Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

En anmeldelse med civilretlig partsstilling om et erstatningskrav i forbindelse med en straffesag behandles på begæring af den forurettede part under straffesagen, hvis dette ikke forsinker proceduren betydeligt. (Artikel 153, stk. 1, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Anmeldelsen med civilretlig partsstilling kan indgives af den forurettede part. (Artikel 154, stk. 1, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Anmeldelsen med civilretlig partsstilling i forbindelse med en straffesag indgives til den myndighed, hvor der er rejst tiltale, eller til den ret, som behandler sagen.  (Artikel 155, stk. 1, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

En anmeldelse med civilretlig partsstilling kan indgives indtil datoen for bevisførelse ved retten i første instans. (Artikel 155, stk. 2, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

En anmeldelse med civilretlig partsstilling kan vedrøre et krav, der er fremsat under sagen. (Artikel 153, stk. 2, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Der findes ingen specifik formular til dette.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Den person, der er beføjet til at fremsætte kravet, skal anføre kravet og fremlægge beviser. (Artikel 155, stk. 3, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku)) Typen og omfanget af beviser er ikke fastsat ved lov.

Er retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Der skal ikke betales retsgebyrer eller andre udgifter i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse med civilretlig partsstilling.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ofre for forbrydelser med en strafferamme på mindst fem års fængsel, som er blevet alvorligt påvirket af forbrydelsen, har, når de indgiver en anmeldelse med civilretlig partsstilling, ret til en bistandsadvokat, der betales af statsbudgettet. (Artikel 43, stk. 2, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku)) Denne ret er ikke begrænset af den forurettede parts permanente bopæl.

I hvilke tilfælde vil kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

En dom, hvor den tiltalte dømmes skyldig, kan imødekomme den forurettede parts anmeldelse med civilretlig partsstilling, eller den kan delvist imødekomme anmeldelsen og pålægge den forurettede part at anlægge et separat søgsmål. Hvis oplysningerne fra straffesagen ikke udgør et pålideligt grundlag for fuld eller delvis domfældelse, skal retten pålægge den forurettede part at anlægge et separat søgsmål.

Hvis retten frikender den tiltalte, eller hvis anklagen afvises, eller straffesagen udsættes ved afgørelse, pålægges den forurettede part at anlægge et separat civilretligt søgsmål. Hvis retten erklærer sig inkompetent, pålægges den forurettede part at anlægge et separat civilretligt søgsmål i forbindelse med indledningen eller fortsættelsen af straffesagen ved den kompetente ret. (Artikel 158, stk. 2 og 3, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

En forurettet part kan klage over en dom for så vidt angår rettens afgørelse om sagsomkostningerne og afgørelsen om anmeldelsen med civilretlig partsstilling. Hvis statsanklageren har overtaget retsforfølgelsen fra den forurettede part som civil anklager, kan sidstnævnte appellere enhver del af afgørelsen, der kan påklages. (Artikel 464, stk. 4, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku))

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

På begæring af den beføjede person kan der træffes afgørelse om foreløbige retsmidler for at sikre det civilretlige krav under den straffesag, der er anlagt som følge af en forbrydelse.

En sådan afgørelse træffes af undersøgelsesdommeren. Efter tiltalen træffer anklagekammeret en afgørelse, og den ret, der behandler sagen, leder drøftelserne. En klage over den foreløbige foranstaltning udsætter ikke dens fuldbyrdelse. (Artikel 160, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku)

Sidste opdatering: 02/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website