Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Skadestånd från gärningspersonen

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Ersättning kan begäras under brottmålsprocessen.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Du kan få information och råd om detta från den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland).

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Ja.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Sedan 2011 har personer som utsatts för våldsbrott eller sexualbrott och deras efterlevande i vissa fall kunnat få ett förskott på ersättningen. Sedan den 1 januari 2016 har ett sådant förskott även varit tillgängligt för personer som utsatts för andra brott. Har du utsatts för ett våldsbrott eller sexualbrott? I så fall kan du få hela ersättningsbeloppet utbetalat i form av ett förskott.

Har du utsatts för en annan typ av brott? I så fall kan du inte få mer än 5 000 euro i förskott. Du hittar mer information om detta på https://www.cjib.nl/sv.

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats