Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tel.: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: IVc2@bmas.bund.de
Internetadres: http://www.bmas.de/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder het contactpunt in mijn land in te schakelen)?

Dat kan. Idealiter worden echter ook de bevoegde assistentieverlenende instanties op de hoogte gesteld.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling

- het verzoek?

- de bijgevoegde bewijsstukken?

De officiële taal is het Duits. Het is echter nog niet voorgekomen dat een Duitse instantie een verzoek dat niet in het Duits was opgesteld, afwees of weigerde te behandelen.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze kosten worden gewoonlijk gedragen door de Duitse beslissende instantie en soms door de Duitse assistentieverlenende instantie. Het zou echter beter zijn als Richtlijn 2004/80/EG de bepaling bevatte dat dergelijke kosten worden gedragen door de staat waarin het strafbare feit is gepleegd.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

In Duitsland zijn geen administratieve of andere kosten verbonden aan schadeloosstellingsverzoeken van slachtoffers.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

U hebt niet wettelijk recht op een tolk. In de praktijk worden tolken echter vaak ingezet als dat nodig is.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Deze medische attesten worden gewoonlijk aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Op deze vraag kan geen sluitend antwoord worden gegeven, omdat de duur van de schadeloosstellingsprocedure nauw samenhangt met de specifieke omstandigheden van elke zaak.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing zal in het Duits zijn gesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing in de schadeloosstellingsprocedure. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de sociale rechtbank.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Alle verzoekers kunnen rechtsbijstand krijgen, maar de kosten daarvan worden niet vergoed.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn in Duitsland diverse lokale, regionale en nationale organisaties voor slachtofferhulp die bijstand kunnen verlenen. De volgende website, die ook in het Engels en Spaans beschikbaar is, geeft een goed overzicht: https://www.odabs.org/.

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website