If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Belgia

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

a) Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) zapewnia pomoc ofiarom, które są obywatelami lub mieszkańcami Belgii, w uzyskaniu kompensaty w innym państwie członkowskim UE.

Adres:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Ofiary terroryzmu powinny skontaktować się z Wydziałem ds. Terroryzmu tej Komisji.

Adres pocztowy:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieterrorvictims@just.fgov.be

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek? W językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim;
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim;

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Problem ten dotychczas się nie pojawił i nadal jest przedmiotem rozważań.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Kwestię tę ocenia Komisja w oparciu o charakter i powagę szkody poniesionej przez ofiarę.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Obecnie termin ten wynosi 18 miesięcy. Postępowanie jest takie samo w sprawach transgranicznych i w sprawach krajowych.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku francuskim, niderlandzkim, niemieckim lub angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Decyzje wydane przez Komisję nie podlegają zaskarżeniu. Można jedynie wnieść skargę o stwierdzenie nieważności (recours en annulation) do belgijskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie, Komisja nie zapewnia pomocy w tym zakresie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Istnieją służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw, które mogą pomóc ofiarom w ubieganiu się o kompensatę od Komisji.

Wsparcie na rzecz ofiar zapewniają wspólnoty i regiony belgijskie.

Więcej informacji (w szczególności na temat różnych służb uprawnionych do udzielania wsparcia) można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Federacja Walonia-Bruksela: Link otworzy się w nowym oknievictimes.be

Flandria: Link otworzy się w nowym oknieslachtofferzorg.be

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Bułgaria

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1, Bułgaria

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.compensation.bg/en

W przypadku przestępstw popełnionych na terytorium Republiki Bułgarii organem rozstrzygającym wnioski o przyznanie kompensaty w sprawach transgranicznych jest Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

W przypadku przestępstw popełnionych poza terytorium Republiki Bułgarii Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pełni funkcję organu pomocniczego i przekazuje wniosek o przyznanie kompensaty właściwemu organowi państwa, w którym popełniono przestępstwo.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek? W językach bułgarskim i angielskim;
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach bułgarskim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokrywa Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Ofiara nie musi być obecna w toku procedury przyznawania kompensaty przez państwo.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zob. odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Tak. Dokumentacja medyczna, w tym wydane przez odnośne państwo dokumenty potwierdzające koszty leczenia, mogą zostać przyjęte lub uznane, ale Krajowa Rada podejmuje decyzję w tej kwestii w zależności od okoliczności danej sprawy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży poniesione w celu poddania się badaniu lekarskiemu mogą zostać zwrócone, ale Krajowa Rada podejmuje decyzję w tej kwestii w zależności od okoliczności danej sprawy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Wniosek o przyznanie kompensaty rozpatruje się w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpłynięcia. W stosownych przypadkach termin ten można przedłużyć do trzech miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W językach bułgarskim i angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie przysługuje odwołanie.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Procedura przyznawania kompensaty przez państwo nie wymaga udziału adwokata.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak. Taką rolę pełni Bułgarskie Stowarzyszenie Organizacji Udzielających Wsparcia Ofiarom Przestępstw (Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите).

Nr tel.: +359 29819300

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Czechy

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Wydział ds. Kompensat (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: +420 221997966
Faks: +420 221997967

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieodsk@msp.justice.cz

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek / dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W języku czeskim, słowackim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku / dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ rozstrzygający nie przyjmuje dokumentów sporządzonych w językach innych niż czeski, słowacki lub angielski (wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku lub dokumentów przetłumaczonych na jeden z dopuszczanych języków pod rygorem odrzucenia wniosku); jeżeli organ będzie potrzebował tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku angielskim, sam pokryje koszty tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Koszty podróży nie są zwracane.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Organ rozstrzygający nie zapewnia usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Jeżeli wnioskodawca przedstawi orzeczenie lekarskie wydane w jego miejscu zamieszkania, najprawdopodobniej zostanie ono uznane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku czeskim lub angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Wnosząc skargę do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak, na własny koszt.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Największą organizacją pozarządową zapewniającą wsparcie ofiarom przestępstw jest Biały Krąg Ofiar (Bílý kruh obětí).

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Dania

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Erstatningsnævnet)

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Przesłanie wniosku za pośrednictwem organu pomocniczego nie jest wymagane. Wniosek można przesłać bezpośrednio organowi przyznającemu kompensatę w Danii (Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem), który następnie przekaże go policji w okręgu, w którym prowadzono dochodzenie w sprawie danego przestępstwa. Wniosek można również przekazać bezpośrednio policji.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie: wniosek? dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ przyjmuje wszystkie przesłane dokumenty zarówno w języku duńskim, jak i w języku angielskim. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem preferuje jednak, aby wszystkie dokumenty zostały w miarę możliwości przetłumaczone na język duński.

Dania przystąpiła wraz z innymi krajami nordyckimi, tj. Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, do konwencji o języku, zgodnie z którą obywatele tych państw są uprawnieni do posługiwania się swoim językiem ojczystym w innym kraju nordyckim. Języki objęte zakresem konwencji to duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

W sprawach dotyczących przyznania kompensaty koszty tłumaczenia dokumentów pokrywa duńska policja.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Procedura rozpatrywania wniosku o kompensatę odbywa się w formie pisemnej. Wnioskodawca nie musi zatem być obecny ani przy rozpoznawaniu sprawy przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem, ani przy wydawaniu przez radę decyzji w tym zakresie.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Ponieważ procedura ma formę pisemną, kwestie związane z koniecznością osobistego stawiennictwa i usług tłumacza ustnego są nieistotne.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Nie ustanowiono wymogu przeprowadzania ocen i badań lekarskich przez lekarzy w Danii. Duńska Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem co do zasady przyjmuje wszystkie zaświadczenia lekarskie.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zazwyczaj przeprowadzenie badania lekarskiego w Danii nie jest konieczne, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w innym państwie UE, ponieważ takie badanie można przeprowadzić w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wydatki poniesione w związku z koniecznością odbycia podróży do miejsca leczenia i z takiego miejsca mogą zostać pokryte jako wydatki związane z powrotem do zdrowia.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas rozpoznawania wniosku przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem może się znacznie różnić w poszczególnych sprawach. Wynika to między innymi z konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących danej sprawy od policji, lekarzy lub innych organów, w zależności od konkretnych okoliczności sprawy. Podobnie w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty zdolności do zarobkowania może pojawić się konieczność przekazania sprawy do rozpoznania przez Zakład Ubezpieczeń Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), co może doprowadzić do wydłużenia czasu rozpatrywania sprawy.

Ponad 50% nowych spraw otrzymanych przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem rozpoznaje się w terminie 50 dni w ramach procedury przyspieszonej stosowanej w odniesieniu do nieskomplikowanych spraw. Dotyczy to spraw, w których wydano prawomocne orzeczenie rozstrzygające zarówno o winie, jak i o kwocie kompensaty.

W przypadku braku możliwości rozpoznania sprawy w toku tej szczególnej procedury przyspieszonej sprawę rozpoznaje się w trybie zwykłym, w ramach którego czas rozpoznania wniosku przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem wynosi obecnie do 18 miesięcy od daty otrzymania przez nią nowego wniosku o kompensatę.

Wnioskodawca może przyspieszyć proces rozpoznawania jego sprawy, przekazując radzie stosowne dowody na poparcie zgłaszanych roszczeń. Przekazane dokumenty mogą obejmować na przykład rachunki za zakup leków, zaświadczenia lekarskie zawierające informacje o czasie trwania choroby lub wystawione przez pracodawcę zaświadczenie dotyczące dochodu utraconego wskutek doznania uszczerbku na zdrowiu.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem sporządza wszystkie decyzje w języku duńskim. Wnioskodawca może następnie zlecić przetłumaczenie decyzji organowi pomocniczemu w swoim państwie pochodzenia.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzji duńskiej Rady ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem nie można zaskarżyć przed innym organem. Jeżeli wnioskodawca chce odwołać się od decyzji, musi najpierw skontaktować się z Radą ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem i wyjaśnić, dlaczego nie zgadza się z jej treścią. Rada oceni następnie, czy w danym przypadku istnieją podstawy do ponownego rozpoznania sprawy. Kryterium stosowanym zazwyczaj w tym kontekście jest przedstawienie przez wnioskodawcę nowych, istotnych informacji mających znaczenie dla wyniku sprawy.

Jeżeli Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem podtrzyma swoją decyzję, wnioskodawca może zaskarżyć taką decyzję do sądu.

Wnioskodawca może również złożyć skargę do Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Co do zasady tryb rozpoznawania spraw nie wymaga korzystania z pomocy prawnej, chociaż w przepisach duńskich przewidziano taką możliwość. W szczególnych przypadkach Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem może zobowiązać wnioskodawcę do pokrycia całości lub części wydatków poniesionych przez niego w związku z postępowaniem prowadzonym przez radę.

Nie ustanowiono żadnego wymogu, zgodnie z którym pomoc prawną powinien świadczyć prawnik lub organizacja świadcząca pomoc prawną w Danii.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Niemcy

Który organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Organami decyzyjnymi są organy pomocnicze działające w każdym kraju związkowym. Właściwość w danej sprawie mają organy w kraju związkowym, w którym popełniono przestępstwo. Wnioskodawcy nie muszą samodzielnie szukać organu odpowiedzialnego – mogą skontaktować się z centralnym punktem kontaktowym (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), który przekaże wniosek o kompensatę odpowiedniemu organowi.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, jest to możliwe, chociaż należy o tym również poinformować właściwe organy pomocnicze.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W każdym języku europejskim.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W każdym języku europejskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wnioskodawca nie pokrywa kosztów tłumaczenia. Pokrywają je zazwyczaj organy decyzyjne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, kto je pokrywa?

W Niemczech nie pobiera się opłat administracyjnych ani innych opłat w sprawach dotyczących kompensat dla ofiar przestępstw.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do tłumacza ustnego. W praktyce jednak zazwyczaj przywołuje się tłumacza ustnego, gdy jest to konieczne.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w moim kraju pochodzenia zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia takie są zazwyczaj akceptowane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to w bardzo dużym stopniu od okoliczności danej sprawy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja jest zwykle tłumaczona na język odpowiedniego kraju.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Od decyzji w sprawie kompensaty przysługuje sprzeciw. Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, można wnieść skargę do sądu ds. socjalnych (Sozialgericht).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każdy wnioskodawca może skorzystać z takiej usługi, jednak kosztów z tym związanych nie zwraca się.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Niemczech jest wiele lokalnych, regionalnych i federalnych organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw, które mogą je wesprzeć. Poniższa strona internetowa zawiera przydatne informacje i jest dostępna również w językach angielskim i hiszpańskim: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.odabs.org/.

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Estonia

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Sotsiaalkindlustusamet (Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego)

Endla 8
15092
TALLINN

Tel.: +372 6121360
Faks: +372 6408155

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Uwagi:
Organem rozstrzygającym jest Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego wraz z jego miejscowymi wydziałami ds. rent i emerytur. Informacje na temat miejscowych wydziałów ds. rent i emerytur zostaną wkrótce zamieszczone na niniejszej stronie.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmuje dokumenty?

W językach urzędowych Unii Europejskiej, najlepiej w języku estońskim lub w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku / dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszt usługi tłumaczenia pokrywa organ zlecający tłumaczenie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Wnioskodawca nie musi być fizycznie obecny podczas procesu wydawania decyzji.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Wnioskodawca nie musi być fizycznie obecny.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Dokumenty wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są dopuszczalne, ale biegły lekarz ocenia stan zdrowia i obrażenia ofiary w oparciu o dokumentację medyczną wydaną w państwie, w którym ofiara ma miejsce zamieszkania.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie jest konieczne poddanie się badaniu lekarskiemu.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia ostatniego dokumentu.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku estońskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji można się odwołać w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Można również wnieść skargę do sądu administracyjnego w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania sądowoadministracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w ciągu 30 dni od dnia jego wniesienia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak – podmioty świadczące usługi pomocy dla ofiar. Ich dane kontaktowe znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 15/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Grecja

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Link otworzy się w nowym oknieGrecki Urząd ds. Kompensat (Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης).

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Jeżeli miejsce zamieszkania (κατοικία) lub miejsce zwykłego pobytu (συνήθη διαμονή) wnioskodawcy znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego, wniosek należy złożyć do organu pomocniczego odnośnego państwa członkowskiego, który prześle go do greckiego Urzędu ds. Kompensat. W takim przypadku grecki Urząd ds. Kompensat bezzwłocznie przekazuje organowi pomocniczemu odnośnego państwa członkowskiego i wnioskodawcy następujące informacje: a) dane osoby kontaktowej lub wydziału odpowiedzialnego za rozpatrzenie sprawy; b) potwierdzenie odbioru wniosku oraz c) wskazanie przybliżonego terminu, w którym można spodziewać się wydania decyzji w sprawie wniosku.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

Językiem urzędowym, w którym należy sporządzić wniosek i prowadzić wymianę informacji, danych oraz dokumentów potwierdzających, jest język grecki.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Grecki Urząd ds. Kompensat nie ma obowiązku zapewnienia tłumaczenia i w związku z tym nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Tak, opłata wynosi 100 EUR. Jeżeli wnioskodawca nie wniesie opłaty w okresie rozpatrywania wniosku przez Urząd ds. Kompensat, wniosek zostanie odrzucony. Grecki organ pomocniczy może udzielić wnioskodawcy informacji na temat przelewu bankowego, do którego dokonania jest on zobowiązany.

Jeżeli wnioskodawca przebywa w państwie z obszaru SEPA (jednolity obszar płatności w euro), może uiścić opłatę drogą elektroniczną poprzez zlecenie przelewu SEPA w euro, wskazując Bank Grecji jako bank odbiorcy. Poniżej podano numer rachunku IBAN i szczegółowe dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ministerstwo Finansów)

Adres odbiorcy: Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα

IBAN odbiorcy: GR1201000230000000481090510

Kod identyfikacyjny jednostki (BIC) banku odbiorcy: BNGRGRAA

Tytuł przelewu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (wnioskodawca otrzyma 20-cyfrowy kod hasła / kod płatności od greckiego organu pomocniczego)

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Urząd ds. Kompensat może – jeżeli uzna to za konieczne – wezwać wnioskodawcę, sprawcę lub innych uczestników, np. świadków lub biegłych, do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań przed tym organem.

Jeżeli miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego, grecki Urząd ds. Kompensat zwraca się do właściwego organu pomocniczego o przeprowadzenie przesłuchania zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się siedziba tego organu, oraz o przesłanie protokołu przeprowadzonego przesłuchania. We współpracy z właściwym organem pomocniczym Urząd ds. Kompensat może również samodzielnie przeprowadzić przesłuchanie zgodnie z prawem greckim – w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji. W takim przypadku grecki Urząd ds. Kompensat nie może zobowiązać wnioskodawcy do stawiennictwa. Grecki organ pomocniczy zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego w przesłuchaniu wnioskodawcy lub innych uczestników, np. świadków lub biegłych.

W tym celu na wniosek organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego grecki organ pomocniczy: a) zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat, jeżeli organ ten przeprowadza przesłuchanie bezpośrednio, w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, zgodnie z prawem greckim; wówczas organ pomocniczy zapewnia niezbędną infrastrukturę logistyczną lub b) przeprowadza przesłuchanie samodzielnie zgodnie z prawem greckim i przesyła protokół tego przesłuchania do organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego. W takim przypadku protokół przesłuchania, sporządzony w języku greckim, tłumaczy się na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych właściwego państwa członkowskiego lub na inny język UE, który państwo to wskazało jako dopuszczalny.

Koszty poniesione na tym etapie przez grecki organ pomocniczy pokrywa grecki Skarb Państwa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, zapewniane są usługi tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Takie zaświadczenia są uznawane, jednak może również zostać zlecone sporządzenie opinii biegłego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak, koszty zostaną zwrócone.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Urząd ds. Kompensat musi rozpatrzyć sprawę w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku i wydać ostateczną decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoznania wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku zrozumiałym przez wnioskodawcę.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Wnioskodawca może odwołać się od decyzji do sądu administracyjnego pierwszej instancji (Διοικητικά Πρωτοδικεία).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiary przestępstw mogą być również uprawnione do pomocy prawnej w odniesieniu do wszystkich spraw karnych i cywilnych. W przepisach (art. 1 ustawy 3226/2004) przewidziano, że pomoc prawna przysługuje osobom o niskich dochodach, które są obywatelami państwa członkowskiego UE, obywatelami państwa trzeciego lub bezpaństwowcami, jeżeli zgodnie z prawem zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu w Unii Europejskiej. Obywatelami o niskich dochodach, którzy są uprawnieni do pomocy prawnej, są osoby, których roczny dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza dwóch trzecich minimalnego rocznego dochodu na osobę określonego w ogólnokrajowym układzie zbiorowym pracy. W przypadku sporu rodzinnego nie uwzględnia się dochodów strony przeciwnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Link otworzy się w nowym oknieOśrodek Badań nad Równouprawnieniem Płci (ΚΕΘΙ)

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Ośrodek Solidarności Społecznej (EKKA)

Link otworzy się w nowym oknieSekretariat Generalny ds. Równouprawnienia Płci (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων)

Link otworzy się w nowym oknieGrecka Rada ds. Uchodźców (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες)

Link otworzy się w nowym oknieAmnesty International Grecja

Link otworzy się w nowym okniePolicja grecka – cyberprzestępczość

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Hiszpania

Jaki organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

W zakresie przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać Link otworzy się w nowym oknietutaj.

W zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym organem pomocniczym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informacje o organach pomocniczych można uzyskać na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W niektórych przypadkach organy pomocnicze innych państw członkowskich mogą nawiązać bezpośredni kontakt z organem decyzyjnym, jednak zaleca się, aby wnioski składać za pośrednictwem organów pomocniczych.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie: – wniosek? – dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Językiem, w którym należy sporządzić wnioski o kompensatę oraz dokumenty, jest język hiszpański.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Informacje te nie są dostępne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności po zakończeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie tych przestępstw i przed sporządzeniem decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania kompensaty wnioskodawca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zostanie wezwany na przesłuchanie, podczas którego będzie mógł przedstawić istotne w sprawie argumenty.

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w Hiszpanii, a wnioskodawca występujący o kompensatę ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, w przypadku złożenia wniosku o kompensatę za pośrednictwem organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, Dyrekcja Generalna ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) – jako organ decyzyjny – może nawiązać współpracę z właściwym organem pomocniczym w celu przeprowadzenia procedury przesłuchania wnioskodawcy lub każdej innej osoby, której przesłuchanie uzna za konieczne.

Aby przeprowadzić przesłuchanie, Dyrekcja Generalna ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej może zwrócić się do organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, o zapewnienie wszelkich środków niezbędnych organowi odpowiedzialnemu za wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania kompensaty do bezpośredniego przesłuchania wnioskodawcy, telefonicznie lub przez wideokonferencję, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę. Ponadto organ pomocniczy odpowiedzialny za organizację przesłuchania musi przesłać Dyrekcji Generalnej ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej protokół z przeprowadzonego przesłuchania.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym, jeżeli zostały one popełnione w Hiszpanii, a wnioskodawca występujący o przyznanie kompensaty ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, zastosowanie mają takie same zasady jak w odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, pod warunkiem że wniosek o przyznanie kompensaty został złożony za pośrednictwem organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Ofiar Terroryzmu – jako organu rozstrzygającego – odpowiada za podjęcie opisanych powyżej działań związanych z przeprowadzeniem przesłuchania.

Jak wskazano powyżej, za zgodą wnioskodawcy przesłuchanie może odbyć się telefonicznie lub przez wideokonferencję, co pozwala uniknąć kosztów podróży.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Co do zasady w odniesieniu do wszystkich przestępstw każda ofiara, która nie mówi w języku hiszpańskim ani w języku urzędowym, w którym toczy się postępowanie, ani nie rozumie tych języków, ma prawo do nieodpłatnej pomocy tłumacza ustnego języka, który ofiara rozumie, podczas zeznawania na etapie postępowania rozpoznawczego w sądzie, lub w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych w prokuraturze lub na policji bądź jako świadek w procesie lub na jakiejkolwiek innej rozprawie. Prawo to przysługuje również osobom cierpiącym na zaburzenia słuchu lub mowy.

Pomoc tłumacza ustnego można zapewnić przez wideokonferencję lub za pośrednictwem dowolnego środka telekomunikacji, chyba że sędzia lub sąd – z urzędu albo na wniosek jednej ze stron – postanowi, że tłumacz ustny musi być obecny fizycznie w celu ochrony praw ofiary.

W przypadku policyjnych czynności dochodzeniowo-śledczych od decyzji o odmowie zapewnienia ofierze usług tłumacza ustnego można odwołać się do sędziego śledczego (Juez de instrucción). Uznaje się taki środek za wniesiony, jeżeli osoba, której dotyczy rozstrzygnięcie, w chwili odmowy zapewnienia tłumaczenia oświadczy, że się z tym rozstrzygnięciem nie zgadza.

Zaskarżyć można również postanowienie sądu o odmowie zapewnienia tłumacza ustnego.

Ponadto ofiary mogą uzyskać informacje o dostępnych tłumaczach ustnych w Biurach ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw, które są organami pomocniczymi w zakresie przestępczości transgranicznej.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku trzeba przetłumaczyć na język hiszpański, ponieważ jest to jedyny język akceptowany przez organ rozpatrujący wnioski o kompensaty.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności termin do złożenia wniosku o kompensatę wynosi zasadniczo jeden rok od daty popełnienia przestępstwa.

Terminy do wydania rozstrzygnięcia o przyznaniu bądź odmowie przyznania kompensaty – zarówno ostatecznego, jak i tymczasowego, są następujące:

 • w przypadku kompensaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu skutkującego niepełnosprawnością, zwiększenia tego rodzaju uszczerbku lub śmierci: 6 miesięcy;
 • w przypadku kompensaty z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy: 4 miesiące;
 • w przypadku kompensaty na pokrycie kosztów terapii mającej na celu zniwelowanie skutków przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności oraz kosztów pochówku: 2 miesiące.

Wniosek o przyznanie kompensaty uznaje się za odrzucony lub oddalony, jeżeli termin do wydania rozstrzygnięcia upłynął, a rozstrzygnięcia nie wydano.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym wnioski należy co do zasady składać w terminie roku od wyrządzenia szkody lub od postawienia diagnozy potwierdzającej związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a aktem terrorystycznym. W przypadku kompensaty edukacyjnej termin do złożenia stosownego wniosku wynosi trzy miesiące od daty zapisania się na zajęcia.

Termin do wydania i doręczenia rozstrzygnięcia w tym zakresie wynosi 12 miesięcy, z wyjątkiem rozstrzygnięcia dotyczącego kompensaty edukacyjnej (6 miesięcy), przy czym w razie upływu tego terminu oraz niewydania rozstrzygnięcia uznaje się, że wniosek został uwzględniony.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku hiszpańskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

W odniesieniu doprzestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności wnioskodawcy mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej dotyczące przewidzianej w przepisach kompensaty w terminie jednego miesiąca od ich doręczenia. Jeżeli rozstrzygnięcie nie zostanie w tym terminie zaskarżone, jedyną możliwością, z jakiej może skorzystać wnioskodawca, pozostaje złożenie do tego Ministerstwa wniosku o rewizję nadzwyczajną (recurso extraordinario de revisión).

Odwołanie można wnieść do Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej lub do Krajowej Komisji ds. Pomocy i Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Komisja Krajowa jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej w sprawie kompensat przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli Komisja Krajowa nie wyda rozstrzygnięcia w terminie trzech miesięcy, odwołanie uznaje się za oddalone – wówczas można wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Komisji o oddaleniu odwołania.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym od rozstrzygnięć wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w postępowaniach administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie różnego rodzaju kompensat można się odwołać, wnosząc o ich reasumpcję (recurso de reposición) lub skierować sprawę bezpośrednio na drogę sądowoadministracyjną.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności ofiary mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów zgodnie z wymogami i procedurą przewidzianymi we właściwych przepisach prawa hiszpańskiego.

W szczególności zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim ofiary przemocy ze względu na płeć są uprawnione do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a także do ustanowienia adwokata (abogado) i pełnomocnika (procurador) we wszystkich postępowaniach administracyjnych podejmowanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z przemocą, jakiej doznała ofiara.

W takich przypadkach odpowiedzialność za reprezentowanie ofiary w postępowaniu powinna zostać powierzona jednemu zespołowi obrońców, o ile taka forma reprezentacji zagwarantuje ofierze możliwość należytego korzystania z przysługującego jej prawa do obrony. Prawo to będzie przysługiwało również osobom uprawnionym do otrzymania jakiejkolwiek kompensaty po śmierci ofiary, o ile nie brały udziału w zdarzeniu.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania zwolnień od kosztów obowiązującymi w Hiszpanii osoby uznane za ofiary terroryzmu na mocy ustawodawstwa hiszpańskiego są uprawnione do korzystania z tych zwolnień od kosztów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących aktu terrorystycznego, w związku z którym przyznano im status ofiary, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

W każdym razie zwolnienie od kosztów przyznawane jest bezzwłocznie wszystkim ofiarom terroryzmu, które się o to zwrócą ze stosownym wnioskiem. Osoba utraci prawo do zwolnienia od kosztów, jeżeli na późniejszym etapie postępowania nie zostanie uznany jej status ofiary, jeżeli sąd wyda wyrok uniewinniający sprawcę, od którego środek zaskarżenia nie przysługuje, lub jeżeli postępowanie zostanie umorzone; w takiej sytuacji beneficjent zwolnienia od kosztów nie jest obowiązany do zwrotu kosztów jakichkolwiek usług, z których skorzystał do tej pory nieodpłatnie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Jeżeli chodzi o przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, aby uzyskać wsparcie w zakresie składania i przesyłania wniosków o przyznanie kompensaty, wnioskodawcy mogą zwrócić się do właściwego Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw w celu uzyskania informacji na temat wszelkiego rodzaju pomocy finansowej, która może im przysługiwać, a także na temat przebiegu poszczególnych procedur składania wniosków w tym zakresie.

Biura te działają we wszystkich wspólnotach autonomicznych, w niemal wszystkich stolicach prowincji, a także w innych miastach.

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Ogólnych informacji na temat kompensat, które mogą przysługiwać ofiarom aktów terrorystycznych, udziela Urząd ds. Informacji i Wsparcia dla Ofiar Terroryzmu przy Krajowym Sądzie Karnym i Administracyjnym (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Siedziba tego Urzędu znajduje się pod adresem:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numer telefonu kontaktowego: +34 914007402

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Francja

Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Przy każdym sądzie wielkiej instancji (tribunal de grande instance, TGI) działa komisja ds. kompensat dla ofiar przestępstw (commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) rozpatrująca wnioski o przyznanie kompensaty złożone przez ofiary przestępstw lub inne osoby uprawnione.

W sprawach dotyczących terroryzmu Link otworzy się w nowym oknieFR. wnioski rozpatruje fundusz gwarancji dla ofiar aktów terrorystycznych i innych przestępstw (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI), pod nadzorem sądu, który rozstrzyga sprawę w przypadku zaskarżenia decyzji.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, wnioskodawca może zwrócić się bezpośrednio do organu właściwego do rozpatrzenia jej wniosku.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek o kompensatę?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty przyjmuje się w językach francuskim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

W sprawach transgranicznych ofiary powinny w miarę możliwości same pokrywać koszty tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język francuski.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary w toku postępowania nie jest konieczna. Niemniej pod pewnymi warunkami ofiara może się ubiegać o zwrot kosztów podróży, o dietę dzienną obejmującą koszty posiłków i noclegu oraz o należność za stawiennictwo (indemnité de comparution).

Aby uzyskać zwrot, należy zwrócić się do organu, który wezwał ofiarę do stawiennictwa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, jeżeli ofiara stawi się przed organem, będzie mogła skorzystać nieodpłatnie z usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia lekarskie wydane w państwie zamieszkania ofiary zostaną przyjęte. W zależności od przypadku orzeczenie lekarskie może zostać wydane bez badania ofiary – wyłącznie w oparciu o dokumentację.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Badanie lekarskie odbywa się w miarę możliwości w terminie uzgodnionym z ofiarą – przy okazji jednego z jej pobytów we Francji. W pozostałych przypadkach FGTI może zwrócić ofierze koszty podróży poniesione przez nią w związku ze stawiennictwem na badaniu lekarskim, o ile przedstawi ona odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Sekretariat CIVI bezzwłocznie przekazuje wniosek funduszowi gwarancji.

Fundusz gwarancji musi przedstawić ofierze propozycję w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania kompletnych akt przekazanych przez sekretariat CIVI.

Jeżeli ofiara przyjmie propozycję, porozumienie przekazuje się do zatwierdzenia przewodniczącemu CIVI. Zatwierdzone porozumienie można wykonać. Decyzję doręcza się ofierze i funduszowi gwarancji, który wypłaca kompensatę.

W przypadku uzasadnionej odmowy ze strony funduszu gwarancji, odrzucenia propozycji przez ofiarę lub braku odpowiedzi ofiary na propozycję funduszu gwarancji po upływie 2 miesięcy wszczyna się postępowanie sądowe. Sąd rozpatruje wniosek i weryfikuje złożone oświadczenia oraz dokumenty.

Prokurator Republiki i fundusz gwarancji zgłaszają uwagi nie później niż na 15 dni przed rozprawą. Wnioskodawcy i funduszowi gwarancji należy doręczyć wezwanie do stawiennictwa przed sądem nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozprawy.

Po obradach na posiedzeniu niejawnym decyzję CIVI w sprawie przyznania kompensaty lub oddalenia wniosku o kompensatę doręcza się wnioskodawcy i funduszowi gwarancji, który wypłaca przyznaną kompensatę w terminie miesiąca od dnia doręczenia.

W sprawach dotyczących terroryzmu (Link otworzy się w nowym oknieFR.) fundusz gwarancji wypłaca stosowną kwotę tytułem zaliczki w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jeżeli jest on zasadny. Fundusz gwarancji przedstawia propozycję kompensaty ofierze (po ustabilizowaniu się jej stanu zdrowia) lub – w przypadku śmierci ofiary – jej bliskim w terminie 3 miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję sporządza się w języku francuskim. Ofierze przysługuje prawo do otrzymania nieodpłatnego tłumaczenia decyzji.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Jeżeli ofiara nie zgadza się z rozstrzygnięciem CIVI, może wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny, pod który podlega dana CIVI.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiara może skorzystać z pomocy prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszenia pomocy ofiarom działające w ramach Link otworzy się w nowym okniebiur ds. pomocy ofiarom przy sądach oraz we własnych siedzibach mogą nieodpłatnie pomóc ofierze w sporządzeniu wniosku o kompensatę.

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Chorwacja

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tel.: +385 13714000
Faks: +385 13714507

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, składając wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

Wniosek i dokumenty potwierdzające muszą być sporządzone w języku chorwackim. Jeżeli wniosek i dokumenty potwierdzające sporządzono w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ rozstrzygający nie tłumaczy wniosku i dokumentów potwierdzających ani nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

W postępowaniu dotyczącym wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Jeżeli Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) postanowi wezwać wnioskodawcę do stawiennictwa na przesłuchaniu lub do osobistego uczestnictwa w postępowaniu, wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów podróży.

Co do zasady wnioskodawca nie musi osobiście uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu ani w wydawaniu decyzji, a jeżeli przesłuchanie wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób jest konieczne, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw może – jako organ rozstrzygający – zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym złożono wniosek o przyznanie kompensaty, o przeprowadzenie tych czynności.

Ponadto przesłuchanie, którego przeprowadzenie jest konieczne w takim postępowaniu, można przeprowadzić przy użyciu środków technicznych, w tym technologii informatycznych, sieci komunikacji elektronicznej oraz innych środków zapewniających transmisję obrazu i dźwięku. W takim przypadku przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, czyli organ rozstrzygający.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Dokumentacja medyczna sporządzona za granicą jest uznawana, ale Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która jako organ rozstrzygający sprawdza i ocenia taką dokumentację, może w stosownych przypadkach wystąpić o opinię biegłego lekarza sądowego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Właściwy organ wyda decyzję w sprawie wniosku w terminie około 60 dni, jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne (jeżeli uzyskano i przekazano wszystkie wymagane dokumenty, informacje i dowody niezbędne do wydania rozstrzygnięcia). Jeżeli wniosek wymaga jednak uzupełnienia, czas potrzebny na wydanie decyzji może się wydłużyć.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję w sprawie wniosku sporządza się w języku chorwackim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji nie przysługuje odwołanie; strona może jednak wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Włochy

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Decyzje podejmuje Komisja ds. Wsparcia Ofiar Przestępczości o Charakterze Mafijnym i Umyślnych Przestępstw z Użyciem Przemocy (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Via Cavour n. 6; oficjalny adres poczty elektronicznej (PEC): Link otworzy się w nowym oknieprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). W skład Komisji wchodzi komisarz (Commissario) pełniący rolę przewodniczącego, jeden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, jeden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Finansów, jeden przedstawiciel Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz jeden przedstawiciel publicznego zakładu ubezpieczeń CONSAP bez prawa głosu, odpowiedzialny za zarządzanie finansami w ramach funduszu.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu składa się celem rozpatrzenia do prefektury – urzędu terytorialnego rządu (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), właściwej dla jednego z następujących lokalizacji: siedziby sądu, który wydał wyrok skazujący za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 11 ustawy nr 122/2017; miejsca zamieszkania zainteresowanej strony lub – jeżeli ofiara przestępstwa zmarła – innych uprawnionych osób; lub miejsca zamieszkania pełnomocnika szczególnego (procuratore speciale) reprezentującego ofiarę lub inne osoby uprawnione, jeżeli są one obywatelami Włoch lub obywatelami Unii niezamieszkałymi na terytorium Włoch. (Informację tę zaczerpnięto z dekretu międzyministerialnego, który ma być wkrótce ogłoszony w dzienniku urzędowym.)

W praktyce wniosek rozpatruje Komisja.

Informacje dotyczące warunków przyznawania środków z funduszu oraz formularz wniosku są dostępne pod poniższym adresem na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, ale w celu uzyskania tłumaczenia wniosku i wszelkich innych dokumentów warto zwrócić się do organu pomocniczego.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek?
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W języku włoskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wnioskodawca nie ponosi kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna, ponieważ postępowanie nie ma charakteru kontradyktoryjnego; jeżeli wnioskodawca zamierza przekazać dodatkowe uwagi lub dokumenty, może je wysłać na oficjalny adres poczty elektronicznej lub przekazać za pośrednictwem organu pomocniczego.

Art. 6 dekretu nr 222/2008 stanowi: „Przesłuchanie wnioskodawcy na wniosek włoskiego organu rozstrzygającego

1. Jeżeli włoski organ rozstrzygający postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę na podstawie Link otworzy się w nowym oknieart. 2 ust. 3 dekretu ustawodawczego, przesyła wniosek do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim w trybie określonym w Link otworzy się w nowym oknieart. 3 ust. 2 niniejszego dekretu. Wniosek zawiera informacje dotyczące wymogów proceduralnych, które określono w przepisach prawa włoskiego, oraz prośbę skierowaną do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim, który otrzymuje wniosek, o pouczenie osoby, która ma zostać przesłuchana, o tych wymogach proceduralnych.

2. Jeżeli włoski organ rozstrzygający zwraca się do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim o przesłuchanie wnioskodawcy lub innej osoby zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego, zgodnie z końcową częścią Link otworzy się w nowym oknieart. 2 ust. 3 dekretu ustawodawczego przesyła stosowny wniosek w trybie określonym w Link otworzy się w nowym oknieart. 3 ust. 2 niniejszego dekretu”.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ uzna takie zaświadczenia, o ile będą one sporządzone w języku włoskim lub w języku angielskim. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badań szczególnych przez włoskich lekarzy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie ma potrzeby przeprowadzania badań lekarskich; wnioskodawca powinien natomiast przekazać właściwą dokumentację medyczną i faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Aktualnie czas oczekiwania wynosi 60 dni od dnia wpływu wniosku. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli organ rozstrzygający zwróci się o przekazanie dodatkowych dokumentów lub informacji, postępowanie ulegnie zawieszeniu (art. 10-bis ustawy nr 241/90).

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku włoskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję można zaskarżyć do sądu powszechnego (tribunale) w terminie 60 dni od dnia jej doręczenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Urząd udzielający niniejszych informacji nie ma danych na temat takich organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Cypr

Jaki organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Brak informacji na ten temat.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek można wysłać bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie nawet w sprawach transgranicznych.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W językach greckim i angielskim.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W językach greckim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Nie dotyczy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest wymagana.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ przyjmie zaświadczenia lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez właściwy organ/podmiot?

Organ rozstrzygający wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych danych.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W językach greckim i angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 75 dni od dnia wydania decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym dotyczącym jego sprawy.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Informacji na temat ubiegania się o kompensatę udziela bezpośrednio Link otworzy się w nowym oknieUrząd Ubezpieczeń Społecznych.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Łotwa

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Urząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Bezpłatna linia telefoniczna: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-mail: Link otworzy się w nowym okniejpa@jpa.gov.lv
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wnioskodawca może wysłać wniosek o kompensatę państwową bezpośrednio do Link otworzy się w nowym oknieUrzędu ds. Pomocy Prawnej. Nie musi składać wniosku do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

Urząd ds. Pomocy Prawnej przyjmuje wnioski o kompensatę państwową oraz załączone do nich dokumenty w językach łotewskim lub angielskim. Dokumenty, które należy przedstawić Link otworzy się w nowym oknieUrzędowi ds. Pomocy Prawnej, nie wymagają legalizacji ani dopełnienia żadnych równoważnych formalności.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Jeżeli zaistnieje konieczność przetłumaczenia wniosku o kompensatę państwową i załączonych do niego dokumentów, koszty tłumaczeń pokrywa się ze środków pochodzących z budżetu państwa przyznanych Urzędowi ds. Pomocy Prawnej.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Wnioskodawca nie uiszcza żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku o kompensatę państwową otrzymanego przez organ z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Uczestnictwo wnioskodawcy w procesie rozpatrywania wniosku o kompensatę państwową i podejmowania decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej nie jest wymagane.

Jeżeli Urząd ds. Pomocy Prawnej uzna, że do podjęcia decyzji konieczne są dodatkowe informacje, poinformuje o tym odpowiednio wnioskodawcę w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o kompensatę państwową.

Urząd prześle decyzję na adres wskazany we wniosku o kompensatę państwową.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Uczestnictwo wnioskodawcy w procesie rozpatrywania wniosku o kompensatę państwową i podejmowania decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej nie jest wymagane.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez pracowników służby zdrowia z państwa rozpoznającego wniosek?

Decyzję w sprawie powołania biegłego podejmuje organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd). Urząd ds. Pomocy Prawnej zwróci się do organu prowadzącego postępowanie o informacje na temat opinii wydanej przez biegłego.

Opinia biegłego opiera się na dokumentacji medycznej lub innych obiektywnych danych.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Jeżeli organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd) postanowi zwrócić się o opinię biegłego, koszty podróży wnioskodawcy pokrywa się (z budżetu państwa) zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawowych i wykonawczych Republiki Łotewskiej i w wysokości określonej w tych przepisach.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Urząd ds. Pomocy Prawnej decyduje o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o kompensatę państwową i wysyła decyzję na adres wskazany we wniosku o kompensatę państwową.

Jeżeli Urząd ds. Pomocy Prawnej zwróci się do wnioskodawcy lub organu prowadzącego postępowanie (policja, prokuratura, sąd) o dodatkowe informacje, bieg terminu wydania decyzji zawiesza się do momentu otrzymania wszystkich wymaganych informacji.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca otrzyma decyzję w sprawie wypłaty lub odmowy wypłaty kompensaty państwowej sporządzoną w języku łotewskim wraz z tłumaczeniem na język wskazany jako akceptowany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym wnioskodawca zamieszkuje.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Wnioskodawca może zaskarżyć decyzję Urzędu ds. Pomocy Prawnej w sprawie wypłaty lub odmowy wypłaty kompensaty państwowej w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, wnosząc odwołanie do Urzędu ds. Pomocy Prawnej, który przekaże je Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwu Sprawiedliwości.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Aby złożyć wniosek o kompensatę państwową, wnioskodawca nie musi korzystać z pomocy prawnej. Urząd ds. Pomocy Prawnej zapewnia niezbędną pomoc w procesie dochodzenia kompensaty państwowej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Stowarzyszenie „Skalbes” prowadzi bezpłatną infolinię 116006 „Telefon zaufania dla ofiar przestępstw” (codziennie w godzinach 7.00–22.00) udzielającą emocjonalnego i psychologicznego wsparcia ofiarom przestępstw, informacji o prawach procesowych ofiar (np. o prawach w postępowaniu karnym, prawie do odszkodowania, kompensaty państwowej itp.), dostępnych usługach i istniejących usługach wsparcia dla ofiar.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Litwa

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, wnioskodawca może przesłać swój wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty dodatkowe należy sporządzić w językach litewskim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia wniosku lub załączonych do niego dokumentów na języki litewski lub angielski ponosi wnioskodawca lub organ przekazujący.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy podczas rozpatrywania wniosku przez organ nie jest konieczna. Koszty podróży nie podlegają zatem zwrotowi.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Obecność wnioskodawcy podczas rozpatrywania wniosku przez organ nie jest konieczna.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ uzna dokumenty wydane przez właściwe instytucje / osoby fizyczne w państwie miejsca zamieszkania ofiary.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej wyda decyzję w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Co do zasady w języku litewskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzje wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej można zaskarżyć do litewskiej Naczelnej Komisji ds. Sporów Administracyjnych (Lietuvos administracinių ginčų komisija) lub do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie (Vilniaus apygardos administracinis teismas) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak. Wnioskodawca może wystąpić o pomoc prawną do służb ds. pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), które podejmą decyzję o przyznaniu pomocy prawnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Luksemburg

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@mj.public.lu
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mj.public.lu/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, wniosek o kompensatę należy wysłać pocztą bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości Luksemburga, pod warunkiem że wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania kompensaty od innego państwa członkowskiego oraz że jest w stanie udowodnić, iż posiada prawo legalnego pobytu oraz miejsce zwykłego pobytu w Luksemburgu.

Wnioskodawca może zostać zwolniony z obowiązku legalnego zamieszkiwania oraz posiadania miejsca zwykłego pobytu w Luksemburgu, jeżeli jest ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 382-1 kodeksu karnego (handel ludźmi).

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą wniosek oraz dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ przyjmie wniosek o kompensatę oraz dokumenty potwierdzające w następujących językach:

 • luksemburskim;
 • francuskim;
 • niemieckim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary jest nieobowiązkowa, może ją reprezentować adwokat. W związku z tym nie ma konieczności odbywania podróży.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie miejsca zamieszkania ofiary będą akceptowane lub uznane jako dokumenty potwierdzające popełnienie czynu oraz jej uszczerbek na zdrowiu.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy. Zagraniczne zaświadczenia lekarskie są akceptowane jako dokumenty potwierdzające.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Minister Sprawiedliwości rozpatrzy wniosek o kompensatę w terminie sześciu miesięcy od dnia jego złożenia.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Ponieważ wniosek należy sporządzić w języku francuskim, niemieckim lub luksemburskim, decyzja dotycząca kompensaty również zostanie sporządzona w jednym z tych trzech dopuszczalnych języków.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli ofiara nie zgadza się z decyzją wydaną przez Ministra Sprawiedliwości – co do istoty sprawy lub co do przyznanej kwoty – może wytoczyć powództwo przeciwko państwu reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości. Powództwo to należy wytoczyć przed Sąd Okręgowy (tribunal d’arrondissement) w Luksemburgu albo Diekirch. Wyboru sądu dokonuje powód.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każdy, kto wykaże, że nie osiąga wystarczających dochodów, może uzyskać pomoc prawną nieodpłatnie na warunkach określonych w przepisach prawa. Pomoc może polegać na ustanowieniu adwokata, który będzie udzielał ofierze porad prawnych lub reprezentował ją przed sądem, przy czym koszty takich usług pokryje Skarb Państwa. Każdy może zwrócić się do organów, które udzielają informacji i porad prawnych. Wszelkie informacje prawne można uzyskać nieodpłatnie w Biurze Porad i Informacji Prawnej (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Service central d’assistance sociale, SCAS (Centralne Biuro Pomocy Społecznej) – Service d’aide aux victimes, SAV (Biuro Wsparcia Ofiar Przestępstw)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Węgry

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu (Budapest Főváros Kormányhivatala), jako organ rozstrzygający, jest uprawniony do rozpatrywania wniosków o kompensatę otrzymanych od innych państw członkowskich:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W każdym języku.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W każdym języku.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Państwo węgierskie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie, nie trzeba uiszczać żadnych takich opłat.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Ofierze nie przysługuje zwrot kosztów podróży, ponieważ jej obecność nie jest obowiązkowa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Akceptujemy je.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

W toku postępowania właściwy organ ma obowiązek wydania decyzji w terminie do 60 dni.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku węgierskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję wydaną w pierwszej instancji można zaskarżyć do Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu drugiej instancji. Decyzję wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w drugiej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiara może uzyskać pomoc prawną zgodnie z węgierską ustawą LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich praw w każdym z biur służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, gdzie wyspecjalizowani doradcy udzielają praktycznego wsparcia zainteresowanym stronom (np. pomagają wypełnić wniosek, udzielają informacji). Ofiary mogą również zwrócić się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. do stowarzyszenia Biały Krąg (Fehérgyűrű) lub do Węgierskiej Organizacji Pomocy Baptystów (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Malta

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Claims Officer (urzędnik rozpatrujący wnioski)

The Palace, St George’s Square
Valletta

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wnioskodawca nie może wysłać wniosku bezpośrednio.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • – wniosek? W językach maltańskim lub angielskim.
 • – dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach maltańskim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokryje organ ds. kompensat.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie dotyczy.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Mogą one zostać przyjęte według uznania urzędnika rozpatrującego wnioski, który może się również zwrócić o opinię do miejscowych biegłych z zakresu medycyny.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak, koszty zostaną zwrócone.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Organ wydaje decyzję w terminie od miesiąca do dwóch miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca może otrzymać decyzję sporządzoną w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzja nie podlega zaskarżeniu.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Link otworzy się w nowym okniehttp://vso.org.mt/

lub główny pełnomocnik ds. pomocy prawnej (l-Avukat Ewlieni għall-Għajnuna Legali): Link otworzy się w nowym okniehttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Niderlandy

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)

Adres:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandia

Tel.: 070-4142000
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@schadefonds.nl

Adres pocztowy:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandia

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

wniosek?

W dowolnym języku, ale najlepiej w j. niderlandzkim lub angielskim.

dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W dowolnym języku, ale najlepiej w j. niderlandzkim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie, nie istnieją żadne administracyjne ani inne opłaty za rozpoznanie wniosku.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim powinienem się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna w toku postępowania. Decyzję wydaje się zawsze na piśmie i przesyła wnioskodawcy pocztą.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi być zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy zazwyczaj akceptuje zaświadczenie od lekarza wnioskodawcy, a w razie potrzeby – poddaje ocenie swoich własnych lekarzy orzeczników. Nie przeprowadzają oni jednak sami badań lekarskich.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Najwyżej 26 tygodni, przy czym zazwyczaj okres ten jest krótszy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku, w którym złożono wniosek.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Należy złożyć odwołanie w biurze odwołań funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. Decyzja w sprawie wniosku zawiera informacje o procedurze odwołania.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Pomocy takiej udzielić może Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzka Organizacja Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland). Z organizacją tą można skontaktować się pod nr tel. 0900-0101.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Austria

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice (Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Spraw Społecznych).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: Link otworzy się w nowym okniepost.wien@sozialministeriumservice.at

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organy przyznające kompensatę przyjmą wniosek oraz dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Jeżeli złoży je organ pomocniczy lub ofiara przestępstwa – co do zasady w językach niemieckim i angielskim.

(Jeżeli ofiara przestępstwa nie może przedstawić organowi dokumentów sporządzonych w językach niemieckim lub angielskim, organ przyjmie również wnioski sporządzone w innych językach, a następnie zapewni ich tłumaczenie).

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokryje dany organ.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Co do zasady obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jeżeli wnioskodawca zostanie wezwany do stawiennictwa, na jego wniosek organ pokryje koszty podróży. Właściwym organem w tym zakresie jest Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

W większości przypadków organ powołuje austriackiego biegłego i zasięga jego opinii. Przy dokonywaniu oceny biegły weźmie pod uwagę zaświadczenia lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Termin wydania decyzji zależy od rodzaju wnioskowanej kompensaty. W większości przypadków wynosi on sześć miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku niemieckim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję Ministerstwa Spraw Społecznych można zaskarżyć do Federalnego Trybunału Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht). Można również wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego (Verfassungsgerichtshof) oraz do Trybunału Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak. Ministerstwo Spraw Społecznych ani Federalny Trybunał Administracyjny nie zwracają jednak kosztów zastępstwa procesowego.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Należy się skontaktować z organizacjami udzielającymi wsparcia ofiarom przestępstw (np. Weisser Ring), aby się dowiedzieć, czy zapewniają one tego rodzaju pomoc.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Polska

Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Informacja jest na ten moment niedostępna.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek o przyznanie kompensaty co do zasady powinien zostać przekazany organowi orzekającemu przez organ pomocniczy.  Nie ma jednak przeszkód, aby osoba uprawniona przekazała wniosek bezpośrednio do polskiego organu orzekającego.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ orzekający przyjmuje korespondencję w języku polskim i angielskim.

Protokoły z przesłuchań przeprowadzonych przez organ pomocniczy innego państwa organ orzekający przyjmuje w języku urzędowym tego państwa.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczeń dokumentów pokrywa Skarb Państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Osoba ubiegająca się o kompensatę jest zwolniona w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Przepisy nie przewidują możliwości zwrócenia kosztów podróży.  Istnieje jednak możliwość,  abyś został przesłuchany na odległość, tj. bez konieczności przyjazdu do siedziby organu orzekającego.  Możesz zwrócić się do organu orzekającego, aby wystąpił do organu pomocniczego w Twoim państwie o pomoc w zorganizowaniu transmisji Twojego przesłuchania. Na taki rodzaj przesłuchania musisz wyrazić zgodę.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

W razie potrzeby organ orzekający powoła biegłego tłumacza i nie będziesz z tego tytułu ponosić kosztów.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Od organu orzekającego zależy, czy uzna badanie przez lekarzy z miejsca Twojego zamieszkania za wiarygodne.   Jeżeli stwierdzi, że konieczne będzie przeprowadzenie ponownego badania, powinieneś mu się poddać. Z tego tytułu nie będziesz ponosić tylko koszty dojazdu.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Przepisy nie przewidują możliwości zwrotu kosztów dojazdu nawet jeżeli przyjazd nastąpił w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Przepisy nie określają terminu, w którym powinien zostać rozstrzygnięty wniosek o przyznanie kompensaty. Termin zależeć będzie nie tylko, nie tylko od tego, jak skomplikowana jest sprawa i jakie dowody będzie musiał przeprowadzić organ orzekający, ale również od ilości spraw, które aktualnie rozpoznaje organ orzekający.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Orzeczenie w sprawie kompensaty zostanie sporządzone w języku polskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Jeżeli będziesz niezadowolony z decyzji w sprawie kompensaty, będziesz mógł się od niej odwołać do sądu II instancji. Nie będziesz ponosił kosztów związanych z odwołaniem.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Pomoc prawna może zostać udzielona na podstawie przepisów prawa polskiego. Otrzymuje ją osoba, która wykaże, że nie sytuacja materialna nie pozwala jej na opłacenie prawnika. Musisz jednak pamiętać, że pomocy przy ubieganiu się o kompensatę możesz oczekiwać od prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie czynu zabronionego, którego dotyczy kompensata.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Polsce funkcjonuje Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który  gromadzi fundusze przeznaczone, między innymi, na pomoc dla ofiar przestępstw i ich najbliższych. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Pomoc jest zorganizowana w ten sposób, że Dysponent Funduszu wybiera w drodze otwartego konkursu ofert organizacje, których oferty uznał za najlepsze i przyznaje im dotacje celowe na działania na rzecz ofiar przestępstw.

Ze środków funduszu finansowana jest pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna. Pomoc prawna może obejmować pomoc w dochodzeniu kompensaty, w tym w sprawach transgranicznych.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy powinna udać się do organizacji pozarządowej, która otrzymała na ten cel dotację od Ministra Sprawiedliwości i uprawdopodobnić, że na jej szkodę popełniono przestępstwo. Ich wykaz  ze wskazaniem danych kontaktowych został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ms.gov.pl/pl/, zakładka Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Portugalia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

W Portugalii organem tym jest Link otworzy się w nowym oknieKomisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Nie. Ofiary przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy w rodzinie, które mają miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, składają wniosek o przyznanie / zaliczki na poczet kompensaty wypłacanej przez portugalski Skarb Państwa do właściwego organu państwa członkowskiego UE w miejscu pobytu.

Organ ten przesyła wniosek do CPVC w Portugalii, która po jego otrzymaniu podejmuje niezbędne działania w celu ustalenia okoliczności faktycznych, a następnie wydaje decyzję.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

a) wniosek?

CPVC przyjmuje wnioski i dokumenty w językach portugalskim lub angielskim.

b) dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Jeżeli CPVC zwróci się do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy, o organizację przesłuchania wnioskodawcy lub innej osoby (np. świadka lub biegłego), wówczas CPVC nie może odrzucić protokołu takiego przesłuchania, o ile sporządzono go w jednym z języków urzędowych instytucji wspólnotowych.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

CPVC Usługi zlecane i świadczone przez CPVC w przypadku spraw dotyczących przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy w rodzinie nie stanowią podstawy do ubiegania się o zwrot opłat ani kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

CPVC otrzymuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji w postępowaniu o przyznanie kompensaty wypłacanej przez portugalski Skarb Państwa z tytułu przestępstwa popełnionego na terenie Portugalii na szkodę ofiary mającej miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim. CPVC może również zwrócić się do organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ofiary, o jej przesłuchanie. Nie jest wymagane, by wnioskodawca stawił się osobiście na przesłuchaniu przed portugalską komisją.

Jeżeli portugalski sąd stwierdzi konieczność osobistego stawiennictwa wnioskodawcy na przesłuchaniu, bez użycia innych środków, koszty podróży oraz inne powiązane koszty pokrywa portugalski Skarb Państwa.

Organem, który przyjmuje i przekazuje wnioski o pomoc prawną, jest Urząd Zabezpieczenia Społecznego.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Wszystkie dokumenty przesłane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, są przyjmowane bez konieczności dopełnienia żadnych szczególnych formalności. Dokumenty te nie podlegają również legalizacji ani innym równorzędnym czynnościom formalnym.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Dokumentację medyczną przedłożoną przez wnioskodawcę właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, wymaganą do wydania decyzji w sprawie wniosku, lub inne dokumenty, które mogą być wymagane, przesyła się do CPVC, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań medycznych w Portugalii.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

W terminie 10 dni zarówno właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, jak i sam wnioskodawca otrzymują powiadomienie o otrzymaniu wniosku przez CPVC, które zawiera informację o prawdopodobnym terminie wydania decyzji w sprawie wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca oraz właściwy organ w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, otrzymują decyzję w sprawie wniosku o kompensatę w językach portugalskim lub angielskim. CPVC może również sporządzić przedmiotową decyzję w języku urzędowym państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy, lub w innym języku tego państwa członkowskiego, o ile jest to jeden z języków urzędowych instytucji wspólnotowych.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Tak. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją CPVC, może wnieść odwołanie do samej CPVC w terminie 15 dni. W odwołaniu wnioskodawca powinien przedstawić powody, dla których nie zgadza się z decyzją, oraz wszelkie dowody, jakie uzna za stosowne. CPVC przysługuje termin 30 dni na rozpoznanie odwołania i wydanie decyzji w tej sprawie. Może ona potwierdzić, uchylić, unieważnić, zmienić lub zastąpić zaskarżoną decyzję.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją w sprawie odwołania, może ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

CPVC nie zapewnia żadnego rodzaju pomocy w tej konkretnej kwestii.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

 • osobiście – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30;
 • pocztą tradycyjną – przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej CPVC;
 • pocztą elektroniczną: Link otworzy się w nowym okniecorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online – wypełniając formularz dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy lub formularz dla ofiar przemocy w rodzinie (Link otworzy się w nowym okniehttps://cpvc.mj.pt/);
 • telefonicznie: +351 213222490, opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym, w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30.

Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

 • telefon zaufania dla ofiar przestępstw: +351 116006 (w godz. 9.00–21.00 w dni robocze);
 • online – na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej APAV (strona dostępna w językach portugalskim, angielskim, rosyjskim i chińskim); lub pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • usługa tłumacza języka migowego / SERV IIN – za pośrednictwem wideorozmowy (+351 12472), w godz. 10.00–18.00 w dni robocze.

Komisja ds. Obywatelstwa i Równouprawnienia Płci (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

 • Serwis Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (udziela informacji o prawach ofiar, środkach prawnych dostępnych na terenie kraju, a także o miejscach, w których można uzyskać pomoc psychologiczną, socjalną i prawną) – tel.: +351 800202148 (usługa bezpłatna, anonimowa i poufna, dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu).
Ostatnia aktualizacja: 13/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Rumunia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Rumuńskim organem orzekającym wyznaczonym zgodnie z art. 3 ust. 2 jest:

Sąd Okręgowy w Bukareszcie (Tribunalul București)
Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

nr tel.: +40 214083600, +40 214083700
faks: +40 213187731

e-mail: Link otworzy się w nowym oknietribunalul.bucuresti@just.ro

Strona internetowa:Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tmb.ro/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek? W języku rumuńskim.
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W języku rumuńskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Nie dotyczy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Stawiennictwo osobiste nie jest konieczne.

Jeżeli prawo lub sąd wymaga stawiennictwa osobistego, a sąd uzna, że nie można w inny sposób należycie przesłuchać odpowiednich osób, pomoc prawna obejmuje również koszty podróży.

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Stawiennictwo osobiste nie jest konieczne.

Jeżeli prawo lub sąd wymaga stawiennictwa osobistego, a sąd uzna, że nie można w inny sposób należycie przesłuchać odpowiednich osób, pomoc prawna obejmuje również koszty podróży.

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Kwestię tę rozstrzyga wyznaczony rumuński organ orzekający, tj. Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw przy Sądzie Okręgowym w Bukareszcie.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Od jednego roku do dwóch lat.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku rumuńskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Rozpoznając wniosek o przyznanie kompensaty lub wniosek o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, w której zasiada dwóch sędziów, może wydać jedno z następujących postanowień:

 1. uwzględnić wniosek i określić wysokość kompensaty lub – w stosownych przypadkach – zaliczki na poczet kompensaty;
 2. oddalić wniosek, jeżeli nie spełniono określonych w odnośnych przepisach warunków przyznania kompensaty lub – w stosownych przypadkach – zaliczki na poczet kompensaty.

Orzeczenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty lub wniosku o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty doręcza się ofierze.

Orzeczenie można zaskarżyć do sądu apelacyjnego w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Można otrzymać państwową pomoc prawną na podstawie prawa krajowego Rumunii (art. 14 i nast. ustawy nr 211/2004 o niektórych środkach na rzecz informowania, wspierania i ochrony ofiar przestępstw).

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się – na wniosek – następującym kategoriom ofiar:

 1. osobom, przeciwko którym popełniono następujące przestępstwa: usiłowanie zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, napaść na tle seksualnym, obcowanie płciowe z małoletnim, doprowadzenie małoletniego do poddania się innym czynnościom seksualnym;
 2. małżonkowi, dzieciom i osobom pozostającym na utrzymaniu osoby zmarłej wskutek przestępstwa zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci i umyślnych czynów, które spowodowały śmierć tej osoby.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wymienionym powyżej ofiarom, jeżeli przestępstwo popełniono na terytorium Rumunii lub – gdy przestępstwo popełniono poza terytorium Rumunii – ofiara jest obywatelem Rumunii lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rumunii, a postępowanie prowadzone jest w Rumunii.

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się ofiarom innych przestępstw na ich wniosek, jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny ofiary nie przekracza minimalnego krajowego wynagrodzenia podstawowego brutto określonego na rok, w którym ofiara złożyła wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się wyłącznie wówczas, gdy ofiara złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania lub do sądu w terminie 60 dni od dnia, w którym popełniono przestępstwo, lub od dnia, w którym dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli ofiara nie była w stanie złożyć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania ze względu na niezdolność fizyczną lub psychiczną, bieg wspomnianego sześćdziesięciodniowego terminu rozpoczyna się z dniem ustania tej niezdolności.

Ofiary, które nie osiągnęły 18. roku życia, i ofiary ubezwłasnowolnione nie muszą składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania ani do sądu. Zawiadomienie takie może złożyć przedstawiciel ustawowy małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej.

Wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania ofiary. Rozpoznaje go dwóch sędziów zasiadających w Komisji ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, którzy wydają postanowienie w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej należy załączyć kopie/odpisy dokumentów na potwierdzenie danych, które wskazano we wniosku, oraz wszelkie inne dokumenty, w których posiadaniu jest ofiara i które mogą okazać się użyteczne przy rozpoznawaniu wniosku.

Wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Ofiara otrzymuje wezwanie do udziału w takim posiedzeniu.

Jeżeli ofiara nie wybrała pełnomocnika procesowego, w postanowieniu o przyznaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Komisja ustanawia również pełnomocnika z urzędu zgodnie z ustawą nr 51/1995 o organizacji i wykonywaniu zawodu adwokata, z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z regulaminem wykonywania zawodu adwokata.

Postanowienie w sprawie wniosku o przyznanie pomocy prawnej doręcza się ofierze. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przyznanie pomocy prawnej podlega zaskarżeniu na wniosek ofiary do sądu okręgowego, przy którym funkcjonuje Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która wydała to postanowienie, w terminie 15 dni od dnia doręczenia postanowienia. Taki środek zaskarżenia rozpoznaje sąd w składzie dwuosobowym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej ofierze w toku postępowania w maksymalnej kwocie równej dwukrotności minimalnego krajowego wynagrodzenia podstawowego brutto określonego na rok, w którym ofiara wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Koszty nieodpłatnej pomocy prawnej pokrywa się z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powyższe przepisy stosuje się również odpowiednio do przyznania niezbędnych środków w celu wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie.

Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, może złożyć również przedstawiciel ustawowy małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej. Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, są zwolnione z opłaty skarbowej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, może złożyć również organizacja pozarządowa, której zakres działalności obejmuje ochronę ofiar, o ile wniosek ten został podpisany przez ofiarę, zawiera wszystkie dane i załączono do niego niezbędne dokumenty na potwierdzenie roszczenia.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Słowenia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 1 369 54 40
Faks: +386 1 369 54 75

E-mail: Link otworzy się w nowym okniegp.mp@gov.si
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mp.gov.si

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek? W języku słoweńskim.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W języku słoweńskim w formie tłumaczenia poświadczonego.

Jeżeli wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia nie są sporządzone w języku słoweńskim, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca je wnioskodawcy lub organowi państwa członkowskiego, który przekazał wniosek, wraz z pouczeniem o konieczności sporządzenia wniosku i dokumentów potwierdzających w języku słoweńskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Jeżeli wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia nie są sporządzone w języku słoweńskim, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca je wnioskodawcy lub organowi, który przekazał wniosek, wraz z pouczeniem o konieczności sporządzenia wniosku i dokumentów potwierdzających w języku słoweńskim. Innymi słowy, organ przyznający kompensatę nie tłumaczy wniosku ani dokumentów na potwierdzenie roszczenia wysłanych z innych państw członkowskich UE. Koszty tłumaczenia pokrywa Republika Słowenii.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie. Na mocy tej ustawy nie pobiera się żadnej opłaty z tytułu wniosków, czynności prawnych i decyzji wydanych w postępowaniach o kompensatę.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie, koszty nie są zwracane.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Co do zasady obecność wnioskodawcy nie jest konieczna w toku postępowania.

Komisja Decyzyjna ds. Kompensat na rzecz Ofiar Przestępstw może podjąć decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia lub przesłuchaniu strony bądź biegłego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego strony, które nie znają języka, w którym prowadzone jest postępowanie, lub nie mogą go używać z uwagi na niepełnosprawność, mają prawo do skorzystania z usług tłumacza ustnego, aby móc śledzić przebieg postępowania. Organ ma obowiązek pouczyć wnioskodawców o tym prawie.

Zgodnie z prawem Komisja może jednak zwrócić się do właściwego organu w innym państwie członkowskim UE, w którym wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie kompensaty, aby organ ten przeprowadził te czynności zamiast Komisji. W takim przypadku obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Załączone zaświadczenia lekarskie zostaną zaakceptowane lub uznane, jeżeli przekazane zostanie ich tłumaczenie poświadczone na język słoweński.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego taki zwrot nie jest możliwy, ponieważ jest to procedura przeprowadzana na żądanie wnioskodawcy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Przewidziany w przepisach termin na wydanie takiej decyzji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Co do zasady sama procedura trwa mniej niż pół roku, zależnie od konkretnych okoliczności.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja zostanie sporządzona w języku słoweńskim.

Jeżeli postępowanie ma być przeprowadzane za pośrednictwem właściwego organu innego państwa członkowskiego UE, decyzja zostanie przesłana wraz ze standardowym formularzem ustalonym przez Komisję Europejską; należy go wypełnić w języku właściwego państwa członkowskiego, do którego jest wysyłany. Standardowy formularz obejmuje również streszczenie decyzji, objaśnienie lub pouczenie dotyczące możliwych środków odwoławczych oraz wyjaśnienie innych czynności, które musi podjąć wnioskodawca.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Od decyzji przysługuje skarga administracyjna, którą rozpatruje Sąd Administracyjny Republiki Słowenii.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W postępowaniu administracyjnym, w którym sporządzany jest wniosek o przyznanie kompensaty, nie można uzyskać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego urzędnik musi jednak przestrzegać zasady ochrony praw wnioskodawcy, w związku z czym musi umożliwić wnioskodawcy wykonywanie jego praw, udzielić mu stosownego pouczenia, zachęcić do wypełnienia wniosku i udzielić wyjaśnień, jednocześnie zapewniając, by brak wiedzy wnioskodawcy nie spowodował naruszenia jego praw.

Wnioskodawca może wnieść skargę administracyjną na decyzję Komisji. W sporze administracyjnym, który jest również postępowaniem sądowym, cudzoziemcy (którzy nie są mieszkańcami Republiki Słowenii) mają prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach wzajemności lub na warunkach i w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których Republika Słowenii jest stroną.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Nie posiadamy informacji na ten temat.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Słowacja

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – Departament ds. Rehabilitacji i Kompensat

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-mail: Link otworzy się w nowym oknievictims@justice.sk
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.gov.sk/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Ofiara nie może komunikować się bezpośrednio z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. W sprawach transgranicznych powinna zwrócić się do organu pomocniczego w państwie pochodzenia.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek?
  w języku słowackim
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?
  w języku słowackim

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej nie zapewnia tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Koszty tłumaczenia i powiązane koszty pokrywa ofiara przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Postępowanie jest nieodpłatne.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary przestępstwa z użyciem przemocy podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kompensaty nie jest wymagana. Wszystkie przesłuchania przeprowadza organ pomocniczy, do którego zwrócono się z wnioskiem, lub organy słowackie za pomocą środków technicznych umożliwiających przekaz dźwięku i obrazu. W związku z tym wnioskodawca nie ponosi kosztów podróży i nie ma potrzeby ich zwrotu.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

W przepisach nie przewidziano osobistego uczestnictwa wnioskodawcy w postępowaniu o kompensatę. Obecność ofiary przestępstwa z użyciem przemocy podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kompensaty nie jest wymagana.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Do określenia wysokości kompensaty za ból i cierpienie konieczny jest raport lekarski spełniający wymogi określone w prawodawstwie słowackim. Istnieje jednak możliwość oceny stanu zdrowia ofiary przez lekarza w Republice Słowackiej w oparciu o raporty lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania ofiary.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży nie podlegają zwrotowi.

Jak długo będę musiał czekać na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku słowackim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Na drodze sądowej.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W słowackim porządku prawnym nie przewidziano szczególnej pomocy prawnej do celów ubiegania się o kompensatę. Ofiara może skorzystać z ogólnej pomocy prawnej zapewnianej przez państwo za pośrednictwem Centrum Pomocy Prawnej lub zwrócić się o pomoc do jednej z organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw. Ponadto podstawowe wskazówki na temat sposobów ubiegania się o kompensatę można uzyskać od samego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Na terytorium Republiki Słowackiej działają organizacje pozarządowe zapewniające pomoc i wsparcie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy, które koncentrują się na szczególnych grupach ofiar. Możliwości poszczególnych organizacji w zakresie zapewnienia pomocy w sporządzaniu wniosków o przyznanie kompensaty w sprawach transgranicznych zależą głównie od możliwości kadrowych tych organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 09/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Finlandia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Valtiokonttori (Skarb Państwa)

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori, Finlandia

E-mail: Link otworzy się w nowym oknierikosvahingot@valtiokonttori.fi

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek można wysłać bezpośrednio do Skarbu Państwa (Valtiokonttori). Należy jednak pamiętać o wyjaśnionych poniżej ograniczeniach językowych dotyczących dokumentów.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

A dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek należy sporządzić w językach fińskim, szwedzkim lub angielskim. Dokumenty potwierdzające również należy sporządzić w jednym z tych języków.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Skarb Państwa odmówi przyjęcia wniosku do rozpoznania, jeżeli nie został on sporządzony w jednym ze wskazanych powyżej języków. Jeżeli wnioskodawca potrzebuje pomocy w przetłumaczeniu dokumentów, może skontaktować się z organem pomocniczym w państwie, w którym zamieszkuje.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Wnioskodawca nie uiszcza żadnych opłat administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Wniosek rozpatruje Skarb Państwa w trybie pisemnym. Wnioskodawcy nie wzywa się do osobistego stawiennictwa na żadnym etapie postępowania.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ przyjmie zaświadczenie lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy jako dowód potwierdzający uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez wnioskodawcę.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Termin wydania decyzji wynosi średnio 6–8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Skarb Państwa.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Skarb Państwa wydaje decyzje wyłącznie w językach fińskim i szwedzkim. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek sporządzony w języku angielskim, otrzyma wraz z decyzją jej streszczenie w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Otrzymaną decyzję w sprawie kompensaty wnioskodawca może zaskarżyć na piśmie do Sądu ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej decyzji. Decyzja Skarbu Państwa w sprawie kompensaty zawiera pouczenie na temat sposobu zaskarżenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Skarb Państwa może udzielić wnioskodawcy porad w kwestiach dotyczących dochodzenia kompensaty. Jeżeli wnioskodawca sporządził wniosek, korzystając z pomocy zewnętrznego prawnika, związane z tym koszty zostaną zwrócone jedynie wtedy, gdy wnioskodawcy przyznano prawo pomocy lub wyznaczono doradcę prawnego w postępowaniu sądowym. Wnioskodawca może uzyskać zwrot kosztów sporządzenia wniosku również wtedy, gdy sprawa nie zostanie skierowana na drogę sądową, jeżeli spełnia określone warunki finansowe, które uprawniają go do uzyskania prawa pomocy.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

O pomoc w sporządzeniu wniosku można się zwrócić do Fińskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom (Rikosuhripäivystys, RIKU). Dane kontaktowe tej organizacji znajdują się na jej stronie internetowej pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www.riku.fi/en/home/.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Szwecja

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Brottsoffermyndigheten (Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: +(46)90708200
Faks: (+46)90178353

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adres pocztowy:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Szwecja

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak. Jeżeli przestępstwo popełniono w Szwecji, wniosek można wysłać bezpośrednio do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia są przyjmowane w językach szwedzkim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia ponosi Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna. Procedura odbywa się w trybie pisemnym.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Jeżeli jest to konieczne w toku postępowania, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Przyjmowane są zaświadczenia lekarskie i dokumentacja medyczna z innych państw. Jeżeli konieczna jest dodatkowa ocena, Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw zwykle zleca biegłym lekarzom sporządzenie opinii na podstawie dostępnych dowodów medycznych.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

W przypadku obywatela innego państwa UE zazwyczaj nie ma konieczności poddania się badaniu lekarskiemu w Szwecji. Jeżeli jednak takie dalsze czynności wyjaśniające są konieczne, istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas rozpatrywania sprawy zależy od jej charakteru i obciążenia organu pracą. Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi zwykle około trzech miesięcy, ale może trwać krócej albo dłużej. Sprawy są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia i zwykle żadna z nich nie ma pierwszeństwa przed innymi.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja zostanie sporządzona w języku szwedzkim. Jeżeli wnioskodawca nie mówi po szwedzku, otrzyma również streszczenie decyzji w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzje szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie podlegają zaskarżeniu, ale organ może zmienić decyzję na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub powstaną inne przyczyny uzasadniające taką zmianę.

Wnioskodawca, który jest niezadowolony z decyzji, musi skierować do organu pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku należy wskazać oczekiwaną zmianę i ją uzasadnić. Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały uzupełniające.

Wnioskodawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się o kontrolę sądową decyzji do Trybunału ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Kompensata z tytułu kosztów pełnomocnictwa procesowego przysługuje jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ubieganie się o kompensatę za szkody wyrządzone przestępstwem zwykle nie wymaga pomocy adwokata. Złożenie wniosku jest stosunkowo łatwe. Organ ma również obowiązek udzielić informacji i porady osobom ubiegającym się o kompensatę oraz zgromadzić dowody niezbędne do wydania decyzji w sprawie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Osoby, które chcą złożyć wniosek o kompensatę i mają pytania dotyczące kompensaty w sprawach transgranicznych, mogą zwrócić się o pomoc i informacje do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw. Informacje są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Możliwy jest również telefoniczny kontakt z Urzędem pod numerem +46 90 70 82 00.

Ostatnia aktualizacja: 22/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Anglia i Walia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 00 44 203 684 2517

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Urząd przyjmie wniosek bezpośrednio od wnioskodawcy bez konieczności jego wcześniejszego przekazania organowi pomocniczemu w państwie pochodzenia wnioskodawcy.

W jakim języku(jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek?
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Urząd preferuje dokumenty w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczeń pokrywa urząd.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Urząd nie pobiera opłat z tytułu świadczonych usług.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Urząd rozpatruje wnioski i koresponduje z wnioskodawcami na piśmie. Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Urząd przyjmuje zaświadczenia wydane przez lekarzy z innych państw.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Urząd nie pokrywa kosztów podróży.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku będzie zależał od stopnia jego złożoności. Na przykład rozpatrzenie wniosku dotyczącego utraty zarobków potrwa dłużej niż rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyłącznie płatności na podstawie wykazu szkód. CICA nie zakończy rozpatrywania złożonego wniosku, dopóki wnioskodawca nie potwierdzi, że leczenie doznanych obrażeń zakończyło się (na tyle, na ile jest to możliwe). Urząd dąży do rozstrzygnięcia spraw o niewielkim stopniu złożoności w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Urząd będzie korespondował z wnioskodawcą w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z pierwotną decyzją urzędu i chce, aby urząd ponownie rozpatrzył jego sprawę, musi skierować do niego pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 56 dni od daty wydania pierwotnej decyzji. Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wszelkie dodatkowe dowody na jego poparcie, jeżeli chce, aby urząd wziął je pod uwagę.

Po otrzymaniu przez urząd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz ze wszystkimi informacjami uzupełniającymi wniosek zostanie rozpoznany przez urzędnika odpowiedzialnego za rozpatrywanie roszczeń, innego niż urzędnik, który wydał pierwotną decyzję. Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy może być bardziej albo mniej korzystna niż pierwotna decyzja bądź pierwotna decyzja może pozostać niezmieniona.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, może ją zaskarżyć przed Trybunałem Pierwszej Instancji (Izba ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem) zgodnie z regulaminem postępowania przed Trybunałem. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Pierwszej Instancji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Aby wystąpić z wnioskiem o kompensatę, nie trzeba korzystać z płatnych usług pełnomocnika, takiego jak prawnik posługujący się tytułem solicitor czy przedsiębiorstwo obsługi roszczeń. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się skorzystać z płatnych usług pełnomocnika, urząd nie może pokryć związanych z tym kosztów – wnioskodawca będzie musiał je ponieść we własnym zakresie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku, wnioskodawca może skontaktować się ze Link otworzy się w nowym oknieSłużbą Udzielającą Informacji Ofiarom Przestępstw.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Irlandia Północna

Ta sekcja nie dotyczy Irlandii Północnej. Służby ds. Kompensaty w Irlandii Północnej zajmują się takimi roszczeniami jedynie wtedy, gdy przestępstwo popełniono w Irlandii Północnej.


Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

-

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

-

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia? -

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

-

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

-

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

-

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

-

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

-

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

-

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

-

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

-

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

-

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

-

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

-

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Szkocja

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 00 44 300 003 3601

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Urząd przyjmie wniosek bezpośrednio od wnioskodawcy bez konieczności jego wcześniejszego przekazania organowi pomocniczemu w państwie pochodzenia wnioskodawcy.

W jakim języku(jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

 • wniosek?
 • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Urząd preferuje dokumenty w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczeń pokrywa urząd.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Urząd nie pobiera opłat z tytułu świadczonych usług.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Urząd rozpatruje wnioski i koresponduje z wnioskodawcami na piśmie. Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Urząd przyjmuje zaświadczenia wydane przez lekarzy z innych państw.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Organ nie pokrywa kosztów podróży.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Urząd dąży do rozstrzygnięcia spraw o niewielkim stopniu złożoności w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Rozpatrzenie bardziej skomplikowanych spraw zajmie więcej czasu. Organ nie wyda ostatecznej decyzji w danej sprawie, jeżeli leczenie wnioskodawcy jeszcze się nie zakończyło lub jeżeli nie będzie dysponował informacjami na temat postępów w jego leczeniu.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Urząd będzie korespondował z wnioskodawcą w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z pierwotną decyzją urzędu i chce, aby urząd ponownie rozpatrzył jego sprawę, musi skierować do niego pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 56 dni od daty wydania pierwotnej decyzji. Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wszelkie dodatkowe dowody na jego poparcie, jeżeli chce, aby urząd wziął je pod uwagę.

Po otrzymaniu przez urząd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz ze wszystkimi informacjami uzupełniającymi wniosek zostanie rozpoznany przez urzędnika odpowiedzialnego za rozpatrywanie roszczeń, innego niż urzędnik, który wydał pierwotną decyzję. Decyzja w sprawie odwołania może być bardziej lub mniej korzystna niż pierwotna decyzja bądź pierwotna decyzja może pozostać niezmieniona.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, może ją zaskarżyć przed Trybunałem Pierwszej Instancji (Izba ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem) zgodnie z regulaminem postępowania przed Trybunałem. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Pierwszej Instancji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Aby wystąpić z wnioskiem o kompensatę, nie trzeba korzystać z płatnych usług pełnomocnika, takiego jak prawnik posługujący się tytułem solicitor czy przedsiębiorstwo obsługi roszczeń. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się skorzystać z płatnych usług pełnomocnika, urząd nie może pokryć związanych z tym kosztów – wnioskodawca będzie musiał je ponieść we własnym zakresie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku, wnioskodawca może skontaktować się ze Link otworzy się w nowym oknieSłużbą Udzielającą Informacji Ofiarom i Świadkom Przestępstw.

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.