Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την αξίωση αποζημίωσης λόγω ποινικού αδικήματος εκδικάζεται, κατόπιν αίτησης του ζημιωθέντος, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, αν αυτό δεν καθυστερεί σημαντικά τη διαδικασία [άρθρο 153 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Zakon o kaznenom postupku)].

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας μπορεί να υποβληθεί από τον ζημιωθέντα (άρθρο 154 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας υποβάλλεται στην αρχή στην οποία υποβλήθηκε η έγκληση ή στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία  (άρθρο 155 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας μπορεί να υποβληθεί έως τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (άρθρο 155 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής μπορεί να αφορά αξίωση που είναι παραδεκτή στο πλαίσιο αγωγής (άρθρο 153 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Το πρόσωπο που νομιμοποιείται να προβάλει την αξίωση πρέπει να αναφέρει την αξίωσή του και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 155 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Το είδος και η έκταση των αποδεικτικών στοιχείων δεν καθορίζονται από τον νόμο.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Δεν προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Τα θύματα ποινικού αδικήματος που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των πέντε ετών τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες ως αποτέλεσμα του ποινικού αδικήματος έχουν το δικαίωμα να λάβουν συνδρομή από ειδικό για την υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, τα έξοδα της οποίας καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός (άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Το δικαίωμα αυτό δεν εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του ζημιωθέντος.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Απόφαση που κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο μπορεί να επιδικάσει στον ζημιωθέντα ολόκληρη την αποζημίωση που ζητά με την πολιτική αγωγή του ή να του επιδικάσει μέρος αυτής και να του υποδείξει να ασκήσει ξεχωριστή αστική αγωγή. Όταν τα στοιχεία της ποινικής διαδικασίας δεν παρέχουν αξιόπιστη βάση για πλήρη ή μερική επιδίκαση της αποζημίωσης, το δικαστήριο υποδεικνύει στον ζημιωθέντα να ασκήσει ξεχωριστή αστική αγωγή.

Όταν το δικαστήριο εκδίδει αθωωτική απόφαση ή όταν οι κατηγορίες αποσύρονται ή η ποινική διαδικασία αναστέλλεται με έκδοση απόφασης, υποδεικνύεται στον ζημιωθέντα να ασκήσει αστική αγωγή. Όταν το δικαστήριο κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο, υποδεικνύεται στον ζημιωθέντα να υποβάλει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που θα κινηθεί ή θα συνεχιστεί στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 158 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης όσον αφορά το σκέλος της σχετικά με τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας καθώς και όσον αφορά το σκέλος της σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης. Ωστόσο, αν ο εισαγγελέας έχει αναλάβει τη δίωξη από τον πολιτικώς ενάγοντα που ενεργούσε ως ιδιώτης κατήγορος, ο τελευταίος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για οποιονδήποτε από τους λόγους επί των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί έφεση (άρθρο 464 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για το διασφαλίσω αυτό;

Κατόπιν αίτησης του νομιμοποιούμενου προσώπου, μπορούν να διαταχθούν, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ασφαλιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της αξίωσης αποζημίωσης λόγω του ποινικού αδικήματος.

Η απόφαση που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο εκδίδεται από τον ανακριτή. Μετά την απαγγελία κατηγοριών, την απόφαση εκδίδει το δικαστικό συμβούλιο, ενώ, κατά τη διάρκεια της δίκης, την απόφαση εκδίδει το δικάζον δικαστήριο. Η άσκηση έφεσης κατά των ασφαλιστικών μέτρων δεν εμποδίζει την εκτέλεσή τους (άρθρο 160 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο