Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +46)9070 8200
Fax: +(46)9017 8353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Webové sídlo: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštová adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku, žiadosť sa môže zaslať priamo švédskemu Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a podporné dokumenty prijímajú orgány vo švédskom a v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad znáša švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadateľ sa nemusí zúčastniť na konaní. Spracovanie sa uskutočni v písomnom postupe.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Ak je to potrebné v priebehu procesu, sú k dispozícií možnosti tlmočenia.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Osvedčenie o zdravotnom stave a správy o zdravotnom stave z iných krajín sa môžu uznať. Ak sa vyžaduje dodatočné posúdenie, švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov zvyčajne využije služby lekárskych odborníkov, aby vypracovali stanovisko na základe dostupných lekárskych dôkazov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Zvyčajne nie je potrebné lekárske vyšetrenie vo Švédsku, ak máte trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Existuje však možnosť uhradenia nákladov, ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie tohto druhu.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Čas spracovania sa líši v závislosti od povahy veci a pracovného zaťaženia orgánu. Priemerný čas spracovania je zvyčajne približne tri mesiace, ale môže to trvať aj dlhšie alebo kratšie. Veci sa spracúvajú v poradí, v akom boli prijaté, a zvyčajne sa im neprideľuje priorita.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Rozhodnutie dostanete vo švédčine. Ak nehovoríte po švédsky, dostanete aj zhrnutie rozhodnutia v angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov nie je možné napadnúť, ale orgán môže zmeniť svoje rozhodnutie na základe žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy, ak vyjdú najavo nové okolnosti alebo ak pre to existujú iné dôvody.

Aby orgán vec opätovne posúdil, žiadateľ, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, mu musí zaslať písomnú žiadosť. V žiadosti sa musí uviesť požadovaná zmena s jej odôvodnením. Akýkoľvek doplňujúci materiál by sa mal predložiť spolu so žiadosťou.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Náhrada nákladov na právne zastúpenie sa poskytne len vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody. Pomoc právnika v súvislosti s náhradou škody za poškodenie cudzej veci zvyčajne nie je potrebná. Je pomerne jednoduché podať žiadosť. Orgán má takisto povinnosť poskytnúť informácie a poradenstvo tým, ktorí si uplatňujú nárok na náhradu škody, ako aj zodpovednosť za získanie dôkazov potrebných na rozhodnutie vo veci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Ak chcete podať žiadosť alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa náhrady škody v cezhraničných veciach, najlepšie je poradiť sa o pomoci a informáciách so švédskym Orgánom pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov. Informácie sú k dispozícii na adrese https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Môžete takisto zavolať orgánu na číslo +46 9070 8200.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom