Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Szwecja

Autor treści:
Szwecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Brottsoffermyndigheten (szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Storgatan 49
Umeå, Szwecja

Tel.: +(46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Strona internetowa: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Adres pocztowy:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Szwecja

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak. Jeżeli przestępstwo popełniono w Szwecji, wniosek można wysłać bezpośrednio do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia są przyjmowane w językach szwedzkim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia ponosi Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna. Procedura odbywa się w trybie pisemnym.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Jeżeli jest to konieczne w toku postępowania, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Przyjmowane są zaświadczenia lekarskie i dokumentacja medyczna z innych państw. Jeżeli konieczna jest dodatkowa ocena, Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw zwykle zleca biegłym lekarzom sporządzenie opinii na podstawie dostępnych dowodów medycznych.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

W przypadku obywatela innego państwa UE zazwyczaj nie ma konieczności poddania się badaniu lekarskiemu w Szwecji. Jeżeli jednak takie dalsze czynności wyjaśniające są konieczne, istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas rozpatrywania sprawy zależy od jej charakteru i obciążenia organu pracą. Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi zwykle około trzech miesięcy, ale może trwać krócej albo dłużej. Sprawy są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia i zwykle żadna z nich nie ma pierwszeństwa przed innymi.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja zostanie sporządzona w języku szwedzkim. Jeżeli wnioskodawca nie mówi po szwedzku, otrzyma również streszczenie decyzji w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzje szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie podlegają zaskarżeniu, ale organ może zmienić decyzję na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub powstaną inne przyczyny uzasadniające taką zmianę.

Wnioskodawca, który jest niezadowolony z decyzji, musi skierować do organu pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku należy wskazać oczekiwaną zmianę i ją uzasadnić. Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały uzupełniające.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Kompensata z tytułu kosztów pełnomocnictwa procesowego przysługuje jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ubieganie się o kompensatę za szkody wyrządzone przestępstwem zwykle nie wymaga pomocy adwokata. Złożenie wniosku jest stosunkowo łatwe. Organ ma również obowiązek udzielić informacji i porady osobom ubiegającym się o kompensatę oraz zgromadzić dowody niezbędne do wydania decyzji w sprawie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Osoby, które chcą złożyć wniosek o kompensatę i mają pytania dotyczące kompensaty w sprawach transgranicznych, mogą zwrócić się o pomoc i informacje do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw. Informacje można uzyskać pod adresem https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Możliwy jest również telefoniczny kontakt z Urzędem pod numerem +46 90 70 82 00.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony