Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska ulica 1,1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetske stranice: http://www.compensation.bg/en

U slučaju kaznenih djela počinjenih na državnom području Republike Bugarske tijelo koje odlučuje u pogledu zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima jest Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

U slučaju kaznenih djela počinjenih izvan Republike Bugarske, Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela pomoćno je tijelo i ono šalje zahtjev za naknadu nadležnom tijelu države u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, možete.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev? Na bugarskom i engleskom jeziku.
  • popratnu dokumentaciju? Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Prijevod plaća Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, nije.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva nije prisutna tijekom postupka u kojem se odlučuje o naknadi koju dodjeljuje država.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Da, hoće. Medicinska dokumentacija, uključujući onu kojom se dokazuju troškovi liječenja, koju je izdala predmetna zemlja mogu se prihvatiti i/ili priznati, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Moguće je dobiti povrat putnih troškova povezanih s liječničkim pregledom, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Podneseni zahtjevi za naknadu razmatraju se u roku od mjesec dana nakon datuma njihova zaprimanja. Taj se rok prema potrebi može produljiti na najviše tri mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke Nacionalnog vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporavati.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U postupku u kojem država dodjeljuje naknadu nije potrebno sudjelovanje odvjetnika.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da. Bugarsko udruženje organizacija za pomoć žrtvama

Tel.: +359 29819300

Posljednji put ažurirano: 09/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici