort utställda på företag som gäldenären driver.
 • Bankgarantier och remburser.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Effekterna är att exekutionstitlar verkställs, och därigenom erhåller en person den egendom som han eller hon enligt lag har rätt till.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Det beror på det enskilda fallet, men i regel är beslut om säkerhets- och verkställighetsåtgärder giltiga lika länge som den exekutionstitel som låg till grund för deras utfärdande är verkställbar. Ett skingringsförbud hos tredje man kan inte förlängas och gäller tills det upphävs av ett domstolsavgörande.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

En person mot vilken ett beslut om säkerhets- eller verkställighetsåtgärder riktas eller någon annan berörd person får vända sig till den domstol som utfärdade beslutet och begära att beslutet ska upphävas, antingen helt eller delvis. Ansökan ska meddelas motparten, som inom tio dagar ska överlämna ett svar med sina ståndpunkter. Domstolen ska avgöra ansökan efter att ha hört parterna. Ett överklagande av nämnda avgörande kan inges inom sex dagar från den dag avgörandet avkunnades vid offentligt sammanträde.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Domar som meddelas av överrätter kan bli verkställbara igen efter tio (10) år från och med den dag domen eller avgörandet kunde ha verkställts. Domar från underrätter eller domstolen för småmål kan bli verkställbara igen efter fem år. Exekutionstitlar i form av ett avtal vid en säkrad, likvid och verkställbar skuld, åtgärder enligt § 166A i kap. 12 i Maltas lagsamling, och växlar och skuldebrev kan bli verkställbara igen efter tre år. De blir verkställbara igen genom en ansökan till behörig domstol. Sökanden ska även efter att ha avlagt ed bekräfta den typ av skuld eller fordran för vilken verkställighet söks och att skulden eller delar av den fortfarande är utestående. Utöver detta gäller i dessa fall en preskriptionsfrist på trettio (30) år. Denna frist kan dock avbrytas genom ovannämnda ansökan.

Senaste uppdatering: 18/07/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Nederländerna

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Utsökningsrätt: allmänt

Rättegångar avslutas med att domstolen meddelar dom. I denna kan en part (gäldenären) åläggas att fullgöra sina förpliktelser gentemot den andra parten (borgenären). Om gäldenären inte gör detta frivilligt kan borgenären tvinga gäldenären att fullgöra skyldigheterna genom att åberopa regler om verkställighet (utsökning). Utsökningslagstiftningen reglerar verkställighet av domstolsavgöranden och innehåller således bestämmelser om tvångsmedel och hur dessa tillämpas. Verkställigheten utförs av exekutionstjänstemän vid domstolen (gerechtsdeurwaarders eller enbart deurwaarders), som har till uppgift att genomdriva borgenärens rättigheter. Det finns två villkor för att tvångsmedlen i utsökningslagstiftningen ska kunna användas: det måste finnas en exekutionstitel (till exempel en dom), och exekutionstiteln måste i förväg ha delgetts de personer som den riktar sig till. De viktigaste parterna i verkställighetsförfarandet är borgenären (den part som söker verkställighet), gäldenären (den part som verkställigheten riktas mot) och exekutionstjänstemannen (den statstjänsteman som på borgenärens begäran utför själva verkställighetsåtgärden).

Tvångsmedel

Det viktigaste tvångsmedlet är utmätning (executoriaal beslag). Detta behandlas utförligt i avsnitt 2.1.

Andra tvångsmedel är

 1. vite (dwangsom),
 2. frihetsberövande för underlåtenhet att följa ett domstolsbeslut (lijfsdwang/gijzeling).

1. Vite är den av domstolen fastställda summa som den dömde ska betala om han inte uppfyller huvudförpliktelsen. Vite används framför allt som ett påtryckningsmedel i interimistiska förfaranden. Vite får endast kopplas till en huvudförpliktelse som inte omfattar en betalningsskyldighet.

2. Frihetsberövande för underlåtenhet att följa ett domstolsbeslut är ett tvångsmedel som kan användas för att tvinga någon att uppfylla en viss skyldighet. Det är inte ofta som domstolarna använder sig av detta tvångsmedel, och även när de gör det verkställs det sällan i praktiken. Frihetsberövande är endast möjligt efter ett domstolsbeslut om frihetsberövande. Domstolen kan tillgripa frihetsberövande för att verkställa domar och avgöranden på borgenärens begäran, under förutsättning att dessa rör ett beslut som inte omfattar en betalningsskyldighet. Frihetsberövande kan även användas vid t.ex. domar, avgöranden och handlingar upprättade inför notarius publicus om det enligt dessa finns en underhållsskyldighet enligt första boken i civillagen (Burgerlijk Wetboek), såsom underhåll till barn (artikel 585 i civilprocesslagen (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Detta förfarande beskrivs nedan.

Exekutionstitel

Domstolsavgöranden som meddelats av nederländska domstolar (domar, beslut, avgöranden), handlingar upprättade inför notarius publicus (notariehandlingar) och vissa andra typer av handlingar betraktas som exekutionstitlar. Till andra typer av handlingar som kan utgöra exekutionstitlar hör betalningsförelägganden som utfärdats av åklagarmyndigheten (Openbaar Ministerie), betalningsförelägganden som utfärdats av skattemyndigheten, skiljedom om tillstånd till verkställighet samt protokoll från förlikning.

Den registeransvarige vid domstolen förser käranden och svaranden i målet med en kopia av domen. Om det rör sig om en lagakraftvunnen dom som innehåller ett domstolsbeslut erhåller den part som har rätt att åberopa verkställighet av domen en kopia som kan användas som exekutionstitel. Parterna erhåller utan kostnad en bestyrkt avskrift av avgörandet (grosse), med påskriften ”i Konungen namn” (”In naam der Koning”). Detta visar att det är fråga om en handling som kan användas som exekutionstitel. En sådan bestyrkt avskrift är nödvändig för att verkställighet ska kunna ske. Också när det gäller handlingar upprättade inför notarius publicus kan en av myndighet bestyrkt avskrift lämnas. Genom överlämnandet av den av myndigheten bestyrkta avskriften ges exekutionstjänstemannen befogenhet att genomföra verkställigheten.

Före verkställigheten delger exekutionstjänstemannen handlingen (den bestyrkta kopian) till den part som åtgärden riktas mot. Syftet med delgivningen är att uppmärksamma denna part på domen och informera honom eller henne om att borgenären har begärt att domen ska fullgöras.

För mer om delgivning av exekutionstitlar från andra EU-medlemsstater, se EU:s förordning om delgivning av handlingar: Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Exekutionstjänstemän

Roll i verkställighetsförfarandet

Exekutionstjänstemannen har en central roll vid verkställigheten. Han eller hon utför alla sina handlingar på ansökan av den person som begär verkställigheten och på dennes vägnar. Detta uppdrag ges genom överlämnandet av den av myndighet bestyrkta avskriften. Exekutionstjänstemannen behöver i allmänhet inget annat bemyndigande.

Exekutionstjänstemannen kan inom ramen för verkställigheten bland annat

 1. delge exekutionstiteln till den som verkställigheten riktas mot,
 2. uppmana gäldenären att rätta sig efter domstolens dom, till exempel genom att överlämna ett betalningsföreläggande,
 3. ta emot eventuell betalning från gäldenären,
 4. utmäta tillgångar,
 5. vid behov begära handräckning av polisen (till exempel vid utmätning).

Exekutionstjänstemannens avgifter

För exekutionstjänstemäns tjänsteförrättningar gäller fasta avgifter som ska betalas av gäldenären. För borgenären finns inga fasta avgifter, utan dessa förhandlas med exekutionstjänstemannen. De avgifter som exekutionstjänstemannen fakturerar gäldenären framgår av beslutet av den 4 juli 2001 om närmare bestämmelser rörande exekutionstjänstemäns tjänsteförrättningar och avgifter (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). För mer information, se förteckningen över avgifter för officiella handlingar (Tarieven ambtshandelingen) på www.kbvg.nl.

3.2 Huvudförutsättningar

Följande två huvudförutsättningar måste vara uppfyllda för att verkställigheten ska kunna utföras:

 • Det måste finnas en exekutionstitel.
 • Exekutionstiteln måste i förväg ha delgetts den som verkställigheten riktas mot.

Som redan påpekats är det viktigaste tvångsmedlet utmätning.

Det finns också åtgärder som kan behövas i väntan på att en exekutionstitel utfärdas. Dessa åtgärder kan begäras innan dom meddelas, både före och under själva rättegången. De kallas säkerhetsåtgärder (conservatoire maatregelen) och fungerar som interimistiska skyddsåtgärder. Säkerhetsåtgärder är till exempel kvarstad (conservatoir beslag), försegling (verzegeling) samt förteckning av skulder och tillgångar (boedelbeschrijving). I detta faktablad behandlas utmätning.

4 Verkställighetsåtgärder

Verkställighetsåtgärdernas syfte och karaktär kan variera. En åtskillnad kan göras mellan åtgärder som syftar till betalning av ett penningbelopp, överlämnandet av en tillgång, utförandet av en handling eller underlåtenhet att handla. Den vanligaste åtgärden är utmätning för att få in pengar (verhaalsbeslag).

Om gäldenärens förpliktelse innebär att en handling ska utföras snarare än att pengar ska betalas eller tillgångar frånhändas kan detta medföra att gäldenären måste utföra en faktisk handling (feitelijke handeling, en handling som har rättsliga följder oavsett om detta var avsikten eller inte) eller en rättshandling (rechtshandeling, en handling med en viss avsedd rättslig följd). Om den faktiska handlingen inte är kopplad till en enskild person kan borgenären själv be domstolen om tillstånd att framkalla den situation som utförandet av handlingen skulle ha lett till. Om gäldenärens skyldighet omfattade utförandet av en rättshandling, t.ex. godtagandet av ett bud, kan handlingen ersättas med ett domstolsavgörande. Domstolen kan också förordna att gäldenären ska avstå från att utföra en viss handling.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Följande typer av tillgångar får utmätas:

 1. Lös egendom som inte är registrerad egendom (till registrerad egendom hör fast egendom, fartyg och flygplan).
 2. Innehavarrättigheter eller aktier utställda på innehavaren och andra värdepapper utställda på innehavaren.
 3. Egendom hos tredje man, benämnt utmätning hos tredje man (executoriaal derdenbeslag).
 4. Fast egendom.
 5. Fartyg.
 6. Flygplan.

Borgenären kan i allmänhet fritt välja vilka tillgångar han vill få utmätning i.

Utmätning kan i princip omfatta alla gäldenärens tillgångar. Det finns dock vissa undantag. Det gäller tillgångar som är nödvändiga för levnadsbehoven, som kläder, livsmedel, arbetsredskap, facklitteratur, material för undervisning, samt föremål av konstnärlig eller vetenskaplig art. Periodiska utbetalningar som lön, underhåll eller bidrag kan endast utmätas till viss del. Skydd för en viss inkomstnivå tillämpas i dessa fall för att säkerställa att gäldenären har kvar tillräckligt mycket av sin inkomst för att täcka de grundläggande försörjningsbehoven.

Varor som är avsedda för den offentliga sektorn får inte heller utmätas. Borgenären kan begära utmätning i olika typer av tillgångar samtidigt, till exempel både i lös och fast egendom.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Rättsliga följder av utmätning av lös egendom som inte är registrerad egendom

Utmätning har bland annat till följd att rättshandlingar som gäldenären vidtar efter beslutet om utmätning inte påverkar borgenärens rättigheter menligt. Om gäldenären till exempel skulle sälja egendomen, kan köparen i princip inte hävda gentemot borgenären att han är ägare till egendomen. En annan följd är att eventuell avkastning på egendomen också omfattas av utmätningsbeslutet.

Rättsliga följder av utmätning av aktier, värdepapper och andra tillgångar

Det finns inga särskilda rättsliga följder. Under den tid som utmätningsbeslutet gäller behåller gäldenären sin rösträtt.

Rättsliga följder av utmätning hos tredje man

Borgenären kan begära utmätning hos tredje man om denne står i skuld till gäldenären eller har gäldenärens egendom i sin besittning. Utmätningen gäller alltså gäldenärens egendom som befinner sig i en tredje mans besittning.

Borgenären är skyddad mot rättshandlingar från motpartens sida, och rättshandlingar som utförs efter utmätningsbeslutet kan inte göras gällande mot borgenären. Två vanliga former vid utmätning hos tredje man är utmätning av banktillgodohavanden eller utmätning på anställds lön.

Rättsliga följder av utmätning av fast egendom

Utmätning av fast egendom förs in i de offentliga register som förs av fastighetsregistermyndigheten (Kadaster). Fartyg och flygplan betraktas som fast egendom när de har förts in i registren. På begäran kan fastighetsregistermyndigheten göra en sökning i fastighetsregistret, fartygsregistret eller flygplansregistret. Utmätningen gäller från registreringstillfället. Intäkter från fast egendom som erhålls efter det att utmätningsbeslutet har trätt i kraft omfattas av utmätningsbeslutet. Borgenären skyddas mot rättshandlingar som gäldenären vidtar efter utmätningsbeslutet. En försäljning av den fasta egendomen kan inte göras gällande gentemot borgenären.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Som huvudregel gäller att behörigheten för verkställighet av ett domstolsavgörande gäller i tjugo år från dagen efter den dag avgörandet meddelades. Om vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för verkställighet, och uppfyllandet av dessa inte är avhängigt av den person som har erhållit exekutionstiteln, gäller denna verkställighetsfrist i tjugo år från dagen efter den dag då dessa krav uppfylldes.

Däremot är preskriptionstiden fem år om betalning i enlighet med avgörandet ska ske inom ett år eller kortare tid. Vid räntor, böter, viten och liknande följder av utebliven betalning sker ikraftträdandet, om inte preskriptionen avbryts, senast samtidigt med att fristen för verkställighet av det avgörande som låg till grund för beslutet om verkställighet går ut.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Verkställighetstvister

I artikel 438 i civilprocesslagen finns en allmän bestämmelse om tvister i samband med verkställighet (executiegeschillen). Gäldenären kan i en sådan tvist försöka att motsätta sig verkställighet. Det kan till exempel röra sig om tvister om innebörden i och räckvidden för en exekutionstitel, verkan av händelser som har inträffat efter det att dom meddelades, utmätningsbeslutets giltighet eller frågan om vem som är ägare till egendom som omfattas av ett utmätningsbeslut. I en verkställighetstvist gäller tvisten endast verkställighetsaspekten. Sakinnehållet i det ursprungliga avgörandet behandlas inte på nytt.

I en verkställighetstvist kan gäldenären till exempel hävda att det rör sig om missbruk av rättigheter från borgenärens sida, eller att utmätningen är alltför omfattande jämfört med innehållet i exekutionstiteln. Gäldenären (den part som verkställigheten riktas mot) har dock inga möjligheter att i detta skede invända mot sakinnehållet i det avgörande som ligger till grund för verkställigheten. Detta kan endast ske med hjälp av rättsmedlen invändning (verzet), överklagande (hoger beroep) eller kassationstalan (cassatie).

Territoriell behörighet

Domstolen med territoriell behörighet är den domstol som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna om behörig domstol.

Detta är antingen domstolen i den domsaga där utmätningen sker, domstolen i den domsaga där de berörda tillgångarna finns eller domstolen i den domsaga där verkställigheten ska ske. För alla verkställighetsförfaranden i Nederländerna finns en behörig nederländsk domstol.

Behörig domstol

Distriktsdomstolen (arrondissementsrechtbank) är behörig för alla verkställighetstvister, oavsett vilken domstol som har fattat beslutet om verkställighet. Distriktsdomstolen är behörig även om det är appellationsdomstolen (Gerechtshof) eller Högsta domstolen (Hoge Raad der Nederlanden) som har fattat beslutet.

Verkställighetstvister avgörs i allmänhet genom ett interimistiskt förfarande (kort geding). Domstolen kan till exempel skjuta upp verkställigheten en viss tid eller upphäva beslutet om utmätning.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Senaste uppdatering: 01/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Österrike

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet (vilket i Österrike kallas exekution eller utmätning) innebär att statliga tvångsåtgärder vidtas i syfte att driva in verkställbara fordringar och genomdriva krav.

I den österrikiska lagen om verkställighet (Exekutionsordnung) finns det olika typer av exekution:

 • Verkställighet för att driva in penningfordringar.
 • Verkställighet i syfte att genomdriva handlingar och motverka underlåtenhet.

Verkställighet för att driva in penningfordringar:

Vid verkställighet för att driva in penningfordringar ska borgenären i sin ansökan om indrivning välja vilka tillgångar han eller hon vill göra anspråk på (dvs. vid valet av verkställighetsmetod). I dylika fall kan borgenären bland annat välja mellan indrivning av lös egendom, indrivning av fordringar, i synnerhet löneexekution, och exekutiv auktion av fastigheter.

Verkställighet i syfte att genomdriva handlingar och motverka underlåtenhet:

Vid verkställighet i syfte att genomdriva handlingar och motverka underlåtenhet ska borgenären ansöka om tillämpning av den verkställighetsmetod som finns i lagen om verkställighet för att genomdriva sådana krav.

Verkställighet vid förbudsföreläggande sker genom att exekutionsdomstolen efter separat ansökan och på grund av sitt beslut om verkställighet ålägger den berörda parten böter. Vid varje ytterligare överträdelse ska exekutionsdomstolen efter separat ansökan ytterligare en gång ålägga den berörda parten böter eller alternativt utdöma ett fängelsestraff på sammanlagt ett år.

För att genomdriva en handling som en tredje part kan fullfölja beviljar domstolen efter separat ansökan en fullmakt åt den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist, så att borgenären kan låta genomföra dessa handlingar på den ersättningsskyldiga partens bekostnad.

Om en tredje part inte kan tillgodose kravet på fullföljande av en handling, och om fullföljandet samtidigt är beroende av att enbart den ersättningsskyldiga parten själv kan genomföra detta av egen vilja, verkställs detta krav genom att domstolen på separat ansökan utdömer böter eller ett fängelsestraff på upp till sex månader sammanlagt för att anmoda den ersättningsskyldiga parten att genomföra handlingen.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Den tingsrätt (dvs. distriktsdomstol, Bezirksgericht) som kontaktats för att genomdriva verkställighet är i princip den domstol som också utfärdar ett beslut om utmätning.

Ansvarig domstol på lokalt plan:

Indrivning av lös egendom och fordringar:

Vid indrivning av fordringar är den ansvariga domstolen den domstol som finns vid gäldenärens allmänna forum (dvs. hemvistforum, alltså domstolen på den ort där gäldenären har sin hemvist). Vid indrivning av lös egendom är det avgörande på vilken plats de föremål som ska beläggas med kvarstad befinner sig när utmätningsförfarandet inleds.

Exekutiv auktion av en fastighet:

Det är inskrivningsdomstolen (Grundbuchsgericht) som är ansvarig inskrivningsmyndighet vid utmätning av fastigheter.

Efter beslutet om utmätning drivs förfarandet vidare av myndigheterna. Verkställighetsförfarandet leds antingen av en domare (vid exekutiv auktion av en fastighet) eller av assisterande domare (vid indrivning av lös egendom och fordringar). De assisterande domarna (Rechtspfleger) är särskilt utbildade handläggare inom rättsväsendet.

Verkställighetsåtgärder genomförs av särskilda exekutionstjänstemän (Gerichtsvollzieher), som i Österrike är handläggare inom rättsväsendet och som varken frilansar eller arbetar som företrädare eller ombud för den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist. De agerar i huvudsak självständigt och är ålagda att fortsätta med verkställighetsförfarandet tills verkställigheten genomförts eller det står klart att verkställigheten inte kan genomföras.

Borgenären uppmanas att inlämna ansökan endast i sådana fall där det inte är möjligt för domstolen eller exekutionstjänstemannen att driva förfarandet vidare eller om det uppstår kostnader då myndigheterna utför sina officiella uppgifter. Borgenären kan emellertid ange ytterligare uppgifter redan i sin ansökan. Exempelvis i fråga om löneexekution kan borgenären avstå från att kräva att arbetsgivaren avger ett yttrande om huruvida löneuppgifterna stämmer och i så fall hur mycket gäldenären får i lön. I fråga om indrivning av lös egendom i sådana fall där gäldenären inte är anträffbar kan borgenären avstå från att kräva att lägenheten öppnas upp tvångsvis, vilket medför kostnader för en låssmed.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet för att driva in penningfordringar:

Verkställighetsförfarandet delas in i ett beslutsförfarande och ett förfarande för att genomdriva verkställigheten.

För att beslut om verkställighet ska kunna fattas krävs en ansökan av borgenären. I ansökan ska borgenären välja ut önskad verkställighetsmetod för att driva in fordran. Om borgenären vill driva in en fordran från en företagare väljer borgenären för det mesta alternativet indrivning av lös egendom samt inlämning av en förteckning över företagarens tillgångar (Vermögensverzeichnis). Inom ramen för detta förfarande försöker exekutionstjänstemannen se till att fordran betalas. Om detta inte lyckas beslagtar exekutionstjänstemannen de föremål som hittas. Om värdet på dessa föremål inte täcker in den utestående fordringen kräver borgenären att gäldenären ska inlämna en förteckning över sina tillgångar.

Om borgenären vill driva in en fordran som riktas till en konsument väljer borgenären för det mesta alternativet indrivning av lös egendom och löneexekution, samt kräver att gäldenären ska inlämna en förteckning över sina tillgångar. Borgenären kan välja löneexekution som alternativ även om han eller hon inte vet var gäldenären arbetar eller vem som utbetalar gäldenärens lön. Om borgenären inte vet detta måste han eller hon emellertid känna till den ersättningsskyldiga partens födelsedatum. Då kan domstolen få fram uppgifter av de österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation om vilken arbetsgivare som betalar ut lönen. Det första steget är utmätning och överföring av gäldenärens lön. Om detta lyckas kommer indrivningen av lös egendom att ske enbart efter separat ansökan från borgenären. Sedan försöker exekutionstjänstemannen se till att fordran betalas. Om detta inte lyckas beslagtar exekutionstjänstemannen de föremål som hittas. Om värdet på dessa föremål inte täcker in den utestående fordringen kräver borgenären att gäldenären ska inlämna en förteckning över sina tillgångar.

För en ansökan om indrivning ska borgenären använda ett formulär (E-Antr 1) eller lämna in sin ansökan enligt vissa formkrav. Det är inte nödvändigt att företrädas av en advokat för att inlämna en ansökan om indrivning.

3.2 Huvudförutsättningar

För att kunna genomdriva verkställighet måste den borgenär som har väckt talan vid en verkställighetstvist förfoga över en exekutionstitel, dvs. ett verkställbart beslut. Vidare behövs ett verkställighetsbevis (Vollstreckbarkeitsbestätigung). Sådana bevis utfärdas av exekutionsmyndigheten inom ramen för exekutionsförfarandet. Borgenären måste också känna till gäldenärens adress. Däremot behöver gäldenärens födelsedatum anges endast om borgenären vill ansöka om löneexekution men inte känner till vilken arbetsgivare som betalar ut lönen.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

En gäldenär är skyldig att svara för sina åtaganden med alla sina tillgångar, bortsett från sådana tillgångar som inte kan utmätas. I verkställighetsförfarandet inbegrips emellertid endast sådana tillgångar som borgenären vill göra anspråk på och som borgenären därför anger i sin ansökan om indrivning. Vid indrivning av lös egendom räcker det dock med att ansöka om att alla föremål som innehas av gäldenären ska beslagtas. Vid indrivning av fordringar ska borgenären ange namnet på den utomstående gäldenären, men detta gäller inte vid löneexekution. Borgenären kan ange att han eller hon inte känner denna utomstående gäldenär. Domstolen samlar in uppgifter om den utomstående gäldenären från de österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation om borgenären anger gäldenärens födelsedatum.

Borgenären kan också göra anspråk på följande verkställighetsobjekt: andra fordringar än lönefordringar, eller en del av den ersättningsskyldiga partens privata aktiebolag, och i fråga om den ersättningsskyldiga partens fastighet kan den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist välja mellan tvångsvis genomdrivande av panträtt, tvångsförvaltning eller exekutiv auktion.

Vissa av gäldenärens tillgångar är undantagna från utmätning. Dessa beskrivs i delavsnittet om begränsningar i fråga om utmätningen.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Effekterna av verkställighetsåtgärderna beror på verkställighetsmetoden:

Indrivning av lös egendom:

Utmätningsbara föremål beläggs med kvarstad av exekutionstjänstemannen och därefter utauktioneras de.

Indrivning av fordringar, i synnerhet löneexekution:

Fordringen beläggs med kvarstad. Gäldenären förbjuds att förfoga över sin fordran och i synnerhet att driva in sin fordran. Bortsett från sådana fall där fordran inte kan utmätas kommer pengarna att överföras till borgenären.

Exekutiv auktion av en fastighet:

Fastigheten beläggs med kvarstad. Sådana rättshandlingar som gäldenären vidtar och som gäller fastigheten eller dess utrustning och som inte utgör en del av den egentliga myndighetsförvaltningen äger inte laga kraft gentemot borgenärerna eller den part som lagt det sista budet på fastigheten (Ersteher) efter att det noterats i fastighetsregistret att ett auktionsförfarande inletts. Om domstolen godkänt att fastigheten ska säljas till en köpare i en auktion kommer auktionen att fortsätta även om gäldenären säljer fastigheten.

Straffrättsliga påföljder blir aktuella om gäldenären undanhåller, skingrar, säljer eller skadar en del av sina tillgångar, eller om gäldenären uppger eller räknar med att han eller hon har en skuld som inte existerar, eller i övrigt minskar eller gör sken av att minska det verkliga värdet på sina tillgångar och därigenom hindrar eller minskar borgenärens möjligheter att få betalt för sina fordringar genom utmätning eller i ett pågående utmätningsförfarande. Om gäldenären förstör, skadar eller förvanskar egendom som belagts med kvarstad eller beslagtagits av myndigheterna, eller om gäldenären gör egendomen obrukbar eller antingen helt eller delvis överför egendomen på företagets rörelsetillgångar, gör gäldenären sig också skyldig till straff.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Indrivningsåtgärderna fortsätter ända tills man lyckats slutföra dem eller tills de avbryts, till exempel därför att gäldenären betalade av sin skuld till borgenären medan verkställighetsförfarandet pågick. Undantagsvis kan utmätningen avslutas redan tidigare, till exempel om borgenären driver en löneexekution och om gäldenären byter arbetsplats.

Enligt lagen om verkställighet är det inte heller möjligt att skjuta upp verkställighetsförfarandet. Verkställighetsförfarandet kan emellertid skjutas upp i synnerhet om det väckts talan om ogiltigförklaring av exekutionstiteln, om det framställs ansökan på att utmätningen ska avslutas, eller om förfarandet överklagas och ett invändningsförfarande inleds (se ytterligare information under punkt 4). Likaså kan förfarandet skjutas upp om domstolens beslut om att godkänna indrivningen överklagas, om besvär anförs mot förfarandet för att genomdriva verkställighet, eller om ansökan inlämnas om att upphäva eller ändra på den verkställbarhetsförklaring (exekvatur) som vunnit laga kraft.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Beslut om verkställighet (i Österrike kallas detta Exekutionsbewilligung) kan överklagas på rättslig väg. Överklagandet ska riktas till appellationsdomstolen (överordnad delstatsdomstol, Landesgericht), men inlämnas vid ursprungsdomstolen (distriktsdomstolen, Bezirksgericht). Överklagandet ska inlämnas inom fjorton dagar. I princip rekommenderas att överklagandet sker med bistånd av en advokat. Överklagandet är ett uteslutande skriftligt förfarande med föreläggande av dokument, varvid det inte är tillåtet att åberopa nya grunder.

Om gäldenären under tiden har betalat av den fordran som ska drivas in kan gäldenären åberopa detta faktum antingen i samband med begäran att få göra invändningar (Oppositionsantrag) eller inom ramen för ett invändningsförfarande (och inte genom överklagande mot beslutet om verkställighet). Talan ska väckas vid den domstol som har fattat beslutet om verkställighet. I samband med talan kan den berörda parten även lämna in en begäran om uppskjutande av verkställigheten. Om domstolen godkänner denna talan så att den blir rättsligt bindande ska verkställigheten avbrytas av myndigheterna.

Om beslutet om verkställighet fattades inom ramen för ett förenklat förfarande, så beviljades rätten till utmätning uteslutande på grundval av de uppgifter som lämnats av den part som väckte talan i verkställighetstvisten. I sådana fall kan gäldenären genom överklagande påvisa att det saknas en exekutionstitel som omfattar föremålet för utmätning och att det inte heller finns något verkställighetsbevis, eller att exekutionstiteln inte stämmer överens med de uppgifter som finns i ansökan om indrivning. En sådan talan ska riktas till den domstol som i egenskap av förstainstansrätt har utfärdat beslutet om verkställighet. Om en sådan talan väcks prövar domstolen om det finns någon sådan exekutionstitel som omfattar den fordran som ska drivas in. Tidsfristen för att väcka sådan talan är fjorton dagar.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Begränsningar i fråga om utmätningen

Rent allmänt gäller begränsningen att utmätningen inte får utföras i större omfattning än vad som är nödvändigt för att tillgodose de anspråk som anges i beslutet om verkställighet.

I lagen föreskrivs det vissa begränsningar rörande verkställigheten till förmån för vissa personer eller sammanslutningar, enligt vad som anges nedan.

 • Om exekutionsåtgärder ska vidtas mot sådana inrättningar som behövs för kollektivtrafiken och som står under statlig tillsyn, och om dessa exekutionsåtgärder stör kollektivtrafiken, får åtgärderna vidtas endast i samförstånd med tillsynsmyndigheterna för dessa inrättningar.
 • Innan exekutionsåtgärder vidtas mot personer som arbetar i det österrikiska federala försvarets (Bundesheer) eller den österrikiska federala polisens (Bundespolizei) tjänst, behöver beslutet om verkställighet anmälas hos denna persons överordnade befäl.
 • Om exekutionsåtgärder ska vidtas i militära byggnader krävs föranmälan om denna åtgärd till byggnadens befälhavare, och dessutom ska en försvarsanställd som utsetts av befälhavaren vara närvarande.
 • Om personer som åtnjuter immunitet i Österrike på grundval av folkrätten eller om dessa personers utmätningsbara tillgångar och vistelseutrymmen är föremål för exekutionsåtgärder, får sådana åtgärder vidtas endast via det österrikiska federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz) i samförstånd med det österrikiska federala utrikesministeriet som även ansvarar för EU-frågor och integration (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres).
 • Verkställighet i syfte att driva in penningfordringar från en kommun eller en offentlig allmännyttig inrättning kan beviljas tillstånd endast om verkställigheten berör sådana tillgångar som inte inskränker de offentliga intressen som ska värnas av den berörda kommunen eller inrättningen, utan kan användas för att tillgodose borgenärens fordringar. Om syftet med verkställigheten är tvångsvis genomdrivande av avtalsenlig panträtt gäller denna inskränkning inte.

För att skydda den ersättningsskyldiga parten är dessutom vissa tillgångar absolut undantagna från utmätning, till exempel följande:

Indrivning av lös egendom:

 • De husgeråd och föremål för personligt bruk som behövs för en anspråkslös livsföring.
 • Sådana ägodelar som behövs för att förbereda sig inför ett yrke eller för att utöva ett yrke, samt vissa läromedel som behövs för skolan.
 • Livsmedel och bränsle motsvarande fyra veckors förbrukning för den ersättningsskyldiga parten och de familjemedlemmar som bor tillsammans med denne i det gemensamma hushållet.
 • Husdjur.
 • Den ersättningsskyldiga partens familjebilder, brev och andra skrivelser, samt hans eller hennes bröllopsring.
 • Handikapphjälpmedel och hjälpmedel för vård av den ersättningsskyldiga parten eller de familjemedlemmar som bor tillsammans med denne i det gemensamma hushållet, samt läkemedel och hjälpmedel som behövs för medicinsk behandling.
 • Föremål som används vid religionsutövning.
 • Kontanter motsvarande förbehållsbeloppet (existensminimum) vid utmätning, i fråga om penningutbetalningar fram till den betalningsfrist som följer omedelbart efter utmätningen, förutom i sådana fall där den ersättningsskyldiga partens inkomster enligt lag inte kan utmätas eller endast kan utmätas i begränsad utsträckning.

Även exekutionstjänstemannen kan bortse från att beslagta föremål av ringa värde om det är uppenbart att den summa pengar som kan samlas in inte överstiger kostnaderna för utmätningen i sådana fall där den fortsätter eller slutförs.

Indrivning av penningfordringar (löneexekution):

 • Kostnadsersättningar, så vitt de täcker in det extraarbete som behövs för att utöva näringsverksamhet.
 • Lagstadgade stöd som beviljas för att täcka det extraarbete som är förknippat med ett handikapp eller långvarigt vårdbehov, till exempel vårdersättning.
 • Lagstadgade stöd som används för att betala hyran eller täcka övriga boendekostnader.
 • Familjeförmåner.
 • Vissa lagstadgade kostnader som ersätts om ett barn föds, i synnerhet den schablonmässiga föräldrapenningen.
 • Vissa stöd som beviljas av arbetsförmedlingen.
 • Kostnadsersättning från den lagstadgade socialförsäkringen.

Dessutom kan i synnerhet nedanstående inte utmätas:

 • De vårdförmåner som beviljas enligt socialförsäkringslagarna.
 • Anspråk på uppdelning av brukskapitalet och besparingarna inom äktenskapet, om detta inte erkänts eller gjorts gällande på rättslig väg genom avtal eller uppgörelse.

I begränsad omfattning är det möjligt att utmäta förvärvsinkomster, pensionsutbetalningar och lagstadgade utbetalningar av stöd vid tillfällig arbetslöshet eller vid nedsatt arbetsförmåga. Förbehållsbeloppet vid utmätning (existensminimum), med hänsyn till hur stora utbetalningar det rör sig om och hur många personer den ersättningsskyldiga parten är underhållsskyldig för. Förbehållsbeloppet vid utmätning höjs varje år och finns i tabellerna på hemsidan för det österrikiska federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz), se Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html. Enligt lagen beaktas den ersättningsskyldiga partens eller borgenärernas särskilda behov i enstaka fall, eftersom det under vissa villkor är möjligt att ansöka om att förbehållsbeloppet vid utmätning höjs eller minskas. Vid verkställighet på grund av underlåtenhet att betala lagstadgat underhållsbidrag minskas förbehållsbeloppet vid utmätning i allmänhet med 25 %.

I fråga om exekutionstitlar som gäller vräkning i sådana lägenheter som omfattas av den österrikiska lagen om hyresrätt (Mietrechtsgesetz, MRG) föreskrivs dessutom till skydd för den ersättningsskyldiga parten att verkställigheten ska skjutas upp om hyresgästen riskerar att bli hemlös.

Tidsfrister för utmätningen

Förutom i undantagsfall (i fråga om exekutionstitlar som gäller vräkning enligt § 575 i den österrikiska civilprocessbalken, Zivilprozessordnung) har det inte fastställts några tidsfrister inom vilka ansökningar om indrivning ska inlämnas. Den ersättningsskyldiga parten kan emellertid motverka utmätning genom att göra en invändning med motiveringen att fallet redan preskriberats. Preskriptionstiden för fordringar med lagakraftvunnen exekutionstitel (dvs. ett betalningsföreläggande, Judikatsschulden) är i allmänhet 30 år efter att exekutionstiteln vunnit laga kraft. Denna preskriptionstid förlängs till 40 år om exekutionstiteln gäller rättigheter för offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Det finns emellertid ett undantag gällande utbetalningar som förfaller till betalning i framtiden, förutsatt att det fastställts en kortare preskriptionstid för sådana utbetalningar enligt de allmänna preskriptionsbestämmelserna.

Preskriptionstiden avbryts varje gång ett beslut om verkställighet vinner laga kraft och börjar på nytt i den sista fasen av utmätningen eller när utmätningen avslutas.

I vissa fall finns det tidsbegränsningar för en ytterligare ansökan om indrivning eller för att fortsätta med verkställighetsförfarandet:

 • Om inga utmätningsbara föremål påträffades vid indrivning av lös egendom ska man visserligen godkänna en ny verkställighetsåtgärd eller en ny ansökan som inlämnas av en annan borgenär om indrivning av lös egendom vid en verkställighetstvist, men själva utmätningen ska ske först sex månader efter det senaste resultatlösa försöket till utmätning, såvida inte ett tidigare försök till utmätning verkade lovande.
 • Den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist får ansöka om en löneexekution som gäller fordringar mot en okänd utomstående gäldenär först ett år efter ett tidigare beslut om indrivning av lös egendom. Denna tidsbegränsning gäller inte om den borgenär som väcker talan vid en verkställighetstvist kan tillstyrka att han eller hon först efter att ha inlämnat sin ansökan om indrivning av lös egendom fick höra att den ersättningsskyldiga väntar på att få utmätningsbara lönefordringar utbetalda. Den ersättningsskyldiga parten behöver inlämna en ny förteckning över sina tillgångar endast om borgenären kan tillstyrka att den ersättningsskyldiga parten har fått nya tillgångar eller om det förflutit mer än ett år sedan förteckningen över tillgångar inlämnats.
 • I lagen om verkställighet finns det också tidsfrister i syfte att garantera ett snabbt genomförande. Således ska exekutionstjänstemannen se till att den första verkställighetsåtgärden vidtas inom fyra veckor, och att borgenären senast efter fyra månader underrättas om huruvida indrivningen genomförts eller vilka hinder det finns. Vid indrivning av lös egendom har borgenären rätt till verkställighet av kvarstad på den ersättningsskyldigas materiella egendom, men denna rätt till verkställighet upphör att gälla efter två år om försäljningen inte har fortsatt på vederbörligt sätt.
Senaste uppdatering: 22/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Polen

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet i civilrättsliga ärenden, inklusive i handelsärenden, regleras i den polska civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego).

Verkställighet (utsökning) innebär att en behörig myndighet med stöd av en exekutionstitel använder i lagen föreskrivna tvångsmedel för att framtvinga betalning av en skuld till en borgenär. Ett verkställighetsförfarande inleds när en ansökan om verkställighet inges.

En exekutionstitel ligger till grund för verkställigheten. Exekutionstiteln är i regel ett verkställighetsbeslut försett med en verkställbarhetsförklaring (artikel 776 i civilprocesslagen). En verkställbarhetsförklaring krävs inte för vissa domstolsavgöranden som meddelas på medlemsstatsnivå eller för de förlikningar eller officiella handlingar som avses i artikel 115314 i civilprocesslagen. Om dessa domar, förlikningar och officiella handlingar uppfyller ovannämnda villkor utgör de en exekutionstitel som borgenärer kan använda sig av för att rikta en direkt ansökan till verkställighetsorganet.

Två typer av myndigheter deltar i verkställighetsförfaranden:

 • Domstolsorgan som handlägger ansökningar om verkställbarhetsförklaring avseende exekutionstitlar (domstolsordförande, distriktsdomstol (sąd rejonowy), regiondomstol (sąd okręgowy) och appellationsdomstol).
 • Verkställighetsorgan som deltar i själva verkställighetsförfarandet (distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän) (artikel 758 i civilprocesslagen).

Parterna i förfarandet för att erhålla verkställbarhetsförklaringen och i själva verkställighetsförfarandet är gäldenären och borgenären.

I polsk lag skiljer man mellan följande verkställighetsförfaranden:

Verkställighet av penningfordringar avseende

 • rörliga tillgångar
 • ersättning för arbete
 • banktillgodohavanden
 • andra fordringar
 • andra äganderätter
 • fastigheter
 • fartyg

Verkställighet av icke penningfordringar avseende

 • tvångsförvaltning
 • försäljning av ett företag eller en gård
 • utbetalning av underhåll. Domstolen förser på eget initiativ (ex officio) exekutionstiteln med en verkställbarhetsförklaring. I så fall delges borgenären exekutionstiteln ex officio. Om underhåll har förordnats kan den domstol i första instans som prövade målet på eget initiativ begära att ett verkställighetsförfarande ska inledas. Begäran inges till behörigt verkställighetsorgan. Exekutionstjänstemannen gör på eget initiativ en undersökning för att fastställa gäldenärens inkomster, tillgångar och hemvist. Vid en resultatlös undersökning vidtar polisen, på begäran av exekutionstjänstemannen, lämpliga åtgärder för att fastställa gäldenärens hemvist och arbetsplats. Den undersökning som omtalas i första stycket ska genomföras minst var sjätte månad. Om det av undersökningen inte går att fastställa gäldenärens inkomster eller tillgångar begär exekutionstjänstemannen att domstolen ska beordra gäldenären att lämna ut uppgifter om sina tillgångar. Om gäldenären är mer än sex månader sen med betalningen begär exekutionstjänstemannen på eget initiativ att det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) ska föra upp gäldenären på förteckningen över gäldenärer på obestånd (insolventa gäldenärer). Underlåtenhet att utföra verkställighetsåtgärden utgör inte skäl för att avbryta förfarandet.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Enligt artikel 758 i civilprocesslagen har distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän som handlar för deras räkning befogenhet att handlägga verkställighetsärenden.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

Enligt artikel 803 i civilprocesslagen tjänar en exekutionstitel, om inte annat föreskrivs, som grund för verkställighet av hela fordran avseende alla gäldenärens olika typer av tillgångar. Verkställighetsorganet har inte rätt att undersöka huruvida den exekutionstitel som omfattas av denna skyldighet är giltig och kan tillämpas.

I regel förs en verkställbarhetsförklaring in i exekutionstiteln.

Enligt artikel 777 är följande handlingar exekutionstitlar:

 1. En lagakraftvunnen dom, eller dom som inte vunnit laga kraft men som ska verkställas omedelbart, och förlikningar i domstol.
 2. Ett lagakraftvunnet beslut, eller beslut som inte vunnit laga kraft men som ska verkställas omedelbart, som meddelats av en biträdande domare.
 3. Andra domar, förlikningar och rättsinstrument, som enligt lag ska verkställas genom verkställighet på rättslig väg.
 4. En notariehandling i vilken en gäldenär frivilligt rättar sig efter en verkställighetsåtgärd som ålägger honom eller henne att betala ett penningbelopp, eller överlämna vissa typer av föremål i den mängd som anges i handlingen, under förutsättning att det i notariehandlingen fastställs en frist för när denna förpliktelse ska ha fullgjorts eller vad som krävs för att verkställighet ska ha skett.
 5. En notariehandling i vilken en gäldenär frivilligt rättar sig efter en verkställighetsåtgärd som ålägger honom eller henne att betala det belopp som anges i handlingen eller fastställts genom en indexeringsklausul, och där det i notariehandlingen anges vad krävs för att denna förpliktelse ska anses ha fullgjorts och den frist inom vilken borgenären måste ansöka om att en verkställbarhetsförklaring ska föras in notariehandlingen.
 6. Den notariehandling som nämns i punkterna 4 och 5, i vilken den person som inte är en personlig gäldenär och vars egendom, fordran eller rätt säkerställs genom inteckning eller pantsättning, frivilligt har rättat sig efter verkställighetsåtgärden mot den intecknade eller pantsatta egendomen för att fullgöra den säkrade borgenärens penningfordran.

En gäldenärs förklaring om att denne frivilligt godtar verkställigheten kan även göras i en separat notariehandling.

Enbart lagakraftvunna domstolsavgöranden försedda med en verkställbarhetsförklaring eller omedelbart verkställbara avgöranden (efter att en myndighet på eget initiativ eller på ansökan från endera parten i förfarandet har beslutat om omedelbar verkställbarhet) kan utgöra exekutionstitlar. En notariehandling anses motsvara en exekutionstitel om den uppfyller villkoren i civilprocesslagen och bestämmelserna om notarieverksamhet.

Andra exekutionstitlar är utdrag ur förteckningen över fordringar i konkursmål, lagakraftvunnen förlikning med bank, beslut om fördelning av belopp erhållet genom utmätning och försäljning av fast egendom, exekutionstitel grundad på banklagen (dock först efter det att en domstol har försett den med en verkställbarhetsförklaring), domar som meddelats av utländska domstolar och förlikningar som ingåtts inför dessa, efter det att en polsk domstol har förklarat dem verkställbara. Domar som meddelats av utländska domstolar i civilrättsliga ärenden som är verkställbara genom verkställighet på rättslig väg betraktas som exekutionstitlar efter det att en polsk domstol har förklarat dem verkställbara. En verkställbarhetsförklaring avges om den berörda domen är verkställbar i ursprungslandet och det inte finns några hinder av den typ som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 1146.1 och 1146.2.

3.1 Förfarandet

Exekutionstiteln ligger till grund för att inleda ett verkställighetsförfarande. Den domstol i första instans som prövar målet för in verkställbarhetsförklaringen i de exekutionstitlar som utfärdas av en domstol (artikel 781.1 i civilprocesslagen).

Ansökningar om införandet av en verkställbarhetsförklaring prövas av domstolen så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter det att de ingetts till behörigt organ (artikel 7811 i civilprocesslagen). En verkställbarhetsförklaring förs på eget initiativ in i exekutionstitlar som utfärdats i förfaranden som har inletts, eller kunde ha inletts, på eget initiativ. Vid ett betalningsföreläggande som utfärdats efter en elektronisk stämningsansökan för domstolen på eget initiativ in en verkställbarhetsförklaring omedelbart efter det att föreläggandet vunnit laga kraft (artikel 782 i civilprocesslagen).

Huvudregeln är att verkställighetsåtgärder kan vidtas på begäran. I förfaranden som kan inledas på eget initiativ kan verkställighetsförfarandet inledas på eget initiativ efter en begäran av den domstol i första instans som prövar målet till den behöriga domstolen eller till en exekutionstjänsteman (artikel 796.1 i civilprocesslagen).

En begäran om att inleda ett verkställighetsförfarande kan inges av borgenären till behörig domstol eller till den exekutionstjänsteman som är knuten till den domstolen. En sådan begäran kan även göras av andra behöriga myndigheter (en domstol eller den allmänna åklagarmyndigheten i ärenden som rör verkställighet av böter, ekonomiska påföljder, domstolsavgifter och rättegångskostnader som ska betalas till staten).

Huvudregeln är att en begäran om att inleda ett verkställighetsförfarande ska göras skriftligen. En exekutionstitel ska bifogas begäran.

Bestämmelser om indrivning av avgifter och avgifternas storlek regleras i lagen om exekutionstjänstemän och verkställighet (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) av den 20 augusti 1967. Enligt artikel 43 i den lagen tar exekutionstjänstemannen ut ett en avgift för att verkställa domstolsbeslutet och andra handlingar som anges i lagen.

Följande avgifter tas ut:

 1. För att verkställa ett föreläggande om betalning av en penningfordran är avgiften två procent av värdet på fordran, dock minst tre procent av den genomsnittliga månadslönen och högst fem gånger detta belopp. Avgiften betalas av borgenären i samband med ansökan om verkställighet av ett betalningsföreläggande. Om avgiften inte betalas när ansökan inges anmodar exekutionstjänstemannen borgenären att betala avgiften inom sju dagar. Exekutionstjänstemannen verkställer inte föreläggandet förrän avgiften har betalats (artikel 45 i lagen).
 2. I ärenden som rör verkställighet av penningfordringar tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift av gäldenären som motsvarar 15 procent av den verkställda fordran, dock minst en tiondel och högst trettio gånger den genomsnittliga månadslönen. Om fordran verkställs med hjälp av banktillgodohavanden, lön, socialförsäkringsförmåner eller betalningar enligt de bestämmelser som reglerar arbetsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadens institutioner, arbetslöshetsersättning, prestationsbaserad lön, stipendier eller utbildningsbidrag, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift motsvarande åtta procent av värdet på den verkställda fordran, dock minst en tjugondel och högst tio gånger den genomsnittliga månadslönen (artikel 49 i lagen).
 3. I ärenden som rör verkställighet av penningfordringar till följd av att ett verkställighetsförfarande avbrutits, på begäran av borgenären eller med stöd av Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 823 i civilprocesslagen, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift av gäldenären motsvarande fem procent av värdet på den utestående fordran, dock minst en tiondel av den genomsnittliga månadslönen och högst tio gånger detta belopp. Om genomförandet av verkställighetsförfarandet har avbrutits på grund av en begäran från borgenären innan gäldenären underrättades om verkställighetsförfarandet, tar exekutionstjänstemannen ut en proportionell avgift motsvarande en tiondel av den genomsnittliga månadslönen.
 4. För att erhålla verkställighet genom att ta kontroll över varor tar exekutionstjänstemannen ut en avgift motsvarande 50 procent av den genomsnittliga månadslönen (artikel 50 i lagen).

Den fasta avgiften motsvarar 40 procent av den genomsnittliga månadslönen (artikel 51) och ska betalas för

 1. erhållandet av äganderätt till en fastighet och avlägsnandet av rörliga tillgångar från denna (kommersiella företag och industriföretag är skyldiga att betala en avgift för varje rum som utgör företagets lokaler),
 2. utnämning av en förvaltare för fastigheten eller affärsverksamheten och en tillsynsman för att se till fastigheten,
 3. avlägsnandet av varor eller personer från lokalerna, mot betalning av en separat avgift för varje rum.

Ingen separat avgift tas ut för att avlägsna varor eller personer från bostadsutrymmen som hallar, alkover, korridorer, verandor, badrum, skafferier, loggior etc.

3.2 Huvudförutsättningar

En verkställighetsåtgärd vidtas efter en ansökan från borgenären. Till denna ska en verkställbarhetsförklaring bifogas. Ansökan ska innehålla namnet på gäldenären och en beskrivning av hur verkställigheten ska gå till, dvs. ange de aktuella äganderätterna. Vid verkställighet av fordringar som rör fast egendom måste även uppgifter ur fastighetsregistret anges. Vid verkställighet som rör rörliga tillgångar behövs inte någon detaljerad beskrivning av varje rörlig tillgång, eftersom verkställigheten gäller alla gäldenärens rörliga tillgångar.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Alla föremål och all utrustning som utgör en del av gäldenärens tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. Det kan t.ex. röra sig om lös egendom, fast egendom, ersättning för arbete, banktillgodohavanden, en del av en fastighet, fartyg och gäldenärens övriga fordringar och äganderätter.

Artiklarna 829–831 i civilprocesslagen innehåller vissa begränsningar av vilka typer av föremål eller utrustning som inte kan bli föremål för verkställighet. Enligt dessa bestämmelser får följande föremål eller utrustning inte utmätas: personliga föremål och hushållsutrustning, sängkläder, underkläder och de vardagskläder som gäldenären och hans familj rimligen kan anses behöva under en månad, samt sådana kläder som gäldenären kan behöva i sin yrkesutövning, en månads förbrukning av mat och bränsle för gäldenären och hans familj, verktyg och andra redskap som är nödvändiga för eget förvärvsarbete och råvaror för en veckas produktion, med undantag av motorfordon.

Utöver civilprocesslagen finns det även andra nationella bestämmelser som definierar vilka typer av fordringar som är undantagna från utmätning och omfattningen av sådana undantagsbestämmelser (i arbetsmarknadslagen (Kodeks pracy) definieras t.ex. i vilken utsträckning ersättning för arbete kan utmätas).

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Om inte annat föreskrivs ligger exekutionstiteln till grund för verkställigheten av hela fordran avseende gäldenärens tillgångar.

Gäldenärer har rätt att förvalta sina tillgångar om inte domstolen beslutar att de ska fråntas denna rätt.

När ett verkställighetsförfarande avseende lös egendom har inletts utmäter exekutionstjänstemannen egendomen och upprättar en förteckning över den utmätta egendomen. Effekten av utmätningen är att förvaltningen av den utmätta fastigheten inte påverkar det fortsatta förfarandet, och ett verkställighetsförfarande avseende den utmätta fastigheten kan även inledas mot köparen. Om det finns starka skäl får emellertid exekutionstjänstemannen när som helst under förfarandet överlåta kontrollen över de utmätta rörliga tillgångarna på en annan person, som även kan vara borgenären.

Om en verkställighetsåtgärd inleds avseende fast egendom anmodar exekutionstjänstemannen först gäldenären att betala skulden inom två veckor. Om så inte görs vidtas åtgärder som beskrivning och värdering av egendomen. Förvaltning av fastigheten efter utmätning påverkar inte det fortsatta förfarandet. Köparen kan delta i förfarandet som gäldenär.

Om gäldenären är skyldig att avstå från att vidta en viss åtgärd eller inte får lägga sig i åtgärder som borgenären vidtagit bötfäller domstolen, på begäran av borgenären, gäldenären om denne underlåter att iaktta denna skyldighet. Om gäldenären inte betalar böterna frihetsberövas han eller hon. Gäldenären kan således frihetsberövas om han eller hon underlåter att betala böter som utdömts som en tvångsåtgärd.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Civilprocesslagen föreskriver ingen tidsgräns för att inge ansökningar om verkställighet. Enligt polsk lag förfaller alla fordringar som har fastställts i en lagakraftvunnen dom från en domstol eller ett annat organ som utsetts att pröva sådana mål, eller i en skiljedom, eller fordringar som har fastställts genom en förlikning i domstol eller skiljedomstol, eller en förlikning som gjorts inför en medlare och godkänts av domstolen, efter tio år. Detta gäller även om preskriptionstiden för sådana fordringar är kortare (artikel 125.1 i civillagen (Kodeks cywilny)). Om den fordran som godkänns omfattar preskriberade skyldigheter kommer alla framtida fordringar att omfattas av en preskriptionstid på tre år.

Ansökningar om verkställighet prövas av behörigt organ för att fastställa om de uppfyller de formella kraven och kriterierna för att kunna prövas i sak. Underlåtenhet att följa särskilda krav kan resultera i att ansökan avslås eller att verkställighetsförfarandet inte kan genomföras.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

De parter som deltar i förfarandet kan överklaga domstolens beslut att föra in en verkställbarhetsförklaring i ett domstolsavgörande.

Följande rättsmedel kan tillgripas i verkställighetsförfaranden:

 • En invändning mot en åtgärd som exekutionstjänstemannen vidtagit. (Invändningen ska inges till distriktsdomstolen och gäller även handlingar som exekutionstjänstemannen underlåtit att utföra. Invändningen kan inges av en part i förfarandet eller den person vars rättigheter har kränkts eller äventyrats av att exekutionstjänstemannen har utfört eller underlåtit att utföra en sådan handling. En sådan invändning måste inges senast en vecka efter den dag handlingen utfördes eller parten eller personen fick kännedom om underlåtenheten att handla.)
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om att föra in en verkställbarhetsförklaring (artikel 795 i civilprocesslagen – tidsfristen för att inge överklagandet beräknas, i borgenärens fall, från och med den dag borgenären erhöll exekutionstiteln eller beslutet om nekad verkställighet utfärdades, eller i gäldenärens fall, från och med dagen för delgivningen av meddelandet om att ett verkställighetsförfarande hade inletts).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande i vilken ett europeiskt betalningsföreläggande förklaras verkställbart (artikel 7957 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om det samtidigt pågår både ett administrativt förfarande och ett domstolsförfarande om verkställighet i samma ärende.
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om att skjuta upp eller avbryta ett förfarande (artikel 828 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om begränsning av verkställighet (artikel 839 i civilprocesslagen).
 • Ett domstolsavgörande om begränsning av verkställighet och ett överklagande av det beslutet (artikel 839 i civilprocesslagen).
 • Åtgärder som gäldenären vidtagit för att bestrida verkställighetsåtgärder (artiklarna 840–843 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om ersättning av tillsynsmannens utgifter (artikel 859 i civilprocesslagen).
 • Överklagande av ett domstolsavgörande om inventarieförteckning och värdering i samband med utmätning.
 • En muntlig invändning till tillsynsorganet mot åtgärder som exekutionstjänstemannen vidtagit under en auktion (artikel 986 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om tilldelning av kontrakt (artikel 997 i civilprocesslagen).
 • Invändningar mot den planerade fördelningen av de belopp som återvunnits genom verkställigheten (inom två veckor från underrättelsen till det verkställighetsorgan som utarbetade fördelningsplanen (artikel 998 i civilprocesslagen)).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande om invändningar mot fördelningsplanen (artikel 1028 i civilprocesslagen).
 • Ett överklagande av ett domstolsavgörande som ålägger en gäldenär att överklaga ett domstolsavgörande om undantag från utmätning i verkställighetsförfaranden som berör statskassan (artikel 1061.2 i civilprocesslagen).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Enligt artikel 829 i civilprocesslagen får följande inte utmätas:

1) Personliga föremål och hushållsutrustning, sängkläder, underkläder och de vardagskläder som gäldenären och hans familj rimligen kan anses behöva under en månad, samt sådana kläder som gäldenären kan behöva i sin yrkesutövning.

2) En månads förbrukning av mat och bränsle för gäldenären och hans familj.

3) En ko eller två getter eller tre får (som gäldenären och hans familj behöver för att få drägliga levnadsvillkor) samt foder och strö som räcker till nästa skörd.

4) Verktyg och andra redskap som är nödvändiga för eget förvärvsarbete och råvaror för en veckas produktion, med undantag av motorfordon.

5) Om gäldenären har fast arbete och regelbundet erhåller en fast lön – ett belopp som motsvarar den part av ersättningen som inte omfattas av utmätning under perioden fram till nästa utbetalningsdag, och – i det fall gäldenären inte har fast arbete – pengar som behövs för att försörja gäldenären och hans familj under två veckor.

6) Utrustning och läroböcker som behövs för studier, privata papper, utmärkelser, föremål för trosutövning samt vardagsföremål som bara kan försäljas till ett pris betydligt under värdet och som för gäldenären representerar ett betydande bruksvärde.

7) Medel på det konto som anges i artikel 36.4a.25 i lagen om organiserandet av marknaden för mjölk och mejeriprodukter av den 20 april 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Polens författningssamling 2013, punkterna 50 och 1272).

8) De läkemedel enligt lagen om läkemedel av den 6 september 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Polens författningssamling 2008, nr 45, punkt 271, i dess ändrade lydelse) som krävs för att under tre månader driva en hälso- och sjukvårdsenhet enligt bestämmelserna i sjukvårdslagstiftningen och den medicinska utrustning som krävs för att säkerställa driften enligt lagen om medicinsk utrustning av den 20 maj 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Polens författningssamling nr 107, punkt 679, 2011/102, punkt 586, och 2011/113, punkt 657).

9) Föremål eller utrustning som gäldenären eller hans familj behöver på grund av funktionsnedsättning.

Enligt artikel 831.1 får följande inte utmätas:

1) Pengar och naturaförmåner avsedda att täcka utgifter och resor i tjänsten.

2) Pengar som utbetalats av staten för speciella syften (stipendier och understöd), såvida inte fordran uppkommit i samband med genomförandet av dessa syften eller som en följd av skyldighet att betala underhåll.

3) Medel från program som finansieras av de fonder som anges i artikel 5.1.2 och 5.1.3 i lagen om offentliga finanser av den 27 augusti 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Polens författningssamling 2013, punkterna 885, 938 och 1646), om inte den verkställda fordran fastställdes för att genomföra det projekt som dessa medel har anslagits för.

4) Oförytterliga rättigheter, om det inte i en överenskommelse har fastställts att dessa kan överlåtas, och en annan juridisk person kan verkställa de tillhandahållna tjänsterna eller anförtros utövandet av denna rättighet.

5) Personliga försäkringsförmåner och fastighetsförsäkringsersättning, inom de av finansministern och justitieministern i lag angivna gränserna. Detta gäller inte verkställighetsåtgärder för att betala fordringar till följd av underhållsskyldighet.

6) Socialbidrag enligt lagen om socialbidrag av den 12 mars 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Polens författningssamling 2013, punkt 182, i dess ändrade lydelse).

7) Pengar som ska betalas till gäldenären från statsbudgeten eller den nationella hälso- och sjukvårdsfonden för tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdsförmåner enligt lagen om offentligt finansierad hälso- och sjukvård av den 27 augusti 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Polens författningssamling 2008/164, punkt 1027, i dess ändrade lydelse), innan sådana förmåner upphör, till ett belopp motsvarande 75 procent av varje utbetalning, om det inte rör sig om fordringar från gäldenärens anställda eller vårdleverantörer i den mening som avses i artikel 5.41 a och b i lagen om offentligt finansierad hälso- och sjukvård av den 27 augusti 2004.

Enligt artikel 833.1 i civilprocesslagen kan ersättning för arbete verkställas på det sätt som anges i arbetsmarknadslagen. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även arbetslöshetsersättning, prestationsbaserad lön, stipendier och utbildningsbidrag som kan betalas ut enligt de bestämmelser som reglerar sysselsättningsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadens institutioner.

Enligt artikel 871.1 i arbetsmarknadslagen får inga avdrag göras på följande belopp:

1) Den minimilön som fastställts i separata bestämmelser, och som ska betalas till heltidsanställda personer, efter avdrag för sociala avgifter och innehållande av källskatt, minus de belopp som verkställts genom exekutionstitlar för att fullgöra andra fordringar än underhållsutbetalningar.

2) 75 procent av den ersättning som anges i punkt 1 – efter avdrag för kontanta förskottsutbetalningar som beviljats den anställde.

3) 90 procent av den ersättning som anges i punkt 1 – efter avdrag av de böter som föreskrivs i artikel 108.

Om den anställde arbetar deltid ska de belopp som anges i avsnitt 1 i arbetsmarknadslagen minskas i förhållande till antalet arbetade timmar.

Senaste uppdatering: 18/12/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Rumänien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Bestämmelserna om verkställighet fastställs i artiklarna 622–913 i civilprocesslagen. Verkställighetsförfarandet utgör det andra skedet i civilrättsliga förfaranden och syftar främst till att säkerställa ett faktiskt utövande av den rättighet som erkänns genom ett domstolsbeslut/en annan verkställbar handling. Genom att tillgripa ett verkställighetsförfarande kan en borgenär som innehar en rättighet som erkänts genom ett domstolsbeslut/en annan verkställbar handling tvinga gäldenären att fullgöra de gäldenärsrelaterade skyldigheter som han/hon vägrat fullgöra frivilligt.

I den rumänska civilprocesslagen fastställs en förteckning över direkta och indirekta verkställighetsåtgärder.

Direkta verkställighetsåtgärder är sådana som avser föremålet för den fordran som fastställts i den verkställbara handlingen, närmare bestämt utmätning av lös egendom (artiklarna 892–894 i civilprocesslagen), utmätning av fast egendom (artiklarna 895–901 i civilprocesslagen) och verkställighet av en skyldighet att vidta en viss åtgärd eller avstå från att vidta en viss åtgärd (artiklarna 902–913 i civilprocesslagen, inbegripet särskilda bestämmelser om verkställighet av domar som rör minderåriga – artiklarna 909–913) och artikel 1527 och efterföljande artiklar i civillagen. I fråga om verkställighet av skyldigheter att vidta en viss åtgärd, görs det i lagen åtskillnad mellan en skyldighet som även kan fullgöras av en annan person än gäldenären och en skyldighet avseende personlig anknytning (intuitu personae).

Med indirekta verkställighetsåtgärder avses medel för att erhålla sådan betalning som är föremål för den verkställbara handlingen genom tvångsförsäljning av gäldenärens egendom. Exempel på indirekta verkställighetsåtgärder är utmätning av pengar eller indrivning (följt av försäljning) av egendom. En annan åtgärd är indrivning av allmänna intäkter från fast egendom.

Skyldigheter som kan bli föremål för verkställighet är skyldigheter att göra betalningar, överlåta egendom eller nyttjandet av denna, riva eller tömma byggnader/plantager/anläggningar eller avstå vårdnad av barn och fastställa en plan för boende och umgängesrätt.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolsbeslut och andra verkställbara handlingar verkställs av en exekutionstjänsteman (executor judecătoresc) vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där den fasta egendomen finns om det rör sig om verkställighet avseende fast egendom/växande gröda och om det rör sig om direkt verkställighet i fråga om fast egendom. Tvångsindrivning av lös egendom och direkt verkställighet av lös egendom verkställs av den exekutionstjänsteman vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären har sin hemvist/sitt säte eller där egendomen finns. Om gäldenären har sin hemvist/sitt säte utomlands är samtliga exekutionstjänstemän behöriga.

Beslutet om kvarstad verkställs på borgenärens begäran av en exekutionstjänsteman vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären eller en tredje part som är föremål för kvarstaden har sin hemvist/sitt säte. Om en fysisk eller juridisk persons bankkonton har belagts med kvarstad har den exekutionstjänsteman behörighet vars kontor finns i appellationsdomstolens jurisdiktion där gäldenären har sin hemvist/sitt säte eller där den bank vid vilken gäldenären öppnade sitt konto har sitt huvudkontor/sin filial. Om gäldenären har flera öppna bankkonton ligger behörigheten att belägga samtliga konton med kvarstad hos den exekutionstjänsteman som finns på någon av de orter där bankkontona har öppnats. Verkställighetsdomstolen är den distriktsdomstol (judecătorie) inom vars jurisdiktion gäldenären har sin hemvist/sitt säte det datum då ärendet hänskjuts till verkställighetsdomstolen. Om gäldenären inte har sin hemvist/sitt säte i Rumänien ligger behörigheten hos den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion borgenären har sin hemvist/sitt säte och, om hemvisten/sätet inte finns i Rumänien, hos den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den exekutionstjänsteman som tilldelats befogenheter av borgenären har sitt säte.

Verkställighetsdomstolen handlägger ansökningar om verkställighetsförklaringar, överklaganden av verkställighetsåtgärder och alla andra frågor som uppstår under verkställandet, förutom sådana som enligt lag omfattas av andra domstolars eller organs jurisdiktion.

Stämpelavgiften för ansökningar om verkställighetsförklaringar är 20 RON för varje verkställbar handling (regeringens brådskande dekret nr 80/2013 om juridisk stämpelavgift, enligt efterföljande ändringar och tillägg).

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Verkställighet kan endast genomföras enligt ett domstolsbeslut (slutgiltiga domar och preliminära verkställbara beslut) eller en annan skriftlig handling som enligt lag betraktas som en verkställbar handling (giltiga notariehandlingar, skuldförbindelser, skiljedomar osv.).

Så snart som personen i fråga har mottagit borgenärens ansökan om verkställighet, ser exekutionstjänstemannen till att ansökan registreras. Exekutionstjänstemannen utfärdar, genom ett beslut, en verkställighetsförklaring utan att kalla parterna. Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att behörig exekutionstjänsteman använder sig av alla de verkställighetsåtgärder som finns till förfogande för att utöva hans eller hennes rättigheter, antingen samtidigt eller efter vartannat, inbegripet rätten till verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet och omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Inlagor kan delges av exekutionstjänstemannen antingen personligen eller via delgivningsmännen och, i annat fall, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om sammankallande och delgivning av inlagor.

Så snart exekutionstjänstemannen har mottagit verkställighetsansökan ska han eller hon se till att ansökan registreras och att verkställighetsärendet inleds eller, i tillämpliga fall, vägra inleda verkställighetsförfarandet och förklara skälen till denna vägran. Fordringsägaren underrättas omedelbart om ett sådant beslut. Om exekutionstjänstemannen vägrar inleda verkställighetsförfarandet får borgenären, inom 15 dagar från anmälningsdagen, inge ett klagomål till den verkställande domstolen.

Inom högst tre dagar från det att ansökan registrerats, ska exekutionstjänstemannen begära en verkställighetsförklaring från den verkställande domstolen och till denna domstol inge borgenärens ansökan, den verkställbara handlingen, begärd beslutsform och bevis på erlagd juridisk stämpelavgift, i form av vederbörligen styrkta kopior.

Ansökan om en verkställighetsförklaring handläggs inom högst sju arbetsdagar från det att den registrerats hos domstolen genom ett beslut som fattas inom stängda dörrar utan att parterna sammankallas. Avgörandet kan skjutas upp i högst 48 timmar, och beslutet måste motiveras inom högst sju dagar från avgörandet.

Verkställighetsförklaringen innebär att borgenären kan begära att den exekutionstjänsteman som begärde förklaringen, antingen samtidigt eller efter vartannat, ska använda sig av alla de lagstadgade verkställighetsåtgärder som finns tillgängliga för att utöva hans eller hennes rättigheter, inbegripet rätten till verkställighetskostnader. Verkställighetsförklaringen gäller i hela landet och omfattar även verkställbara handlingar som exekutionstjänstemannen ska utfärda inom ramen för det godkända verkställighetsförfarandet.

Domstolen kan endast avslå ansökan om verkställighetsförklaring om ansökan omfattas av en jurisdiktion tillhörande ett annat verkställighetsorgan än det som ansökan i själva verket ingavs till, om beslutet eller, i tillämpliga fall, handlingen inte är någon verkställbar handling, om handlingen (annan än domstolsbeslutet) inte uppfyller samtliga formella krav, om fordran är osäker, obestridd och förfallen till betalning, om gäldenären åtnjuter immunitet mot verkställighet, om handlingen innehåller bestämmelser som inte kan respekteras genom verkställighet och om andra hinder föreligger.

Ett beslut varigenom domstolen godtar ansökan om verkställighetsförklaring kan inte överklagas men omprövas om verkställigheten i sig bestrids. Ett beslut varigenom en ansökan om verkställighetsförklaring förkastas får endast överklagas av borgenären och då inom 15 dagar från det att beslutet anmäldes.

Ett verkställighetsbeslut med följande lydelse läggs till i den sista delen av beslutet om verkställighetsförklaring:

”Vi, Rumäniens president,

ger härmed exekutionstjänstemän befogenheter och i uppdrag att verkställa den exekutionstitel (ange identifieringsuppgifter för exekutionstiteln) för vilken detta beslut om verkställighetsförklaring utfärdats. Vi uppdrar åt offentligrättsliga verkställighetsorgan att främja ett omgående och effektivt genomförande av alla verkställighetsåtgärder och åt åklagare att säkerställa förenlighet med exekutionstiteln enligt lag. (Infoga underskrift av domarpanelens ordförande och av domstolens kansli.)”

Den nationella sammanslutningen av exekutionstjänstemän (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) fastställer och uppdaterar, med justitieministeriets godkännande, minimiavgifterna för de tjänster som exekutionstjänstemän utför. Justitieministeriet fastställde följande minimi- och maximiavgifter för utförd verksamhet genom dekret nr 2550/2006 av den 14 november 2006:

Anmälan och delgivning av rättegångshandlingar – 20–400 RON

Direkta verkställighetsåtgärder

 • Avhysning: 150–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person
 • Avstående från vårdnad av barn eller fastställande av barns boende: 50–1 000 RON
 • Umgängesrätt till barnet – 50–500 RON
 • Besittningstagande, fastställande av fastighetsgränser, servitut, överlåtelse av egendom osv.: 60–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person
 • Tömning av anläggningar eller byggnader: 150–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Indirekta verkställighetsåtgärder

Minimiavgift

Maximiavgift

För fordringar under 50 000 RON, 10 % av beloppet och under 75 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 RON.

10 % för fordringar upp till 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 1 175 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON och 5 500 RON plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 6 300 RON plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Utmätning

För fordringar under 50 000 RON, 10 % av beloppet och under 75 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 1 000 RON.

10 % för fordringar upp till 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 50 000 och 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % av det belopp som överstiger 50 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 1 175 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För fordringar mellan 80 000 och 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % av det belopp som överstiger 80 000 RON.

För skulder som överstiger 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON och 5 500 RON plus upp till 0,5 % av det belopp som överstiger 400 000 RON.

För fordringar som överstiger 100 000 RON, 6 300 RON plus upp till 1 % av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Protest när det gäller växlar, reverser eller checkar: 150–400 RON

Konstaterande av faktiska föreliggande omständigheter och inventering av egendom: 100–2 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 5 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Försäljning på auktion av den egendom som omfattas av domstolens beslut: 150–2 200 RON

Beslagtagande (”precautionary seizure”): 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Beslagtagande (”judicial seizure”) 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Kvarstad: 100–1 200 RON om gäldenären är en fysisk person, 2 200 RON om gäldenären är en juridisk person

Registrering av ett erbjudande i verkligt värde: 50–350 RON

Konfiskation: 10 % av intäkterna (lägsta arvode) – 10 % av intäkterna (högsta arvode)

Konsultation i samband med upprättande av verkställighetshandlingar: 20–200 RON

3.2 Huvudförutsättningar

Se svar på fråga 2.1.

Borgenären och gäldenären kan komma överens om att verkställighetsåtgärden helt/delvis ska vidtas enbart gentemot gäldenärens penningintäkter, att den egendom som omfattas av indrivning säljs enligt överenskommelse eller att fordran ska betalas med andra tillåtliga medel enligt lag.

Vid beslut som fattas av en utländsk domstol krävs ett ytterligare förfarande, i lämpliga fall, nämligen ett beslut om verkställighetsförklaring (exekvatur).

Gäldenärens inkomster och egendom kan omfattas av verkställighet om de kan indrivas, men bara i den utsträckning som är nödvändig för att verkställa borgenärens rättigheter. Egendom som omfattas av särskilda försäljningsordningar kan endast indrivas med beaktande av villkoren i lagen.

Vad beträffar gäldenären gäller ett särskilt villkor, nämligen att verkställighetsförfaranden endast får inledas om gäldenären vederbörligen kallats för respektive verkställighet. Det finns även andra bestämmelser gällande gäldenärer, exempelvis att verkställighetsåtgärder mot omyndiga gäldenärer eller myndiga gäldenärer som saknar rättskapacitet endast får inledas förutsatt att det finns en förmyndare eller förvaltare.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Gäldenärens inkomster, inbegripet allmänna intäkter från byggnader, banktillgodohavanden, lös och fast egendom osv., kan bli föremål för verkställighet. Se svar på fråga 1.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Den lösa egendom som ägs av gäldenären eller innehas av tredje part ska utmätas efter det att den identifierats. På exekutionstjänstemannens begäran kan utmätningen registreras i handelsregistret (registrul comerţului), i det elektroniska fastighetsarkivet (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), i arvsregistret (registrul succesoral) vid notariekammaren (camera notarilor publici) eller i andra offentliga register. Från det att egendomen utmätts har gäldenären inte längre tillgång till denna under verkställighetsperioden. Om gäldenären bryter mot denna bestämmelse kan han eller hon straffas med rättsliga böter, förutom om gärningen utgör ett brott. Om det förfallna beloppet inte betalas, kommer exekutionstjänstemannen att sälja den utmätta egendomen vid en auktion, genom direktförsäljning eller på något annat sätt som är tillåtet enligt lag (artikel 730 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

Det som omfattas av utmätningen är summan av de pengar, säkerheter eller andra immateriella lösa tillgångar som kan indrivas eller innehas av tredje part på gäldenärens vägnar eller som tredje part kommer att vara skyldig honom eller henne i framtiden inom det nuvarande rättsförhållandet. Alla utmätta pengar och tillgångar fryses från den dag då utmätningsföreläggandet har skickats till den tredje part som är föremål för utmätningen. Från frysningen fram tills det att de skyldigheter som anges i den verkställbara handlingen har fullgjorts fullt ut, ska den tredje part som är föremål för utmätning inte göra några betalningar eller vidta någon åtgärd som kan minska värdet på de frysta tillgångarna. Om den tredje part som är föremål för utmätning inte fullgör sina skyldigheter i fråga om utmätningen, får den borgenär som ansöker om betalning, gäldenären eller exekutionstjänstemannen underrätta den verkställande domstolen så att utmätningen godkänns. Det slutgiltiga godkännandebeslutet har samma verkningar som en tilldelning av fordran och utgör en verkställbar handling gentemot den tredje part som är föremål för utmätning. Efter att utmätningen har godkänts ska den tredje part som är föremål för utmätning deponera eller betala ett belopp inom de beloppsgränser som uttryckligen anges i godkännandebeslutet. Om tredje part inte fullgör dessa skyldigheter kan en verkställighetsåtgärd vidtas gentemot den tredje part som är föremål för utmätning utifrån godkännandebeslutet (artikel 780 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

När det gäller verkställighet avseende fast egendom inleder exekutionstjänstemannen försäljningen efter det att verkställighetsförklaringen delgetts och registrerats i fastighetsregistret (artikel 812 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Åtgärderna upphör sex månader från den dag då överensstämmelse med en verkställighetsåtgärd uppnåtts (artikel 696 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen), om borgenären inte har vidtagit några andra utmätningsåtgärder under denna period.

Preskriptionstiden är tre år (artikel 705 och efterföljande artiklar i civilprocesslagen).

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande kan inges gentemot befintliga verkställighetsåtgärder; den verkställbara handlingen kan överklagas på grund av bristande tydlighet i fråga om dess innebörd, syfte eller tillämpning. Om verkställighetsåtgärden vidtas enligt ett domstolsbeslut kan gäldenären inte bestrida den genom att anföra skäl som rör de faktiska/rättsliga omständigheter som han eller hon skulle ha kunnat ta upp under rättegången inför domstolen i första instans eller genom att överklaga själva domen. Samma part kan inte inge ett nytt överklagande på grund av omständigheter som förelåg det datum då det första överklagandet gjordes.

Behörig domstol är den verkställande domstolen eller, om det rör sig om ett förtydligande av den verkställbara handlingens innebörd, syfte eller tillämpning, den domstol som utfärdade den dom som ska verkställas.

Överklagandet kan inges inom 15 dagar från den dag

 • då den som överklagar fick kännedom om verkställighetsbeslutet,
 • då den berörda parten informerades om beslutet om utmätning,
 • då gäldenären mottog stämningen eller då han eller hon fick kännedom om det första verkställighetsbeslutet.

Överklagande för förtydligande av den verkställbara handlingens innebörd, syfte eller tillämpning kan inges när som helst inom preskriptionstiden för rättigheten att begära en verkställighetsåtgärd. Ett överklagande varigenom en tredje part hävdar äganderätt/annan sakrätt avseende den utmätta egendomen kan inges inom 15 dagar från försäljningen/överföringen av egendomen. Även om tredje part inte lämnar in överklagandet inom ovannämnda tidsfrist ska detta inte hindra honom eller henne från att utöva sina rättigheter genom en separat ansökan.

Om domstolen godkänner överklagandet av verkställighet ska den, i tillämpliga fall, annullera det verkställighetsbeslut som överklagas eller besluta om en ändring, annullering eller upphävande av verkställigheten i sig, om annullering eller förtydligande av den verkställbara handlingen eller om genomförande av en verkställighetsåtgärd efter avslag. Om överklagandet avslås kan den som överklagat bli skyldig att, till följd av en ansökan, betala ersättning för de skador som uppkommit genom att verkställandet försenats och, om överklagandet har ingetts i ond tro, åläggas att betala böter.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Viss egendom omfattas inte. När det gäller lös egendom utgörs detta av föremål för personligt bruk eller hushållsföremål som är nödvändiga för gäldenärens och hans eller hennes familjs försörjning, religiösa föremål, föremål som är oumbärliga för personer med funktionsnedsättning och som är avsedda för vård av sjuka, livsmedel som är nödvändiga för gäldenären och hans eller hennes familj i tre månaders tid och, om gäldenären enbart livnär sig på jordbruk, de livsmedel som behövs fram till nästa skörd, djur avsedda att bidra till försörjningen och det foder som behövs till dessa djur fram till nästa skörd, det bränsle som gäldenären och hans eller hennes familj behöver för tre vintermånader, personliga brev eller familjebrev, fotografier och tavlor osv.

Dessutom kan gäldenärens lön/pension endast utmätas till högst hälften av hans eller hennes nettomånadslön, i fråga om belopp som ska betalas till följd av underhållsskyldighet, och till högst en tredjedel av nettomånadslönen för andra slags skyldigheter.

Om inkomsten från arbete eller summan av de belopp som regelbundet betalats till gäldenären för att säkerställa hans eller hennes försörjning uppgår till mindre än den nationella nettominimilönen kan utmätning endast göras på det belopp som överstiger halva minimilönen.

Det finns en kategori inkomster som undantas verkställighet, vilken består av statliga bidrag och barnbidrag, ersättning för vård av sjuka barn, föräldrapenning, dödsfallsförmåner, statliga stipendier, dagersättning osv.

Se även svar på fråga 4.3.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.executori.ro/ Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.just.ro/

Senaste uppdatering: 24/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfarande för verkställande av en dom - Slovenien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

I Slovenien regleras verkställighet i lagen om verkställighet och säkerställande av fordringar (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Med verkställighet menas att en domstol med tvångsmedel verkställer en exekutionstitel och beslutar att en fordran ska fullgöras (dvs. att en gäldenär ska överlämna, utföra, avstå från att utföra eller tillåta något). Verkställighet av en penningfordran kan också medges grundat på en officiell handling. I familjerättsliga ärenden kan i undantagsfall verkställigheten även omfatta yrkanden om ändring av rättsförhållanden.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Domstolar, särskilt de lokala domstolarna (okrajna sodišča), är behöriga att medge och genomföra verkställighet.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

En domstol medger verkställighet på grundval av en exekutionstitel.

Följande räknas som exekutionstitlar:

 • Ett verkställbart domstolsavgörande (dom eller skiljedom, beslut, betalningsföreläggande eller annat föreläggande från domstol eller skiljedomstol) och förlikning som ingåtts vid domstol.
 • En verkställbar notariehandling.
 • Andra verkställbara avgöranden eller handlingar som betraktas som exekutionstitlar enligt lag, ett ratificerat och offentliggjort internationellt avtal eller en EU-rättsakt som är direkt tillämplig i Slovenien.

För att en exekutionstitel ska kunna användas för verkställighet måste den innehålla uppgifter om borgenären och gäldenären samt om förpliktelsens föremål, art, omfattning och tid för fullgörande (artikel 21 första stycket i ZIZ). När exekutionstiteln är ett avgörande som inte fastställer någon tidsfrist för frivilligt fullgörande av förpliktelsen, fastställs tidsfristen av domstol i beslutet om verkställighet.

3.1 Förfarandet

Verkställighetsförfaranden och förfaranden som avser säkerhetsåtgärder inleds på begäran av borgenären. Begäran kan göras direkt av borgenären, eftersom det inte är nödvändigt att företrädas av advokat. Vanligtvis inges sådana ansökningar om verkställighet via en advokat som har de juridiska kunskaper som krävs. En lokal domstol är behörig att pröva dessa ärenden. Trots bestämmelserna om territoriell behörighet ska ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling inges till den lokala domstolen i Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani), som prövar och fattar beslut om ansökningarna. För mer information om när det är möjligt eller nödvändigt att inge ansökningar om verkställighet på elektronisk väg, se avsnittet om ”automatiserad behandling av mål”.

En domstolsavgift ska betalas när en ansökan om verkställighet, en invändning eller ett överklagande inges till domstolen. Domstolsavgiften ska betalas senast åtta dagar efter delgivningen av föreläggandet om betalning av domstolsavgiften. Om domstolsavgiften inte betalas innan denna tidsfrist löper ut, och det inte finns några möjligheter att befrias från skyldigheten att betala avgiften, skjuta upp betalningen eller dela upp betalningen, anses ansökan ha återkallats.

När en domstol mottar en ansökan om verkställighet kontrollerar den att ansökan innehåller alla uppgifter som krävs och meddelar sedan ett beslut om verkställighet. I beslutet kan domstolen medge verkställighet, avslå ansökan om verkställighet (av sakliga skäl) eller avvisa ansökan om verkställighet (av formella skäl). Om verkställighet medges delger domstolen borgenären och gäldenären beslutet om verkställighet. Om verkställighet nekas delges endast gäldenären. Verkställighetsbeslut med förordnande av en exekutionstjänsteman, eller ett separat beslut om förordnande av en exekutionstjänsteman, delges exekutionstjänstemannen, tillsammans med kopior på alla handlingar som krävs för att utföra verkställigheten.

Domstolen kan medge verkställighet av en penningfordran med de metoder och avseende de föremål som anges i ansökan om verkställighet. Innan verkställighetsförfarandet avslutas får domstolen, på begäran av borgenären, medge verkställighet med andra metoder och avseende andra föremål.

Domstolen kan besluta om verkställighet med andra metoder än den metod som borgenären begärt om den alternativa metoden räcker för att betala fordran. Ett beslut om att avslå en borgenärs ansökan om verkställighet kan inte överklagas.

Verkställigheten får rättsverkan innan verkställighetsbeslutet vinner laga kraft, om inte annat föreskrivs i lag beträffande särskilda verkställighetsåtgärder. Betalning till borgenären får inte ske innan ett verkställighetsbeslut vinner laga kraft, förutom vid verkställighet som grundas på en exekutionstitel som avser gäldenärens banktillgodohavanden (verkställighet grundat på exekutionstitel), förutsatt att exekutionstiteln bifogas ansökan om verkställighet.

Domstolen förordnar en exekutionstjänsteman i de beslut om medgivande av verkställighet som kräver direkta verkställighetsåtgärder.

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemän är personer som genomför direkta verkställighets- och säkerhetsåtgärder (dvs. som genomför den faktiska verkställigheten och beslagtar egendom, fastställer säkerhet etc.). Exekutionstjänstemännen förordnas av justitieministern. Antalet exekutionstjänstemän och deras tjänstgöringsort fastställs av justitieministern på ett sådant sätt att det åtminstone finns en exekutionstjänsteman i varje distriktsdomstols (okrožno sodiščo) domkrets, medan övriga exekutionstjänstemän fördelas bland distriktsdomstolarnas domkretsar i enlighet med antalet utsökningsärenden vid de lokala domstolarna i varje domkrets. I enskilda utsökningsärenden förordnas exekutionstjänstemännen genom domstolsbeslut. Borgenären har emellertid rätt att nominera en viss exekutionstjänsteman. I varje enskilt ärende får exekutionstjänstemannen utöva sin verksamhet i hela Slovenien. Exekutionstjänstemännen är offentliga tjänstemän som utövar en oberoende verksamhet.

Exekutionstjänstemännen är ansvariga för all eventuell skada som de åsamkar i samband med verkställigheten och säkerställandet av fordringar på grund av sitt agerande eller sin underlåtenhet att fullgöra lagstadgade skyldigheter, genomförandebestämmelser och domstolsförelägganden.

Vid grova försummelser kan en exekutionstjänsteman entledigas av justitieministern.

Verkställighetskostnader

Kostnaderna för verkställigheten betalas i första hand av borgenären. Borgenären måste också göra en förskottsinbetalning för att täcka kostnaderna för verkställighetsåtgärderna. Domstolen fastställer beloppets storlek och när det måste ha betalats. Om borgenären inte betalar någon säkerhet avbryter domstolen verkställigheten. Gäldenärer måste på borgenärens begäran ersätta borgenärens kostnader om dessa kostnader var nödvändiga för verkställigheten, inbegripet kostnaderna för genomsökning av gäldenärens egendom, och kostnader för förfaranden som domstolen inlett på eget initiativ (ex officio). Domstolen måste fatta beslut om kostnader inom åtta dagar från mottagandet av begäran.

För att säkra betalning för utfört arbete och indrivning av kostnader kan exekutionstjänstemannen anmoda borgenären att betala en säkerhet inom den tidsfrist och med det belopp som domstolen fastställt. Exekutionstjänstemannen måste personligen delge borgenären denna betalningsanmodan, som även måste innehålla en varning för vad konsekvenserna blir om säkerheten inte betalas i tid och om bevis på betalningen inte överlämnas till exekutionstjänstemannen. Exekutionstjänstemannen måste även bifoga ett meddelande om sin rätt att begära att domstolen ska fatta beslut om säkerheten.

Om borgenären inte godtar betalningsmetoden, tidsfristen eller säkerhetsbeloppet får borgenären inom åtta dagar från mottagandet av betalningsanmodan inge en begäran till exekutionstjänstemannen om att domstolen ska avgöra frågan. Exekutionstjänstemannen måste omgående översända denna begäran till domstolen, som måste fatta beslut inom åtta dagar från mottagandet av begäran.

Om borgenären inte betalar säkerheten på det sätt och inom den tidsfrist som exekutionstjänstemannen eller domstolen har fastställt, eller inte kan styrka att betalningen gjorts, underrättar exekutionstjänstemannen domstolen, som avbryter verkställigheten.

3.2 Huvudförutsättningar

Det första villkoret för att verkställighet ska kunna medges är att det finns en grund för verkställigheten. Detta kan vara verkställbar exekutionstitel eller en offentlig handling, i enlighet med lagstiftningen.

Domstolsavgörandens verkställbarhet:

Ett domstolsavgörande är verkställbart när det vinner laga kraft och när tidsfristen för frivilligt fullgörande av gäldenärens förpliktelser har löpt ut. Tidsfristen för frivilligt fullgörande av förpliktelserna börjar löpa dagen efter den dag avgörandet delgavs gäldenären. Domstolen får medge verkställighet av enbart en del av ett avgörande, när den delen vinner laga kraft.
Domstolen kan medge verkställighet på grundval av ett domstolsavgörande som ännu inte vunnit laga kraft om ett överklagande enligt lag inte innebär att verkställigheten avbryts.

Domstolsförlikningars verkställbarhet:

En förlikning vid domstol är verkställbar om fordran i förlikningen har förfallit till betalning. Fordrans löptid måste framgå av förlikningsprotokollet, en offentlig handling eller en handling som bestyrkts i enlighet med lagstiftningen. Om fordrans löptid inte framgår av ovannämnda handlingar framgår den av ett lagakraftvunnet avgörande i ett tvistemål där fordrans löptid fastställs.

Notariehandlingars verkställbarhet:

En notariehandling är verkställbar om gäldenären i handlingen godtog att den är direkt verkställbar och om den fordran som anges i notariehandlingen har förfallit till betalning. Fordrans löptid måste framgå av notariehandlingen, en offentlig handling eller en handling som bestyrkts i enlighet med lagstiftningen. Om fordrans löptid inte beror på att en viss tidsfrist löper ut, utan snarare på någon annan omständighet som anges i notariehandlingen, ska notarien meddela parterna vad som räcker som bevis på att fordran har förfallit: borgenärens skriftliga påminnelse till gäldenären om att fordran har förfallit, med angivelse av förfallodagen och bevis på att gäldenären har delgetts den skriftliga påminnelsen om att fordran har förfallit. Notarien ska meddela parterna att de kan bemyndiga notarien att underrätta gäldenären om fordrans löptid i stället för att överlämna bevis på att gäldenären har delgetts den skriftliga påminnelsen om att fordran har förfallit. Borgenärens skriftliga påminnelse eller notariens meddelande delges genom rekommenderat brev.

Det andra villkoret för att en domstol ska kunna medge verkställighet är att det inges en ansökan om verkställighet. Ansökan måste innehålla uppgifter om borgenären och gäldenären, inbegripet personuppgifter, en exekutionstitel eller offentlig handling, gäldenärens förpliktelse, medel och föremål för verkställigheten samt övriga uppgifter som krävs för att verkställigheten ska kunna genomföras (en ansökan om verkställighet som grundas på en offentlig handling ska också innehålla ett yrkande om att domstolen uppmanar gäldenären att betala fordran och tillhörande kostnader senast åtta dagar efter, eller vid tvister som rör växlar eller checkar senast tre dagar efter, delgivningen av beslutet). I ansökan om verkställighet måste gäldenären tydligt ange vilken exekutionstitel som ligger till grund för den verkställighet som söks och att en verkställbarhetsförklaring har utfärdats.

En fordran måste vara förfallen, och fristen för frivilligt fullgörande av förpliktelsen måste ha löpt ut (den frivilliga tidsfristen).

Gäldenären måste vara klart angiven i exekutionstiteln eller den offentliga handlingen. Gäldenärens namn och adress (eller säte) måste klart framgå av ansökan om verkställighet. I ansökan om verkställighet ska alla uppgifter som krävs för att identifiera gäldenären (och borgenären) anges. Vilka dessa uppgifter är skiljer sig åt beroende på om gäldenären och borgenären är fysiska personer, juridiska personer eller privatpersoner.

Gäldenären måste vara en existerande person och får inte vara död eller avregistrerad från handelsregistret. En ansökan om verkställighet som inges mot en icke existerande person ska avvisas. Om personen däremot upphör att existera under själva verkställighetsförfarandet ska förfarandet enligt lag avbrytas. Ingen särskild handling behöver då utfärdas.

Gäldenären och borgenären måste dessutom uppfylla vissa förutsättningar (rättskapacitet) som också gäller i civilprocesser enligt bestämmelserna i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku), jämförda med artikel 15 i ZIZ.

4 Verkställighetsåtgärder

Målet med verkställighetsåtgärder är att borgenären ska få betalt för sin fordran.

Verkställighet som avser penningfordringar kan ske genom försäljning av fast eller lös egendom, överlåtelse av gäldenärens penningfordringar, inlösen av andra finansiella eller materiella rättigheter och värdepapper, försäljning av aktier eller överlåtelse av tillgångar hos organisationer med befogenhet att sköta betalningstransaktioner (banker).

Verkställighet som avser andra förpliktelser än betalningsskyldighet kan ske genom utmätning och överlämnande av lös egendom, avhysning från och överlämnande av fast egendom, tillhandahållande av ersättningstjänster på gäldenärens bekostnad, föreläggande av vite, återinsättande av arbetstagare i arbete, fördelning av lös egendom, avgivande av viljeförklaringar eller omhändertagande av barn.

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Ovannämnda verkställighetsåtgärder kan användas för alla typer av verkställighet (alla gäldenärens föremål och finansiella och materiella rättigheter), såvida de inte enligt lag är undantagna från verkställighet eller om verkställigheten är begränsad enligt lag (artikel 32 i ZIZ).

Följande får inte bli föremål för verkställighet:

 • Saker som inte är handelsvaror.
 • Mineraltillgångar och andra naturresurser.
 • Föremål, utrustning och andra saker som staten eller lokala myndigheter behöver för att kunna utföra sina uppgifter samt lös och fast egendom avsedd för landets försvar.
 • Föremål, utrustning och andra saker som är nödvändiga för gäldenärens utövande av offentliga befogenheter.
 • Andra saker och rättigheter som anges i lag (t.ex. underhållsbidrag till barn, strikt personliga tillhörigheter, socialbidrag, föräldrabidrag, barnbidrag, invaliditetsförmåner, mat, eldningsolja, arbets- och avelsdjur, utsäde, ordnar, medaljer, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning samt jordbruksmark och byggnader för jordbruksverksamhet som behövs för den egna försörjningen).

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Huvudsyftet med alla verkställighetsåtgärder är betalning av borgenärens fordringar. Effekterna av en verkställighetsåtgärd beror på vilken typ av verkställighetsåtgärd som tillämpas.

VERKSTÄLLIGHET SOM AVSER PENNINGFORDRINGAR

 • Verkställighet som avser lös egendom genomförs genom utmätning och försäljning av den lösa egendomen. Borgenären får panträtt i de utmätta föremålen.
 • Verkställighet av gäldenärens penningfordringar genomförs genom utmätning och överlåtelse av fordringarna. Genom det beslut där utmätning av penningfordringar medges (utmätningsbeslutet) förbjuder domstolen gäldenärens gäldenär (sekundogäldenären) att betala fordran till gäldenären och gäldenären att driva in fordran, inklusive från den pant som ställts som säkerhet, eller realisera fordringarna på annat sätt. Utmätningen får effekt samma dag som utmätningsbeslutet delges gäldenärens gäldenär. Genom den utmätning av gäldenärens fordringar som bemyndigats av domstolen, på borgenärens begäran, får borgenären panträtt i utmätta fordringar.
 • Verkställighet som avser gäldenärens banktillgodohavanden: Genom ett beslut om verkställighet som avser gäldenärens banktillgodohavanden beordrar domstolen banken att frysa alla gäldenärens konton, upp till det belopp som ska betalas enligt verkställighetsbeslutet, och, efter att det beslutet vunnit laga kraft, betala det beloppet till borgenären. Effekten av beslutet är utmätning och överföring för indrivning. När verkställighetsbeslutet vunnit laga kraft underrättar domstolen banken. Banken underrättar i sin tur domstolen så fort borgenären har fått betalt.
 • Verkställighet som avser en fordran som innebär att lös egendom beslagtas eller överlämnas eller att fast egendom överlämnas genomförs genom att den aktuella fordran utmäts och överlåts på borgenären, och sedan säljs. Effekten av överlåtelsen av gäldenärens utmätta fordran är att gäldenärens penningfordran överlåts.
 • Verkställighet som avser andra äganderätter eller andra materiella rättigheter genomförs genom utmätning av den aktuella rättigheten och realisering av den lösa egendomen. Utmätningen får effekt samma dag utmätningsbeslutet delges gäldenären. I det verkställighetsbeslut där utmätningen medges förbjuder domstolen gäldenären att realisera rättigheten. När rättigheten utmäts får borgenären en panträtt i rättigheten.
 • Verkställighet som avser värdepapper: Verkställighet som avser värdepapper som är föremål för börshandel genomförs genom att värdepappren utmäts och borgenären betalas med medel från försäljningen. Utmätningen får effekt samma dag utmätningen registreras i det centrala värdepappersregistret.
 • Verkställighet som avser ägarandel i bolag genomförs genom registrering av ett beslut om verkställighet, försäljning av ägarandelen och betalning till borgenären med hjälp av medel från försäljningen. Genom verkställighetsbeslutet förbjuder domstolen en ägare att avyttra sin andel. Domstolen delger bolaget verkställighetsbeslutet och registrerar det i domstolens register. Genom registreringen får borgenären en panträtt i ägarandelen, som även behålls gentemot den person som senare förvärvar den andelen.
 • Verkställighet som avser fast egendom genomförs genom registrering av ett verkställighetsbeslut i fastighetsregistret, genom fastställande av den fasta egendomens värde, försäljning av egendomen och betalning till borgenären med hjälp av medel från försäljningen. Domstolen registrerar verkställighetsbeslutet avseende den fasta egendomen i fastighetsregistret. Genom registreringen får borgenären en panträtt i den fasta egendomen, som även behålls gentemot den person som senare förvärvar fastigheten. En borgenär som ansöker om verkställighet men som ännu inte har förvärvat en panträtt eller en markskuld genom registrering av ett verkställighetsbeslut, förvärvar rätt till betalning från den fasta egendomen före en person som senare förvärvar en panträtt eller en markskuld.

VERKSTÄLLIGHET SOM AVSER ANDRA FÖRPLIKTELSER ÄN BETALNINGSSKYLDIGHET

 • Förfarandet för att överlämna lös egendom genomförs genom att en exekutionstjänsteman tar föremålet från gäldenären och ger det till borgenären mot kvitto.
 • Förfarandet för att överlämna fast egendom genomförs genom att en exekutionstjänsteman ger borgenären besittningsrätt till den fasta egendomen efter att den tömts på personer och föremål. Avhysning från och överlämnande av den fasta egendomen får ske åtta dagar efter det att beslutet om verkställighet delgavs gäldenären.
 • Skyldigheten att utföra, tillåta eller avstå från att utföra en handling kan genomföras i samarbete med en exekutionstjänsteman på det sätt som domstolen fastställt. På grundval av en exekutionstitel, enligt vilken gäldenären måste göra något som kan utföras av någon annan, sker verkställighet genom att domstolen bemyndigar gäldenären att antingen anförtro uppgiften till någon annan på gäldenärens bekostnad eller själv utföra uppgiften (ersättningstjänst på gäldenärens bekostnad). Om gäldenären enligt exekutionstiteln måste göra något som inte kan göras av någon annan fastställer domstolen, i beslutet om verkställighet, en lämplig tidpunkt för fullgörandet av denna förpliktelse, och bötfäller gäldenären om gäldenären inte fullgör förpliktelsen innan tidsfristen löper ut (böter för att framtvinga fullgörandet av en förpliktelse).
 • Återinsättandet av arbetstagare i arbete genomförs genom att domstolen, i beslutet om verkställighet, fastställer en lämplig tidsfrist för fullgörandet av förpliktelsen. I verkställighetsbeslutet utdömer domstolen även böter om gäldenären inte fullgör förpliktelsen inom tidsfristen.
 • Fördelningen av lös egendom kan ske genom att egendomen faktiskt rent fysiskt fördelas bland borgenärerna om en sådan fördelning fastställs i en exekutionstitel eller genom försäljning av egendomen.
 • Avgivandet av en viljeförklaring innebär en förpliktelse att lämna ett utdrag ur fastighetsregistret eller någon annan typ av viljeförklaring, på det sätt som fastställs i det domstolsavgörande som utgör en exekutionstitel. Förpliktelsen anses fullgjord när det avgörandet har vunnit laga kraft.
 • Verkställighet i ärenden som rör vårdnad om eller uppfostran av barn och personliga kontakter med barn genomförs genom att domstolen i ett verkställighetsbeslut fastställer att en person måste överlämna ett barn. Domstolen fastställer en tidsfrist inom vilken barnet måste överlämnas eller beslutar att barnet omedelbart måste överlämnas. Genom verkställighetsbeslutet åläggs den person som anges i exekutionstiteln, den person vars vilja överlämnandet av barnet är beroende av, och den person som befinner sig tillsammans med barnet när beslutet meddelas, att fullgöra sin skyldighet att överlämna barnet. I verkställighetsbeslutet fastställer domstolen att skyldigheten att överlämna barnet gäller alla personer som befinner sig tillsammans med barnet när verkställigheten utförs.

En exekutionsdomstol kan bötfälla en gäldenär som handlar i strid med domstolens avgörande, t.ex. undanhåller, skadar eller förstör sin egendom, agerar på ett sätt som kan åsamka borgenären oersättlig skada eller skada som är svår att reparera, handlar i strid med beslut om säkerställande av fordringar, lämnar oriktiga upplysningar om sina tillgångar eller hindrar eller inte tillåter besiktning och värdering av fast egendom.

Om gäldenären vid tidpunkten för överlåtelsen eller inteckningen handlar i strid med verkställighetsbeslutet och avyttrar sin egendom är avyttringen endast giltig om den skedde mot vederlag och motparten vid tidpunkten för överlåtelsen eller inteckningen handlade i god tro (dvs. inte visste eller kunde veta att gäldenären inte hade rätt att avyttra sin egendom).

En gäldenär som i syfte att undvika betalning till en borgenär förstör, skadar, överlåter eller undanhåller en del av sin egendom och därigenom åsamkar borgenären skada är straffrättsligt ansvarig och kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.

En bank är på domstolens begäran skyldig att tillhandahålla alla upplysningar och handlingar som visar huruvida och på vilket sätt banken har rättat sig efter domstolens verkställighetsbeslut och hur den lagstadgade förmånsordningen har efterlevts. Banken är också skyldig att till borgenären och domstolen lämna upplysningar om gäldenärens bankkonton. På grundval av ett verkställighetsbeslut är banken också skyldig att blockera så mycket av gäldenärens tillgodohavanden att det täcker de förpliktelser som följer av beslutet och att utbetala detta belopp till borgenären.

Om en bank i strid med domstolens beslut underlåter att blockera, överföra eller betala ut förfallna belopp kan domstolen besluta att banken, och inte gäldenären själv, ska betala dessa belopp till borgenären. Banken är då också gentemot borgenären ansvarig för den skada som kan uppstå på grund av att den inte har rättat sig efter verkställighetsbeslutet eller har brutit mot lagens bestämmelser om upplysningsplikt, förmånsordning och fullgörandet av de skyldigheter som anges i verkställighetsbeslutet.

En arbetsgivare kan genom verkställighetsbeslut åläggas att i form av en klumpsumma eller genom regelbundna betalningar betala borgenären de belopp som skulle ha betalats ut till gäldenären i form av lön. Gäldenären har trots det rätt att varje månad behålla ett belopp motsvarande minst 70 % av minimilönen. Om en arbetsgivare i strid med domstolens beslut inte innehåller och betalar ut förfallna belopp till borgenären får domstolen besluta att arbetsgivaren, och inte gäldenären själv, ska betala dessa belopp med hjälp av sina egna tillgångar. Arbetsgivaren är då också gentemot borgenären ansvarig för den skada som kan uppstå på grund av att han inte har rättat sig efter verkställighetsbeslutet.

En gäldenärs gäldenär (sekundogäldenär) är skyldig att meddela huruvida denne erkänner den utmätta fordringen och till vilket belopp samt huruvida förpliktelsen att betala fordran är förbunden med andra förpliktelser. En sekundogäldenär som inte yttrar sig om detta eller lämnar oriktiga upplysningar är ansvarig för den skada som borgenären kan åsamkas.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Giltighetstiden för enskilda verkställighetsåtgärder som domstolen beslutar om beror på typ av åtgärd. Verkställighetsförfarandet (och effekterna av ett beslut som medger verkställighet) avslutas i regel när borgenärens fordringar har betalats. Om verkställighetsförfarandet inte kan genomföras på grund av rättsliga eller faktiska hinder måste det avbrytas. Detta innebär att alla verkställighetsåtgärder ogiltigförklaras, förutsatt att det inte påverkar rättigheter som förvärvats av tredje man (t.ex. köpare av utmätt lös egendom). Borgenären kan ansöka om att verkställigheten ska uppskjutas i högst ett år. I så fall fortsätter verkställighetsbeslutet att gälla även i de fall då gäldenären saknade tillgångar när beslutet meddelades (och det därför förelåg materiella hinder för betalning av borgenärens fordran).

Om gäldenären vid utmätningen saknar medel på sina bankkonton eller inte förfogar över sina medel eftersom de är bundna, är banken skyldig att bevara verkställighetsbeslutet i sitt register under ett år och betala borgenären när medel kommer in på gäldenärens konto eller när gäldenären får rätt att förfoga över sina medel. Under denna tid får verkställigheten inte avbrytas.

Om en exekutionstjänsteman vid utmätning av lös egendom inte finner något som kan bli föremål för verkställighet eller om de utmätta föremålen inte räcker till för att betala borgenärens fordringar, eller exekutionstjänstemannen inte kan verkställa utmätningen på grund av att gäldenären inte är närvarande eller inte ger tillträde till lokalerna, får borgenären inom tre månader från dagen för det första utmätningsförsöket ansöka om en ny utmätning. Under denna tid får verkställigheten inte avbrytas.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Gäldenären, borgenären, tredje man med en sådan rätt till föremålet som förhindrar verkställighet samt köpare i samband med försäljning av saken har alla rätt att överklaga exekutionsdomstolens beslut.

Det vanligaste rättsmedlet mot ett beslut i första instans är ett överklagande. I undantagsfall kan en invändning mot ett beslut om verkställighet inges av gäldenären eller en tredje man med en sådan rätt till föremålet som hindrar verkställighet. Invändningen måste vara berättigad. I invändningen eller överklagandet måste gäldenären eller tredje man redogöra för de faktiska omständigheterna och vad som talar för att invändningen är berättigad (gäldenärens invändning). Borgenären har rätt att bemöta invändningen inom åtta dagar. Ett beslut om en invändning kan överklagas.

Alla som visar att de sannolikt har en sådan rätt till föremålet i fråga att verkställighet inte är möjlig kan invända mot verkställighetsbeslutet och begära att domstolen ska förklara att det föremålet inte kan bli föremål för verkställighet (tredje mans invändning). Invändningar får göras fram till dess att verkställighetsförfarandet avslutas. Om borgenären inte bemöter en invändning inom tidsfristen eller förklarar att han eller hon inte motsätter sig invändningen, upphäver domstolen, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, hela eller delar av verkställighetsbeslutet och avbryter verkställigheten. Om borgenären inom tidsfristen förklarar att han eller hon motsätter sig invändningen, avvisar domstolen invändningen. Den tredje man som gjorde invändningen kan inom 30 dagar från det att det beslutet vinner laga kraft inge en stämningsansökan för att fastställa huruvida det aktuella föremålet kan bli föremål för verkställighet.

Överklaganden och invändningar ska lämnas till den domstol som meddelade verkställighetsbeslutet. Invändningar avgörs i regel av samma domstol som meddelade verkställighetsbeslutet och överklaganden av domstol i andra instans. Ett beslut i ett överklagande kan inte överklagas.

Överklaganden och invändningar ska lämnas in senast åtta dagar efter delgivningen av domstolens beslut i första instans. Invändningar får i undantagsfall även lämnas in efter det att denna tidsfrist har löpt ut, fram till dess att verkställighetsförfarandet har avslutats. De måste i så fall grundas på en omständighet som hänför sig till själva fordringen och som uppstod först efter det att beslutet blev verkställbart och därför inte kunde göras gällande inom den ursprungliga tidsfristen.

Överklaganden och invändningar leder inte till att verkställigheten skjuts upp. Borgenären får dock i regel inte sin betalning förrän verkställighetsbeslutet har vunnit laga kraft. Borgenären får endast betalas innan ett verkställighetsbeslut vinner laga kraft om verkställigheten grundas på en exekutionstitel som avser gäldenärens banktillgodohavanden (verkställighet grundat på exekutionstitel). En förutsättning är att exekutionstiteln bifogas ansökan om verkställighet. Detta gäller dock inte i handelsrättsliga ärenden där exekutionstiteln inte behöver bifogas.

I ett verkställighetsförfarande finns det endast begränsade möjligheter att tillgripa extraordinära rättsmedel.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Föremål och rättigheter som är nödvändiga för att tillgodose de grundläggande levnadsbehoven hos gäldenären och personer som gäldenären enligt lag har försörjningsplikt för, eller som är nödvändiga för gäldenärens yrkesutövning, får inte bli föremål för verkställighet som avser penningfordringar och säkerhet som ställts för sådana fordringar. Vissa av dessa föremål får i begränsad omfattning bli föremål för verkställighet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.sodisce.si/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://pisrs.si/

Senaste uppdatering: 30/08/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Slovakien

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Enligt § 232.1 i lag nr 160/2015, tvistemålsprocesslagen (Civilný sporový poriadok), innebär verkställighet fullgörelse av en förpliktelse som beslutats av domstol. I beslutet anges om det är direkt och omedelbart verkställbart med hjälp av rättsliga åtgärder. Med undantag av mål som rör minderåriga regleras verkställighet i civilrättsliga ärenden av lag nr 233/1995 om exekutionstjänstemän och verkställighetsförfaranden (om ändring av vissa lagar), i dess ändrade lydelse (lagen om verkställighet) (Exekučný poriadok). Enligt denna lag är det endast ett beslut som förklarats verkställbart som kan utgöra en exekutionstitel. I lagen om verkställighet definieras ett verkställbart domstolsavgörande som en exekutionstitel om det beviljar en rättighet, fastställer en skyldighet eller påverkar tillgångar. I § 45 i lagen om verkställighet anges även andra exekutionstitlar som kan ligga till grund för verkställighet, däribland exekutionstitlar från andra länder och notariehandlingar.

Verkställighet av beslut i mål som rör minderåriga regleras av andra bestämmelser och omfattas inte av lagen om verkställighet. Sådan verkställighet omfattas av § 370 och följande paragrafer i lag nr 161/2015, lagen om processen vid icke-tvistemål (Civilný mimosporový poriadok). Denna lagstiftning är tillämplig på verkställighet av beslut

– som rör vårdnaden om en minderårig, besöksrättigheter eller andra förpliktelser gentemot den minderårige än betalningsförpliktelser,

– en minderårigs återvändande från utlandet i händelse av olovligt bortförande eller kvarhållande,

– om någon särskild lagstiftning eller en internationell konvention som Slovakien är part i, och innebär en skyldighet att verkställa en överenskommelse eller en bestyrkt handling som reglerar vårdnaden om en minderårig, besöksrättigheter eller andra förpliktelser gentemot den minderårige än betalningsförpliktelser.

I det efterföljande görs därför en åtskillnad mellan verkställighet enligt lagen om verkställighet och verkställighet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Verkställighet enligt lagen om verkställighet

Verkställigheten utförs av en exekutionstjänsteman. Denna är en person som utsetts av staten och som är bemyndigad att genomföra ett verkställighetsförfarande. Genomförandet av ett verkställighetsförfarande betraktas som myndighetsutövning. Verkställigheten utförs av en exekutionstjänsteman som bemyndigats av en domstol. Domstolen fördelar ärenden genom att utfärda ett verkställighetstillstånd till enskilda exekutionstjänstemän. Urvalet sker slumpvis med hjälp av teknik och programvara som godkänts av ministeriet så att fördelningen av ärenden inte påverkas. Exekutionstjänstemännen förtecknas på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ske.sk/. Distriktsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) är behörig domstol i verkställighetsförfaranden, dvs. ansökningar om verkställighet ska enbart riktas till denna domstol, oavsett var borgenären eller gäldenären är bosatta eller har hemvist. I huvudsak tilldelar domstolen ett ärende till en exekutionstjänsteman vid den regionala domstol i vars domsaga gäldenären har hemvist.

Verkställighet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Verkställighet av ett beslut i ett mål som rör en minderårig kan endast utföras av domstol. Den domstol som har territoriell behörighet är i huvudsak den domstol i vars domsaga den minderåriga har hemvist. Hemvisten fastställs i samförstånd med föräldrarna eller på något annat lagligt sätt. Om man inte vet vilken domstol som har territoriell behörighet, eller denna inte kan ingripa tillräckligt snabbt, fattar domstolen i vars domsaga den minderårige för närvarande är bosatt beslut om verkställighet och utför verkställigheten. Den domstol som har territoriell behörighet i fråga om verkställighet av en brådskande åtgärd är den domstol som beslutade att åtgärden skulle vidtas. Om ett beslut om en brådskande åtgärd meddelas av en appellationsdomstol har domstolen i första instans territoriell behörighet. Den domstol som har territoriell behörighet i fråga om verkställighet av ett beslut om återbördande av ett barn som befinner sig i utlandet efter ett olovligt bortförande eller kvarhållande är domstolen i första instans.

Beslutet verkställs därför av domaren själv. Domaren kan dock bemyndiga en tjänsteman vid domstolen att hantera återbördandet av den minderårige. Vid verkställandet av beslutet har den bemyndigade tjänstemannen vid domstolen enligt lag samma befogenheter som domaren.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Förfarandet enligt lagen om verkställighet

Enligt § 48 i lagen om verkställighet ska den berättigade parten (dvs. borgenären enligt en exekutionstitel, den person som i ett verkställbart beslut beviljas betalning av en fordran) inge en ansökan om verkställighet om den förpliktade parten (gäldenären) inte frivilligt rättar sig efter det verkställbara beslutet. Verkställighetsförfaranden inleds därför som svar på en ansökan från en part som med stöd av exekutionstiteln har rätt att begära betalning av en fordran.

Som påpekades ovan inges en ansökan om verkställighet till distriktsdomstolen i Banská Bystrica på elektronisk väg, dvs. det särskilda e-formulär som finns på ministeriets webbplats används, och ansökan skickas till domstolens e-brevlåda. Ansökan måste vara godkänd, annars avvisas den. Om borgenären eller hans eller hennes ombud inte har en aktiverad e‑brevlåda kan en ansökan om verkställighet inges via valfri exekutionstjänsteman. I så fall fungerar exekutionstjänstemannen fram till dess att verkställighet beviljas som en bemyndigad företrädare för borgenären vid delgivning. Som kompensation för detta har exekutionstjänstemannen rätt till ett arvode och ersättning för sina omkostnader. Detta belopp och hur det ska beräknas fastställs av ministeriet i en allmänt tillämplig lag. En ansökan om verkställighet måste innehålla uppgifter om följande:

a) Den domstol som ansökan riktas till.

b) Borgenären och gäldenären, om den sistnämnde är part i förfarandet.

c) Borgenärens ombud, och om ansökan inges av flera borgenärer deras gemensamma ombud (i enlighet med skyldigheten att utse ett gemensamt ombud).

d) Exekutionstjänstemannen, om ansökan om verkställighet inges via en exekutionstjänsteman.

e) Den exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten, och som ger borgenären rätt att inge en ansökan om verkställighet mot gäldenären. Vid rättsligt övertagande krävs en redogörelse av de faktiska omständigheter som ligger till grund för övertagandet.

f) En redogörelse av de viktigaste faktiska omständigheterna och uppgifter om borgenärens relation till gäldenären, om verkställigheten ska utföras med stöd av en exekutionstitel som erkänner en fordran mot gäldenären (som är en fysisk person) till följd av en växel eller ett skuldebrev. Detta gäller även om rätten att inge en ansökan om verkställighet har fastställts genom en serie endosseringar.

g) Fordran. Om det rör sig om en penningfordran bör denna delas in i huvudfordran, återkommande engångsposter, kapitaliserade engångsposter, avtalsvite och borgenärens verkställighetskostnader.

h) Borgenärens bankkonto, till vilket betalningarna ska göras.

i) Borgenärens e-postadress för elektronisk kommunikation med exekutionstjänstemannen, om borgenären inte själv har en aktiverad e-brevlåda.

j) En förklaring från borgenären om att ett villkor eller ömsesidig förpliktelse är uppfylld om den prestation som exekutionstiteln ålägger gäldenären att fullgöra är knuten till uppfyllandet av ett villkor eller en ömsesidig förpliktelse, och bevis som styrker detta.

k) En förklaring från borgenären om att förpliktelsen enligt exekutionstiteln inte frivilligt har fullgjorts. Om en del av förpliktelsen inte har fullgjorts ska detta anmälas den dag ansökan om verkställighet inges.

l) Datumet för ingivandet av ansökan.

Följande ska bifogas ansökan om verkställighet:

a) En kopia på exekutionstiteln och vid behov bekräftelse på dess verkställbarhet. Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett förfarande rörande en fordran behöver inte bifogas.

b) En handling som fastställer ett rättsligt övertagande. Om ett rättsligt övertagande har fastställs genom lag eller i bolagsregistret (Obchodný register) räcker det att hänvisa till dessa.

c) En handling av vilken det framgår att ett villkor eller en ömsesidig förpliktelse har fullgjorts, om detta krävs enligt exekutionstiteln.

d) Ett konsumentavtal och alla andra avtalshandlingar som är kopplade konsumentavtalet, inklusive handlingar som konsumentavtalet hänvisar till, om detta rör verkställighet som grundas på en exekutionstitel som erkänner en fordran till följd av ett konsumentavtal. Detta gäller inte om exekutionstiteln är ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett förfarande rörande en fordran.

Om verkställighet söks på grundval av en exekutionstitel från ett annat land måste borgenären även bifoga handlingar som svarar mot den typen av exekutionstitel (§ 48.5 i lagen om verkställighet).

Efter att domstolen har tagit emot en ansökan om verkställighet granskar domstolen ansökan. Om ansökan uppfyller de lagstadgade kraven beviljar domaren ansökan och ger en exekutionstjänsteman i uppdrag att utföra verkställigheten.

Förfarandet enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Parterna i mål om verkställighet av ett beslut är den minderårige, och de personer som anges som borgenär och gäldenär i exekutionstiteln. Om gäldenären inte frivilligt rättar sig efter exekutionstiteln kan borgenären ansöka om verkställighet av beslutet. Enligt lagen om processen vid icke-tvistemål får domstolen emellertid inleda förfaranden på eget initiativ (ex officio). Beslutet kan verkställas när ett beslut om verkställighet har meddelats, och verkställigheten kan inledas utan att beslutet delges parterna. Genom verkställandet av beslutet tar domstolen den minderårige från den person som den minderårige enligt beslutet inte bör vistas hos, och ser till att den minderårige överlämnas till den person som den minderårige enligt beslutet ska anförtros till, eller den person till vilken beslutet beviljar umgängesrätt med den minderårige under en begränsad period, eller en person som har fått tillåtelse att ta emot en minderårig som olovligen bortförts eller kvarhållits.

3.2 Huvudförutsättningar

Verkställighetsförfaranden enligt lagen om verkställighet

Villkoren för att inleda ett verkställighetsförfarande enligt lagen om verkställighet är att det finns en exekutionstitel, att det har ingetts en ansökan om verkställighet och att en domstolsavgift har betalats (16,50 euro). Domstolsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan inges. Avgiften kan endast betalas genom postanvisning eller banköverföring. Faktureringen av denna avgift sker automatiskt. Domstolen meddelar inte att avgiften ska betalas. Om avgiften inte har betalats inom 15 dagar från ingivandet av ansökan avvisas ansökan. Detta gäller inte om borgenären är befriad från att betala domstolsavgifter och domstolen i så fall underrättar borgenären om detta.

Efter det att fullgörelsen av en annan förpliktelse än en betalningsförpliktelse har inletts kan borgenärens exekutionstjänsteman begära en förskottsbetalning för att täcka kostnaderna för förfarandet. Detta gäller inte om borgenären är befriad från att betala domstolsavgifter. Om borgenären inte gör den förskottsbetalning som borgenären har begärt inom den tidsfrist som exekutionstjänstemannen har angett (minst 15 dagar), meddelar exekutionstjänstemannen att verkställigheten har skjutits upp.

Enligt lagen om verkställighet är en exekutionstitel ett verkställbart domstolsavgörande om det bekräftar en rättighet, ålägger en skyldighet eller har följder för egendom. En exekutionstitel kan även utgöras av

a) ett beslut som fattats av Europeiska unionens organ,

b) en exekutionstitel från ett annat land som är verkställbar i Slovakien,

c) en notariehandling som rör en rättslig förpliktelse och som anger den berättigade parten (borgenären) och den förpliktade parten (gäldenären), den rättsliga grunden samt föremålet och tidpunkten för den berörda transaktionen, om gäldenären har godkänt notariehandlingens verkställbarhet,

d) ett verkställbart beslut i ett skiljedomsförfarande, inklusive en förlikning inom ramen för ett sådant förfarande,

e) ett beslut om arv,

f) ett verkställbart beslut av en offentlig förvaltningsmyndighet eller en regional myndighet, inklusive ett föreläggande om att betala böter som inte betalades på stället,

g) en kostnadsberäkning och besked avseende utestående skatter och avgifter, samt förlikningar som godkänts av behörigt organ,

h) ett verkställbart beslut och besked avseende utestående avgifter till systemet för social trygghet, socialförsäkringssystemet, pensionssystemet och det offentliga sjukförsäkringssystemet,

i) ett annat verkställbart beslut, meddelande om utestående belopp eller godkänd förlikning som kan verkställas enligt lag,

j) en handling som utfärdats enligt gällande lagstiftning i en annan EU-medlemsstat, om handlingen rör indrivning av medel enligt den relevanta lagstiftningen,

k) meddelande om att verkställigheten skjuts upp och en anmodan att ersätta kostnaderna för förfarandet,

l) en exekutionstitel som anges i relevant lagstiftning.

Verkställighetsförfaranden enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Det enda villkoret för verkställighet av ett beslut är själva exekutionstiteln, eftersom domstolen får inleda förfaranden på eget initiativ. Domstolen får förordna om verkställighet av beslutet på eget initiativ, och förfarandet för att verkställa en brådskande åtgärd förordnas alltid på domstolens eget initiativ. Borgenären betalar inte någon domstolsavgift för ansökan eftersom dessa förfaranden är befriade från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Tillgångar som kan bli föremål för verkställighet enligt lagen om verkställighet

Om det avgörande som ska verkställas gäller betalning av ett penningbelopp, kan verkställighet ske i form av

a) utmätning av lön eller andra inkomster,

b) åläggande att erlägga ett penningbelopp,

c) försäljning av lösöre,

d) försäljning av värdepapper,

e) försäljning av fast egendom,

f) försäljning av näringsverksamhet,

g) ett beslut om att tillfälligt dra in ett körkort.

Om verkställigheten avser indrivning av ett belopp som, utan engångsposterna, den dag ansökan om verkställighet delgavs inte överstiger 2 000 euro (verkställighet av mindre fordringar) kan verkställigheten inte utföras genom att sälja den fastighet där gäldenären har sin permanenta eller tillfälliga bostad. Detta påverkar inte rätten att pantsätta fastigheten. Verkställighet för att driva in underhåll betraktas inte som verkställighet av en mindre fordran.

Verkställighet genom försäljning av den fastighet i vilken gäldenären har sin permanenta eller tillfälliga bostad får endast utföras efter domstolens godkännande om det pågår flera verkställighetsförfaranden mot gäldenären för att driva in belopp som tillsammans överstiger 2 000 euro, och exekutionstjänstemannen kan styrka att fordran inte kan drivas in på något annat sätt. En ansökan om försäljning av ovannämnda fastighet kan inges av den exekutionstjänsteman som tog ut den första panträtten i fastigheten, och även, med denna exekutionstjänstemans skriftliga medgivande, av en exekutionstjänsteman som senare tar ut en panträtt i fastigheten.

Om det avgörande som ska verkställas gäller någon annan förpliktelse än betalning av ett penningbelopp, är verkställighetsmetoden beroende av den ålagda förpliktelsens natur. Verkställigheten kan ske i form av

a) avhysning,

b) bortförande eller förstörelse av egendom på gäldenärens bekostnad,

c) uppdelning av gemensam egendom,

d) utförande av arbeten och tjänster.

Ett verkställighetsförfarande får inte påverka tillgångar och rättigheter som enligt lagen om verkställighet inte är föremål för verkställighet, eller som är undantagna verkställighet, eller som det inte är tillåtet att verkställa. Verkställighet får därför endast utföras på panträtter om borgenären är panträttshavare, eller om panträttshavaren samtycker till verkställigheten. Verkställighet får endast utföras inom ramen för den fordran som förtecknas i beslutet om beviljande av verkställighet och ersättning för kostnaderna i förfarandet. Detta gäller inte om verkställigheten utförs genom försäljning av lösöre som inte kan delas upp, eller försäljning av fast egendom om gäldenären inte har tillräckligt med andra tillgångar som skulle kunna fullgöra fordran.

Följande tillgångar kan inte bli föremål för verkställighetsåtgärder:

a) Fast egendom som ägs av staten och förvaltas av en förvaltare enligt särskild lagstiftning, med undantag av fast egendom som står under tillfällig förvaltning enligt särskild lagstiftning.

b) Statliga budgetintäkter, pengar på en statligt finansierad organisations transaktionskonto och fordringar till följd av de rättsliga förhållanden som gett upphov till intäkterna.

c) Värdepapper som ägs av staten, och statens aktieinnehav i juridiska personer.

d) Pengar avsedda att täcka statens budgetunderskott och statsskulden.

e) Andra statliga tillgångar, enligt vad som anges i särskild lagstiftning.

Andra statliga tillgångar och tillgångar i Slovakiens bank för export och import (Exportnoimportná banka Slovenskej republiky) är inte föremål för verkställighet om de har undantagits från verkställighet med motiveringen att de är nödvändiga för att fullgöra statens åligganden, eller för ett allmännyttigt ändamål, eller att tillgångarna i banken för export och import är nödvändiga för att fullgöra bankens åligganden. I så fall får en ansökan om att undanta poster från verkställighet inges inom 60 dagar från delgivningen av meddelandet om inledandet av verkställigheten. Verkställighet som rör sådana statliga tillgångar får endast avse statliga tillgångar som förvaltas av en förvaltare av statliga tillgångar, vars verksamhet ligger till grund för borgenärens fordran.

Verkställighet av beslut enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Domstolen tar den minderårige från den person som den minderårige enligt beslutet inte bör vistas hos, och ser till att den minderårige överlämnas till den person som den minderårige enligt beslutet ska anförtros till, eller den person till vilken beslutet beviljar umgängesrätt med den minderårige under en begränsad period, eller en person som har fått tillåtelse att ta emot en minderårig som olovligen bortförts eller kvarhållits. Domaren kan bemyndiga en tjänsteman vid domstolen att hantera avlägsnandet av den minderårige. Vid verkställandet av beslutet har den bemyndigade tjänstemannen vid domstolen enligt lag samma befogenheter som domaren.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

När verkställigheten inleds underrättar exekutionstjänstemannen borgenären och gäldenären om att förfarandet har inletts och hur det kommer att gå till, om detta kan fastställas (innan en exekutionstitel har utfärdats), och anmodar gäldenären att betala fordran. Underrättelsen om inledandet av verkställigheten inkluderar kostnaderna för förfarandet om förpliktelsen fullgörs inom 15 dagar från delgivningen av underrättelsen, och kostnaderna för förfarandet efter det att perioden på 15 dagar efter delgivningen av underrättelsen har löpt ut om gäldenären inte har fullgjort förpliktelsen inom denna frist.

Effekter av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts

Rutinmässiga rättshandlingar

Efter delgivning av en underrättelse om att ett verkställighetsförfarande har inletts får gäldenären endast utföra sådana rutinmässiga rättshandlingar inom ramen för vad som mot bakgrund av fordrans storlek och betydelse rimligen kan krävas av gäldenären. För en juridisk person eller enskild näringsidkare är rutinmässiga rättshandlingar sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att utföra deras arbete eller affärsverksamhet. För fysiska personer är rutinmässiga rättshandlingar sådana rättshandlingar som är nödvändiga för att säkerställa att deras grundläggande behov och behoven för dem som de är skyldiga att betala underhåll för tillgodoses.

Framför allt följande handlingar anses inte utgöra rutinmässiga rättshandlingar:

a) Bildandet av ett företag, ett kooperativ eller en juridisk person.

b) Förvärv eller överföring av aktier i ett företag, ett kooperativ eller en juridisk person.

c) Överlåtelse eller leasing av fast egendom, eller belastning av egendomen med en tredjepartsrätt.

d) Utförandet av en rättshandling utan skälig ersättning.

Avyttring av tillgångar som är föremål för verkställighet

Efter delgivning av en underrättelse om att ett verkställighetsförfarande har inletts är det inte möjligt att avyttra tillgångar som är föremål för verkställighet utan förhandsgodkännande från exekutionstjänstemannen, med undantag av rutinmässiga rättshandlingar. Avyttringar i strid med detta förbud påverkar inte en rättshandlings giltighet, men rättshandlingen saknar rättsverkan för borgenären. Borgenärens fordran kan därför betalas genom att verkställa det som gått förlorat, utan att det är nödvändigt att bestrida rättshandlingen om denna rör avyttring av tillgångar till förmån för de personer som anges i § 42a.3 och 42a.4 i civillagen (Občiansky zákonník), som kände till eller måste ha känt till verkställighetsförfarandet om de iakttagit vederbörlig omsorg.

Kvittning av fordringar

Efter att verkställighetsförfarandet har inletts bortser man från ensidig kvittning av gäldenärens fordran mot borgenären, om inte sådan kvittning är tillåten enligt en exekutionstitel som kan ligga till grund för verkställighet till förmån för borgenären.

Effekter av betalning av en fordran

Efter att ett verkställighetsförfarande har inletts anses en fordran endast vara betald om exekutionstjänstemannen mottar det belopp som gäldenären är skyldig att betala. Om en del av fordran betalas innan delgivningen av underrättelsen om att ett verkställighetsförfarande har inletts måste borgenären utan dröjsmål informera exekutionstjänstemannen om detta.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Det finns inte någon yttersta tidsgräns för hur länge dessa åtgärder gäller.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Uppskov av verkställighet och avbrytande av verkställighet enligt lagen om verkställighet

Gäldenären kan skjuta upp verkställigheten genom att begära uppskov med verkställigheten (exekutionstjänstemannen utfärdar ett meddelande om uppskov med verkställigheten). Uppskov kan begäras av framför allt följande skäl:

a) En särskild handling (vylučovacia žaloba) har ingetts, eller förfaranden pågår för att fastställa äganderätt, om de tillgångar som är föremål för verkställighet berörs.

b) Gäldenären (som är en fysisk person) har ingett en ansökan om avbetalning, och denna har beviljats.

c) Gäldenären (som är en fysisk person) har ansökt om uppskov med verkställigheten och har förklarat att han eller hon utan egen förskyllan befinner sig i en situation där omedelbar verkställighet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för gäldenären eller hans eller hennes familj.

d) Gäldenären i samband med verkställighet för att driva in underhåll har fullgjort sina underhållsskyldigheter, inklusive betalat borgenären och exekutionstjänstemannens kostnader, har ansökt om uppskov med verkställigheten och har förklarat att han eller hon frivilligt kommer att fortsätta att betala reguljärt underhåll via exekutionstjänstemannen.

e) Gäldenären, som har ansökt om att verkställigheten ska avbrytas, har ställt en säkerhet motsvarande värdet på fordran genom att sätta in detta belopp på ett särskilt konto som exekutionstjänstemannen har öppnat för detta ändamål.

Gäldenären kan även ansöka om att verkställigheten ska avbrytas av följande skäl:

a) Omständigheter efter utfärdandet av exekutionstiteln har resulterat i att fordran inte längre existerar.

b) Exekutionstiteln har upphävts.

c) Enligt relevant lagstiftning finns det grunder med stöd av vilka en exekutionstitel från ett annat land inte får erkännas eller verkställas, om inte exekutionstiteln kunde ha tillämpats tidigare i förfarandet.

d) Det finns andra faktorer som hindrar verkställigheten av exekutionstiteln.

Gäldenären får endast inge ansökningar med suspensiv verkan till exekutionstjänstemannen inom 15 dagar från delgivningen av underrättelsen om att verkställighetsförfarandet har inletts. I ansökningar om uppskov med verkställigheten som inges senare (som inte har suspensiv verkan) får gäldenären endast åberopa faktorer som har uppstått efter utgången av den perioden. I senare ansökningar om uppskov med verkställigheten får gäldenären endast åberopa faktorer som har uppstått sedan den tidigare ansökan om uppskov med verkställigheten ingavs. Begränsningarna i de två första meningarna gäller inte om det även finns faktorer som gör att gäldenären utan egen förskyllan inte kunde ansöka tidigare. Om borgenären samtycker till att verkställigheten avbryts utfärdar exekutionstjänstemannen ett meddelande om att verkställigheten har avbrutits. Detta delges parterna i förfarandet och domstolen. I annat fall inger borgenärens exekutionstjänsteman inom fem arbetsdagar från det att tidsfristen för att svara löpte ut en ansökan om att avbryta förfarandet till den domstol som ska pröva ansökan. Till ansökan bifogas exekutionstjänstemannens utlåtande och borgenärens eventuella utlåtande.

Med undantag av de lagstadgade undantag som anges i lagen om verkställighet kan i princip inga ”överklaganden” inges mot beslut som exekutionstjänstemannen och domstolen fattar i ett senare skede av verkställighetsförfarandet.

Verkställighet av beslut enligt lagen om processen vid icke-tvistemål

Överklaganden får inges mot ett beslut om verkställighet av ett beslut och mot ett beslut om att vägra verkställighet av ett beslut. Ett överklagande av ett beslut om verkställighet av ett beslut får endast göras med stöd av att exekutionstiteln inte kan verkställas, eller att omständigheter har uppkommit sedan exekutionstiteln utfärdades som har resulterat i att förpliktelsen har upphört. Ett överklagande mot ett beslut om verkställighet av ett beslut utgör inte ett hinder för en domstol i första instans att verkställa beslutet.

En domstol får på eget initiativ skjuta upp verkställigheten av ett beslut om den minderåriges liv, hälsa eller utveckling allvarligt hotas av verkställigheten. Om ett beslut från ett annat land har överklagats i det land där det meddelades kan en domstol skjuta upp verkställigheten av beslutet till dess att överklagandet har avgjorts. En domstol kan även skjuta upp verkställigheten av ett beslut om detta krävs enligt särskild lagstiftning.

En domstol kan även på eget initiativ avbryta förfarandet för att verkställa ett beslut om

a) exekutionstiteln ännu inte har blivit verkställbar,

b) exekutionstiteln har upphävts sedan beslutet om verkställighet meddelades (om exekutionstiteln har ändrats får domstolen fortsätta verkställa beslutet enligt den ändrade exekutionstiteln),

c) domstolen har förklarat att beslutet inte får verkställas eftersom det finns ett annat skäl till varför beslutet inte kan verkställas,

d) det har uppkommit omständigheter efter utfärdandet av exekutionstiteln som resulterat i att förpliktelsen har upphört,

e) förpliktelsen har fullgjorts,

f) beslutet har verkställts.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Se punkterna 4 och 5. Exekutionstjänstemannen är ansvarig för att man använder en verkställighetsmetod som står i proportion till den förpliktelse som verkställs, och där värdet på gäldenärens utmätta tillgångar motsvarar värdet på förpliktelsen. Verkställighet får endast utföras inom ramen för den fordran som förtecknas i beslutet om beviljande av verkställighet och ersättning för kostnaderna i förfarandet. Detta gäller inte om verkställigheten utförs genom försäljning av lösöre som inte kan delas upp, eller försäljning av fast egendom om gäldenären inte har tillräckligt med andra tillgångar som skulle kunna fullgöra fordran.

En domstol måste även avslå en ansökan om verkställighet om

a) ansökan eller exekutionstiteln strider mot lagen om verkställighet,

b) det finns skäl att avbryta verkställigheten,

c) antingen borgenären eller gäldenären inte är den lagliga efterträdaren till den person som anges i exekutionstiteln,

d) verkställighet söks med stöd av en exekutionstitel som utfärdats i ett förfarande där det fanns en fordran till följd av en växel eller ett skuldebrev och det har visat sig att fordran uppkom i samband med ett konsumentavtal där ingen hänsyn togs till de oacceptabla avtalsvillkoren, eller begränsningen på eller förbudet mot att använda sig av en växel eller ett skuldebrev, eller det faktum att avtalet stred mot allmän moral, och detta hade en inverkan på fordran,

e) exekutionstiteln utfärdades i ett förfarande där det inte gick att bestrida eller ompröva oacceptabla avtalsvillkor, och förekomsten av ett oacceptabelt avtalsvillkor påverkar den verkställda fordran som uppkom i samband med ett konsumentavtal,

f) verkställigheten ska utföras grundat på en skiljedom som meddelats i en konsumenttvist, och

1. skiljedomen i konsumenttvisten uppfyller inte de villkor som anges i särskild lagstiftning,

2. skiljedomen i konsumenttvisten utfärdades inte av en skiljeman som vid tidpunkten för skiljedomsförfarandet var förtecknad i förteckningen över skiljemän med befogenhet att avgöra konsumenttvister,

3. skiljedomen i konsumenttvisten utfärdades inte av en etablerad skiljedomstol som vid tidpunkten för skiljemannafarandet hade tillstånd att avgöra konsumenttvister,

4. skiljedomen i konsumenttvisten uppfyller inte de särskilda villkor som anges i särskild lagstiftning eller kan inte verkställas,

g) ansökan innehåller en fordran avseende återkommande engångsposter och har ingetts mer än tre år efter att exekutionstiteln förklarades verkställbar och utan att gäldenären har anmodats att betala skulden under de tre senaste månaderna innan ansökan om verkställighet ingavs, eller utan att det har ingåtts något avtal med gäldenären om avbetalning av den fordran som exekutionstiteln avser under de tre år som gått sedan exekutionstiteln förklarades verkställbar,

h) verkställighet söks med stöd av en exekutionstitel som utgörs av en notariehandling som inte uppfyller de lagstadgade kraven, eller den skyldighet som anges strider mot lagen eller mot allmän moral,

Under tiden verkställighetsförfarandet pågår har domstolen rätt att be exekutionstjänstemannen inkomma med förklaringar eller rapporter om hur det går i enskilda verkställighetsärenden som exekutionstjänstemannen har tilldelats, och exekutionstjänstemannen är skyldig att tillhandahålla domstolen dessa inom den föreskrivna tidsfristen. Domstolen kan även på eget initiativ byta ut exekutionstjänstemannen vid upprepat eller allvarligt åsidosättande av en skyldighet som anges i lagen om verkställighet eller i domstolens beslut. Innan domstolen fattar sitt beslut om att byta ut exekutionstjänstemannen ska den höra parterna i förfarandet och exekutionstjänstemannen och beakta deras yttranden.

Om verkställigheten sker genom utmätning av lön eller andra inkomster får ett visst basbelopp inte dras av från gäldenärens månadslön eller annan inkomst. Regeringen fastställer genom förordning hur detta basbelopp ska beräknas. Om verkställigheten avser underhåll till ett minderårigt barn är det basbelopp som inte får dras av från gäldenärens månadslön 70 procent av det basbelopp som definierades i första meningen. Om verkställigheten avser en person som arbetar utomlands, och vars lön beräknas med hjälp av en lönekoefficient eller liknande metod, definieras metoden för att beräkna basbeloppet på samma sätt och i samma förhållande som denna lön.

Banktillgodohavanden på upp till 165 euro och banktillgodohavanden som gäldenären uttryckligen förklarar är avsedda för att betala anställdas löner är inte föremål för verkställighet genom utmätning av banktillgodohavanden. Om gäldenären har flera bankkonton omfattar undantaget endast tillgodohavanden på upp till 165 euro på det första av dessa konton.

Föremål som tillhör gäldenären och som denne behöver för att täcka sina och sin familjs materiella behov eller för att utföra sitt arbete eller bedriva sin näringsverksamhet, eller andra föremål vars försäljning skulle strida mot allmän moral, får inte vara föremål för verkställighet.

Följande föremål får inte vara föremål för verkställighet:

a) Vanliga kläder, underkläder och skor.

b) Viktiga hushållsartiklar, till exempel gäldenärens och familjemedlemmarnas sängar, ett bord, en stol för var och en av familjemedlemmarna, ett kylskåp, en spis, en ugn, en varmvattenberedare, bränsle, en tvättmaskin, täcken och sängkläder, grundläggande köksutrustning och en radio.

c) Husdjur, med undantag av djur som ingår i näringsverksamhet.

d) Föremål som gäldenären använder i sitt arbete eller i sin näringsverksamhet, upp till ett värde av 331,94 euro.

e) Medicinska hjälpmedel och andra föremål som svaranden behöver på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.

f) Föremål för vilkas införskaffande svaranden har beviljats offentliga bidrag enligt särskild lagstiftning, ekonomiskt understöd som beviljats enligt särskild lagstiftning som kompensation för en allvarlig funktionsnedsättning och ekonomiskt stöd för att skydda barn som beviljats enligt särskild lagstiftning.

g) Ett motorfordon som gäldenären (som är en fysisk person) behöver för privata transporter och för att tillgodose de behov som en fysisk person med svår funktionsnedsättning har och de behov som gäldenärens familj eller andra medlemmar i hushållet har.

h) Förlovnings- och vigselringar.

i) Kontanter upp till 165 euro.

j) Läroböcker och leksaker.

Andra föremål som det görs undantag för i verkställighetsförfarandet är föremål som tillhör en enskild näringsidkare som bedriver jordbruksverksamhet, om utmätning av dessa skulle försämra förutsättningarna att odla jorden på ett godtagbart sätt eller riskera att kontinuiteten i produktionen av spannmål eller djurhållningen blir lidande i strid med den relevanta lagstiftningen, samt avelsdjur, dvs. mjölkkor, kvigor, avelstjurar, avelssuggor, avelsgaltar, tackor och avelsbaggar.

Gäldenärens andelar i en pensionsfond är inte föremål för verkställighet, och inte heller de av gäldenärens andelar i en tilläggspensionsfond som motsvarar det belopp arbetsgivaren har betalat in för gäldenären och avkastningen på deras investeringar.

Gäller från och med den 1 april 2017

Senaste uppdatering: 10/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Finland

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet i civilrättsliga ärenden avses tvångsvis verkställighet (utsökning) av en förpliktelse som förordnats av en domstol eller annan myndighet. I de flesta fall rör det sig om indrivning av skulder. En annan viktig utsökningsåtgärd är vräkning, dvs. en skyldighet att flytta ut ur en byggnad eller en del av en byggnad. Verkställigheten kan även grundas på en skyldighet att överföra vissa tillgångar till en annan part, en skyldighet att vidta en viss åtgärd eller ett föreläggande om förbud mot att vidta en viss åtgärd. Dessa typer av skyldigheter och förelägganden verkställs med hjälp av tvångsvisa åtgärder eller viten, beroende på omständigheterna i den enskilda fallet. Utmätningar och säkerhetsåtgärder som domstolen förordnat om kan också bli föremål för verkställighet. I Finland ansvarar Utsökningsverket för indrivning av skulder. Detta är en statlig myndighet. Utsökningsverksamheten är oberoende rättsskipning och de lokala utsökningsverken fattar sina beslut på ett oberoende och opartiskt sätt.

Verkställighet i ärenden som rör lagstiftning beträffande barn

I ärenden som rör lagstiftning beträffande barn innebär verkställighet att domstolsavgöranden genomförs, t.ex. att barn överlämnas. En överenskommelse som bekräftats av de sociala myndigheterna kan också ligga till grund för utsökningen. En annan viktig aspekt är att i Finland är umgängesrätten en rättighet som tillkommer barnen, inte föräldrarna. Verkställighet av ett domstolsbeslut om vårdnad om barn och/eller umgängesrätt regleras av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996). Denna lag är även tillämplig på verkställighet av interimistiska förordnanden. Verkställighet utförs även i enlighet med denna lag om en dom eller ett beslut som meddelats utomlands ska verkställas i Finland enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003.

En utmätningsman kan verkställa ett vårdnadsbeslut om mindre än tre månader har förflutit från det vårdnadsbeslutet meddelades. I annat fall måste verkställigheten av beslutet sökas hos domstol. En domstol får endast avslå en ansökan om verkställighet om verkställigheten skulle strida mot barnets bästa. Vid verkställighet av vårdnadsbeslut ålägger domstolen, vid äventyr av vite, den andra parten att överlämna barnet till käranden. Ett beslut om hämtning av barnet kan också meddelas. Vid verkställighet av beslut om umgänge åläggs den andra parten att tillåta besök och att vidta andra åtgärder för att förverkliga sådana beslut.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

I Finland ansvarar de lokala utsökningsverken för verkställigheten. Behörigt lokalt utsökningsverk fastställs på grundval av gäldenärens hemvist. Om uppgifter om gäldenärens hemvist i Finland saknas kan ansökan om verkställighet inges till valfritt utsökningskontor, t.ex. utsökningsverket i Helsingfors. Även om ansökningar görs till lokala utsökningsverk omfattar deras behörighet hela Finland.

Kontaktuppgifterna till de lokala utsökningsverken hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

För att utsökning ska inledas krävs att borgenären inger en skriftlig ansökan om utsökning och anger grunderna för utsökningen. Borgenären behöver inte betala någon avgift i förskott. (Ett formulär för ansökan om utsökning finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterrättsväsendets webbplats.

Utmätningsmän är skyldiga att verkställa domar och andra lagstadgade utsökningsgrunder och kan inte ifrågasätta deras innehåll. För att ett utsökningsförfarande ska inledas måste borgenären ha en lagstadgad utsökningsgrund, och gäldenären ålagts att fullgöra en förpliktelse. Utmätningsmän måste kontrollera att skulden inte har upphört att existera sedan domen meddelades, antingen på grund av att den har betalats eller på grund av att den preskriberats. Den rätt till betalning som tillkommer innehavare av säkerheter (t.ex. ett hypotek) omfattas av en separat bestämmelse.

3.2 Huvudförutsättningar

I civil- och handelsrättsliga ärenden är det i regel en dom eller annat avgörande i allmän domstol som utgör grunden för utsökningen. Ingen särskild exekutionstitel behövs. Allmänna domstolar är i första instans tingsrätten och som besvärsinstanser hovrätten och högsta domstolen. En skiljedom kan också ligga till grund för utsökning. I praktiken är också underhållsavtal som har styrkts av en kommunal myndighet en ofta förekommande utsökningsgrund. Däremot kan inte handlingar som upprättats endast mellan privatpersoner vara grund för utsökning i Finland.

Domar som har överklagats kan verkställas, om borgenären ställer den säkerhet som utmätningsmannen kräver för eventuell skada som gäldenären kan lida. Borgenären får dock inte betalt förrän både utsökningsgrunderna och eventuella utmätningar har vunnit laga kraft.

De viktigaste bestämmelserna om verkställighet av domar som meddelats utanför Finland finns i EU-lagstiftningen (t.ex. Bryssel I-förordningen (nr 44/2001) och Bryssel IIa-förordningen (nr 2201/2003)) och konventionen om erkännande och verkställighet av domar i Norden.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

När ett utsökningsförfarande inleds underrättas gäldenären om detta och mottar en betalningsuppmaning. Om gäldenären inte följer betalningsuppmaningen och inte själv tar kontakt beträffande betalningen av utsökningsavgiften inleds utsökningen med en utredning av gäldenärens inkomst och tillgångar som grundas på registeruppgifter.

Att ställa frågor till banker är en viktig del av utredningsarbetet. För det mesta utmäts lön och banktillgodohavanden. I stället för att utmäta en del av den regelbundet utbetalade lönen kan man komma överens om en betalningsplan. Åtgärder för att fastställa gäldenärens inkomster och tillgångar, samt ytterligare utredningar, regleras i lag. Utmätningsmän ges stora befogenheter i lagen, som gör att de kan komma åt information om gäldenärers ekonomiska situation via en mängd olika register. Utmätningsmän är också skyldiga att leta efter tillgångar som tillhör gäldenären. Utsökningsåtgärder ska vidtas utan onödigt dröjsmål. Om gäldenären har en regelbunden inkomst går t.ex. den första utbetalningen till borgenären inom två månader från inledandet av förfarandet. Gäldenären kan överklaga beslutet men indrivningen av medel avbryts inte såvida inte en domstol beslutar annorlunda.

I ansökan kan full verkställighet eller begränsad utsökning begäras. Borgenärer kan även be verkställighetsmyndigheter att bevaka en skuld under två år, genom s.k. passivregistrering, om skulden inte kan drivas in med en gång. Det är inte nödvändigt att anlita en advokat eller en juridisk rådgivare i utsökningsärenden.

Alla lösa och fasta tillgångar som tillhör gäldenären och som inte skyddas eller omfattas av undantag kan utmätas. Även rättigheter, fordringar och föremål av ekonomiskt värde kan utmätas. Om borgenären har ansökt om begränsad utsökning, mäter man bara ut egendom som inte behöver omvandlas till pengar. Om utmätta tillgångar behöver likvideras säljs de vanligtvis på exekutiv auktion. Sådana auktioner kungörs i lokaltidningar och online.

Länkar till försäljningskungörelser:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://huutokaupat.com/ulosotto/

Den finska utsökningsbalken innehåller även en särskild bestämmelse enligt vilken en chef för ett utsökningsverk (häradsfogde) kan fatta beslut om att förbigå konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Ett påstående om att tillgångar tillhör en utomstående förhindrar inte utmätning av tillgången, om

 1. det konstateras att den utomståendes ställning grundar sig på ett förmögenhetsarrangemang eller annat arrangemang vars rättsliga form inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller syfte, med beaktande av att gäldenären har en bestämmanderätt som är jämförbar med en ägares och kan vidta åtgärder som är jämförbara med dem som en ägare kan vidta samt de fördelar gäldenären har fått av arrangemanget och andra motsvarande omständigheter, och
 2. en sådan rättslig form uppenbart används i syfte att undvika utsökning eller att hålla egendomen utom räckhåll för borgenärerna och
 3. sökandens fordran sannolikt inte annars kan indrivas hos gäldenären inom skälig tid.

Utmätning får dock inte förrättas om en utomstående som deltar i arrangemanget gör det sannolikt att utmätningen kränker hans verkliga rätt. Utmätningsmannen ska på lämpligt sätt höra gäldenären och den utomstående samt vid behov borgenären, om inte detta kännbart försvårar verkställigheten.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Inledandet av verkställighetsförfarandet ger vissa effekter men utmätning har betydande rättsverkningar. Så snart en tillgång har utmätts får gäldenären inte förstöra, förfoga över eller pantsätta de utmätta tillgångarna eller fatta andra beslut om tillgångarna till nackdel för borgenären. En åtgärd i strid med detta förbud är utan verkan mot borgenären. En förvärvare eller annan utomstående kan dock förvärva godtrosskydd. Utmätningsmän har omfattande tillgång till information, inte bara från gäldenären utan även från utomstående, såsom banker. Så snart en bank har informerats om att en gäldenärs medel har frysts får banken inte frigöra medel från gäldenärens konto till någon annan än utmätningsmannen. Betalning av en fordran eller löner i strid mot detta föreläggande är ett brott.

Till följd av försäljningen av tillgångar under verkställighetsförfarandet ändras äganderätten till egendom. Intäkterna från försäljningen överförs till borgenären så snart som möjligt.

Tillgångar utmäts upp till det belopp som behövs för att betala skulden till borgenären. Om verkställighet har sökts av flera borgenärer eller om de utmätta tillgångarna t.ex. omfattas av hypotek delas intäkterna upp mellan borgenärerna i den prioriteringsordning som anges i lagstiftningen. De statliga utsökningsavgifterna tas vanligtvis ut av gäldenären. Om utsökningen misslyckas måste borgenären betala en liten administrativ avgift. På samma sätt tas en avgift ut av borgenären för de medel som ska överföras. Ingen avgift tas normalt ut i underhållsärenden och betalningen av underhållsbidraget prioriteras. De betalningar som överförs till borgenären kan variera från månad till månad beroende på variationer i gäldenärens lön och skuldbelopp.

Mer om information om utsökningsavgifter finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

I enlighet med lagstiftningen är utmätningsmän skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter snabbt, effektivt och utan onödiga dröjsmål. Om gäldenären saknar tillgångar eller inkomst som kan utmätas återförvisas ärendet till borgenären med en förklaring om att utmätning inte kan ske på grund av att full betalning inte har influtit för en fordran (medellöshetshinder), gäldenärens vistelseort inte heller är känd (medellöshets- och oanträffbarhetshinder) eller något annat separat angivet indrivningshinder. I varje situation måste uppgifter om inkomst och tillgångar alltid fastställas med hjälp av de viktigaste registren. Utsökningsförfarandet avslutas men borgenären får begära att utsökningen ska börja om senare, och i så fall utreds gäldenärens ekonomiska situation på nytt. Borgenären får t.ex. ansöka om verkställighet av ett beslut genom att inom den fastställda tidsfristen inge en ny ansökan, för att säkerställa utmätning från en källa som t.ex. gäldenärens skatteåterbäring. Borgenären får också begära att skulden ska antecknas i det s.k. passivregistret. Om det under utredningen av ett annat ärende visar sig att gäldenären har inkomst eller tillgångar, eller att gäldenären erhåller skatteåterbäring, ska en skuld som antecknats i passivregistret beaktas i utsökningsförfarandet. Passivregistreringen är i kraft två år räknat från datumet för intyget om medellöshetshinder.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Utmätningsmannens utsökningsåtgärder och beslut kan överklagas av var och en som påverkas av åtgärden eller beslutet. Överklaganden prövas av tingsrätten. Överklaganden ska inges inom tre veckor från den dag beslutet utfärdades eller den dag den berörda parten delgavs beslutet.

Ingivandet av ett överklagande skjuter i regel inte upp utsökningsförfarandet, om inte domstolen beslutar annorlunda. Om överklagandet bifalls upphäver eller ändrar domstolen utmätningsmannens beslut. I vissa fall kan utmätningsmän själva rätta uppenbara fel.

Om det för att avgöra ett argument eller krav som framställts i samband med utsökning krävs omfattande muntlig bevisupptagning kan det bli nödvändigt att avgöra ärendet i en tvistemålsdomstol (utsökningstvist).

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Lagstiftningen innehåller bestämmelser om förbud mot utsökning, t.ex. av sociala skäl. Ett flertal sociala förmåner kan inte utmätas. Om gäldenären är en fysisk person ska föremål, förmåner och rättigheter som separat föreskrivits i lag undantas från utmätning. Dessutom får tillgångar inte utmätas om, med hänsyn till värdet på tillgångarna och andra villkor, borgenären eller borgenärerna endast skulle erhålla ett mindre belopp efter betalning av verkställighetskostnader, utsökningsavgifter och skulder till följd av tillgångarna.

Den andel av gäldenärens inkomst som enligt lag är skyddad mot utmätning måste alltid beaktas i samband med utmätnings- och betalningsplaner. Detta belopp måste undantas utmätning så att gäldenären kan täcka sina levnadskostnader. Huvudregeln är att högst en tredjedel av en gäldenärs nettolön kan utmätas. Den skyddade delen av inkomsten, tillsammans med exempel, anges på Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

En utsökningsgrund enligt vilken en fysisk person har förelagts en betalningsskyldighet, är verkställbar i 15 års tid (utsökningsgrundens tidsfrist). Tidsfristen är 20 år, om den i utsökningsgrunden nämnda borgenären är en fysisk person eller om en ersättningsfordran grundar sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts till fängelse, övervakningsstraff eller samhällstjänst. En dom eller annan utsökningsgrund kan inte verkställas om den rätt som denna ger upphov till förfaller på grund av att skulden har betalats eller preskriberats, eller av någon annan orsak.

För mer information se

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeus.fi/ulosotto/sv/index.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://valtakunnanvoudinvirasto.fi/sv/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.finlex.fi/sv/laki/kaannokset/2007/en20070705

Senaste uppdatering: 01/06/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Förfarande för verkställande av en dom - Sverige

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

Verkställighet innebär att en exekutiv myndighet tvångsvis åstadkommer fullgörelse av en förpliktelse som har beslutats av domstol eller på annat sätt. Oftast gäller verkställigheten betalningsskyldighet eller skyldighet att avflytta från en lägenhet. En annan typ av verkställighet avser kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning. Genom utmätning kan egendom som tillhör gäldenären tas i anspråk. Avser förpliktelsen en skyldighet att flytta från t.ex. en lägenhet sker verkställighet genom avhysning. I övrigt sker verkställighet vanligen genom att den verkställande myndigheten ålägger den mot vilken verkställighet söks att fullgöra något eller att följa ett förbud eller någon annan föreskrift.  Den verkställande myndigheten får förelägga vite.

Mål om verkställighet enligt föräldrabalken

Verkställighet enligt föräldrabalken avser åtgärder för att i praktiken genomföra något som följer av ett avgörande eller avtal om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn. Domstolen som beslutar om verkställighet kan förelägga vite eller besluta om polishämtning. Samma regler om verkställighet används när utländska avgöranden verkställs med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II-förordningen) om verkställigheten avser barnets person. Avser verkställigheten barnets egendom eller rättegångskostnader tillämpas dock utsökningsbalken.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Verkställighet utförs av Kronofogdemyndigheten. Det är alltså Kronofogdemyndigheten som beslutar om t.ex. utmätning. En kronofogde har det rättsliga övergripande ansvaret för verksamheten medan själva verkställigheten normalt utförs av exekutiva tjänstemän (förrättningsmän).

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

För att verkställighet ska kunna ske krävs att det finns en dom eller annan exekutionstitel.

Följande exekutionstitlar får läggas till grund för verkställighet:

 • domstols dom, utslag eller beslut,
 • förlikning som är stadfäst av domstol, och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av domstol,
 • godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
 • skiljedom,
 • skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse angående underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och föräldrabalken,
 • förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas,
 • handling som enligt särskild föreskrift får verkställas,
 • kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Sedan en exekutionstitel utfärdats behövs inget ytterligare beslut av domstol eller någon annan myndighet för att verkställighet ska kunna inledas.

En väsentlig del av Kronofogdemyndighetens arbete består i att inhämta information om gäldenärens tillgångar. Gäldenären är skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångar och att i förteckning eller vid förhör under straffansvar bekräfta riktigheten av de uppgifter som han eller hon har lämnat. Myndigheten kan även förelägga gäldenären att lämna uppgifterna vid vite. Vitet utdöms av tingsrätten på begäran av Kronofogdemyndigheten.

Ansökan om verkställighet kan göras muntligen eller skriftligen. En muntlig ansökan förutsätter att sökanden (den som begär verkställighet) inställer sig hos Kronofogdemyndigheten. En skriftlig ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

För statens kostnader i utsökningsmål (förrättningskostnader) tas ersättning ut genom avgifter (utsökningsavgifter). Förrättningskostnaderna tas som regel ut av svaranden i målet (sökandens motpart) när verkställighet kommer till stånd, om det är möjligt. Samtidigt ansvarar sökanden i allmänhet mot staten för kostnaderna. Undantag från regeln om sökandens ansvar görs bl.a. när det gäller de flesta fordringar på underhållsbidrag

Huvudregeln är att en grundavgift tas ut för varje exekutionstitel av vilken verkställighet söks. I ett utsökningsmål som gäller en privaträttslig fordran är grundavgiften 600 kr.

Andra avgifter som kan förekomma är förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift.

Mål om verkställighet enligt föräldrabalken

Verkställighet kan ske av allmän domstols dom eller beslut om vårdnad, boende och umgänge eller överlämnande av barn. Verkställighet kan också ske av avtal om vårdnad, boende och umgänge som föräldrarna träffat och som godkänts av socialnämnden. Det kan även vara fråga om utländska avgöranden som får verkställas i Sverige, t.ex. ett avgörande som är verkställbart med stöd av Bryssel II-förordningen.

Beslut om verkställighet fattas av tingsrätt. Normalt görs ansökan om verkställighet vid tingsrätten i den ort där barnet har hemvist. Har barnet inte hemvist i Sverige, görs ansökan vid Stockholms tingsrätt.

Ansökan kan göras av t.ex. en förälder som barnet ska flyttas till eller ha umgänge med.

Domstolen kan under handläggningen av ärendet ge ett särskilt uppdrag åt en person inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska göra det som är bestämt i avgörandet eller avtalet. Om ärendet är brådskande, kan domstolen eller polismyndigheten besluta att barnet omedelbart ska tas om hand. Domstolen kan förelägga vite eller besluta om polishämtning för att genomföra verkställigheten.

Ingen avgift tas ut för en ansökan om verkställighet enligt föräldrabalken. En part kan dock bli skyldig att betala motpartens kostnader i ärendet. En part som har orsakat kostnader för hämtning eller för omhändertagande av barn kan få betala kostnaden till staten.

3.2 Huvudförutsättningar

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

I vissa fall kan det finnas hinder mot verkställighet. Så är t.ex. fallet om exekutionstiteln är så oklar att den inte kan läggas till grund för verkställighet.

Ett annat fall kan vara att den som har dömts att fullgöra något enligt en dom har fullgjort den förpliktelse som domen avser, t.ex. att betala ett visst belopp.

Ytterligare ett fall kan vara att den som har dömts att fullgöra något har en motfordran på sökanden, dvs. gör en kvittningsinvändning. Kvittning utgör hinder mot verkställighet om Kronofogdemyndigheten kan konstatera att motfordringen har fastställts genom en verkställbar exekutionstitel eller grundar sig på ett skriftligt fordringsbevis.

Om gäldenären gör gällande att något annat förhållande mellan parterna utgör hinder för verkställighet och kan denna invändning inte lämnas utan avseende, får verkställighet inte heller äga rum. Som exempel kan nämnas invändningar om preskription.

Upphävs en exekutionstitel av domstol ska verkställighet genast ställas in.

En domstol kan också i vissa fall förordna att en pågående verkställighet inte får fortsätta (s.k. inhibition).

Mål om verkställighet enligt föräldrabalken

Utgångspunkten är att det som bestämts i ett avgörande eller ett avtal är till barnets bästa. Domstolen får inte ompröva avgörandet eller avtalet vid verkställighetsprövningen och huvudalternativet är att få till stånd ett frivilligt fullgörande. Behövs tvångsmedel är det i första hand vitesföreläggande som blir aktuellt. Hämtning kan användas endast som ett yttersta medel.

I vissa fall kan det finnas det hinder mot verkställighet, exempelvis om barnet är sjukt.

Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då domstolen finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Domstolen ska också vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

För att egendom skall kunna utmätas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Egendomen ska

 • tillhöra gäldenären,
 • vara överlåtbar,
 • ha ett förmögenhetsvärde.

Genom utmätning kan i princip tas i anspråk egendom av vad slag som helst. Reglerna om beneficieegendom gäller i princip endast för fysiska personer. Såväl fast som lös egendom kan komma i fråga.

Med lös egendom avses inte bara lösöre (t.ex. bilar, båtar och inventarier) utan också fordringar (t.ex. banktillgodohavanden) och rättigheter av skilda slag (t.ex. nyttjanderätter eller andel i ett dödsbo).

Också lön, pension m.m. kan bli föremål för utmätning.

Viss egendom får inte utmätas. Så är fallet med beneficieegendom. Reglerna om beneficieegendom gäller i princip endast för fysiska personer. Med beneficieegendom avses bl.a.

 • kläder och andra föremål som är till för gäldenärens personliga bruk, till skäligt värde,
 • möbler, hushållsmaskiner och annan utrustning som är nödvändig för ett hem och dess skötsel,
 • arbetsredskap och annan utrustning som är nödvändig för gäldenärens förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning,
 • personliga tillhörigheter, t.ex. hedersmedaljer och idrottspriser som har ett så stort personligt värde för gäldenären att det skulle vara obilligt att utmäta dem.

Egendom kan också vara skyddad mot utmätning på grund av särskilda föreskrifter. Så kan vara fallet med t.ex. skadestånd.

Vid utmätning av lön gäller att lönen får tas i anspråk för utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll.

Vid löneutmätning har vissa fordringar företräde framför andra. En fordran som avser underhållsbidrag har företräde framför andra fordringsanspråk.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

Efter det att egendom utmätts råder gäldenären inte över egendomen på samma sätt som tidigare. Gäldenären får inte till skada för sökanden förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt, om inte Kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medgett det av särskilda skäl.

Den som olovligen förfogar över utmätt egendom kan dömas till straff.

Beslut om utmätning medför förmånsrätt i egendomen.

Tredje man är i ett utsökningsmål skyldig att lämna information om huruvida gäldenären har en fordran hos honom eller henne eller något annat mellanhavande som kan vara av betydelse vid bedömningen av om gäldenären har utmätningsbar egendom. En upplysningsskyldighet åligger även en tredje man som genom t.ex. pantsättning eller deposition är i besittning av gäldenärens egendom. En bank är t.ex. skyldig att informera om gäldenärens banktillgodohavanden, bankfack eller egendom som banken har i öppet förvar. Även närstående till gäldenären har en upplysningsskyldighet.

Upplysning från tredje man kan begäras muntligen eller skriftligen och om nödvändigt kan tredje man kallas till förhör. Som tvångsmedel står vitesförläggande och häktning till buds.

Utmätt egendom ska säljas exekutivt av Kronofogdemyndigheten utan dröjsmål. Exekutiv försäljning sker i regel genom offentliga auktioner, men kan under vissa förutsättningar också ske under hand.

Medel som flyter in i mål om verkställighet ska redovisas och betalas ut till sökanden så snart som möjligt.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

Det finns inte någon yttersta tidsgräns för hur länge ett beslut om utmätning gäller. Utgångspunkten i lagstiftningen är dock att utmätt egendom ska säljas utan dröjsmål, se under 3.2.

Avhysning ska om möjligt ske inom fyra veckor från det att behövliga handlingar inkom till Kronofogdemyndigheten.

Mål om verkställighet enligt föräldrabalken

Ett beslut om verkställighet gäller omedelbart, om inte annat meddelas. Det gäller till dess annat bestäms. Ett vitesföreläggande anger normalt att en åtgärd ska vidtas inom viss tid, exempelvis att barnet ska överlämnas till sökanden. Ett beslut om verkställighet i fråga om umgänge anger vanligen när umgänget ska ske och gäller normalt ett par månader framåt.

Ett beslut i verkställighetsfrågan hindrar inte att en ny ansökan prövas.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken

Kronofogdemyndighetens beslut kan som regel överklagas. Överklagande till en tingsrätt ges in Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslut om utmätning av lön får överklagas utan inskränkning till viss tid. Beslut om annan utmätning får överklagas inom tre veckor från delgivning. Tredje man får överklaga sådan utmätning utan inskränkning till viss tid.

Tingsrätten får besluta att någon åtgärd för verkställighet tills vidare inte ska vidtas (s.k. inhibition) eller, om det finns synnerliga skäl, att en redan vidtagen åtgärd ska hävas.

Mål om verkställighet enligt föräldrabalken

Tingsrättens beslut om verkställighet kan överklagas till hovrätten. Överklagandet sker skriftligen och ges in till tingsrätten. Tidsfristen för överklagande är tre veckor.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

I utsökningsbalken finns bestämmelser som begränsar möjligheterna till verkställighet, bl.a. i syfte att skydda gäldenären. Gäldenären kan i viss begränsad omfattning hindra att verkställighet sker genom att göra invändning mot verkställigheten, exempelvis p.g.a. att preskription har inträtt. De främsta exemplen på inskränkningar i verkställigheten är att viss egendom och vissa medel undantas från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov. Vid sakutmätning undantas ett s.k. beneficium som kan omfatta exempelvis en lägenhet som utgör gäldenärens stadigvarande bostad och pengar som gäldenären behöver för sin försörjning den närmsta tiden. Vid löneutmätning undantas ett s.k. förbehållsbelopp som ska motsvara vanliga levnadskostnader och gäldenärens bostadskostnad.

Senaste uppdatering: 24/03/2015

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.