Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D-53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-post: IVc2@bmas.bund.de
Webbadress: http://www.bmas.de/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till kontaktpunkten i mitt hemland)?

Ja. Helst bör du dock även informera de behöriga biståndsmyndigheterna.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

- en ansökan?

- styrkande handlingar?

Det officiella språket är tyska. De tyska myndigheterna har dock aldrig avslagit eller inte prövat en ansökan som författats på ett annat språk än tyska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Dessa kostnader bärs vanligtvis av den tyska beslutsmyndigheten, och ibland av den tyska biståndsmyndigheten. Det hade dock varit bättre om direktiv 2004/80/EG hade innehållit en uttrycklig bestämmelse om att sådana kostnader ska bäras av den stat i vilken brottet begicks.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter tas ut för ansökningar om brottsofferersättning i Tyskland.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ersättning för nödvändiga resekostnader betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Du har ingen lagstadgad rätt till en tolk. I praktiken används dock ofta tolkar när det finns behov av sådana.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i - eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godtas vanligtvis.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ersättning för nödvändiga resekostnader betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det finns inte något definitivt svar på den frågan, eftersom ersättningsförfarandets längd i hög grad beror på de faktiska omständigheterna i det enskilda ärendet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet är på tyska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av ersättningsbeslutet. Om beslutet vidhålls efter omprövning kan du väcka talan vid socialdomstolen.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Alla sökande kan få rättshjälp. Kostnaderna kan emellertid inte återbetalas.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns en mängd lokala, regionala och nationella brottsofferorganisationer i Tyskland som kan hjälpa dig. Följande webbplats (som även är tillgänglig på engelska och spanska) ger en bra översikt: https://www.odabs.org/.

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats