Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tel.: +385 13714000
Faks: +385 13714507

Strona internetowa: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, składając wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

Wniosek i dokumenty potwierdzające muszą być sporządzone w języku chorwackim. Jeżeli wniosek i dokumenty potwierdzające sporządzono w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ rozstrzygający nie tłumaczy wniosku i dokumentów potwierdzających ani nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

W postępowaniu dotyczącym wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Jeżeli Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) postanowi wezwać wnioskodawcę do stawiennictwa na przesłuchaniu lub do osobistego uczestnictwa w postępowaniu, wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów podróży.

Co do zasady wnioskodawca nie musi osobiście uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu ani w wydawaniu decyzji, a jeżeli przesłuchanie wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób jest konieczne, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw może – jako organ rozstrzygający – zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym złożono wniosek o przyznanie kompensaty, o przeprowadzenie tych czynności.

Ponadto przesłuchanie, którego przeprowadzenie jest konieczne w takim postępowaniu, można przeprowadzić przy użyciu środków technicznych, w tym technologii informatycznych, sieci komunikacji elektronicznej oraz innych środków zapewniających transmisję obrazu i dźwięku. W takim przypadku przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, czyli organ rozstrzygający.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Dokumentacja medyczna sporządzona za granicą jest uznawana, ale Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która jako organ rozstrzygający sprawdza i ocenia taką dokumentację, może w stosownych przypadkach wystąpić o opinię biegłego lekarza sądowego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Właściwy organ wyda decyzję w sprawie wniosku w terminie około 60 dni, jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne (jeżeli uzyskano i przekazano wszystkie wymagane dokumenty, informacje i dowody niezbędne do wydania rozstrzygnięcia). Jeżeli wniosek wymaga jednak uzupełnienia, czas potrzebny na wydanie decyzji może się wydłużyć.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję w sprawie wniosku sporządza się w języku chorwackim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji nie przysługuje odwołanie; strona może jednak wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony