Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Hüvitist saab nõuda kriminaalmenetluse käigus.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt Slachtofferhulp Nederland.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Selle kohta saab teavet ja nõu Madalmaade ohvriabiorganisatsioonilt.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Jah.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Alates 2011. aastast on vägivalla- või seksuaalkuritegude ohvritel ja nende üleelanud sugulastel teatud juhtudel võimalik saada hüvitist ettemaksena. Alates 1. jaanuarist 2016 saavad hüvitist ettemaksena ka muude kuritegude ohvrid. Kas olete vägivalla- või seksuaalkuriteo ohver? Kui jah, siis võite saada kogu Teile määratud hüvitise ettemaksena.

Kas olete muud liiki kuriteo ohver? Sellisel juhul võite saada ettemaksena kuni 5000 eurot. Lisateavet saate veebisaidilt https://www.cjib.nl/et.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta