Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Holland

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
2514 EM
Den Haag

Tel: 070-4142000
Faks: 070-4142001

E-post: info@schadefonds.nl
Veebisait: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB
Den Haag

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Hollandi ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kohalolek menetluse ajal ei ole vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei kohaldata.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

See sõltub asjaomastest arstidest ja meie meditsiiniekspertide hinnangust olukorrale.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei kohaldata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Mitte kauem kui 26 nädalat.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hollandi keeles või Teie emakeeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades vaide. Vt eespool.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Madalmaade ohvriabiorganisatsioon Slachtofferhulp Nederland: https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Tel: 0900-0101.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta