Претендиране на обезщетение от извършителя

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?

Иск за обезщетение може да се внесе в гражданския съд (Qorti Ċivili).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Следва да предявите Вашия иск с представянето.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Можете да представите иск за материални щети заедно със съпътстващите документи.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма специален формуляр.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Доход, фактури, оценки и други свързани съпътстващи документи.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Да, но те са минимални.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Да, можете да получите правна помощ.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

В случай на оправдателна присъда.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Евентуално чрез намесата на прокурор.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

С издаването на предвидения или задължителен изпълнителен лист (напр. налагане на запор, заповед за изземване и др.) адвокатът, предоставящ правната помощ, следва да помогне да се гарантира това изпълнение.

Последна актуализация: 08/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт