Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende sager?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tlf.: (46)90708200
Fax : (46) 90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Websted: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postadresse:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i det land også i grænseoverskridende sager (uden at henvende mig til bistandsmyndigheden i mit hjemland)?

Ja, hvis lovovertrædelsen fandt sted i Sverige, kan ansøgning indgives direkte til Brottsoffermyndigheten.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden:

– en ansøgning

– dokumentation

Ansøgningen med tilhørende dokumenter accepteres på engelsk og svensk.

Hvis erstatningsmyndigheden omsætter ansøgning/dokumentation fra et andet EU-land, hvem betaler så for dette?

Oversættelser betales af Brottsoffermyndigheten.

Er der administrative eller andre afgifter, der skal betales i det land for behandling af min ansøgning (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Ingen.

Hvis jeg skal være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan søger jeg om rejsegodtgørelse? Hvem skal jeg kontakte?

Ansøgeren behøver ikke at være til stede. Behandlingen er skriftlig.

Er der mulighed for at få en tolk, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er mulighed for tolkning, hvis behovet opstår under sagsbehandlingen.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i det land, jeg bor i – eller skal jeg få medicinske eksperter i det andet land til at undersøge mit helbred eller min skade?

Lægeerklæringer og journaltilførsler fra andre lande accepteres. Hvis der er behov for yderligere vurderinger, anvender Brottsoffermyndigheten normalt lægelige eksperter, der skriver ud fra den lægelige udredning, der er til rådighed.

Får jeg refunderet mine rejseudgifter, hvis jeg skal gennemgå en lægeundersøgelse i dette land?

Der er normalt ikke behov for lægeundersøgelse i Sverige, når man er bosat i et andet EU-land. Men hvis det skulle kræve en sådan yderligere undersøgelse, er det muligt at få omkostningerne refunderet.

Hvor lang tid tager det omtrent at få en afgørelse om erstatning fra myndigheden/organet?

Sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af sagens karakter og myndighedens arbejdsbyrde. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er normalt omkring tre måneder, men det kan både gå hurtigere eller tage længere tid. Sagerne behandles i rækkefølge, og der gives normalt ikke fortrinsbehandling.

På hvilke sprog får jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen er på svensk. Hvis du ikke behersker svensk, modtager du også en sammenfatning af afgørelsen på engelsk.

Hvordan kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med afgørelsen?

Brottsoffermyndighetens afgørelser kan ikke påklages, men myndigheden kan, på anmodning eller eget initiativ, ændre afgørelsen, hvis der fremkommer nye omstændigheder, eller der i øvrigt findes grund til dette.

Den, som er utilfreds med en afgørelse, skal da sende en skriftlig anmodning om fornyet behandling til myndigheden. Det skal i anmodningen specificeres, hvilke ændringer der ønskes foretaget, med angivelse af grundene hertil. Evt. supplerende materiale skal indgives sammen med anmodningen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Godtgørelse af advokatomkostninger refunderes kun, hvis der foreligger særlige grunde. Normalt er der heller ikke er noget behov for hjælp fra en advokat med hensyn til sager om erstatning til ofre for forbrydelser. At ansøge er forholdsvis enkelt. Myndigheden har også en forpligtelse til at give oplysninger og yde bistand til den erstatningssøgende og et ansvar for at indhente de undersøgelser, en afgørelse i sagen kræver.

Findes der nogen støtteorganisationer for ofre i dette land, der kan hjælpe mig med at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Hvis du ønsker at ansøge eller har spørgsmål om erstatning i grænseoverskridende sager er det mest hensigtsmæssigt at henvende sig til Brottsoffermyndigheten for at få hjælp og information. Information findes på https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Du kan også ringe til + 46 90 70 82 00.

Sidste opdatering: 13/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website