Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Претендиране на обезщетение от извършителя

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Ако обвиняемият се признае за виновен или бъде признат за виновен, съдът може да го осъди да ви плати обезщетение.  Съдът ще се свърже с Вас, ако издаде съдебна заповед за плащане на обезщетение. Ако не търсите обезщетение, моля да информирате възможно най-бързо Наказателното отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Не се прилага/няма информация.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Не се прилага/няма информация.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не се прилага/няма информация.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Не се прилага/няма информация.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Не се прилага/няма информация.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Не се прилага/няма информация.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Не се прилага/няма информация.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Не се прилага/няма информация.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Не се прилага/няма информация.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт