Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser om en ansøgning om erstatning?

De kompetente myndigheder er myndighederne (Versorgungsbehörden) i delstaterne. Den kompetente myndighed er den, der er beliggende i den delstat, hvor forbrydelsen fandt sted. Ansøgerne behøver ikke at lede efter den kompetente myndighed, idet de kan henvende sig til det centrale kontaktpunkt, der er forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Ministeriet videresender ansøgningen om erstatning til den rigtige myndighed.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Dette er muligt, men den kompetente bistandsydende myndighed bør ligeledes underrettes herom.

Hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndighederne til brug for:

Ansøgningen?

Den kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog

Bilagene?

De kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog

Hvem bærer omkostningerne, hvis erstatningsmyndigheden får ansøgningen/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat?

Ansøgerne skal ikke betale for sådanne oversættelser. Omkostningerne bæres normalt af de besluttende myndigheder.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle min ansøgning (modtaget fra et andet EU-land)? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der opkræves ikke administrationsomkostninger eller gebyrer i Tyskland i forbindelse ofres ansøgninger om erstatning.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg gøre krav på dem? Hvor skal jeg henvende mig?

Rejseudgifter betales, såfremt det er nødvendigt at afholde sådanne, af den kompetente besluttende myndighed.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er intet retskrav på tolkebistand. I praksis bliver der dog normalt stillet en tolk til rådighed, hvis dette er nødvendigt.

Vil lægeattester, der er udstedt i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af sagkyndige læger i dette land?

Som udgangspunkt accepteres sådanne lægeattester.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Rejseudgifter betales, såfremt det er nødvendigt at afholde sådanne, af den kompetente besluttende myndighed.

Hvor lang tid går der cirka, inden myndigheden afgør min ansøgning om erstatning?

Der kan ikke siges noget generelt om sagsbehandlingstiden, da denne er meget afhængig af omstændighederne i den konkrete sag.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Som regel vil afgørelsen blive oversat til det relevante sprog.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er muligt at klage over afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, kan man få prøvet afgørelsen ved socialretten (Sozialgericht).

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Enhver ansøger kan til enhver tid lade sig repræsentere af en advokat. Godtgørelse af udgifterne hertil er imidlertid ikke mulig.

Er der nogen offerstøtteorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

I Tyskland er der en lang række lokale, regionale og nationale offerstøtteorganisationer, der kan yde bistand til ofre. Et godt overblik - også på engelsk og spansk - fås på webstedet - http://www.odabs.org/

Sidste opdatering: 03/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website