På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Detta avsnitt är inte tillämpligt. Den nordirländska ersättningsmyndigheten handlägger endast ansökningar som rör brott som begås i Nordirland.


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

-

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

-

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan

– styrkande handlingar -

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

-

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

-

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

-

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

-

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

-

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

-

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

-

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

-

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

-

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

-

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

-

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats