Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Haag

Telefón: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: info@schadefonds.nl
Webové sídlo: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštová adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Haag

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Holandčina, angličtina.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša účasť na konaní nie je potrebná.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

To závisí od dotknutých odborníkov a od posúdenia situácie našimi lekárskymi expertmi.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Najviac 26 týždňov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V holandskom jazyku alebo vo vašom vlastnom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním námietky. Pozri vyššie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefón: 0900-0101.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom