Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Haag

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-post: info@schadefonds.nl
Webbplats: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postadress:
Postbus 71
NL-2501 CB
Haag

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Nederländska, engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte närvara under förfarandet.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

De beror på de berörda läkarna och den bedömning av situationen som våra medicinskt sakkunniga gör.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Högst 26 veckor.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På nederländska eller på ditt eget språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att inge en invändning. Se ovan.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det här landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: 0900-0101

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats