Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako vykonať súdne rozhodnutie

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Vymáhanie (zahŕňajúce nútené vymáhanie, keďže dobrovoľné vymáhanie záväzkov od dlžníka si nevyžaduje súdne konanie) sa vzťahuje na všetky konania umožňujúce presadiť si „vymáhateľné“ záväzky proti vôli dlžníka. Podľa francúzskeho práva existujú tri kategórie občianskoprávnych záväzkov: zaplatiť, konať alebo zdržať sa konania a napokon dať alebo vrátiť.

Právo na vymáhanie sa vzťahuje na majetok dlžníka: vymáhanie voči osobám sa nevykonáva. Odmietnutie splniť si určité povinnosti (vyživovacia povinnosť) je však trestným činom, čo vedie k tomu, že sa na dlžníka vzťahuje trestné stíhanie a trest odňatia slobody. To isté platí pre podvodné príčiny platobnej neschopnosti zo strany dlžníka.

Právo vykonávacích opatrení sa riadi podľa troch uvedených kategórií (zaplatiť, konať, dať).

Povinnosti platiť sa vykonávajú prostredníctvom zabavení. Ak sa zabavenie vzťahuje na peňažnú sumu, zabavená suma bude pridelená veriteľovi (napríklad zabavenie bankového účtu). Ak sa zabavenie týka majetku patriaceho dlžníkovi, zabavenie povedie k nútenému odpredaju majetku a suma z predaja bude pridelená veriteľovi do výšky jeho pohľadávky.

Povinnosti dať alebo nahradiť sa líšia v závislosti od povahy majetku. V prípade hnuteľného majetku sa majetok zabavuje prostredníctvom zabavenia, aby sa mohol vrátiť legitímnemu vlastníkovi. V prípade nehnuteľného majetku sa vlastníctvo majetku prinavráti majiteľovi tým, že sa nechá vysťahovať jeho užívateľ.

Povinnosť konať alebo sa zdržať konania sa vykonáva prostredníctvom pokuty, teda peňažnej sumy, ktorú musí dlžník okrem povinnosti, ktorú musí vykonať, zaplatiť. Táto suma, stanovená sudcom, sa vypočítava ako pomer k času neplnenia (v prípade povinnosti konať) alebo podľa počtu porušení povinnosti zdržať sa konania. Keďže povinnosť platiť, dať alebo vrátiť sa takisto môže vykladať ako povinnosť konať, môže sa nariadiť aj zaplatenie pokuty, hoci sú opatrenia núteného vymáhania nariadené inak.

2 Ktorý orgán alebo ktoré orgány sú oprávnené vykonávať súdne rozhodnutia?

Súdni vykonávatelia majú v zásade výhradnú právomoc na výkon núteného vymáhania. Dva exekučné postupy si však vždy vyžadujú predchádzajúce súdne povolenie:

 • zabavenie mzdy schválené okresným súdom miesta bydliska dlžníka alebo tretej strany, ak dlžník žije v zahraničí alebo nie je známe miesto jeho trvalého bydliska,
 • zabavenie nehnuteľného majetku, ktoré sa vykonáva pred sudcom povereným výkonom rozhodnutia v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

3 Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

3.1 Konanie

Všetky vymáhateľné exekučné tituly môžu byť predmetom opatrení núteného vymáhania, ktoré sú vymedzené v článku L. 111-3 Civilného exekučného poriadku:

 • rozhodnutia všeobecných súdov a správnych orgánov, ktoré sú vykonateľné, ako aj dohody, ktorým tieto súdy a orgány priznali vykonateľnosť,
 • žaloby a zahraničné rozsudky, ako aj rozhodcovské rozhodnutia, ktoré sú vyhlásené za vykonateľné, a to rozhodnutím, ktoré nemá odkladný účinok na vykonateľnosť,
 • výňatky zo zmierovacích správ podpísané sudcom a zmluvnými stranami,
 • notárske úkony opatrené doložkou vykonateľnosti,
 • titul vydaný súdnym vykonávateľom v prípade nezaplatenia šeku,
 • tituly vydané právnickými osobami zriadenými podľa verejného práva, ktoré sú takto označené zákonom, alebo rozhodnutia, ktorým zákon udeľuje rovnaké účinky ako rozsudok.

Rozhodnutia súdu, ktoré nemajú odkladný účinok na vykonateľnosť, sú vykonateľné bez toho, aby bolo nutné prijať ďalšie rozhodnutie. Tieto rozhodnutia, ako napríklad notárske zápisnice (v závislosti od prípadu súdneho úradníka či notára) sú opatrené doložkou vykonateľnosti, ktorá potvrdzuje ich vykonateľný charakter. Neexistuje žiadny iný postup, ktorý by umožnil pristúpiť k vykonaniu.

Ak neexistuje súdne rozhodnutie, všetci veritelia môžu získať povolenie pristúpiť k súdnemu zabaveniu alebo zábezpeke. Opatrenia prijaté za týchto podmienok sa môžu stať rýchlo nepoužiteľnými, ak nie sú oznámené druhej strane (do ôsmich dní) a ak veriteľ neprijal nijaké opatrenia s cieľom získať rozhodnutie súdu o potvrdení jeho pohľadávky.

Opatrenia núteného vymáhania týkajúce sa hnuteľného majetku a peňažných súm, ako aj vysťahovania, musí vykonávať súdny vykonávateľ, ktorým je súdny a ministerský úradník, t. j. vykonávateľ, ktorého vymenoval minister spravodlivosti. Súdny vykonávateľ plní svoje povinnosti podľa súkromného práva, ale v prípade exekúcie má výsady verejnej moci stanovené v podrobných právnych predpisoch a v prísne kontrolovanom etickom kódexe.

Zabavenie nehnuteľného majetku sa uskutočňuje prostredníctvom osobitného konania pred sudcom krajského súdu povereným výkonom rozhodnutia, pričom veriteľ musí byť zastúpený advokátom.

Náklady na vykonávacie opatrenia sú v zásade a v konečnom dôsledku splatné dlžníkovi, ktorý ich musí pripočítať k výške svojho dlhu.

Tieto náklady na exekúciu podliehajú sadzobníku, v ktorom sa stanovuje odmena splatná súdnym vymáhateľom za každé vykonávacie opatrenie. Podľa vyhlášky č. 96-1080 z 12. decembra 1996 sa upravuje sadzba odmeňovania súdnych vykonávateľov; tvorí ju paušálna suma vyjadrená buď kumulatívne, alebo v závislosti od prípadu vo fixných alebo proporcionálnych poplatkoch, a prípadne poplatok za začatie trestného stíhania.

Fixné poplatky musí uhradiť dlžník. Proporcionálne poplatky, vypočítané podľa zostupného sadzobníka uplatňovaného na vymáhané sumy, čiastočne zaplatí veriteľ a čiastočne dlžník.

Napríklad pri vymáhanej pohľadávke vo výške 10 000 EUR by boli poplatky za niektoré vykonávacie opatrenia v takejto výške:

 • zablokovanie bankového účtu: fixné poplatky vrátane daní: 187,53 EUR,
 • zabavenie hnuteľného majetku: fixné poplatky vrátane daní: 66,98 EUR
 • zabavenie vozidla vyhlásením na prefektúre: fixné poplatky vrátane daní: 133,95 EUR,
 • príkaz na účely zabavenia nehnuteľného majetku: fixné poplatky vrátane daní: 80,37 EUR.

K týmto fixným poplatkom sa pripočítavajú proporcionálne poplatky, ktoré za celú pohľadávku predstavujú sumu 723,44 EUR vrátane daní, pričom 121,35 EUR splatí dlžník a 602,09 EUR veriteľ.

3.2 Hlavné podmienky

Na schválenie vykonávacích opatrení na základe exekučných titulov nie je potrebný nijaký súdny príkaz.

Kritériá na schválenie ochranných opatrení v prospech veriteľa, ktorý ešte nemá exekučný titul, sú tieto: pohľadávka sa zdá byť v zásade oprávnená a vymáhanie pohľadávky sa zdá byť ohrozené. Príslušným sudcom na schválenie takéhoto zabavenia je sudca poverený výkonom rozhodnutia (sudca na krajskom súde) alebo predseda obchodného súdu v rámci právomoci tohto súdu.

4 Predmet a povaha exekučných opatrení

4.1 Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?

Veriteľ môže uplatniť svoju pohľadávku na celý majetok dlžníka, preto v zásade môže byť zabavený všetok majetok patriaci dlžníkovi. Osobitné pravidlá existujú v závislosti od povahy týchto aktív: pohľadávky (nájomné, platy, sumy uložené na bankovom účte), hnuteľný majetok akejkoľvek povahy, nehnuteľný majetok a vecné práva, cenné papiere a súvisiace práva, vozidlá (automobily, plavidlá, člny alebo lietadlá), autorské práva, peňažné sumy uložené v trezore.

V zákone sa však môže ustanoviť, že niektoré aktíva sú nezabaviteľné. Patria k nim najmä:

 • sumy potrebné na údržbu (najmä časť platu stanovená podľa zostupného sadzobníka v závislosti od výšky rodinných príjmov a výdavkov, ktorá sa prehodnocuje každý rok),
 • hnuteľný majetok potrebný pre každodenný život a prácu dlžníka, ktorý nemožno zabaviť, ak nemožno vyplatiť jeho cenu alebo ak má významnú hodnotu,
 • majetok potrebný pre choré osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím.

4.2 Aké sú účinky exekučných opatrení podľa EP?

Vykonávacie opatrenia na majetok a pohľadávky sa organizujú v dvoch fázach. V prvom rade pristúpi súdny vykonávateľ k zabaveniu majetku alebo peňazí. Toto zabavenie znamená, že majetkom síce nemožno disponovať, ale dlžník je naďalej jeho vlastníkom a môže ho spravovať. Ak tento majetok spreneverí, dopustí sa trestného činu. Peňažné sumy zostávajú zablokované na účte, ale okamžite, hoci v podstate len virtuálne, sú pridelené zabavujúcemu veriteľovi.

Dlžník je o zabavení informovaný. Ak dlžník nepodá sudcovi poverenému výkonom rozhodnutia námietku proti zabaveniu, môže donucovací orgán prejsť k druhej fáze zabavenia, t. j. zabaviť majetok a predať ho v aukcii alebo požiadať zabavujúcu tretiu stranu (zvyčajne bankára) o vyplatenie zabavených súm.

Bankár, teda zabavujúca tretia strana, je v čase zabavenia povinný informovať súdneho vykonávateľa o všetkých sumách, ktoré má za dlžníka k dispozícii. Ak tak neurobí alebo ak odovzdá dlžníkovi sumy, ktoré ním boli zabavené, bude súdnou pokutou na žiadosť veriteľa nútený splatiť dlh namiesto dlžníka.

4.3 Aká je platnosť takýchto opatrení?

Platnosť exekučných titulov uplynie po desiatich rokoch. Vykonávacie opatrenia sa preto musia vykonať v tejto lehote (L. 111-4 Civilného exekučného poriadku).

Príkazy sudcu povereného výkonom rozhodnutia pristúpiť k zabaveniu zanikajú, ak sa ochranné opatrenie neprijme do troch mesiacov od nariadenia.

5 Možno proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, podať opravný prostriedok?

Táto otázka sa vzťahuje iba na príkazy týkajúce sa zabavenia. V prípade exekučných titulov je využitie opravného prostriedku spojené s právnou námietkou proti samotnej pohľadávke.

Po prijatí ochranného opatrenia a jeho oznámení dlžníkovi môže dlžník podať námietku proti podmienkam, ktoré viedli k tomuto príkazu, a to pred sudcom povereným výkonom rozhodnutia, ktorý príkaz schválil. Proti sudcovi môže byť podaná námietka, ak po súdnom potvrdení pohľadávky nedošlo k výkonu rozhodnutia.

6 Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa výkonu súdneho rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ochranu dlžníka alebo lehoty (podľa EP)?

Pokiaľ ide o časové obmedzenia, platnosť exekučných titulov v zásade uplynie po desiatich rokoch.

Exekučné postupy sa musia navyše obmedziť na to, čo sa ukáže ako nevyhnutné na vymáhanie pohľadávky, pričom nesmie dochádzať k zneužívaniu pri výbere týchto opatrení.

Hoci veriteľ môže v zásade zabaviť všetok majetok patriaci dlžníkovi, existuje niekoľko obmedzení, pokiaľ ide o majetok, ktorý je podľa zákona nezabaviteľný. V zásade ide o výživné, hnuteľný majetok potrebný pre každodenný život a prácu dlžníka, predmety, ktoré sú nevyhnutné pre osobu so zdravotným postihnutím, určité sociálne minimá a rodinné prídavky, ktoré nie je možné zabaviť. Okrem toho nie je možné jednej osobe z bankového účtu zabaviť sumy, ktoré presahujú minimálny príjem (revenu de solidarité active, tzv. príjem na základe aktívnej solidarity). Mzdu je v zásade možné zabaviť iba v medziach stanovených vyhláškou, ktorá určuje zabaviteľnú výšku podľa výšky príjmov dlžníka a počtu jeho závislých osôb.

Samostatne zárobkovo činná osoba môže v určitých prípadoch takisto využívať osobitnú ochranu celého svojho majetku alebo jeho časti.

Vykonávacie opatrenia sa môžu vykonávať iba v čase od 6.00 h do 21.00 h a nie v nedeľu ani počas štátnych sviatkov, pokiaľ sudca poverený výkonom rozhodnutia nevydal predbežný príkaz. Každé zabavenie vo výške menej ako 535 EUR v mieste bydliska si vyžaduje aj predchádzajúce schválenie od sudcu povereného výkonom rozhodnutia.

Súvisiace odkazy

Legifrance

Webové sídlo Národnej komory súdnych vykonávateľov

Posledná aktualizácia: 14/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom