Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Informácie o tom, ako si uplatniť nárok na odškodnenie od páchateľa

Príslušný nástroj práva EÚ je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (smernica o právach obetí).

Podľa článku 16 smernice o právach obetí majú všetky obete trestných činov nárok na rozhodnutie o odškodnení od páchateľa v priebehu trestného konania.

Tu nájdete informácie o tom ako požadovať odškodnenie od páchateľa v priebehu súdneho pojednávania (trestného konania).

Ak chcete nájsť informácie, ktoré sa vzťahujú na váš prípad, pozrite si informácie pre krajinu EÚ, v ktorej sa súdne pojednávanie bude konať.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom