If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Belgia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

a) Ohvreid, kes on Belgia kodanikud või kelle alaline elukoht on Belgias, saab hüvitise taotlemisel teisest ELi riigist aidata tahtlike vägivallaaktide ohvrite finantsabi komisjon (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence).

Aadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismiohvritega seotud juhtumite puhul tuleb ühendust võtta komisjoni terrorismiosakonnaga.

Postiaadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenterrorvictims@just.fgov.be

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

 • nõuet? Prantsuse, hollandi, saksa ja inglise keeles;
 • tõendavaid dokumente? Prantsuse, hollandi, saksa ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Sellist olukorda pole veel ette tulnud. Seda küsimust alles kaalutakse.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ei.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Komisjon hindab seda ohvri vigastuse ja vigastuse raskuse alusel.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Praegu on tähtaeg 18 kuud. Piiriüleste ja siseriiklike juhtumite korral on menetlus sama.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Prantsuse, hollandi, saksa või inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Komisjoni otsuste edasikaebamiseks menetlust ei ole. Belgia riiginõukogule (Conseil d’Etat) saab esitada ainult tühistamishagi.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei, komisjon sellisel juhul ei sekku.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Komisjonile rahalise abi taotluste esitamisel saavad ohvrid kasutada ohvriabi teenistuste abi.

Ohvriabi pakuvad Belgia kogukonnad ja piirkonnad.

Lisateave (eelkõige eri teenistuste kohta, kes on volitatud abi andma) asub järgmistel veebisaitidel:

Vallooni-Brüsseli föderatsioon: Lingil klikates avaneb uus akenvictimes.be

Flandria: Lingil klikates avaneb uus akenslachtofferzorg.be

Viimati uuendatud: 23/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Bulgaaria

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

BULGAARIA VABARIIGI JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Aadress: Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaaria Vabariik

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.compensation.bg/en

Kui kriminaalkorras karistatav tegu pannakse toime Bulgaaria Vabariigi territooriumil, on piiriüleste juhtumitega seotud hüvitistaotlustega tegelev otsuseid tegev asutus kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu.

Kui kriminaalkorras karistatav tegu pannakse toime väljaspool Bulgaaria Vabariiki, tegutseb kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu abistava asutusena ja edastab hüvitistaotluse selle riigi pädevale asutusele, kus kuritegu toime pandi.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

 • nõuet? Bulgaaria ja inglise keeles;
 • tõendavaid dokumente? Bulgaaria ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlke eest maksab kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei tule.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ohver ei pea riigipoolse hüvitise andmise menetluse ajaks isiklikult kohale tulema.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vaadake eelmise küsimuse vastust.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Jah. Asjaomases riigis väljastatud arstitõendeid, sh ravikulusid tõendavaid dokumente võidakse aktsepteerida ja/või tunnustada, kuid riiklik nõukogu otsustab selle üle igal üksikjuhul eraldi.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Arstliku läbivaatusega seotud reisikulud võidakse hüvitada, kuid riiklik nõukogu otsustab selle üle igal üksikjuhul eraldi.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitistaotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul pärast taotluse saamise kuupäeva. Vajaduse korral saab tähtaega pikendada kuni kolme kuuni.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Bulgaaria ja inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riikliku nõukogu otsuseid ei saa vaidlustada.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Riigi poolt hüvitise määramise menetlusse ei ole vaja kaasata juristi.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah. Bulgaaria ohvriabi organisatsioonide ühendus

Tel +359 29819300

Viimati uuendatud: 08/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Tšehhi

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi hüvitiste osakond

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Faks: (420) 221997967

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenodsk@msp.justice.cz

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente aktsepteerib?

Tšehhi, slovaki või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Otsuseid tegev asutus aktsepteerib ainult tšehhi-, slovaki- või ingliskeelseid dokumente (muukeelsed dokumendid jäetakse kõrvale ning esitajal palutakse nõue või dokumendid esitada tõlgituna ühte aktsepteeritud keeltest); kui asutus peab esitama ingliskeelsete dokumentide tõlke, teeb ta seda oma kulul.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Reisikulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Otsuseid tegev asutus tõlget ei korralda.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigi arstitõend loetakse tõenäoliselt vastuvõetavaks.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Nõude kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Tšehhi või inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Selleks tuleb esitada halduskohtule kaebus.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah, oma kulul.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Suurim kuriteoohvreid toetav organisatsioon on Bílý kruh obětí nimeline vabaühendus.

Viimati uuendatud: 13/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Saksamaa

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Faks: +49 228 99527 4134

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenIVc2@bmas.bund.de
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.bmas.de/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite, kuid pädevaid abistavaid asutusi tuleks samuti teavitada.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõude?

– tõendavad dokumendid?

Ametlik keel on saksa keel. Kuid Saksamaa ametiasutus ei ole tagasi lükanud ega menetlemata jätnud nõudeid, mis on esitatud muus kui saksa keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tavaliselt kannab need kulud Saksamaa otsuseid tegev asutus ja vahel ka Saksamaa abistav asutus. Kuid oleks parem, kui direktiiv 2004/80/EÜ sisaldaks sätet, mille kohaselt peaks niisugused kulud kandma riik, kus õigusrikkumine toime pandi.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Saksamaal ei kohaldata ohvrite hüvitisnõuetele haldus- ega muid tasusid.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Teil puudub seadusjärgne õigus tõlgi kasutamiseks. Praktikas siiski kasutakse üldjuhul tõlke, kui see on vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Selliseid tõendeid üldjuhul aktsepteeritakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Sellele küsimusele ei ole ühest vastust, sest hüvitisnõude menetlemise kestus sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus on saksa keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Hüvitise maksmise menetluse otsust saab vaidlustada. Kui see ei anna tulemust, saab pöörduda sotsiaalkohtu poole.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Kõigil nõude esitajatel on võimalik saada õigusnõustamist. Kuid kulusid ei hüvitata.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Saksamaal on mitu kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku ohvriabi organisatsiooni, kes võivad abi pakkuda. Järgmine veebisait annab hea ülevaate ja on kättesaadav nii inglise kui ka hispaania keeles: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.odabs.org/.

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Eesti

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon : +372 612 1360
Faks : +372 640 8155

E-post : Lingil klikates avaneb uus akeninfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Veebisait : Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentaarid :
Otsustav asutus on Sotsiaalkindlustusamet koos kohalike pensioniosakondadega. Peagi võite sellelt leheküljelt leida teavet kohalike pensioniosakondade kohta.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

Euroopa ametlikes keeltes, soovitavalt eesti või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkimise tasub ametiasutus, kes tõlke tellis.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Otsuse tegemisel ei ole isiku füüsiline kohalolu vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Isiklik kohalolu ei ole vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Aktsepteeritakse teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljaantud dokumente, aga ekspertarst hindab ohvri tervislikku seisundit ja vigastusi vastavalt tema elukohariigis välja antud meditsiinidokumentidele.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Isik ei pea tulema läbivaatusele.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Otsus vormistatakse 30 päeva jooksul arvates viimase dokumendi saamisest.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Eesti keeles

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse peale saab esitada vaide 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Vaide lahendame 30 päeva jooksul pärast vaide kättesaamist.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ohvriabitöötajad. Nende kontaktandmed on leitavad Lingil klikates avaneb uus akenSotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Kreeka

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka hüvitistega tegelev asutus (Archí Apozimíosis)

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Kui teie elukoht (katoikía) või harilik viibimiskoht (siníthi diamoní) on teise liikmesriigi territooriumil, tuleb taotlus esitada asjaomase liikmesriigi abistavale asutusele, kes saadab selle Kreeka hüvitistega tegelevale asutusele. Sellisel juhul saadab Kreeka hüvitistega tegelev asutus võimalikult kiiresti asjaomase liikmesriigi abistavale asutusele ja taotluse esitajale järgmise teabe: a) kontaktisik või asja menetlemise eest vastutav osakond; b) taotluse kättesaamise kinnitus ja c) ligikaudne aeg, mille jooksul võib oodata otsust taotluse kohta.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente?

Taotluse esitamisel ning teabe, andmete ja tõendavate dokumentide vahetamisel tuleb kasutada kreeka keelt.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Asutus ei vastuta tõlkimise ega sellega seotud kulude eest.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Jah, tasu on 100 eurot. Kui tasu ei ole makstud taotluse läbivaatamise ajaks hüvitistega tegelevas asutuses, lükatakse taotlus tagasi. Kreeka abistav asutus annab teile teavet pangaülekande kohta, mis teil tuleb teha.

Ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payment Area, SEPA) riigis saab riigilõivu tasuda SEPA kreeditkorraldusega eurodes, saajapank on Kreeka Pank. Rahvusvaheline kontonumber (IBAN) ja ülekande tegemiseks vajalikud andmed on järgmised.

Makse saaja nimi: MINISTRY OF FINANCE

Makse saaja aadress: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

Makse saaja IBAN: GR1201000230000000481090510

Panga BIC-kood: BNGRGRAA

Viitenumber: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 numbrist koosneva salasõna koodi/maksekoodi annab teile Kreeka abistav asutus)

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Hüvitistega tegelev asutus võib – kui ta peab seda vajalikuks – kutsuda teid, teo toimepanijat või muid pooli, näiteks tunnistajaid või eksperte tunnistuste andmiseks isiklikult kohale.

Kui teie elukoht või harilik viibimiskoht on teise liikmesriigi territooriumil, palub Kreeka hüvitistega tegelev asutus asjaomasel abistaval asutusel asjaomane isik üle kuulata kooskõlas asukohariigi õigusega ja saata selle kohta protokoll. Ta võib ka koostöös asjaomase abistava asutusega korraldada kooskõlas Kreeka õigusega ülekuulamise ise telefoni või videokonverentsi teel. Sellisel juhul ei saa Kreeka hüvitistega tegelev asutus kohustada teid enda juurde kohale ilmuma. Kreeka abistav asutus aitab asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevat asutust teie või teiste poolte, näiteks tunnistajate või ekspertide ülekuulamisel.

Asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegeleva asutuse taotlusel teeb Kreeka abistav asutus järgmist: a) abistab hüvitistega tegelevat asutust, kui ülekuulamise korraldab otse hüvitistega tegelev asutus telefoni või videokonverentsi teel, kooskõlas Kreeka õigusega, ja tagab vajaliku logistilise taristu, või b) korraldab ülekuulamise kooskõlas Kreeka õigusega ise ja saadab ülekuulamisprotokolli asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevale asutusele. Viimatinimetatud juhul tõlgitakse Kreekas koostatud ülekuulamisprotokoll teise liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest või muusse ELi keelde, mida see liikmesriik aktsepteerib.

Kreeka abistava asutuse jaoks sel eesmärgil tekkinud kulud kannab Kreeka riik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah, tõlkimine korraldatakse.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Neid aktsepteeritakse, kuid on võimalik, et tellitakse ka eksperdiarvamus.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Jah, need hüvitatakse.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitistega tegelev asutus peab juhtumi läbi vaatama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast ning tegema lõpliku otsuse kolme kuu jooksul alates taotluse hindamise kuupäevast.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Keeles, millest te aru saate.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse võib vaidlustada esimese astme halduskohtus (Dioikitikoú Protodikeíou).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Kuriteoohvril on kriminaal- ja tsiviilnõuete puhul õigus saada ka riigi õigusabi. Seadusega (seaduse 3226/2004 artikkel 1) on ette nähtud riigi õigusabi ELi liikmesriigi madala sissetulekuga kodanikele, kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kui nad elavad seaduslikult Euroopa Liidus või nende harilik viibimiskoht on Euroopa Liidus. Õigusabi saamise õigusega madala sissetulekuga kodanikud on isikud, kelle perekonna aastasissetulek ei ületa kahte kolmandikku üldises riiklikus kollektiivlepingus sätestatud aastasest miinimumsissetulekust. Riigisisese vaidluse korral ei võeta vaidluse teise poole sissetulekut arvesse.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Lingil klikates avaneb uus akenSoolise võrdõiguslikkuse uurimiskeskus (KEThI)

Lingil klikates avaneb uus akenRiiklik sotsiaalse solidaarsuse keskus (EKKA)

Lingil klikates avaneb uus akenSoolise võrdõiguslikkuse peasekretariaat (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka pagulaste nõukogu (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Lingil klikates avaneb uus akenAmnesty Internationali Kreeka sektsioon

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka politsei – küberkuritegevus

Viimati uuendatud: 21/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Hispaania

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude ohvreid abistavad asutused on kuriteoohvrite tugiametid (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise Lingil klikates avaneb uus akenlingi alt.

Terrorikuritegude ohvreid abistab siseministeerium.

Abistava asutuse kohta teabe saamiseks vt Lingil klikates avaneb uus akensiseministeeriumi veebisait.

Teatud juhtudel võivad teiste liikmesriikide abistavad asutused luua otsuseid tegeva asutusega otsekontaktid, kuigi soovitame esitada taotlused abistavate asutuste kaudu.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet? Tõendavaid dokumente?

Hüvitistaotlusi ja dokumente võetakse vastu hispaania keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

See teave ei ole kättesaadav.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral, kui kõik uurimistoimingud on lõppenud ja enne otsuse langetamist taotletud hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta, antakse taotlejale võimalus olla ärakuulatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele, et taotleja saaks esitada asjakohaseid argumente.

Kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaline elukoht on teises ELi liikmesriigis ning abitaotlus esitatakse selle riigi abistava asutuse kaudu, kus on taotleja alaline elukoht, võib finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraat (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) otsuseid tegeva asutusena teha koostööd asjaomase abistava asutusega, et korraldada menetlus taotleja või vajaduse korral mõne muu isiku ärakuulamiseks.

Ärakuulamise korraldamiseks võib finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraat paluda taotleja alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi abistavalt asutuselt kõige vajaliku võimaldamist selleks, et abi andmist või selle andmisest keeldumist uuriv organ saaks teha ärakuulamise otse telefoni või videokonverentsi teel, kui taotleja on sellega nõus. Lisaks peab ärakuulamist teostav abistav asutus saatma finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraadile tehtud ärakuulamise aruande.

Terrorismikuritegude korral kehtivad samasugused eeskirjad nagu vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral juhtudel, kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaliseks elukohaks on teine ELi liikmesriik, kui abi taotlus esitatakse abi taotleja alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi abistava asutuse kaudu ning siseministeerium on see, kes teostab terrorismiohvrite abistamise peadirektoraadi kaudu otsuseid tegeva asutusena ärakuulamisega seotud toiminguid, mida on kirjeldatud eespool.

Nagu eespool märgitud, on ärakuulamist võimalik taotleja nõusolekul teha telefoni või videokonverentsi teel, vältides nii reisikulusid.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Üldiselt on kõigil kuriteoohvritel, kes ei räägi ega mõista hispaania keelt või menetluses kasutatavat ametlikku keelt, õigus kasutada tasuta sellise tõlgi abi, kes räägib ohvrile arusaadavat keelt, et esineda uurimisetapis avaldusega kohtunikule, prokuratuurile või politseiametnikele või osaleda tunnistajana kohtulikul arutelul või muudes suulistes menetlustes. Sama õigus kehtib ka kuulmis- või kõnepuudega isikutele.

Tõlgi abi võidakse võimaldada videokonverentsi kaudu või muud telekommunikatsioonivahendit kasutades, kui kohtunik või kohus ei otsusta enda algatusel või kummagi poole taotlusel, et tõlk peab ohvri õiguste kaitsmiseks isiklikult kohal viibima.

Politseiuurimise korral võib ohvrile tõlke võimaldamata jätmise otsuse kohta esitada kaebuse kohtunikule. Kaebus loetakse esitatuks, kui otsusest mõjutatud isik väljendab keeldumise hetkel rahulolematust.

Tõlketeenuse osutamata jätmist käsitleva kohtuotsuse kohta võib esitada kaebuse.

Lisaks jagavad piiriüleste juhtumite puhul abistavate asutustena tegutsevad kuriteoohvrite tugiametid ohvritele teavet kättesaadavate tõlketeenuste kohta.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kõik taotlusele lisatud dokumendid tuleb tõlkida hispaania keelde, sest see on ainus keel, mida pädev asutus tunnustab.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral on abi taotlemise tähtaeg üldjuhul üks aasta alates kuriteo toimepanemise kuupäevast.

Abi andmise või sellest keeldumise kohta lõpliku või esialgse otsuse tegemise tähtajad on järgmised:

 • invaliidsust põhjustavate vigastuste, selliste vigastuste süvenemise või surma korral: 6 kuud;
 • ajutise töövõimetuse korral: 4 kuud;
 • seksuaalkuritegude järgse teraapia ja matusekulude korral: 2 kuud.

Taotlused võib lugeda tagasilükatuks, kui otsuse langetamise tähtaja möödudes ei ole sõnaselget otsust teatavaks tehtud.

Terrorikuritegude korral tuleb üldjuhul taotlused esitada ühe aasta jooksul alates kahju tekitamisest või alates sellise diagnoosi panemisest, mis tõendab tagajärje ja terroriakti vahelist põhjuslikku seost. Õppetoetuse korral on tähtaeg kolm kuud pärast kursuse nimekirja kandmist.

Tähtaeg asjaomase otsuse vastuvõtmiseks ja sellest teavitamiseks on 12 kuud, v.a õppetoetuse puhul, mil see on 6 kuud, kusjuures taotlus loetakse heakskiidetuks, kui tähtajad on möödunud ja sõnaselget otsust ei ole teatavaks tehtud.

Mis keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hispaania keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral saavad taotlejad vaidlustada finants- ja riigihalduse ministeeriumi seaduslikult määratud abi otsuseid ühe kuu jooksul pärast otsusest teatamist. Kui otsust selle tähtaja jooksul ei vaidlustata, on ainus võimalus esitada avaldus erandkorras läbivaatamiseks eespool osutatud ministeeriumile.

Vaide saab esitada finants- ja riigihalduse ministeeriumile või vägivallakuritegude ohvrite abi ja abistamise riiklikule komisjonile (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Riiklik komisjon on pädev asutus, kes otsustab vaiete üle, mis on esitatud finants- ja riigihalduse ministeeriumi otsuste kohta, mis käsitlevad kehtivate õigusaktide kohaselt antavat abi.

Kui riiklik komisjon ei ole kolme kuu jooksul pärast vaide esitamist otsust langetanud, võib vaide lugeda tagasilükatuks ning selle kohta võib esitada kohtuliku läbivaatamise taotluse.

Terrorikuritegude korral võib eri liiki abi taotluste haldusmenetluste kohta langetatud siseministeeriumi otsuste vastu kaebuse esitada asutusesiseselt või otse halduskohtusüsteemi kaudu.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral võivad ohvrid taotleda tasuta õigusabi vastavalt kehtivates Hispaania õigusaktides sätestatud nõuetele ja menetlusele.

Eelkõige on Hispaania õigusaktide kohaselt soolise vägivalla ohvritel õigus saada tasuta õigusabi vahetult enne kaebuse esitamist ning õigus tasuta juristi ja kohtuesindaja kaitsele ja esindatusele kõigis haldusprotsessides ja menetlustes, mis on otseselt või kaudselt seotud toimepandud vägivallaaktiga.

Selliste juhtumite korral peaks ohvri kaitsmise enda peale võtma üks õigusnõustajate rühm, eeldusel et see tagab nõuetekohaselt ohvri õiguse kaitsele. See õigus kehtib ka mis tahes abi saajatele ohvri surma korral, eeldusel et nad ei osalenud vägivallaaktides.

Terrorikuritegude korral on Hispaania õigusaktide kohaselt tunnustatud terrorismiohvritel õigus saada tasuta õigusabi kõigis kohtu- ja haldusmenetlustes, mis on tingitud terroriaktist, mille tulemusena nad on saanud ohvri staatuse, sõltumata nende finantsolukorrast, vastavalt Hispaanias kehtivatele tasuta õigusabi käsitlevatele õigusaktidele.

Igal juhul tagatakse kõigile seda taotlevatele terrorismiohvritele vahetu tasuta õigusabi. Õigus saada tasuta õigusabi muutub kehtetuks, kui hiljem ohvri staatust ei tunnustata või õigeksmõistva otsuse korral, mida ei saa edasi kaevata, või kui kohtuasi lükatakse tagasi, kusjuures puudub kohustus hüvitada kuni selle hetkeni tasuta saadud hüved.

Kas selles riigis leidub ohvriabi organisatsioone, kes võivad aidata mul nõuda hüvitist piiriülese juhtumi puhul?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral võivad taotlejad abi saamise taotluse esitamiseks ja saatmiseks pöörduda asjaomase kuriteoohvrite tugiameti poole, kus neile antakse teavet rahalise abi kohta, mida neil võib olla õigus saada, ning abi taotlemise eri menetluste kohta.

Asjaomased ametid asuvad kõigis autonoomsetes piirkondades, peaaegu kõigis provintsipealinnades ja ka teistes linnades.

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise Lingil klikates avaneb uus akenlingi alt.

Hispaania ülemkohtu terrorismiohvrite teabe- ja tugiamet (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) annab üldteavet rahalise abi kohta, mida võidakse anda terrorismohvritele. Amet asub aadressil:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontakttelefon: + 34 91 400 74 02

Viimati uuendatud: 17/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Horvaatia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, esitades nõude otse või saates tähitud kirjaga Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumile.

Millis(t)es keel(t)es hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente aktsepteerib?

Nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema horvaadi keeles. Kui nõue ja tõendavad dokumendid on võõrkeelsed, tuleb need esitada koos vandetõlkija tehtud kinnitatud tõlkega.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Otsustav asutus ei tõlgi nõuet või tõendavaid dokumente ega kata tõlkekulusid.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Selle nõude menetlemise eest ei tule maksta haldus- ega muid tasusid.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Taotleja reisikulud hüvitatakse, kui kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) otsustab kutsuda taotleja kohtuistungile või isiklikult menetluses osalema.

Üldjuhul ei ole taotleja kohalolek menetluse käigus ja otsuse langetamiseks vajalik. Kui taotleja, tunnistajad, kohtu määratud eksperdid või muud isikud tuleb üle kuulata, võib kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon kui otsuseid tegev asutus nõuda teise ELi liikmesriigi (kus hüvitisnõue esitati) pädevalt asutuselt nende toimingute tegemist.

Lisaks saab niisuguse menetluse puhul vajalikku ülekuulamist teha tehniliste vahendite, sh arvutitehnoloogia, elektroonilise side võrkude ning muude pildi- ja heliedastusseadmete abil. Sellisel juhul korraldab ülekuulamist kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon, st otsuseid tegev asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Välismaal väljaantud arstlikke dokumente aktsepteeritakse, kuid kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon kui otsuseid tegev asutus kontrollib ja hindab neid ning võib vajaduse korral nõuda arstlikku ekspertiisi.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Pädev asutus teeb nõude kohta otsuse umbes 60 päeva jooksul, kui nõue on täielik ja nõuetekohane (kui kõik otsuse langetamiseks vajalikud dokumendid, andmed ja tõendid on esitatud). Mittetäieliku nõude korral võib otsuse langetamiseks vajaminev aeg olla pikem.

Mis keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus nõude kohta vormistatakse horvaadi keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsust ei saa edasi kaevata, kuid pool võib esitada pädevale halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah.

Viimati uuendatud: 09/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Itaalia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Maffiakuritegude ja tahtlike vägivallakuritegude ohvrite toetamise komitee (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), mis tegutseb siseministeeriumi juures (Via Cavour n. 6; e-post: Lingil klikates avaneb uus akenprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komiteesse kuuluvad erivolinik (Commissario), kes on komitee esimees, ning üks siseministeeriumi esindaja, kaks justiitsministeeriumi esindajat, üks majandusarengu ministeeriumi esindaja, üks majandus- ja rahandusministeeriumi esindaja, üks tööhõive-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi esindaja ning üks asjaomase fondi finantsjuhtimise eest vastutava riikliku kindlustusseltsi CONSAP esindaja, kellel puudub hääleõigus.

Fondile juurdepääsu taotlus tuleb esitada läbivaatamiseks prefektuurile / piirkondlikule valitsusbüroole (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) ühes järgmistest kohtadest: koht, kus asub kohus, kes tegi süüdimõistva otsuse seoses mõne seaduse nr 122/2017 artiklis 11 osutatud kuriteoga; huvitatud isiku või ohvri surma korral teiste õigustatud isikute elukoht; ohvrit või teisi õigustatud isikuid esindava eriesindaja (procuratore speciale) elukoht, kui asjaomased isikud on Itaalia kodanikud või ELi kodanikud, kes ei ela Itaalias. (See teave kajastab üsna pea ametlikus väljaandes avaldatava ministeeriumidevahelise dekreedi sisu.)

Tegeliku otsuse taotluse kohta teeb komitee.

Fondile juurdepääsemise tingimused ja taotlusvormi leiab järgmiselt siseministeeriumi veebisaidi lehelt:

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, ehkki nõude saatmine abistava asutuse kaudu võib olla kasulik taotluse ja mis tahes muude dokumentide tõlkimiseks.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

 • nõuet?
 • tõendavaid dokumente?

Itaalia keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Taotluse esitaja ei kanna ühtki kulu.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Vajadus isiklikult kohale tulla puudub, sest võistlevat menetlust ei toimu. Kui soovite esitada lisatähelepanekuid või -dokumente, võite saata need otsuseid tegeva asutuse e-posti aadressile või edastada need abistava asutuse kaudu.

Dekreedi nr 222/2008 artiklis 6 „Taotluse esitaja ärakuulamine Itaalia otsuseid tegeva asutuse taotlusel“ on sätestatud järgmist:

1. Kui Itaalia otsuseid tegev asutus otsustab taotleja või mis tahes muu isiku seadusandliku dekreedi Lingil klikates avaneb uus akenartikli 2 lõike 3 alusel ära kuulata, saadab ta teise liikmesriigi abistavale asutusele käesoleva määruse Lingil klikates avaneb uus akenartikli 3 lõikes 2 sätestatud korras vastava taotluse. Taotlus peab sisaldama teavet Itaalia õiguses sätestatud menetlusnõuete kohta ning selles tuleb paluda, et taotluse saanud teise liikmesriigi abistav asutus ärakuulatavat isikut nendest nõuetest teavitaks.

2. Kui Itaalia otsuseid tegev asutus palub seadusandliku dekreedi Lingil klikates avaneb uus akenartikli 2 lõike 3 viimase osa alusel teise liikmesriigi abistaval asutusel kuulata taotleja või mis tahes muu isik ära kooskõlas asjaomase teise liikmesriigi õigusega, saadab ta käesoleva määruse Lingil klikates avaneb uus akenartikli 3 lõikes 2 sätestatud korras vastava taotluse.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vt eelmise küsimuse vastus.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Tõendeid tunnustatakse, tingimusel et need saadakse itaalia või inglise keeles. Kohalikud arstid ei pea korraldama mingit eraldi hindamist.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Arstlikku läbivaatust ei ole vaja teha; selle asemel peate esitama asjakohased meditsiinilised dokumendid ja kantud ravikulusid kajastavad arved.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Kehtivate eeskirjade kohaselt 60 päeva alates taotluse saamisest. Tuleb siiski meeles pidada, et menetlus peatatakse, kui otsuseid tegev asutus nõuab lisadokumente või -teavet (seaduse nr 241/90 artikkel 10-bis).

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Itaalia keeles.

Kuidas saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades 60 päeva jooksul pärast otsusest teavitamist hagi üldkohtule (tribunale).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Käesoleva teabe esitaja teada mitte.

Viimati uuendatud: 11/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Küpros

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Teave puudub.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite saata oma nõude otse riigi otsuseid tegevale asutusele isegi piiriülese juhtumi korral.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

Kreeka ja inglise keeles.

– tõendavaid dokumente?

Kreeka ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ei kohaldata.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Te ei pea olema isiklikult kohal.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei kohaldata.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei kohaldata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Kuus kuud alates kuupäevast, mil otsuse tegemiseks on olemas kogu teave.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Kreeka ja inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Võite esitada otsuse vaidlustamiseks halduskohtusse nõude 75 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Võite taotleda õigusabi seoses oma juhtumi menetlemisega kohtus.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Võite võtta hüvitise nõudmise kohta teabe saamiseks ühendust otse Lingil klikates avaneb uus akensotsiaalkindlustusametiga.

Viimati uuendatud: 07/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Läti

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Juridiskās palīdzības administrācija (õigusabiamet) Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Tasuta teabetelefon: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenjpa@jpa.gov.lv
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite saata riikliku hüvitise taotluse otse Lingil klikates avaneb uus akenõigusabiametile, esitamata taotlust Teie elukohariigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet?

Õigusabiamet aktsepteerib riikliku hüvitise nõuet ja sellele lisatud dokumente läti ja inglise keeles. Lingil klikates avaneb uus akenÕigusabiametile esitatavad dokumendid ei pea olema legaliseeritud ja nende suhtes ei kohaldata samaväärseid formaalsusi.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude/tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Kui riikliku hüvitise nõue ja sellele lisatud dokumendid on vaja tõlkida, kaetakse tõlkimise kulud riigieelarvest õigusabiametile eraldatud vahenditest.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist saadud riikliku hüvitise nõude läbivaatamise eest ei nõuta Teilt tasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Teie kohalolek ei ole riikliku hüvitise nõude läbivaatamisel ja riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta otsuse tegemisel vajalik.

Kui õigusabiamet leiab, et otsuse tegemiseks on vaja lisateavet, teavitatakse Teid sellest seitsme päeva jooksul pärast riikliku hüvitise nõude vastuvõtmist.

Otsus saadetakse riikliku hüvitise nõudes märgitud aadressile.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Teie kohalolek ei ole riikliku hüvitise nõude läbivaatamisel ja riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta otsuse tegemisel vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Otsuse ekspertiisi kohta teeb menetluse läbiviija (politsei, prokuratuur, kohus). Õigusabiamet küsib menetluse läbiviijalt teavet ekspertiisi tulemuste kohta.

Eksperdiarvamus põhineb arstliku läbivaatuse aruannetel või muudel objektiivsetel andmetel.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kui menetluse läbiviija (politsei, prokuratuur, kohus) on otsustanud nõuda ekspertiisi, kaetakse Teie reisikulud (riigieelarvest) Läti Vabariigi õigusnormides sätestatud korras ja summas.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Õigusabiamet teeb otsuse riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul pärast riikliku hüvitise nõude saamist ja otsus saadetakse riikliku hüvitise nõudes märgitud aadressile.

Kui õigusabiamet küsib Teilt või menetluse läbiviijalt (politsei, prokuratuur, kohus) lisateavet, peatatakse otsuse tegemiseks ette nähtud aja arvestamine, kuni kogu küsitud teave on saadud.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta saadetakse Teile läti keeles koos tõlkega keelde, mida Teie elukohariigiks olev Euroopa Liidu liikmesriik aktsepteerib.

Kuidas saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Võite vaidlustada õigusabiameti otsuse riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul alates otsuse jõustumisest, esitades õigusabiametile asjakohase taotluse, mis edastatakse Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumile.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Te ei vaja riikliku hüvitise taotlemiseks õigusabi. Vajalikku abi riikliku hüvitise nõudmisel saab õigusabiametilt.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ühendus Skalbes on kuriteoohvrite jaoks sisse seadnud tasuta abitelefoni 116006, kust saab iga päev ajavahemikus 7.00–22.00 kuriteoohvritele mõeldud emotsionaalset ja psühholoogilist tuge, teavet ohvrite menetlusõiguste (õigused kriminaalmenetluses, õigus kahjuhüvitisele, õigus riiklikule hüvitisele jne) ja ohvritele pakutavate (tugi)teenuste kohta.

Viimati uuendatud: 20/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Leedu

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, hüvitisnõude võib saata otse Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumile.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Hüvitisnõue ja tõendavad dokumendid tuleb esitada leedu või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Hüvitisnõude ja/või sellele lisatud tõendavate dokumentide leedu või inglise keelde tõlkimise kulud kannab nõude esitaja või need edastanud ametiasutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kuriteoohver ei pea oma hüvitisnõude kohta otsuse tegemisel isiklikult kohal viibima. Seega neid kulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Kuriteoohver ei pea oma hüvitisnõude kohta otsuse tegemisel isiklikult kohal viibima.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kannatanu elukohariigi pädevate asutuste/isikute väljastatud dokumente tunnustatakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Otsus tehakse ühe kuu jooksul pärast hüvitisnõude ja kõikide vajalike dokumentide esitamist Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumile.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Tavaliselt leedu keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumi otsuse saab vaidlustada Leedu haldusvaidluste ülemkomisjonis (Lietuvos administracinių ginčų komisija) või Vilniuse piirkondlikus halduskohtus (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ühe kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah. Isik võib taotleda riigi õigusabi riigi õigusabi talituselt (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kes otsustab riigi õigusabi andmise.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ei.

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Luksemburg

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mj.public.lu
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mj.public.lu/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, hüvitisnõue tuleks saata kirja teel otse Luksemburgi justiitsministrile, tingimusel et nõude esitajal ei ole õigust saada hüvitist teises liikmesriigis ning ta suudab tõendada, et tema alaline elukoht on Luksemburgis.

Nõude esitaja võidakse vabastada Luksemburgis alaliselt elamise tingimusest, kui ta on kriminaalseadustiku artiklis 382-1 nimetatud kuriteo (inimkaubanduse) ohver.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet ja tõendavaid dokumente?

Hüvitisnõude ja tõendavad dokumendid võib esitada järgmistes keeltes:

 • letseburgi keel,
 • prantsuse keel,
 • saksa keel.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkekulud kannab justiitsministeerium.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kuriteoohvri kohalolek on vabatahtlik. Ohvrit võib esindada advokaat. Seega ei ole kohalesõitmine vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigi arsti väljastatud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse tõendina Teie suhtes toime pandud tegude ja Teile tekitatud vigastuste kohta.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Küsimus langeb ära. Välisriigi arstitõendit aktsepteeritakse tõendava dokumendina.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Justiitsminister teeb otsuse kuue kuu jooksul pärast hüvitisnõude esitamist.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Kuna nõue peab olema prantsuse, saksa või letseburgi keeles, on ka asjaomane otsus ühes neist keeltest.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Justiitsministri otsuse või tema määratud hüvitise suuruse vaidlustamiseks saab algatada kohtumenetluse riigi vastu, keda esindab justiitsminister. Otsuse vaidlustamiseks tuleb pöörduda nõude esitaja valikul kas Luxembourgi või Diekirchi piirkondliku kohtu poole (tribunal d’arrondissement).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Igaüks, kes suudab tõendada, et tal puudub piisav sissetulek, võib saada tasuta õigusabi vastavalt seaduses sätestatud tingimustele. Teile määratakse advokaat, kes annab Teile õigusnõu või esindab Teid kohtus, ning kulud kannab riik. Kõik saavad nõu pidada õigusteavet ja -nõu andvate asutustega. Võite pöörduda õigusteabe talituse poole (service d’accueil et d’information juridique), et saada tasuta õigusteavet.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (sotsiaalabi kesktalitus) – service d’aide aux victimes (SAV) (ohvriabiteenistus)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel: (+352) 47 58 21-627 / 628

Viimati uuendatud: 19/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Ungari

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Teistelt liikmesriikidelt saadud hüvitisnõudeid lahendab Budapesti linnavalitsus (Budapest Főváros Kormányhivatala):

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

Mis tahes keeles.

– tõendavaid dokumente?

Mis tahes keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ungari riik.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei, selliseid tasusid ei tule maksta.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Neid kulusid ei hüvitata, kuna Te ei pea hüvitisnõude lahendamiseks isiklikult kohale tulema.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Neid aktsepteeritakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Menetluse käigus tuleb otsus teha kuni 60 päeva jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Ungari keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esimese instantsi otsuse saab edasi kaevata ja teise instantsi asutusena menetleb kaebust justiitsministeerium. Justiitsministeeriumi poolt teise instantsina tehtud otsuse peale saab pöörduda halduskohtusse.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Võite saada tasuta õigusabi vastavalt Ungari 2003. aasta seadusele LXXX tasuta õigusabi kohta.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Oma huve aitavad Teil kaitsta ohvriabitalitused, kus ohvriabitöötajad osutavad huvitatud isikutele praktilist abi (nt aitavad täita taotlusi, annavad teavet). Ohvrid võivad pöörduda ka kodanikuühiskonna organisatsioonide poole (nt ohvriabiorganisatsioon Fehérgyűrű, baptistlik abiorganisatsioon Baptista Szeretetszolgálat jne).

Viimati uuendatud: 11/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Malta

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Hüvitisnõudeid menetlev ametnik (Claims Officer)

The Palace, St George’s Square
Valletta

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Te ei või oma nõuet otse talle saata.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

 • nõuet? Malta või inglise keeles
 • tõendavaid dokumente? Malta või inglise keeles

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Selle eest maksab hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

See on lõivuvaba.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ei kohaldata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei kohaldata.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Neid võidakse hüvitisnõudeid menetleva ametniku äranägemisel aktsepteerida, kuid ta võib otsustada kaasata ka kohalikke ekspertarste.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Jah, need kulud hüvitatakse.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Selleks kulub üks kuni kaks kuud.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Võite otsuse saada inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsust ei saa vaidlustada.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah, on küll.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://vso.org.mt/

või õigusabinõunik (Chief Advocate for Legal Aid): Lingil klikates avaneb uus akenhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Viimati uuendatud: 08/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Holland

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
2514 EM
Den Haag

Tel: 070-4142000
Faks: 070-4142001

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@schadefonds.nl
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB
Den Haag

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Hollandi ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kohalolek menetluse ajal ei ole vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei kohaldata.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

See sõltub asjaomastest arstidest ja meie meditsiiniekspertide hinnangust olukorrale.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei kohaldata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Mitte kauem kui 26 nädalat.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hollandi keeles või Teie emakeeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades vaide. Vt eespool.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Madalmaade ohvriabiorganisatsioon Slachtofferhulp Nederland: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Tel: 0900-0101.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Austria

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv föderaalne sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste amet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Viin

Tel: 0043 158831
Faks: 0043(0)1599882266

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenpost.wien@sozialministeriumservice.at

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet ja tõendavaid dokumente?

Kui need esitab abistav ametiasutus või kuriteoohver, siis üldiselt saksa ja inglise keeles.

(Kui kuriteoohver ei ole suuteline dokumente ametiasutusele saksa või inglise keeles esitama, aktsepteeritakse ka muudes keeltes nõudeid, mis seejärel tõlgitakse.)

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ametiasutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Nõude menetlemine on lõivuvaba.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Üldiselt ei pea isiklikult kohale tulema.

Kui Teid kohale kutsutakse, kannab kulud Teie taotlusel ametiasutus. Selle eest vastutab föderaalne sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste amet.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Kui see on vajalik, siis jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Enamikul juhtudel kaasatakse Austria ekspert, kelle määrab ametiasutus. Ta võtab Teie elukohariigis välja antud tõendeid hindamisel arvesse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Jah.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

See oleneb sellest, millist abi taotletakse. Enamikul juhtudel tehakse otsus kuue kuu jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Saksa keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Sotsiaalministeeriumi otsuse peale võib esitada kaebuse föderaalsele halduskohtule (edasikaebused võib esitada konstitutsioonikohtule (Verfassungsgerichtshof) ja kõrgeimale halduskohtule (Verwaltungsgerichtshof)).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah. Sotsiaalministeerium või föderaalne halduskohus õigusabikulusid siiski ei hüvita.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Peate ohvriabiorganisatsioonidelt (nt Weisser Ring) uurima, kas sellist abi pakutakse.

Viimati uuendatud: 21/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Poola

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Selle kohta praegu teavet pole.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Üldjuhul peaks abistav ametiasutus edastama hüvitisnõude otsuseid tegevale ametiasutusele. Õigustatud isik võib siiski edastada nõude ka otse Poola otsuseid tegevale ametiasutusele.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Otsuseid tegev ametiasutus aktsepteerib kirjavahetust nii poola kui ka inglise keeles.

Otsuseid tegev ametiasutus aktsepteerib teise riigi abistava ametiasutuse korraldatud ülekuulamiste protokolle selle teise riigi ametlikus keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Dokumentide tõlkimise kulud katab riigikassa.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Hüvitist taotlevad isikud on vabastatud kõikidest kohtulõivudest.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Teie sõidukulusid ei hüvitata. Teid võidakse siiski üle kuulata kaugmeetodil, ilma et Teil oleks vaja otsuseid tegevasse ametiasutusse kohale ilmuda. Te võite paluda otsuseid tegeval ametiasutusel pöörduda Teie riigi abistava ametiasutuse poole, et viimane aitaks korraldada Teie ülekuulamise ülekandmist. Te peate andma selliseks ülekuulamiseks oma nõusoleku.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Otsuseid tegev ametiasutus määrab vajaduse korral tõlgi. Te ei pea tasuma sellest tulenevaid kulusid.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Otsuseid tegev ametiasutus hindab, kas Teie elukoha järgsete arstide tehtud läbivaatus on usaldusväärne. Kui ta leiab, et vaja on teha uus läbivaatus, peaksite selle tegema. Teil tuleb tasuda ainult sõidukulud.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Sõidukulusid ei hüvitata, isegi kui Teil tuli tulla arstlikuks läbivaatuseks kohale.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitisnõuete kohta otsuse tegemiseks ei ole tähtaega kehtestatud. Otsuse tegemiseks kuluv aeg ei olene mitte ainult sellest, kui keeruline asi on ja milliseid tõendeid otsuseid tegev ametiasutus peab koguma, vaid ka otsuseid tegevas ametiasutuses menetluses olevate asjade arvust.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hüvitist käsitlev otsus on poolakeelne.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kui Te ei ole hüvitist käsitleva otsusega rahul, võite selle edasi kaevata teise astme kohtusse (sąd II instancji). Sellega seoses Teile kulusid ei kaasne.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Poola õiguse alusel võib anda tasuta õigusabi. Seda antakse isikutele, kes tõendavad, et nad ei saa endale juristi palkamist lubada. Lisaks on hea teada, et hüvitise taotlemisel võib Teid aidata ka kuriteo menetlemist juhtiv prokurör.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Poolas on asutatud ohvrite ja kinnipidamisasutusest vabanenud isikute abistamise fond (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), mis kogub muu hulgas kuriteoohvrite ja nende lähisugulaste abistamiseks eraldatud rahalisi vahendeid. Seda fondi haldab justiitsminister. Toetuse andmine on korraldatud selliselt, et fondihaldur valib avatud hankemenetluse teel välja organisatsioonid, kelle pakkumusi ta peab kõige paremaks, ja annab neile sihtotstarbelisi toetusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse õigus-, psühholoogilise ja materiaalse abi andmise rahastamiseks. Õigusabi võib hõlmata abi hüvitise taotlemisel, sealhulgas piiriüleste juhtumite korral.

Kui soovite abi saada, peate pöörduma mõne vabaühenduse poole, kes on saanud justiitsministrilt sel eesmärgil toetust, ja tõendama, et olete kuriteoohver. Selliste organisatsioonide loetelu koos nende kontaktandmetega on avaldatud justiitsministeeriumi veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, vt vaheleht działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz os nazbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Viimati uuendatud: 03/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Sloveenia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sloveenia Vabariigi Justiitsministeerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel: +386 1 369 54 40
Faks: +386 1 369 54 75

E-post: Lingil klikates avaneb uus akengp.mp@gov.si
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mp.gov.si

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet? Sloveeni keeles

– tõendavaid dokumente? Sloveeni keeles kinnitatud tõlkena.

Kui nõue ja tõendavad dokumendid on muus kui sloveeni keeles, tagastab justiitsministeerium need nõude esitajale või selle liikmesriigi ametiasutusele, kellelt nõue saadi, koos selgitusega, et nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema sloveeni keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Kui nõue ja tõendavad dokumendid on muus kui sloveeni keeles, tagastab justiitsministeerium need nõude esitajale või sellele ametiasutusele, kellelt nõue saadi, koos selgitusega, et nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema sloveeni keeles. Teisisõnu, hüvitistega tegelev ametiasutus ei tõlgi teisest ELi liikmesriigist saadud nõuet ega tõendavaid dokumente. Tõlkekulud kannab Sloveenia Vabariik.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei. Asjaomase seaduse kohaselt on hüvitise maksmise menetlustes nõude esitamine ja menetlemine ning otsuse tegemine lõivuvaba.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ei, sõidukulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Üldjuhul ei pea Te menetluse ajal isiklikult kohal viibima.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise kohta otsuseid tegev ametiasutus võib otsustada korraldada suuline ärakuulamine või kuulata ära menetluse pool või ekspert. Üldise haldusmenetluse normide kohaselt on kohtumenetluse poolel, kes ei valda asjaomast keelt või ei saa seda puude tõttu kasutada, õigus kasutada tõlgi abi, et jälgida menetluse käiku. Ametiasutus on kohustatud nõude esitajaid sellest teavitama.

Seaduse kohaselt võib komisjon siiski paluda neid toiminguid teha muu ELi liikmesriigi ametiasutusel, kus nõude esitaja on hüvitisnõude esitanud. Sellisel juhul ei pea nõude esitaja isiklikult kohal viibima.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Lisatud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse, kui need on esitatud sloveeni keeles kinnitatud tõlkena.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Üldise haldusmenetluse normide kohaselt mitte, sest menetlus toimub nõude esitaja taotlusel.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Seaduse kohaselt on otsuse tegemise tähtaeg kolm kuud pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse saamist. Menetlus kestab olenevalt juhtumi asjaoludest üldjuhul vähem kui pool aastat.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus on sloveeni keeles.

Kui menetlus toimub teise ELi liikmesriigi pädeva ametiasutuse kaudu, saadetakse otsus koos Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormiga, mis peab olema selle pädeva liikmesriigi ametlikus keeles, kellele see saadetakse. Standardvormil esitatakse ka otsuse kokkuvõte, selgitused või juhtnöörid õiguskaitsevahendi kohta ning selgitused selle kohta, milliseid muid toiminguid peab nõude esitaja tegema.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse saab vaidlustada, esitades kaebuse Sloveenia Vabariigi halduskohtusse.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Hüvitisnõude koostamist käsitlevas haldusmenetluses ei ole tasuta õigusabi ette nähtud.

Üldise haldusmenetluse normide kohaselt peab ametnik siiski järgima nõude esitaja õiguste kaitsmise põhimõtet, mis tähendab, et ametnik peab võimaldama nõude esitajal teostada oma õigusi, teda selles suhtes hoiatama, soovitama tal esitada nõue ja andma selgitusi, tagades samal ajal, et nõude esitaja teadmatus ei kahjustaks tema õigusi.

Nõude esitaja võib komisjoni otsuse vaidlustada. Haldusvaidluses, mis on samuti kohtumenetlus, on välisriigi kodanikul (kes ei ole Sloveenia Vabariigi elanik) õigus saada tasuta õigusabi vastastikkuse põhimõtte alusel või Sloveenia Vabariigi suhtes siduvates rahvusvahelistes lepingutes kindlaks määratud tingimustel ja juhtudel.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Selle kohta teave puudub.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Slovakkia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi rehabiliteerimis- ja hüvitamisosakond

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenvictims@justice.sk
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.sk/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumiga ei ole võimalik suhelda otse. Piiriülese nõude korral tuleks kasutada oma päritoluriigi abistavat asutust.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus

 • nõuet?
  Slovaki keeles.
 • Tõendavaid dokumente?
  Slovaki keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Slovaki Vabariigi justiitsiministeerium ei tõlgi dokumente. Tõlkimise ja sellega seotud kulud tasub kuriteo ohver.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Menetluse raames ei tule maksta ühtki tasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Hüvitistaotluse hindamisel ei ole vajalik vägivallakuriteo ohvri kohalolek. Taotluse saanud abistav asutus ja Slovaki ametiasutused kasutavad ärakuulamisel audiovisuaalseid edastamisvahendeid. Seetõttu reisikulusid ei teki ja puudub vajadus nende hüvitamiseks.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Seadusega ei ole ette nähtud hageja isiklikku osalemist hüvitamismenetluses. Hüvitistaotluse hindamisel ei ole vajalik vägivallakuriteo ohvri kohalolek.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Valu ja kannatuste eest makstava hüvitise kindlaksmääramiseks on vajalik Slovakkia õiguses sätestatud nõuetele vastav arstliku läbivaatuse aruanne. On siiski võimalik, et tervislikku seisundit hindab elukohariigis koostatud aruande põhjal ka Slovaki Vabariigi arst.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Reisikulusid ei hüvitata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium teeb otsuse kuue kuu jooksul pärast täieliku nõude saamist.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Slovaki keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades kohtule hagi.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Hüvitise nõudmiseks ei ole Slovakkia õiguses ette nähtud eraldi õigusabi. Võimalik on kasutada riigi pakutavat üldist õigusabi, mida saab õigusabi keskusest, või taotleda abi mõnelt kuriteoohvreid abistavalt organisatsioonilt. Slovaki Vabariigi justiitsministeerium annab ka ise juhised hüvitise nõudmiseks.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

On olemas valitsusvälised organisatsioonid, kes pakuvad Slovaki Vabariigis vägivallakuritegude ohvritele abi ja tuge, keskendudes teatud ohvritele. Nende organisatsioonide võimalused pakkuda abi hüvitisnõuete esitamisel piiriüleste juhtumite korral sõltuvad peamiselt asjaomaste organisatsioonide personali suutlikkusest.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Soome

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Valtiokonttori (riigikassa)

P.O. Box 50

FI-00054 Valtiokonttori, Finland

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite saata oma nõude otse riigikassale. Palun võtke aga arvesse dokumentide esitamisel kehtivaid keelepiiranguid, mida on selgitatud allpool.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet

ja tõendavaid dokumente?

Nõue tuleb koostada soome, rootsi või inglise keeles. Tõendavad dokumendid peaksid samuti olema ühes neist keeltest.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Riigikassa ei võta nõuet menetlemiseks vastu, kui see ei ole koostatud mõnes eespool nimetatud keeles. Kui Te vajate dokumentide tõlkimisel abi, võite ühendust võtta oma elukohariigi abistava asutusega.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Teie taotluse menetlemise eest ei nõuta Teilt ühtki haldustasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Riigikassa menetleb juhtumit kirjalikult. Teil ei paluta üheski menetluse etapis isiklikult kohale tulla.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vt eelmine vastus.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigis välja antud arstitõendit aktsepteeritakse saadud vigastuse tõendina.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Vt eelmine vastus.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Saate otsuse keskmiselt kuus kuni kaheksa kuud pärast seda, kui riigikassa saab Teie nõude.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Riigikassa väljastab otsuseid üksnes soome ja rootsi keeles. Kui Te esitasite oma nõude inglise keeles, saate koos otsusega otsuse ingliskeelse sisukokkuvõtte.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Võite esitada saadud hüvitamisotsuse peale kirjaliku apellatsioonkaebuse kindlustuskohtule (Vakuutusoikeus) 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Teid otsusest teavitati. Suunised apellatsioonkaebuse esitamise kohta on lisatud riigikassa hüvitamisotsusele.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Riigikassa saab anda Teile nõu hüvitise nõudmisega seotud küsimustes. Kui Te kasutate oma nõude koostamisel välisjuristi abi, on sellega kaasnevad kulud võimalik hüvitada vaid juhul, kui Teile on antud õigusabi või määratud õigusnõustaja juhtumi menetlemiseks kohtus. Nõude koostamise kulud võidakse hüvitada ka juhul, kui juhtumit ei menetleta kohtus, kuid Te vastate õigusabi saamiseks kehtestatud finantstingimustele.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Teil on võimalik saada nõude esitamisel abi Soome ohvriabilt (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Selle organisatsiooni kontaktandmed leiate organisatsiooni veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.riku.fi/en/home/.

Viimati uuendatud: 13/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Rootsi

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Brottsoffermyndigheten (kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet)

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postiaadress:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah. Kui kuritegu pandi toime Rootsis, võib nõude saata otse kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutavale ametile.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Nõuet ja tõendavaid dokumente aktsepteeritakse rootsi ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkimise kulud kannab kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Nõude esitaja ei pea isiklikult kohal viibima. Nõuet menetletakse kirjalikult.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Suulise tõlke võimalus on olemas, kui seda peaks menetluse käigus vaja minema.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teise riigi arstitõendeid ja tervisekaarte võidakse aktsepteerida. Kui on vaja lisahinnangut, palub kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet tavaliselt meditsiiniekspertidel koostada olemasolevate meditsiiniliste tõendite põhjal arvamuse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kui Te olete mõne teise ELi riigi kodanik, ei ole tavaliselt vaja teha Rootsis arstlikku läbivaatust. Kui aga selliseid lisauuringuid nõutakse, on võimalus lasta kulud hüvitada.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Nõude menetlemisele kuluv aeg sõltub juhtumi laadist ja ametiasutuse töökoormusest. Keskmiselt kulub selleks umbes kolm kuud, kuid võib ka minna vähem või kauem. Juhtumeid menetletakse laekumise järjekorras ja tavaliselt ei tegeleta ühegi juhtumiga eelisjärjekorras.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus esitatakse rootsi keeles. Kui Te ei oska rootsi keelt, saate ka otsuse ingliskeelse kokkuvõtte.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutava ameti otsust ei ole võimalik vaidlustada, kuid amet võib taotluse korral muuta oma otsust ise, kui ilmnevad uued asjaolud või kui selleks on muu alus.

Nõude esitaja, kes ei ole otsusega rahul, peab saatma ametile kirjaliku taotluse otsus uuesti läbi vaadata. Taotluses tuleks nimetada, millist muudatust soovitakse ja selle põhjused. Koos taotlusega tuleks esitada lisamaterjalid.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Esindaja kasutamise kulud hüvitatakse vaid juhul, kui selleks on erilised põhjused. Juristi abi ei ole kuriteoga tekitatud kahju eest hüvitise saamiseks tavaliselt vajalik. Nõuet on võrdlemisi lihtne esitada. Lisaks on amet kohustatud esitama hüvitise taotlejatele teavet ja andma nõu ning hankima tõendid, mis on vajalikud, et teha juhtumi kohta otsus.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Kui Te soovite esitada nõude või kui Teil on küsimusi piiriülese juhtumi korral hüvitise saamise kohta, on kõige parem konsulteerida abi ja teabe saamiseks kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutava ametiga. Teavet leiab aadressilt Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Võite ka ametile helistada telefonil +46 90 70 82 00.

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.