Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Pravidlá vykonávania súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych konaniach vrátane obchodných vecí sú stanovené v poľskom Občianskom súdnom poriadku (Kodeks postępowania cywilnego).

Exekúcia je použitie donucovacích opatrení zakotvených v právnych predpisoch príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vymôcť dlh voči veriteľom na základe exekučného titulu. Exekučné konanie sa začína podaním žiadosti o exekúciu.

Základom exekúcie je exekučný titul. Spravidla je exekučným titulom exekučný príkaz s exekučnou doložkou (článok 776 Občianskeho súdneho poriadku). Táto doložka sa nevyžaduje pri niektorých súdnych príkazoch vydaných na úrovni členských štátov alebo v dohodách o urovnaní a úradných dokumentoch uvedených v článku 115314 Občianskeho súdneho poriadku. Ak tieto súdne rozhodnutia, dohody o urovnaní a úradné dokumenty spĺňajú uvedené podmienky, predstavujú exekučný titul, s ktorým sa veritelia môžu obrátiť priamo na exekučný orgán.

Do exekučného konania sú zapojené dva druhy orgánov:

 • súdne orgány – v konaní o začlenení exekučnej doložky do exekučného príkazu [predsedajúci sudca, okresný súd (sąd rejonowy), krajský súd (sąd okręgowy) a odvolací súd],
 • orgány presadzovania práva – v príslušných exekučných konaniach sú to okresné súdy a súdni exekútori (článok 758 Občianskeho súdneho poriadku).

Účastníkmi konania o vyhlásení vykonateľnosti aj exekučného konania sú dlžník a veriteľ.

V poľských právnych predpisoch sa rozlišuje medzi týmito druhmi exekučného konania:

Exekúcia peňažných pohľadávok vyplývajúcich z:

 • hnuteľného majetku,
 • odmien za prácu,
 • bankových účtov,
 • iných nárokov,
 • iných majetkových práv,
 • nehnuteľného majetku,
 • námorných plavidiel.

Exekúcia nepeňažných pohľadávok vyplývajúcich z:

 • nútenej správy,
 • predaja podniku alebo poľnohospodárskeho podniku,
 • platieb výživného. Súd začlení exekučnú doložku do exekučného titulu ex officio. V takýchto prípadoch sa exekučný titul doručí veriteľovi ex officio. V prípadoch, keď sa nariadi platba výživného, sa môže exekučné konanie začať ex officio na žiadosť súdu prvého stupňa, ktorý sa prípadom zaoberal. Táto žiadosť sa podá príslušnému exekučnému orgánu. Súdny exekútor vedie vyšetrovanie ex officio s cieľom zistiť výšku zárobku, majetok a miesto bydliska dlžníka. Ak sa tento postup ukáže ako neúčinný, polícia, konajúca na žiadosť súdneho exekútora, podnikne primerané kroky na zistenie miesta bydliska a výkonu práce dlžníka. Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 by sa malo vykonávať v intervaloch maximálne 6 mesiacov. Ak sa vyšetrovaním neurčí príjem alebo majetok dlžníka, súdny exekútor požiada súd, aby dlžníkovi nariadil priznanie jeho majetku. Ak dlžník s platbami mešká viac ako šesť mesiacov, súdny exekútor ex officio požiada Národný súdny register (Krajowy Rejestr Sądowy), aby bol dlžník zaradený do zoznamu insolventných dlžníkov. Nevykonanie exekučného opatrenia nepredstavuje dôvod na prerušenie konania.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Podľa článku 758 Občianskeho súdneho poriadku patria otázky týkajúce sa výkonu súdnych rozhodnutí do právomoci okresných súdov a súdnych exekútorov, ktorí konajú v ich mene.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

Podľa článku 803 Občianskeho súdneho poriadku exekučný titul slúži ako základ na vymáhanie celého nároku v súvislosti so všetkými kategóriami majetku dlžníka, pokiaľ nie je stanovené inak. Exekučný orgán nie je oprávnený skúmať platnosť a uplatniteľnosť exekučného titulu, na ktorý sa vzťahuje tento záväzok.

Spravidla je do exekučného titulu začlenená exekučná doložka.

Podľa článku 777 sa za exekučný titul považuje:

 1. konečné alebo okamžite vykonateľné súdne rozhodnutie a dohody o urovnaní dosiahnuté na súde;
 2. konečné alebo okamžite vykonateľné rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka (referendarz sądowy);
 3. iné súdne rozhodnutia, dohody o urovnaní a právne nástroje, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom súdnej exekúcie;
 4. notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje, aby zaplatil určitú sumu alebo odovzdal vymedzené druhy položiek v množstve uvedenom v listine, resp. odovzdal jednotlivo vymedzené položky, pričom v listine sa stanovuje dátum, ku ktorému je potrebné tento záväzok splniť, resp. sa v nej uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby sa mohla začať exekúcia;
 5. notárska listina, ktorou sa dlžník dobrovoľne podriaďuje exekučnému opatreniu a v ktorej sa požaduje vyplatenie sumy uvedenej v listine alebo v doložke o indexácii, pričom v listine sa uvádza udalosť, ktorá musí nastať, aby bol tento záväzok splnený, a dátum, ku ktorému veriteľ môže požiadať o začlenenie exekučnej doložky do listiny;
 6. notárska listina uvedená v odseku 4 alebo 5, ktorou sa osoba, ktorá nie je osobným dlžníkom a ktorej majetok, pohľadávka alebo právo sú zaťažené hypotékou alebo záložným právom, dobrovoľne podriadila exekučnému opatreniu vzťahujúcemu sa na založený majetok s cieľom uspokojiť peňažnú pohľadávku zabezpečeného veriteľa.

Vyhlásenie dlžníka o dobrovoľnom podriadení sa exekúcii možno predložiť aj v samostatnej notárskej listine.

Len platné súdne príkazy, ktoré obsahujú exekučnú doložku alebo sú okamžite vykonateľné (na základe príkazu na okamžitú exekúciu vydaného ex officio alebo na žiadosť ktorejkoľvek strany v konaní), môžu predstavovať exekučný titul. Notárska listina sa považuje za rovnocennú exekučnému titulu, ak spĺňa podmienky stanovené v Občianskom súdnom poriadku a notárskych predpisoch.

Medzi ďalšie exekučné tituly patrí: výpis zo zoznamu pohľadávok v konkurznom konaní; právoplatné bankové zúčtovanie; plán na rozdelenie súm získaných exekúciou nehnuteľného majetku; bankový exekučný titul stanovený v právnych predpisoch o bankovníctve, ale až po začlenení exekučnej doložky súdom; súdne rozhodnutia vynesené zahraničnými súdmi a dohody o urovnaní dosiahnuté na týchto súdoch po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Súdne rozhodnutia vynesené súdmi cudzích krajín v občianskoprávnych veciach, ktoré sú vykonateľné prostredníctvom súdnej exekúcie, sa považujú za exekučné tituly po tom, ako ich poľský súd vyhlási za vykonateľné. Vyhlásenie vykonateľnosti sa vykoná, ak je príslušné súdne rozhodnutie vykonateľné v krajine pôvodu a ak nevznikli žiadne prekážky, ako sú prekážky uvedené v článku 1146 ods. 1 a 2.

3.1 Konanie

Exekučný titul slúži ako základ na začatie exekučného konania. Súd prvého stupňa, ktorý sa vecou zaoberá, začlení exekučnú doložku do exekučných titulov vydaných súdom (článok 781 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Žiadosti o začlenenie exekučnej doložky súd preskúma bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní po predložení žiadosti príslušnému orgánu (článok 7811 Občianskeho súdneho poriadku). Exekučná doložka sa ex officio začlení do titulov vydaných v konaniach, ktoré boli alebo mohli byť začaté ex officio. Súd začlení exekučnú doložku do platobných príkazov vydaných v elektronickom exekučnom konaní ex officio bezprostredne po tom, ako sa nadobudnú konečnú platnosť (článok 782 Občianskeho súdneho poriadku).

Spravidla sa môže požadovať exekučné opatrenie. V konaniach, ktoré môžu byť začaté ex officio, môže byť exekučné konanie začaté ex officio na základe žiadosti súdu prvého stupňa, ktorý sa zaoberá vecou podanou na príslušnom súde alebo u súdneho exekútora (článok 796 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Žiadosť o začatie exekučného konania môže podať veriteľ na príslušnom okresnom súde alebo u súdneho exekútora, ktorý pôsobí na tomto súde. Žiadosť možno predložiť aj iným príslušným orgánom (súdu alebo prokuratúre vo veciach týkajúcich sa vymáhania pokút, penále, súdnych poplatkov a procesných nákladov splatných štátnej pokladnici).

Žiadosti o začatie exekučného konania sa spravidla podávajú písomne. K žiadosti musí byť priložený exekučný titul.

Pravidlá výberu a výšky poplatkov sa stanovujú v zákone o súdnych exekútoroch a výkone súdnych rozhodnutí (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) z 20. augusta 1967. Podľa článku 43 tohto zákona súdny exekútor ukladá exekučné poplatky za výkon súdneho príkazu a iných opatrení uvedených v zákone.

Vyberajú sa tieto exekučné poplatky:

 1. za výkon príkazu na zabezpečenie platby peňažnej pohľadávky sa vyberá poplatok vo výške 2 % z hodnoty pohľadávky, v súvislosti s ktorou sa plánujú takéto opatrenia, nesmie však byť nižší ako 3 % priemernej mesačnej odmeny a vyšší ako päťnásobok tejto odmeny. Poplatok zaplatí veriteľ pri podávaní žiadosti o výkon príkazu na zabezpečenie platby. V prípade, že v čase podania žiadosti veriteľ neuskutočnil platbu, súdny exekútor ho požiada, aby to urobil do 7 dní. Súdny exekútor nevykoná príkaz, kým veriteľ nezaplatí tento poplatok (článok 45 zákona).
 2. Vo veciach týkajúcich sa vymáhania peňažných pohľadávok súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 15 % vymáhanej pohľadávky, nie však menej ako 1/10 a nie viac tridsaťnásobok priemernej mesačnej odmeny. Ak sa však pohľadávka vymáha z bankových účtov, odmien, dávok sociálneho zabezpečenia alebo platieb vykonaných na základe ustanovení upravujúcich podporu zamestnanosti a inštitúcií trhu práce, dávok v nezamestnanosti, motivačných odmien, štipendií alebo príspevkov na odbornú prípravu, súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 8 % hodnoty vymáhanej pohľadávky, nie však menej ako 1/20 a nie viac ako desaťnásobok priemernej mesačnej odmeny (článok 49 zákona).
 3. Vo veciach týkajúcich sa vymáhania peňažných pohľadávok vyplývajúcich z prerušenia exekučného konania na žiadosť veriteľa a na základe článku 823 Občianskeho súdneho poriadku súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 5 % hodnoty nesplatenej pohľadávky, nie však menej ako 1/10 priemernej mesačnej odmeny a nie viac ako desaťnásobok odmeny. V prípade prerušenia exekučného konania v nadväznosti na žiadosť podanú veriteľom pred doručením oznámenia o exekučnom konaní dlžníkovi súdny exekútor účtuje dlžníkovi pomerný poplatok vo výške 1/10 priemernej mesačnej odmeny.
 4. Za exekúciu prostredníctvom odobratia vecí súdny exekútor účtuje pevný poplatok vo výške 50 % priemernej mesačnej odmeny (článok 50 zákona).

Pevný poplatok sa rovná 40 % priemernej mesačnej odmeny (článok 51) a účtuje sa za:

 1. získanie vlastníctva nehnuteľnosti a vypratanie hnuteľného majetku z nehnuteľnosti; obchodné a priemyselné podniky sú povinné zaplatiť poplatok za každú miestnosť tvoriacu priestory spoločnosti;
 2. vymenovanie správcu nehnuteľnosti alebo podniku a správcu vykonávajúceho dohľad nad nehnuteľnosťou;
 3. vypratanie objektov alebo vysťahovanie osôb z priestorov, pričom za každú miestnosť sa účtuje osobitný poplatok.

Za vypratanie objektov alebo vysťahovanie osôb z obytných priestorov, ako sú predsiene, výklenky, chodby, verandy, kúpeľne, komory, lodžie atď., sa neúčtuje žiadny osobitný poplatok.

3.2 Hlavné podmienky

Exekučné opatrenie sa prijme na základe žiadosti, ktorú veriteľ predložil spolu s exekučným titulom. V žiadosti by sa mal určiť dlžník a spôsob exekúcie, t. j. predmetné vlastnícke práva. Pri exekúcii pohľadávok súvisiacich s nehnuteľným majetkom sa musí uviesť aj kataster nehnuteľností. V prípade exekúcie hnuteľného majetku nie je potrebné podrobne identifikovať každé hnuteľné aktívum, keďže exekúcia sa vzťahuje na celý hnuteľný majetok dlžníka.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekúcie môžu byť všetky veci alebo vybavenie, ktoré tvoria súčasť majetku dlžníka, napríklad: hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, odmena za prácu, bankové účty, časť nehnuteľnosti, námorné plavidlá a iné pohľadávky a majetkové práva dlžníka.

V článkoch 829 až 831 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú určité obmedzenia druhov vecí alebo vybavenia, ktoré môžu byť predmetom exekúcie. Podľa týchto ustanovení sú z exekúcie vylúčené tieto veci alebo vybavenie: veci osobnej a domácej potreby, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú od neho závislí, ako aj oblečenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojich verejných alebo pracovných povinností; zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho rodinných príslušníkov na obdobie jedného mesiaca; nástroje a iné zariadenie, ktoré dlžník môže potrebovať na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré môžu byť potrebné na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel.

Okrem Občianskeho súdneho poriadku existujú aj ďalšie vnútroštátne predpisy, v ktorých sa vymedzujú druhy nárokov, ktoré sú oslobodené od exekúcie, a rozsah, v akom sa toto oslobodenie uplatňuje [napr. v Zákonníku práce (Kodeks pracy) sa vymedzuje rozsah, v akom možno exekúciu uplatniť na odmenu za prácu].

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Exekučný titul slúži ako základ na vymáhanie celej pohľadávky týkajúcej sa celého majetku dlžníka, pokiaľ nie je stanovené inak.

Dlžníci sú oprávnení spravovať svoj majetok, pokiaľ ich súd tohto práva nezbaví.

Po začatí exekúcie hnuteľného majetku súdny exekútor zhabe majetok a spíše protokol o zhabaní. Účinok zhabania je taký, že spravovanie zhabaného nehnuteľného majetku neovplyvňuje ďalší priebeh konania a proti kupujúcemu možno začať aj exekučné konanie týkajúce sa zhabaného nehnuteľného majetku. Súdny exekútor však môže z významných dôvodov v každom štádiu konania odovzdať kontrolu nad zhabaným hnuteľným majetkom inej osobe vrátane veriteľa.

Ak sa exekúcia týka nehnuteľného majetku, súdny exekútor najprv požiada dlžníka, aby zaplatil dlh do dvoch týždňov, a ak to neurobí, pristúpi k opatreniam, ako je opis a odhad majetku. Spravovanie nehnuteľného majetku po zhabaní nemá vplyv na ďalší priebeh konania. Kupujúci sa môže zúčastniť na konaní ako dlžník.

Ak je dlžník povinný zdržať sa určitého konania alebo zasahovania do konania veriteľa, súd na základe žiadosti veriteľa pokutuje dlžníka, ak dlžník nedodrží túto povinnosť. Ak dlžník nezaplatí pokutu, bude zadržaný. Dlžník teda môže byť v tomto prípade zbavený osobnej slobody, ak nezaplatí pokutu uloženú ako donucovacie opatrenie.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovujú žiadne časové lehoty pre žiadosti o exekúciu. Podľa poľského práva sa však nároky stanovené konečným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu povereného prerokúvaním takýchto vecí alebo rozhodnutím rozhodcovského súdu, alebo nároky stanovené dohodou dosiahnutou na súde alebo rozhodcovskom súde, alebo dohody dosiahnuté pred mediátorom a potvrdené súdom stanú premlčanými po uplynutí desiatich rokov, a to aj vtedy, ak je lehota na premlčanie takýchto nárokov kratšia [článok 125 ods. 1 Občianskeho zákonníka (Kodeks cywilny)]. Ak sa takto potvrdený nárok vzťahuje na pravidelné záväzky, na všetky budúce nároky sa bude vzťahovať trojročná premlčacia lehota.

Príslušný orgán preskúma žiadosti o exekúciu s cieľom určiť, či spĺňajú formálne požiadavky a kritériá prípustnosti. Nedodržanie osobitných požiadaviek môže mať za následok zamietnutie žiadosti alebo prerušenie exekučného konania.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Účastníci konania sa môžu odvolať proti súdnemu príkazu na začlenenie exekučnej doložky.

V exekučnom konaní sú k dispozícii tieto opravné prostriedky:

 • sťažnosť proti opatreniu súdneho exekútora (na okresnom súde, to sa vzťahuje aj na opomenutia súdneho exekútora. Sťažnosť môže podať účastník konania alebo osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené takýmto opatrením alebo opomenutím zo strany súdneho exekútora. Musí sa podať najneskôr do jedného týždňa odo dňa vykonania opatrenia alebo dňa, ku ktorému sa účastník konania alebo osoba dozvedeli o opomenutí),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na začlenenie exekučnej doložky (článok 795 Občianskeho súdneho poriadku – lehota na podanie odvolania sa v prípade veriteľa počíta odo dňa, keď bol veriteľovi priznaný exekučný titul alebo bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí výkonu súdneho rozhodnutia, a v prípade dlžníka odo dňa doručenia oznámenia o začatí exekučného konania),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu, ktorým sa európsky platobný rozkaz vyhlasuje za vykonateľný (článok 7957 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu v prípade súbežnej administratívnej a súdnej exekúcie,
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na pozastavenie alebo prerušenie konania (článok 828 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na obmedzenie výkonu súdneho rozhodnutia (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • súdny príkaz obmedzujúci výkon súdneho rozhodnutia a odvolanie proti tomuto príkazu (článok 839 Občianskeho súdneho poriadku),
 • žaloba dlžníka podaná na napadnutie exekučného opatrenia (články 840 až 843 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na náhradu výdavkov správcu (článok 859 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu týkajúcemu sa činností opisu a odhadu počas exekúcie nehnuteľnosti,
 • ústna sťažnosť na opatrenia súdneho exekútora prijaté počas dražby predložená dozornému orgánu (článok 986 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu na zadanie zákazky (článok 997 Občianskeho súdneho poriadku),
 • sťažnosti týkajúce sa plánu rozdelenia súm získaných exekúciou [do dvoch týždňov od upovedomenia exekučného orgánu, ktorý plán vypracoval (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku)],
 • odvolanie proti súdnemu príkazu týkajúcemu sa sťažností na plán rozdelenia súm získaných exekúciou (článok 1028 Občianskeho súdneho poriadku),
 • odvolanie proti súdnemu príkazu, ktorým sa dlžník vyzýva, aby sa odvolal proti súdnemu príkazu týkajúcemu sa oslobodenia majetku od zhabania v exekučnom konaní zahŕňajúcom štátnu pokladnicu (článok 1061 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Podľa článku 829 Občianskeho súdneho poriadku sú z exekúcie vylúčené:

1. veci domácej potreby, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a oblečenie na každodenné nosenie, ktoré možno odôvodnene požadovať na uspokojenie základných domácich potrieb dlžníka a jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú od neho závislí, ako aj oblečenie, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojich verejných alebo pracovných povinností;

2. zásoby potravín a paliva, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb dlžníka a jeho rodinných príslušníkov na obdobie jedného mesiaca;

3. jedna krava, dve kozy alebo tri ovce potrebné na zabezpečenie živobytia dlžníka a osôb, ktoré sú od neho závislé, a dostatočné množstvo krmiva a podstielok, ktoré zvieratá potrebujú, aby prežili do nasledujúceho zberu úrody;

4. nástroje a iné zariadenia, ktoré dlžník môže potrebovať na vykonávanie platenej práce, a suroviny, ktoré môžu byť potrebné na výrobný proces na obdobie jedného týždňa, okrem motorových vozidiel;

5. v prípade dlžníka, ktorý dostáva pravidelnú pevnú odmenu – suma zodpovedajúca časti odmeny, ktorá nie je predmetom exekúcie, na obdobie do nasledujúcej platby, a v prípade dlžníka, ktorý nedostáva pravidelnú pevnú odmenu – suma zodpovedajúca prostriedkom na zabezpečenie živobytia dlžníka a jeho rodinných príslušníkov na obdobie dvoch týždňov;

6. predmety alebo vybavenie potrebné na vzdelávacie účely, osobné doklady, dekorácie a predmety používané na náboženské účely, ako aj predmety na každodenné používanie, ktoré by bolo možné predať len za cenu výrazne nižšiu, než je ich pôvodná hodnota, ktoré však majú vysokú úžitkovú hodnotu pre dlžníka;

7. finančné prostriedky na účte uvedenom v článku 36 ods. 4a bode 25 zákona o organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z 20. apríla 2004 (Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) (Zbierka zákonov z roku 2013, body 50 a 1272);

8. lieky vymedzené v zákone o farmaceutikách zo 6. septembra 2001 (Prawo farmaceutyczne) (Zbierka zákonov z roku 2008, č. 45, bod 271 v znení zmien), ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania zdravotníckeho subjektu v zmysle ustanovení o lekárskej činnosti na obdobie troch mesiacov, a zdravotnícke pomôcky potrebné na zabezpečenie jeho fungovania v zmysle zákona o zdravotníckych pomôckach z 20. mája 2010 (Ustawa o wyrobach medycznych) (Zbierka zákonov č. 107, bod 679, 2011/102, bod 586 a 2011/113, bod 657);

9. predmety alebo vybavenie potrebné z dôvodu zdravotného postihnutia dlžníka alebo jeho rodinných príslušníkov.

Podľa článku 831 ods. 1 sú z exekúcie vylúčené:

1. platby a vecné dávky určené na pokrytie výdavkov alebo cestovných nákladov;

2. sumy pridelené štátnou pokladnicou na osobitné účely (najmä štipendiá a schémy pomoci), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nie je určená na tieto účely alebo sa netýka vyživovacej povinnosti;

3. zdroje z programov financovaných z prostriedkov uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 3 zákona o verejných financiách z 27. augusta 2009 (Ustawa o finansach publicznych) (Zbierka zákonov z roku 2013, body 885, 938 a 1646), pokiaľ vymáhaná pohľadávka nie je určená na vykonávanie projektu, na ktorý boli tieto finančné prostriedky pridelené;

4. neodňateľné práva, pokiaľ nie sú prevoditeľné na základe dohody, pričom poskytnuté služby možno vymáhať, resp. výkon tohto práva možno zveriť inému subjektu;

5. poistné plnenie vyplývajúce z osobného poistenia a poistenia majetku v rámci obmedzení vymedzených v nariadeniach ministra financií a ministra spravodlivosti; netýka sa to exekučných opatrení na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z vyživovacej povinnosti;

6. sociálna pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci z 12. marca 2004 (Ustawa o pomocy społecznej) (Zbierka zákonov z roku 2013, bod 182 v znení zmien);

7. sumy splatné dlžníkovi zo štátneho rozpočtu alebo z Národného zdravotného fondu na poskytovanie dávok zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Zbierka zákonov 2008/164, bod 1027 v znení zmien) pred ukončením poskytovania takýchto dávok vo výške zodpovedajúcej 75 % každej platby, pokiaľ nejde o pohľadávky zamestnancov dlžníka alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených v článku 5 ods. 41 písm. a) a b) zákona o zdravotných službách financovaných z verejných zdrojov z 27. augusta 2004.

Podľa článku 833 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku odmena za prácu podlieha exekúcii, ako sa stanovuje v Zákonníku práce. Tieto ustanovenia sa uplatňujú mutatis mutandis na dávky v nezamestnanosti, motivačné odmeny, štipendiá a príspevky na odbornú prípravu splatné podľa ustanovení upravujúcich podporu zamestnanosti a inštitúcií trhu práce.

Podľa článku 871 ods. 1 Zákonníka práce zrážkam nepodliehajú tieto odmeny:

1. minimálna mzda stanovená v osobitných predpisoch, splatná osobám zamestnaným na plný úväzok po odpočítaní príspevkov na sociálne zabezpečenie a zrážkových daní bez súm vymáhaných na základe exekučných titulov na uspokojenie iných nárokov ako platby výživného;

2. 75 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní záloh v hotovosti poskytnutých zamestnancovi;

3. 90 % odmeny uvedenej v odseku 1 – po odpočítaní pokút stanovených v článku 108.

Ak zamestnanec pracuje na čiastočný úväzok, sumy uvedené v oddiele 1 Zákonníka práce sa znížia úmerne k pracovnému času.

Posledná aktualizácia: 18/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom