Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

O odškodnenie možno požiadať v priebehu trestného konania.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od Organizácie na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland).

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Informácie a odporúčania v tejto veci možno získať od organizácie Slachtofferhulp Nederland.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Áno.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Od roku 2011 boli obete násilného alebo sexuálneho trestného činu a pozostalí príbuzní schopní získať v určitých prípadoch preddavok odškodnenia Tento preddavok mali od 1. januára 2016 k dispozícii aj obete iných trestných činov. Stali ste sa obeťou násilného alebo sexuálneho trestného činu? Ak áno, ako preddavok môžete dostať celú sumu svojho odškodnenia.

Stali ste sa obeťou iného druhu trestného činu? V takom prípade môžete ako preddavok dostať najviac 5 000,00 EUR. Viac informácií o tejto otázke sa nachádza na adrese https://www.cjib.nl/sk.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom