Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Faks: +49 228 99527 4134

E-post: IVc2@bmas.bund.de
Veebisait: http://www.bmas.de/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite, kuid pädevaid abistavaid asutusi tuleks samuti teavitada.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõude?

– tõendavad dokumendid?

Ametlik keel on saksa keel. Kuid Saksamaa ametiasutus ei ole tagasi lükanud ega menetlemata jätnud nõudeid, mis on esitatud muus kui saksa keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tavaliselt kannab need kulud Saksamaa otsuseid tegev asutus ja vahel ka Saksamaa abistav asutus. Kuid oleks parem, kui direktiiv 2004/80/EÜ sisaldaks sätet, mille kohaselt peaks niisugused kulud kandma riik, kus õigusrikkumine toime pandi.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Saksamaal ei kohaldata ohvrite hüvitisnõuetele haldus- ega muid tasusid.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Teil puudub seadusjärgne õigus tõlgi kasutamiseks. Praktikas siiski kasutakse üldjuhul tõlke, kui see on vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Selliseid tõendeid üldjuhul aktsepteeritakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Sellele küsimusele ei ole ühest vastust, sest hüvitisnõude menetlemise kestus sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus on saksa keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Hüvitise maksmise menetluse otsust saab vaidlustada. Kui see ei anna tulemust, saab pöörduda sotsiaalkohtu poole.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Kõigil nõude esitajatel on võimalik saada õigusnõustamist. Kuid kulusid ei hüvitata.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Saksamaal on mitu kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku ohvriabi organisatsiooni, kes võivad abi pakkuda. Järgmine veebisait annab hea ülevaate ja on kättesaadav nii inglise kui ka hispaania keeles: https://www.odabs.org/.

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta