Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser om en ansøgning om erstatning?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tlf.: +49 228 99527 2680
Fax : +49 228 99527 4134

E-mail: IVc2@bmas.bund.de
Internetadresse : http://www.bmas.de/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Dette er muligt, men den kompetente bistandsydende myndighed bør optimalt set ligeledes informeres herom.

På hvilke sprog accepterer den bistandsydende myndighed:

- ansøgningen?

- bilagene?

Det officielle sprog er tysk. Der er imidlertid ingen kendte sager, hvor en tysk myndighed har afvist eller ikke behandlet en sag, som ikke forelå på tysk.

Hvem bærer omkostningerne, hvis erstatningsmyndigheden får ansøgning/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat?

Sådanne omkostninger betales som regel af den tyske besluttende myndighed, i mange tilfælde også af den tyske bistandsydende myndighed. Det ville imidlertid være bedre, hvis der i direktiv 2004/80/EF blev tilføjet en bestemmelse om, at sådanne omkostninger bæres af den stat, hvori den strafbare handling blev begået.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle min ansøgning (der hidrører fra et andet EU-land)? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne hertil?

Der opkræves ikke administrationsomkostninger eller gebyrer i Tyskland i forbindelse med offererstatningssager.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Rejseudgifter betales, såfremt de er nødvendige, af den kompetente besluttende myndighed.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er intet retskrav på tolkebistand. I praksis bliver der dog normalt stillet en tolk til rådighed, hvis dette er nødvendigt.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af medicinske eksperter i dette land?

Som udgangspunkt accepteres sådanne lægeattester.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Rejseudgifter betales, såfremt de er nødvendige, af den kompetente besluttende myndighed.

Hvor lang tid går der cirka, inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Der kan ikke siges noget generelt om erstatningssagens varighed, da denne er meget afhængig af omstændighederne i den konkrete sag.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen udfærdiges på tysk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er muligt at gøre indsigelse mod en afgørelse i erstatningssagen. Hvis afgørelsen fastholdes, kan man få prøvet afgørelsen ved Sozialgericht (socialretten).

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) under det andet lands regler?

Enhver ansøger kan til enhver tid være repræsenteret af en advokat. Godtgørelse af udgifter er imidlertid ikke mulig.

Er der nogen offerstøtteorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

I Tyskland er der en lang række lokale, regionale og nationale offerstøtteorganisationer, der kan yde bistand til ofre. Et godt overblik - også på engelsk og spansk - fås på webstedet https://www.odabs.org/.

Sidste opdatering: 12/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website