Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Exekučné právo: všeobecné informácie

Súdne konanie sa končí, keď súd vydá súdne rozhodnutie. V tomto súdnom rozhodnutí sa môže jednej strane (dlžníkovi) nariadiť, aby si splnila svoje záväzky voči druhej strane (veriteľovi). Ak to dlžník neurobí dobrovoľne, veriteľ si môže výkon súdneho rozhodnutia vynútiť tak, že prijme opatrenia v súlade s exekučným právom. Táto oblasť práva upravuje výkon (exekúciu) rozhodnutia, v ktorom bol výkon nariadený súdom. Na tento účel sa v ňom stanovujú zákonné pravidlá týkajúce sa donucovacích opatrení a spôsobu ich uplatňovania. Súdni exekútori (gerechtsdeurwaarders), zjednodušene označovaní aj ako exekútori (deurwaarders), sú oprávnení vykonávať súdne rozhodnutia na žiadosť veriteľov, ktorí vymáhajú svoj nárok. Aby sa mohli prijať donucovacie opatrenia, musia byť splnené dve podmienky stanovené v exekučnom práve: musíte mať exekučný titul (executoriale titel), napríklad vykonateľné súdne rozhodnutie, a tento titul sa musí vopred doručiť strane, proti ktorej sa budú prijímať exekučné opatrenia. Hlavnými stranami, ktoré sa zúčastňujú na exekučnom konaní, sú veriteľ (strana, ktorá žiada o exekúciu), dlžník (strana, proti ktorej sa prijímajú exekučné opatrenia) a súdny exekútor (verejný činiteľ zodpovedný za prijímanie konkrétnych exekučných opatrení na žiadosť veriteľa).

Donucovacie opatrenia

Hlavným donucovacím opatrením je exekučné zablokovanie (executoriaal beslag). Podrobne je opísané v časti 2.1.

Medzi ďalšie donucovacie opatrenia patrí:

 1. prírastkové penále (dwangsom);
 2. odňatie slobody za nesplnenie súdneho príkazu (lijfsdwang/gijzeling).

1. Prírastkové penále je peňažná suma stanovená v súdnom rozhodnutí, ktorú musí odsúdená strana zaplatiť, ak nesplní hlavný záväzok, ktorý sa má vykonať. Toto opatrenie sa používa hlavne v konaní o predbežnom opatrení ako prostriedok na vyvíjanie nátlaku. Prírastkové penále sa môže viazať iba na hlavný záväzok, ktorý nezahŕňa platbu peňažnej čiastky.

2. Odňatie slobody za nesplnenie súdneho príkazu je donucovacie opatrenie, ktoré má stranu prinútiť, aby splnila konkrétny záväzok. Toto opatrenie súdy nenariaďujú často a aj v prípade, že ho nariadia, skutočne sa vykoná len zriedkavo. Je možné len vtedy, keď ho nariadi súd. Súd môže povoliť takéto odňatie slobody na účely výkonu súdnych rozhodnutí na žiadosť veriteľa pod podmienkou, že sa týkajú príkazu, ktorý nezahŕňa platbu peňažnej čiastky. Odňatie slobody sa môže použiť napríklad aj v prípade súdnych rozhodnutí, rozsudkov a verejných listín, ktorými sa nariaďuje platba výživného v súlade s knihou 1 Občianskeho zákonníka (Burgerlijk Wetboek), napríklad výživného na dieťa (článok 585 Občianskeho súdneho poriadku [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)].

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Konanie je opísané ďalej.

Exekučný titul

Za exekučné tituly sa považujú súdne rozhodnutia vydané holandskými súdmi (rozhodnutia, rozsudky a verdikty), verejné listiny (notárske listiny) a niektoré ďalšie dokumenty. Medzi ďalšie dokumenty, ktoré sa podľa zákona považujú za exekučné tituly, patria: exekučné príkazy vydané prokuratúrou (Openbaar Ministerie), exekučné príkazy vydané daňovými orgánmi, rozhodcovské rozsudky s povolením na výkon a úradné záznamy o zmierlivých urovnaniach.

Súdna kancelária poskytne navrhovateľovi a odporcovi, ktorí sú účastníkmi konania, kópiu súdneho rozhodnutia. Ak ide o konečné súdne rozhodnutie obsahujúce súdny príkaz, strana, ktorá je oprávnená na výkon súdneho rozhodnutia, dostane kópiu vo vykonateľnej podobe. Stranám sa bezplatne vydá kópia (grosse) súdneho rozhodnutia pre súdneho exekútora. Ide o autentickú kópiu súdneho rozhodnutia, ktoré sa začína slovami „V mene kráľa“ („In naam der Koning“). Kópiu pre súdneho exekútora možno identifikovať podľa týchto slov a predstavuje teda súdne rozhodnutie vo vykonateľnej podobe. Exekučné opatrenia možno vykonať iba vtedy, ak bola vydaná táto kópia pre súdneho exekútora. Môže byť vydaná aj kópia, resp. prvá overená kópia notárskej listiny pre súdneho exekútora. Tento dokument súdneho exekútora oprávňuje prijať exekučné opatrenia.

Pred exekúciou súdny exekútor doručí dokument (kópiu/prvú overenú kópiu pre súdneho exekútora) strane, proti ktorej sa budú prijímať exekučné opatrenia. Účelom doručenia je upovedomiť druhú stranu o súdnom rozhodnutí a informovať ju, že veriteľ žiada, aby sa tomuto rozhodnutiu podriadila.

Informácie o doručovaní exekučných titulov z iných členských štátov EÚ sa uvádzajú v nariadení EÚ o doručovaní: nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.

Súdni exekútori

Úloha pri výkone súdnych rozhodnutí

Exekútor je hlavnou stranou, ktorá sa podieľa na výkone súdnych rozhodnutí, a vždy koná podľa pokynov strany, ktorá žiada o výkon rozhodnutia. Tieto pokyny sa doručujú odovzdaním kópie pre súdneho exekútora (autentická kópia súdneho rozhodnutia) exekútorovi. Vo všeobecnosti platí, že súdny exekútor nepotrebuje žiadne osobitné povolenie.

Súdny exekútor môže v súvislosti s výkonom súdneho rozhodnutia vykonať tieto úkony:

 1. doručiť exekučný titul strane, proti ktorej sa prijímajú exekučné opatrenia;
 2. požadovať splnenie záväzku, napr. požadovať úhradu peňažnej čiastky;
 3. prijať platbu, ak si dlžník plní svoju platobnú povinnosť;
 4. zhabať majetok;
 5. v prípade potreby požiadať o pomoc políciu (napríklad pri zhabaní majetku).

Poplatky súdnych exekútorov

Úradné úkony vykonávané súdnymi exekútormi podliehajú pevným poplatkom, ktoré sa môžu účtovať dlžníkovi. Veriteľ neplatí žiadne pevné poplatky, čo znamená, že je potrebné sa na nich dohodnúť s exekútorom. Poplatky, ktoré súdny exekútor účtuje dlžníkovi, sa uvádzajú vo vyhláške zo 4. júla 2001, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa úradných úkonov a poplatkov súdnych exekútorov, známej aj ako vyhláška o poplatkoch súdnych exekútorov (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Ďalšie informácie sa uvádzajú v zoznamoch poplatkov za úradné úkony (Tarieven ambtshandelingen) na www.kbvg.nl.

3.2 Hlavné podmienky

Na účely výkonu súdneho rozhodnutia musia byť splnené tieto dve všeobecné podmienky:

 • držba exekučného titulu,
 • doručenie tohto titulu strane, proti ktorej sa prijímajú exekučné opatrenia, pred začatím výkonu.

Ako už bolo uvedené, hlavným donucovacím opatrením, ktoré sa používa, je exekučné zablokovanie.

Existujú aj opatrenia, ktoré možno prijať pred vydaním exekučného titulu. Možno o ne požiadať pred vydaním súdneho rozhodnutia a takisto počas konania alebo aj pred začatím konania. Označujú sa ako ochranné opatrenia (conservatoire maatregelen) a fungujú ako dočasné ochranné opatrenia. Medzi ochranné opatrenia patrí zablokovanie pred vydaním súdneho rozhodnutia (conservatoir beslag), umiestnenie pečatí (verzegeling) a vytvorenie súpisu (boedelbeschrijving). Tento informačný dokument sa zaoberá exekučným zablokovaním.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

Predmet a povaha exekučných opatrení sa môžu líšiť. Možno rozlišovať medzi opatreniami, ktorých cieľom je zaplatenie peňažnej čiastky, odovzdanie majetku, úkon alebo opomenutie. Najčastejším opatrením je zablokovanie na účely vymoženia peňažnej pohľadávky (verhaalsbeslag).

Ak sa záväzok dlžníka týka skôr úkonu než zaplatenia peňažnej čiastky alebo odovzdania majetku, môže sa vyžadovať vykonanie „vecného úkonu“ (feitelijke handeling, úkon, ktorý má právny následok, bez ohľadu na to, či to bolo plánované) alebo právneho úkonu (rechtshandeling, úkon s plánovaným právnym následkom). Ak vecný úkon nie je spojený s konkrétnou osobou, veriteľ môže sám požiadať súd o povolenie zabezpečiť stav, ktorý by nastal v dôsledku úkonu. Ak záväzok dlžníka spočíva vo vykonaní právneho úkonu, ako je prijatie ponuky, úkon sa môže nahradiť súdnym rozhodnutím. Súd môže takisto nariadiť dlžníkovi, aby sa zdržal určitého konania.

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Predmetom exekučného zablokovania môže byť:

 1. hnuteľný majetok, ktorý nepodlieha registrácii. Majetok podliehajúci registrácii zahŕňa: nehnuteľnosti, lode a lietadlá;
 2. práva doručiteľa alebo práva na príkaz, práva na akcie na meno a práva na iné kótované cenné papiere;
 3. majetok tretej strany, tzv. zablokovanie prikázaním pohľadávky (executoriaal derdenbeslag);
 4. nehnuteľný majetok;
 5. lode;
 6. lietadlá.

Exekútor má spravidla možnosť rozhodnúť sa, ktorý majetok zablokuje.

V zásade môže byť predmetom zablokovania celý majetok dlžníka. Niektoré druhy majetku však nemožno zablokovať, napríklad základné potreby, ako je oblečenie, potraviny, pracovné nástroje, odborná literatúra a predmety používané na vzdelávacie, umelecké a vedecké účely. Od zablokovania je oslobodená časť mzdy, výživného alebo sociálnych dávok. V týchto prípadoch sa uplatňuje úroveň chránených príjmov, aby sa zabezpečilo, že dlžník bude mať dostatočný príjem na zabezpečenie svojich základných potrieb.

Zablokovať nemožno ani majetok určený na verejné služby. Exekútor môže súčasne zablokovať rôzne druhy majetku, napr. hnuteľný aj nehnuteľný majetok.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Právne účinky zablokovania hnuteľného majetku, ktorý nepodlieha registrácii

Jedným z účinkov zablokovania je, že žiadne úkony, ktoré dlžník vykonáva po zablokovaní, nemôžu poškodiť práva strany, ktorá požiadala o zablokovanie. Ak by napríklad dlžník chcel majetok predať, kupujúci v zásade nemôže veriteľovi tvrdiť, že sa stal majiteľom. Ďalším účinkom je, že zablokovanie sa vzťahuje aj na všetky príjmy z majetku.

Právne účinky zablokovania akcií, cenných papierov a iných aktív

Zablokovanie nemá žiadne konkrétne právne účinky. Hlasovacie právo si počas trvania zablokovania ponecháva osoba, na ktorú sa zablokovanie vzťahuje.

Právne účinky zablokovania prikázaním pohľadávky

V prípade zablokovania prikázaním pohľadávky veriteľ (strana, ktorá požiadala o zablokovanie) uplatňuje zablokovanie voči tretej strane (t. j. nie voči dlžníkovi), pretože táto tretia strana má voči dlžníkovi dlh alebo má v držbe majetok dlžníka.

Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, je chránená proti právnym úkonom protistrany. Právne úkony vykonané po zablokovaní nemožno uplatniť proti strane, ktorá o zablokovanie požiadala. Dvomi bežnými formami zablokovania prikázaním pohľadávky je zablokovanie bankového účtu alebo mzdy zamestnanca.

Právne účinky zablokovania nehnuteľného majetku

Zablokovanie nehnuteľného majetku sa zapíše do verejných registrov vedených katastrálnym úradom (Kadaster). Lode a lietadlá sa po zápise do registrov považujú za nehnuteľný majetok. Katastrálny úrad môže na požiadanie vyhľadávať vo verejných registroch nehnuteľností, lodí a lietadiel. Zablokovanie nadobúda účinnosť od okamihu jeho zápisu. Zablokovanie sa vzťahuje aj na všetky výnosy z nehnuteľného majetku po jeho zablokovaní. Strana, ktorá požiadala o zablokovanie, je chránená proti právnym úkonom, ktoré dlžník vykonal po zablokovaní. Odovzdanie (predaj) nehnuteľného majetku nemožno uplatniť vo vzťahu k strane, ktorá o zablokovanie požiadala.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Právomoc vykonať súdne rozhodnutie má spravidla platnosť dvadsať rokov odo dňa nasledujúceho po dni jeho vydania. Ak výkon súdneho rozhodnutia podlieha určitým požiadavkám, ktorých splnenie nezávisí od vôle osoby, v prospech ktorej bolo rozhodnutie vydané, právomoc vykonať súdne rozhodnutie má platnosť 20 rokov odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému boli tieto požiadavky splnené.

Na každú sumu, ktorá sa má podľa súdneho rozhodnutia splatiť do jedného roka alebo skôr, sa však vzťahuje premlčacia lehota päť rokov. V prípade úrokov, pokút, prírastkového penále a ďalších dodatočných súdnych príkazov premlčanie nastane najneskôr v okamihu, keď sa premlčí právomoc vykonať hlavné súdne rozhodnutie, pokiaľ premlčacia lehota nebola prerušená ani predĺžená.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia

Článok 438 Občianskeho súdneho poriadku obsahuje všeobecné pravidlá pre spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia (executiegeschillen). V takomto spore sa môže dlžník pokúsiť zabrániť výkonu. Spor sa môže týkať napríklad významu a rozsahu exekučného titulu, vplyvu skutočností, ktoré sa objavili po vydaní súdneho rozhodnutia (exekučného titulu), platnosti zablokovania alebo otázky, komu patrí zablokovaný majetok. Spor týkajúci sa výkonu súdneho rozhodnutia sa týka výlučne otázok výkonu. Neprehodnocuje sa v ňom podstata hlavného konania, v ktorom už bolo vydané súdne rozhodnutie.

V prípade sporu týkajúceho sa výkonu súdneho rozhodnutia môže dlžník napríklad tvrdiť, že veriteľ zneužíva svoje práva alebo že zablokovanie je neprimerané vzhľadom na dané súdne rozhodnutie. Dlžník (strana, proti ktorej sa prijímajú exekučné opatrenia) nemôže v tomto štádiu proti súdnemu rozhodnutiu predložiť žiadne ďalšie vecné námietky. Na tento účel musí podať odpor (verzet), odvolanie (hoger beroep) alebo začať konanie o zrušenie súdneho rozhodnutia (cassatie), ktoré sú opravnými prostriedkami.

Miestna príslušnosť

Súdom s miestnou príslušnosťou je súd, ktorý je príslušný podľa všeobecných pravidiel príslušnosti súdov.

Je to buď súd nachádzajúci sa v obvode, v ktorom bolo alebo bude nariadené zablokovanie, súd nachádzajúci sa v obvode, v ktorom sa nachádza príslušný majetok, alebo súd nachádzajúci sa v obvode, v ktorom sa vykoná súdne rozhodnutie. V súvislosti so všetkými exekučnými opatreniami, ktoré prebiehajú v Holandsku, sa musí určiť príslušný holandský súd.

Príslušný súd

Okresný súd (arrondissementsrechtbank) má právomoc riešiť všetky spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia bez ohľadu na súd, ktorý toto rozhodnutie vydal. Okresný súd je príslušný aj vtedy, ak rozhodnutie vydal odvolací súd (gerechtshof) alebo Najvyšší súd Holandska (Hoge Raad der Nederlanden).

Spory týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia sa zvyčajne riešia v konaní o predbežnom opatrení (kort geding). Súd môže rozhodnúť o pozastavení výkonu súdneho rozhodnutia na určité obdobie alebo o zrušení zablokovania.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Posledná aktualizácia: 01/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom