Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aký orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v prípadoch, ktoré majú cezhraničný dosah?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefón : +49 228 99527 2680
Fax : +49 228 99527 4134

E-mail : IVc2@bmas.bund.de
Internetová adresa : http://www.bmas.de/

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu, ktorý bude rozhodovať o mojej žiadosti, aj keď ide o prípad s cezhraničným dosahom (bez toho, aby som sa musel obrátiť na kontaktné miesto v mojej rodnej krajine)?

Je to možné, v optimálnom prípade by však mali byť informované aj príslušné asistenčné orgány.

V akom jazyku/akých jazykoch akceptujú orgány, ktoré poskytujú odškodnenie:

- žiadosť?

- sprievodné podklady?

Oficiálnym úradným jazykom je nemčina. Nie sú však známe žiadne prípady, kedy by bol nemecký orgán žiadosť v inom ako nemeckom jazyku zamietol alebo neprejednal.

Kto znáša náklady, ak orgán poskytujúci odškodnenie nechá preložiť žiadosť/sprievodné podklady z inej krajiny EÚ?

Takéto náklady znáša pravidelne nemecký rozhodujúci orgán, v niektorých prípadoch aj nemecký asistenčný orgán. Bolo by však lepšie, ak by bolo do smernice 2004/80/ES prijaté ustanovenie, že takéto náklady znáša štát, v ktorom bol čin spáchaný.

Je spracovanie mojej žiadosti (ktorá bola predložená z inej krajiny EÚ) spojené v tejto krajine s administratívnymi alebo inými poplatkami? Ak áno, kto znáša tieto náklady?

Administratívne náklady alebo poplatky sa v záležitostiach odškodňovania obetí v Nemecku nevyberajú.

Sú mi preplácané cestovné náklady, ak musím byť prítomný na konaní a/alebo ak sa rozhoduje o mojej žiadosti? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa musím obrátiť?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Právny nárok na tlmočníka neexistuje. V praxi sú však zvyčajne tlmočníci priberaní, ak je to nevyhnutné.

Sú akceptované alebo uznané moje lekárske potvrdenia z mojej domovskej krajiny alebo vyšetrí môj zdravotný stav/moje zranenie lekársky znalec tejto krajiny?

Takéto potvrdenia sú zvyčajne akceptované.

Sú mi moje cestovné náklady nahradené, ak sa musím v tejto krajine podriadiť lekárskemu vyšetreniu?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Približne ako dlho to trvá, kým je vydané rozhodnutie o odškodnení orgánom/inštitúciou?

Dĺžku konania o odškodnení nie je možné určiť všeobecne, pretože veľmi výrazne závisí od okolností jednotlivého prípadu.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti?

Rozhodnutie je vydané v nemeckom jazyku.

Ako môžem postupovať proti rozhodnutiu, ak s ním nesúhlasím?

Proti rozhodnutiu v konaní o odškodnení je možné podať námietku. Ak nie je opravené, je možná žaloba na Sociálnom súde (Sozialgericht).

Môžem si podľa predpisov inej krajiny privolať pomoc právneho zastúpenia (podporu prostredníctvom advokáta)?

Každý žiadateľ si môže k svojej záležitosti kedykoľvek privolať pomoc právneho zastúpenia. Náhrada nákladov však možná nie je.

Existujú v tejto krajine organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma v mojom prípade s cezhraničným dosahom podporia vo veci žiadosti o odškodnenie?

V Nemecku existuje množstvo miestnych, regionálnych a celoštátnych organizácií na pomoc obetiam, ktoré môžu postihnutým osobám poskytnúť podporu. Dobrý prehľad, aj v anglickom a španielskom jazyku, poskytuje internetová stránka https://www.odabs.org/.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom