Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Neuplatňuje sa. Služby pre odškodňovanie v Severnom Írsku sa zaoberajú len žiadosťami, ktoré sa týkajú nárokov vzniknutých v Severnom Írsku.


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

-

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

-

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť?
  • podporné dokumenty? -

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

-

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

-

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

-

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

-

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

-

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

-

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

-

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

-

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

-

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

-

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

-

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom