If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Belgie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

a) Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může asistovat belgickým obětem nebo obyvatelům Belgie v jejich úsilí o získání odškodnění bez účasti další země EU.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) U žádostí obětí terorismu je třeba v rámci komise kontaktovat oddělení „Division Terrorisme“.

Poštovní adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.terrorvictims@just.fgov.be

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

 • žádost? Ve francouzštině, nizozemštině, němčině a angličtině.
 • podpůrné dokumenty? Ve francouzštině, nizozemštině, němčině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

K takovému případu zatím nedošlo. Tato otázka se ještě řeší.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak jej mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Ne.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ne.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Tento bod komise posoudí v závislosti na újmě postiženého a její závažnosti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Aktuálně 18 měsíců. Postup je stejný u přeshraničních i vnitrostátních případů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Ve francouzštině, nizozemštině, němčině nebo v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Lze pouze podat opravný prostředek za účelem zrušení rozhodnutí u belgické Státní rady.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne, komise s tímto nepočítá.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Existují služby poskytující pomoc obětem, které jim mohou pomoci žádost o finanční pomoc podat ke Komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Fédération Wallonie-Bruxelles: Odkaz se otevře v novém okně.victimes.be

Flandre: Odkaz se otevře v novém okně.slachtofferzorg.be

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Bulharsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: 1 Slavyanska, Sofie 1040, Bulharská republika

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.compensation.bg/

V případě trestných činů spáchaných na území Bulharské republiky je rozhodujícím orgánem ve vztahu k žádostem o odškodnění v přeshraničních věcech Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů.

V případě trestných činů spáchaných mimo území Bulharské republiky Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů vystupuje jako asistenční orgán a předává žádost příslušnému orgánu země, v níž byl daný trestný čin spáchán.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

 • žádost? V bulharštině a angličtině.
 • podpůrné dokumenty? V bulharštině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Za překlad zaplatí Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Oběť není přítomna během řízení o přiznání odškodnění ze strany dané země.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz odpověď na předchozí otázku.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Ano. Lékařská osvědčení včetně potvrzení o nákladech na léčbu, která vystaví dotyčná země, mohou být přijata a/nebo uznána, v této záležitosti však Národní rada rozhoduje v každém jednotlivém případu individuálně.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní náklady související s lékařským vyšetřením by mohly být proplaceny, Národní rada však o této záležitosti rozhoduje v každém jednotlivém případu individuálně.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Žádost o odškodnění je posouzena do jednoho měsíce od data obdržení. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena až o tři měsíce.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V bulharštině a angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů nelze podat opravný prostředek.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Řízení o přiznání odškodnění nevyžaduje účast právníka.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano. Bulharské sdružení organizací na podporu obětí

Tel. +359 29819300

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Česká republika

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

Email : Odkaz se otevře v novém okně.odsk@msp.justice.cz

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

V jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Rozhodující orgán dokumenty v jazycích jiných než český, slovenský či anglický nepřijme (nebude k nim přihlížet, respektive, vyzve podatele, aby dodal žádost či dokumenty přeložené do některého z přijímaných jazyků), pokud si bude nucen zajistit překlad dokumentů v jazyce anglickém, náklady na to si ponese sám.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nárok na proplacení cestovného nenáleží.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Rozhodující orgán tlumočníka nezajišťuje.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení z Vašeho místa bydliště bude s největší pravděpodobností uznáno.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

O žádosti by mělo být rozhodnuto do 3 měsíců.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce českém či anglickém.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním správní žaloby u soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, na své náklady.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Největší nevládní organizací na podporu obětí trestných činů je Bílý kruh obětí.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Dánsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Není požadováno, aby žádost byla zaslána prostřednictvím asistenčního orgánu. Žádost lze zaslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi (Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem), který poté žádost odešle policii v okrese, ve kterém byla trestní věc vyšetřována. Žádost lze také zaslat přímo policii.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění přijmou: – žádost? podpůrné dokumenty?

Všechny zaslané dokumenty jsou přijímány v dánštině a angličtině. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem by však upřednostňovala, aby byly všechny dokumenty pokud možno přeloženy do dánštiny.

Dánsko uzavřelo jazykovou dohodu se severskými zeměmi, tedy s Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem, podle které mají občané těchto zemí právo používat v jiné severské zemi svůj vlastní jazyk. Jazyky, na něž se úmluva vztahuje, jsou dánština, finština, islandština, norština a švédština.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Dánská policie v případech odškodnění hradí překlad dokumentů.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Projednávání věci probíhá písemně. Jako žadatel tedy nemusíte být přítomen/přítomna ani během posuzování případu Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem, ani v okamžiku, kdy komise přijímá rozhodnutí.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vzhledem k tomu, že se věc projednává písemně, nejsou otázky osobní přítomnosti a pomoci s tlumočením relevantní.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské posudky a vyšetření provedené lékaři v této zemi se nevyžadují. Obecně platí, že Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem přijímá všechna lékařská osvědčení.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Pokud žijete v jiné zemi EU, není obvykle nutné lékařské vyšetření v této zemi, protože vyšetření lze provést v zemi vašeho bydliště.

Výdaje na cestu na léčbu a zpět mohou být hrazeny jako náklady spojené se zotavením.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Doba posuzování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem se v jednotlivých případech může značně lišit. Důvodem je mimo jiné nutnost získat doplňující informace o případu od policie, lékařů nebo jiných orgánů v závislosti na konkrétních okolnostech; stejně tak v případech, kdy jde o zranění s trvalými následky nebo ztrátu výdělečné schopnosti, může být nutné věc předložit pojišťovně pro trh práce (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), což může vést k prodloužení doby posuzování věci.

Více než 50 % nových věcí, které Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obdrží, je zpracováno do 50 dnů ve zrychleném řízení používaném pro nekomplikované věci. K takovým patří věci, v nichž existuje konečný rozsudek týkající se jak otázky viny, tak výše náhrady škody.

Pokud věc nelze vypořádat pomocí tohoto zrychleného řízení, běžná doba zpracování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem v současnosti činí až osmnáct měsíců ode dne, kdy komise obdrží novou žádost o náhradu škody.

Projednání své věci můžete urychlit tím, že komisi předložíte důkazy o svých nárocích. Dokumentace může zahrnovat například stvrzenky o nákupu léků, lékařská osvědčení o době trvání nemoci nebo prohlášení zaměstnavatele o příjmu ušlém v důsledku zranění.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vypracovává všechna rozhodnutí v dánštině. Poté máte možnost nechat toto rozhodnutí přeložit asistenčním orgánem ve své domovské zemi.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nelze podat opravný prostředek u jiného orgánu. Pokud požadujete změnu rozhodnutí, musíte se nejprve obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem a vysvětlit, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Komise pak posoudí, zda existuje důvod k opětovnému zahájení projednávání dané věci. Kritériem je obvykle to, že žadatel poskytl nové a relevantní informace, které jsou důležité pro výsledek věci.

Jestliže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem na svém rozhodnutí trvá, můžete nechat její rozhodnutí přezkoumat soudem.

Můžete se také obrátit na parlamentního veřejného ochránce práv.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Posuzování věcí je organizováno tak, že obvykle nepotřebujete právní pomoc, existuje však možnost právní pomoci na základě právních předpisů v této zemi. Ve zvláštních případech může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodnout, že žadatel musí zcela nebo částečně uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti s řízením před komisí.

Není požadováno, aby právník nebo organizace právní pomoci v této zemi zajišťovali právní pomoc nebo přístup k právníkovi.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Německo

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Příslušnými orgány jsou asistenční orgány spolkových zemí. Pravomoc je dána spolkovou zemí, ve které byl daný trestný čin spáchán. Aby žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, je jim umožněno obrátit se na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí). To předá žádost o odškodnění příslušnému orgánu.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci kontaktního místa ve své domovské zemi)?

Můžete, avšak informovány by měly být i příslušné asistenční orgány.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

V jakémkoli evropském jazyce

– podpůrné dokumenty?

V jakémkoli evropském jazyce

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překlady jsou pro žadatele bezplatné. Náklady obvykle nesou orgány příslušné k rozhodnutí.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, kdo je zaplatí?

Za žádosti o odškodnění obětí se v Německu neplatí žádné správní ani jiné poplatky.

Když musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Na tlumočníka nemáte právní nárok. V praxi se však tlumočníci často využívají, jsou-li zapotřebí.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) lékařskými odborníky v této zemi?

Taková osvědčení jsou obvykle přijímána.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Jak dlouho to přibližně trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť délka řízení o odškodnění úzce souvisí s okolnostmi každého jednotlivého případu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí bude zpravidla přeloženo do jazyka příslušné země.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí v řízení o odškodnění lze podat opravný prostředek. Není-li opravnému prostředku vyhověno, lze podat žalobu k sociálnímu soudu.

Mohu podle pravidel druhého státu obdržet právní pomoc (pomoc od právníka)?

Všichni žadatelé mohou kdykoli obdržet právní pomoc ve své věci, náhrada nákladů na tuto pomoc však není možná.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V Německu existuje řada místních, regionálních a celostátních organizací na podporu obětí, které mohou poskytnout pomoc. Dobrý přehled nabízejí následující webové stránky, které jsou k dispozici také v angličtině a španělštině: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.odabs.org/.

Poslední aktualizace: 03/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Estonsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úřad sociálního zabezpečení

Endla 8
15092
TALLINN

Tel. +372 6121360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:
Rozhodujícím orgánem je Úřad sociálního zabezpečení spolu se svými místními útvary důchodového zabezpečení. Na této stránce brzy naleznete informace o místních útvarech důchodového zabezpečení.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění dokumenty přijme?

V úředních evropských jazycích, pokud možno v estonštině nebo angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překladatelskou službu hradí orgán, který si překlad objedná.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše fyzická přítomnost během rozhodovacího procesu není vyžadována.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vaše osobní přítomnost není vyžadována.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vystavené v jiných členských státech Evropské unie jsou přijímány, zdraví a zranění oběti však posoudí lékařský znalec na základě lékařských dokumentů vystavených v zemi bydliště oběti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

K lékařskému vyšetření se dostavit nemusíte.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od obdržení posledního dokumentu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V estonštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat námitku do 30 dnů od jeho obdržení. Alternativně lze podat žalobu u správního soudu postupem, který je stanoven v řádu správního soudu. Námitku vyřídíme do 30 dnů od jejího obdržení.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano: poskytovatelé podpory pro oběti. Jejich kontaktní údaje uvádí Odkaz se otevře v novém okně.webové stránky Úřadu sociálního zabezpečení.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Řecko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Odkaz se otevře v novém okně.Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění (Archí Apozimíosis)

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Pokud se vaše místo pobytu (katoikía) nebo obvyklého bydliště (siníthi diamoní) nachází na území jiného členského státu, musí být žádost vyplněna s pomocí asistenčního orgánu dotčeného členského státu, který ji zašle řeckému orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění co nejdříve zašle tyto informace asistenčnímu orgánu dotčeného členského státu a žadateli: a) kontaktní osoba nebo oddělení odpovědné za řešení věci; b) potvrzení o přijetí žádosti a c) údaj o přibližné lhůtě, v níž lze očekávat rozhodnutí o žádosti.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí žádost o odškodnění přijme?

Úředním jazykem pro podání žádosti a výměnu informací, údajů a podpůrných dokumentů je řečtina.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty, kdo to zaplatí?

Nemá odpovědnost za překlad, a tedy nenese náklady.

Je třeba v této zemi zaplatit správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ano, poplatek činí 100 EUR. Pokud není poplatek uhrazen v okamžiku, kdy orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění žádost posuzuje, žádost bude zamítnuta. Řecký asistenční orgán vám může poskytnout informace o bankovním převodu, který budete muset provést.

Pokud jste v zemi SEPA (jednotná oblast pro platby v eurech), můžete zaplatit elektronický poplatek prostřednictvím úhrady SEPA v eurech, kdy přijímající bankou bude Bank of Greece. Číslo účtu IBAN a údaje o bankovním převodu:

Jméno příjemce: MINISTERSTVO FINANCÍ

Adresa příjemce: 10 Kar. Servias St., 10562, Atény

IBAN příjemce: GR1201000230000000481090510

Identifikační kód banky (BIC) příjemce BNGRGRAA

Informace o převodu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20místné heslo / platební kód vám sdělí řecký asistenční orgán.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Pokud to bude orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění považovat za nezbytné, může vás, pachatele nebo jinou stranu, jako jsou např. svědci nebo znalci, předvolat, abyste před tímto orgánem svědčili osobně.

Pokud máte místo pobytu nebo obvyklé bydliště na území jiného členského státu, řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění požádá příslušný asistenční orgán, aby dotčené osoby vyslechl souladu s právními předpisy státu, kde se nachází, a poslal mu zprávu o jednání. Rovněž může v souladu s řeckým právem vést slyšení telefonicky nebo prostřednictvím videokonference sám ve spolupráci s příslušným asistenčním orgánem. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění vás nemůže zavazovat k tomu, abyste se k němu dostavili. Řecký asistenční orgán pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu s vaším slyšením nebo slyšením jiných stran, jako jsou svědci nebo znalci.

Za tímto účelem řecký asistenční orgán na žádost orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu: a) pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, pokud slyšení v souladu s řeckým právem vede přímo orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, a to telefonicky nebo prostřednictvím videokonference, v takovém případě asistenční orgán poskytne a zajistí nezbytnou logistickou infrastrukturu, nebo b) povede slyšení v souladu s řeckým právem sám a orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu zašle zprávu o jednání. V druhém případě bude zpráva o slyšení, která je vyhotovena v řečtině, přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Náklady vzniklé řeckému asistenčnímu orgánu hradí řecký stát.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano, tlumočník je zajištěn.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Jsou uznávána, ale je možné, že může být vyžádána zpráva znalce.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano, budou vám proplaceny.

Jak dlouho to přibližně trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění musí posoudit případ do tří měsíců ode dne podání žádosti a musí vydat konečné rozhodnutí do tří měsíců ode dne posouzení žádosti.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce, kterému rozumíte.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Můžete podat žalobu u správního soudu prvního stupně (Dioikitikoú Protodikeíou).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Oběti trestných činů rovněž mají nárok na právní pomoc, pokud jde o jakékoli trestněprávní nebo občanskoprávní nároky. Zákon (článek 1 zákona 3226/2004) stanoví právní pomoc občanům s nízkými příjmy občanům členského státu EU, státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, pokud mají oprávněný trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště v Evropské unii. Osoby s nízkými příjmy, které mají nárok na právní pomoc, jsou takové osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimálního ročního osobního příjmu definovaného v národní obecné kolektivní pracovní smlouvě. V případě domácího sporu se příjem druhého účastníka sporu nezohledňuje.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Odkaz se otevře v novém okně.Výzkumné středisko pro rovnost pohlaví (KEThI)

Odkaz se otevře v novém okně.Národní centrum pro sociální solidaritu (EKKA)

Odkaz se otevře v novém okně.Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Odkaz se otevře v novém okně.Řecká rada pro uprchlíky (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Odkaz se otevře v novém okně.Amnesty International – Řecká sekce

Odkaz se otevře v novém okně.Řecká policie – kyberkriminalita

Poslední aktualizace: 21/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Španělsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

U násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů jsou asistenčním orgánem úřady pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Adresy úřadů pro podporu obětí trestných činů najdete na následujícím Odkaz se otevře v novém okně.odkazu.

Pro trestné činy terorismu je asistenčním orgánem Ministerstvo vnitra.

Informace o asistenčním orgánu najdete na Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách Ministerstva vnitra.

V některých případech mohou asistenční orgány jiných členských států navázat přímý kontakt s rozhodujícím orgánem, doporučujeme však žádosti předávat prostřednictvím asistenčních orgánů.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění přijmou – žádost? – podpůrné dokumenty?

Akceptovaným jazykem v případě žádostí o odškodnění a dokumentů je španělština.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Tato informace není k dispozici.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Jakmile budou dokončena všechna vyšetřování a nežli bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí požadované pomoci, bude v případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů žadateli v souladu s platnými právními předpisy umožněno slyšení, aby mohl uvést příslušné argumenty.

Pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, je-li žádost podávána prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, může Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) jakožto rozhodující orgán spolupracovat s příslušným asistenčním orgánem, aby provedlo postup slyšení žadatele nebo jiné osoby, pokud to považuje za nezbytné.

Za účelem slyšení může Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy požádat asistenční orgán členského státu, v němž má žadatel o pomoc obvyklé bydliště, aby mu poskytl vše potřebné k tomu, aby mohl orgán, který šetří poskytnutí nebo zamítnutí pomoci, provést slyšení přímo prostřednictvím telefonu nebo videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí. Kromě toho musí asistenční orgán, který vede slyšení, zaslat Generálnímu ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy zprávu o provedeném slyšení.

V případě teroristických trestných činů platí stejná pravidla jako u násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, jestliže byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, je-li žádost podávána prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, přičemž výše popsané kroky týkající se slyšení provede jakožto rozhodující orgán Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství pro podporu obětem terorismu.

Jak je uvedeno výše, je možné uskutečnit slyšení prostřednictvím telefonu nebo videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí, a tím se vyhnout cestovním výdajům.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud jde o oběti jakéhokoli trestného činu obecně, oběť, která nehovoří španělsky nebo úředním jazykem používaným v řízení nebo takovému jazyku nerozumí, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž oběť rozumí, pokud činí prohlášení ve fázi šetření, které vede vyšetřovací soudce, státní zástupce nebo policejní úředníci, nebo pokud se účastní jako svědek soudního nebo jakéhokoli jiného ústního jednání. Toto právo se vztahuje i na osoby s poruchou sluchu nebo řeči.

Pomoc tlumočníka může být poskytnuta prostřednictvím videokonference nebo jakýchkoli telekomunikačních prostředků, pokud soudce nebo soud z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne, že tlumočník má být fyzicky přítomen, aby byla chráněna práva oběti.

V případě policejního úkonu lze proti rozhodnutí nezajistit oběti tlumočení podat opravný prostředek u vyšetřujícího soudce. Má se za to, že tento opravný prostředek byl podán, jestliže osoba dotčená rozhodnutím vyjádří v době zamítnutí tlumočníka svou nespokojenost.

Proti soudnímu rozhodnutí nezajistit oběti tlumočení lze podat opravný prostředek.

Kromě toho poskytnou obětem informace o dostupných službách tlumočníka úřady pro podporu obětem trestných činů, které jsou asistenčními orgány u přeshraničních trestných činů.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Všechny dokumenty přiložené k žádosti musí být přeloženy do španělštiny, neboť to je jediný jazyk, který orgán pro odškodnění akceptuje.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne, nebudou.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů činí lhůta pro podání žádosti o pomoc obecně jeden rok od data, kdy k trestnému činu došlo.

Lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí podpory, konečném nebo dočasném, jsou následující:

 • pro zranění s trvalými následky, zhoršení takových zranění nebo úmrtí: šest měsíců,
 • pro dočasnou pracovní neschopnost: čtyři měsíce,
 • pro náklady léčebné péče po sexuálně motivovaných trestných činech a náklady na pohřeb: dva měsíce.

Žádosti lze chápat jako zamítnuté, pokud do uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí nebylo výslovně vydáno žádné rozhodnutí.

V případě teroristických trestných činů musí být obecně žádosti podány ve lhůtě jednoho roku od vzniku škody, nebo od okamžiku stanovené diagnózy, jež prokazuje příčinnou souvislost mezi následkem a teroristickým činem. V případě studijní pomůcky činí lhůta tři měsíce od zápisu do kurzu.

Lhůta pro přijetí a oznámení příslušného rozhodnutí je dvanáct měsíců, s výjimkou studijních pomůcek, kde činí šest měsíců, přičemž žádost se považuje za schválenou, pokud lhůty uplynuly, aniž bylo vydáno výslovné rozhodnutí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Ve španělštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů mohou žadatelé napadnout rozhodnutí Ministerstva financí a veřejné správy o zákonem stanovené pomoci ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. Není-li rozhodnutí v uvedené lhůtě zpochybněno, jedinou možností je podat u výše uvedeného ministerstva žádost o výjimečný přezkum.

Rozhodnutí se napadá podáním námitky k Ministerstvu financí a veřejné správy nebo k Národní komisi pro pomoc a podporu obětem násilných trestných činů (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národní komise je orgánem příslušným k rozhodování o námitkách vůči rozhodnutím Ministerstva financí a veřejné správy o pomoci poskytované podle platných právních předpisů.

Pokud uplynou tři měsíce od podání námitky, aniž by národní komise přijala rozhodnutí, může být námitka považována za zamítnutou a lze proti ní podat opravný prostředek požadující soudní přezkum.

V případě teroristických trestných činů lze proti rozhodnutím, která vydá Ministerstvo vnitra ve věci správních postupů pro žádosti o různé druhy pomoci, podat opravný prostředek interně, nebo je lze napadnout přímo v rámci právního systému správní justice.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů mohou oběti požádat o právní pomoc v souladu s požadavky a postupem stanoveným v platných právních předpisech Španělska.

Konkrétně mají podle španělských právních předpisů oběti genderového násilí právo obdržet bezplatné právní poradenství bezprostředně před podáním trestního oznámení a právo na bezplatnou obhajobu a zastupování právním poradcem a advokátem ve všech správních řízeních a řízeních, která přímo nebo nepřímo vyplývají z násilí, které na nich bylo spácháno.

V těchto situacích by měl obhajobu oběti zajišťovat jeden právní tým, pokud to řádně zaručuje právo oběti na obhajobu. Toto právo platí rovněž pro příjemce jakékoli pomoci v případě úmrtí oběti, pokud se na trestných činech nepodíleli.

V případě teroristických trestných činů mají oběti terorismu uznané španělskými právní předpisy právo na právní pomoc ve všech soudních řízeních a správních řízeních vyplývajících z teroristického činu, který vedly k jejich postavení oběti, a to bez ohledu na jejich finanční zdroje, za podmínek stanovených právními předpisy o právní pomoci, které jsou ve Španělsku platné.

V každém případě je zaručena okamžitá právní pomoc všem obětem terorismu, které o ni požádají. Právo na právní pomoc zanikne, pokud postavení oběti následně není uznáno, nebo pokud dojde ke zproštění obžaloby, proti kterému nelze podat opravný prostředek, nebo pokud je žaloba zamítnuta bez povinnosti vrátit náklady na jakékoli dosud bezplatně využité výhody.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů se mohou žadatelé obrátit o pomoc s podáváním a odesíláním žádostí na příslušné úřady pro podporu obětem trestných činů, kde jim budou poskytnuty informace o finanční pomoci, která se jich může týkat, a o jednotlivých postupech podávání žádosti o tuto pomoci.

Tyto úřady se nacházejí v autonomních společenstvích, téměř ve všech hlavních městech provincií i v dalších městech.

Adresy úřadů pro podporu obětem trestných činů najdete na následujícím Odkaz se otevře v novém okně.odkazu.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) poskytuje obecné informace o finanční pomoci, která se může týkat obětí terorismu. Úřad se nachází na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: + 34 914007402

Poslední aktualizace: 02/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Francie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Při každém soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) funguje komise pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) která rozhoduje o žádostech obětí trestných činů nebo příslušných oprávněných osob o odškodnění.

V oblasti terorismu Odkaz se otevře v novém okně.FR rozhoduje o těchto žádostech Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI), jehož rozhodnutí v případě zpochybnění přezkoumává soudce.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, můžete se obrátit přímo na orgán, který je oprávněn o Vaší žádosti rozhodnout.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

- žádost o odškodnění?

- podpůrné dokumenty?

Žádost a dokumenty jsou přijímány v jazyce francouzském a anglickém.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Přeshraniční oběti se vyzývají, aby pokud možno zajistily překlad základních dokumentů do francouzštiny na vlastní náklady.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není povinná. Za určitých podmínek se však můžete domáhat úhrady cestovních nákladů, proplacení denních diet, které zahrnují výlohy na stravu a ubytování, jakož i náhrady za účast na soudním řízení.

Pro získání této náhrady je třeba kontaktovat soud, který Vás předvolal.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano, pokud se dostavíte, budou Vám služby tlumočníka poskytnuty bezplatně.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení z Vašeho státu bydliště bude přijato. V závislosti na konkrétním případu lze lékařský posudek vydat i na základě dokumentů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Lékařský posudek je zajišťován přednostně po vzájemné dohodě s obětí během některého z jejích pobytů ve Francii. V ostatních případech může cestovní náklady, které oběti vzniknou v souvislosti s lékařským posudkem, proplatit fond FGTI po předložení podpůrných dokumentů.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Kancelář komise CIVI Vaši žádost neprodleně předá Garančnímu fondu.

Garanční fond je povinen předložit oběti nabídku do dvou měsíců poté, co obdrží od kanceláře CIVI úplný spis.

Pokud oběť tuto nabídku přijme, předloží se úřední potvrzení této dohody předsedovi CIVI ke schválení. Pokud je toto potvrzení schváleno, lze ho vykonat. Rozhodnutí se oznámí oběti a Garančnímu fondu, který přistoupí k vypořádání.

V případě odůvodněného zamítnutí ze strany Garančního fondu, odmítnutí nabídky ze strany oběti nebo pokud oběť na nabídku Garančního fondu nezareaguje do dvou měsíců, je zahájeno soudní řízení: v takovém případě žádost přezkoumá soudce, který také ověří prohlášení a předložené dokumenty.

Státní zástupce a Garanční fond předloží své připomínky nejpozději 15 dnů před konáním slyšení. Žadatel a Garanční fond musí obdržet předvolání nejméně dva měsíce předem.

Po rozpravě při neveřejném slyšení se rozhodnutí CIVI o přiznání nebo zamítnutí odškodnění oznámí žadateli a Garančnímu fondu, který přiznané odškodnění uhradí v měsíci následujícím po tomto oznámení.

V záležitostech terorismu (Odkaz se otevře v novém okně.FR) vyplatí garanční fond určitou částku předem jako zálohu v měsíci následujícím po obdržení úplného spisu, pokud je spis způsobilý. Garanční fond předloží do tří měsíců nabídku na odškodnění oběti (pokud je její stav stabilizován), případně blízkým osobám zemřelých obětí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí obdržíte v jazyce francouzském. Můžete požádat o jeho bezplatný překlad.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím CIVI spokojeni, můžete požádat o nové přezkoumání odvolacím soudem, který je pro danou CIVI příslušný.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete využít právní pomoc podle pravidel platných ve Francii.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Bezplatnou pomoc při přípravě Vaší žádosti o odškodnění Vám mohou poskytnout Odkaz se otevře v novém okně.sdružení na podporu obětí, která působí v rámci Odkaz se otevře v novém okně.kanceláří pro pomoc obětem při soudech nebo ve svých vlastních prostorách.

Poslední aktualizace: 25/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Chorvatsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhřeb

Tel. +385 13714000
Fax +385 13714507

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, podáním žádosti Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky přímo nebo doporučenou poštou.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

Žádost a podpůrné dokumenty musí být v chorvatštině. Jsou-li žádost a podpůrné dokumenty v cizím jazyce, musí být předloženy spolu s jejich ověřeným překladem, který vyhotoví úředně schválený soudní překladatel.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Rozhodující orgán žádost ani podpůrné dokumenty nepřeloží a nehradí náklady na překlad.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

V řízení týkajícím se této žádosti se nehradí žádné správní či jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Pokud se Výbor pro odškodnění obětí trestných činů (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) rozhodne předvolat žadatele ke slyšení nebo požadovat jeho osobní účast v řízení, budou cestovní náklady žadatele uhrazeny.

V průběhu řízení a při přijímání rozhodnutí se zpravidla přítomnost žadatele nevyžaduje, a pokud je nutné vyslechnout žadatele, svědky, soudní znalce nebo jiné osoby, může Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán požádat o provedení těchto kroků příslušný orgán jiného členského státu EU, v němž byla žádost o odškodnění podána.

Kromě toho lze slyšení vyžádané tímto postupem uskutečnit s využitím technických pomůcek včetně počítačové techniky, sítí elektronických komunikací a dalších pomůcek pro přenos obrazu a zvuku. V takovém případě slyšení provede Výbor pro odškodnění obětí trestných činů, tj. rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vydané lékařem v zahraničí jsou akceptovány, avšak Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán tyto lékařské dokumenty zkontroluje a vyhodnotí a v případě potřeby může nařídit, aby byl získán odborný lékařský posudek.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Příslušný orgán dospěje k rozhodnutí o žádosti přibližně do 60 dnů, bude-li žádost úplná a v pořádku (pokud byly získány a předloženy všechny požadované dokumenty, všechny údaje a důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí). Pokud je však žádost neúplná, čas potřebný k vydání rozhodnutí může být delší.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti bude v chorvatském jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, účastník řízení však může podat správní opravný prostředek formou správní stížnosti k příslušnému správnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ano.

Poslední aktualizace: 09/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Itálie

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Výbor na podporu obětí trestné činnosti mafiánského typu a úmyslné násilné trestné činnosti (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), který je přidružen k Ministerstvu vnitra (Via Cavour č. 6, ověřená e-mailová adresa („PEC“): Odkaz se otevře v novém okně.protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Výbor je složen z předsedajícího komisaře (Commissario), jednoho zástupce Ministerstva vnitra, dvou zástupců Ministerstva spravedlnosti, jednoho zástupce Ministerstva pro hospodářský rozvoj, jednoho zástupce Ministerstva hospodářství a financí, jednoho zástupce Ministerstva práce, zdravotnictví a sociální politiky a jednoho člena bez hlasovacích práv, jímž je zástupce společnosti CONSAP zajišťující služby veřejného pojištění, odpovědné za finanční řízení příslušného fondu.

Žádosti o prostředky z fondu musí být předloženy k přezkoumání prefektuře / místnímu úřadu vlády (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) v jedné z těchto lokalit: sídlo soudu, který vydal odsuzující rozsudek za jeden z trestných činů uvedených v článku 11 zákona č. 122/2017; místo bydliště zúčastněné strany nebo jiných oprávněných osob, pokud oběť trestného činu zemřela; nebo sídlo zvláštního zmocněnce (procuratore special) zastupujícího oběť nebo jiné oprávněné osoby, pokud jsou italskými občany nebo občany EU, kteří nemají místo bydliště v Itálii. (Tato informace předjímá obsah meziministerské vyhlášky, která má být zanedlouho zveřejněna v úředním věstníku).

Vlastní rozhodnutí o žádosti vydává výbor.

Předpoklady pro získání prostředků z fondu a formulář žádosti naleznete na následující internetové stránce Ministerstva vnitra:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, ačkoli využití služeb asistenčního orgánu může být užitečné k překladu žádosti a další dokumentace.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

 • žádost?
 • podpůrné dokumenty?

V italštině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Žadatel nehradí žádné náklady.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není nutná, neboť neprobíhá výslech oponující strany; pokud si přejete doplnit dodatečné připomínky nebo dokumentaci, můžete je zaslat ověřeným e-mailem nebo prostřednictvím asistenčního orgánu.

Vyhláška č. 222/2008, článek 6: „Výslech žadatele požadovaný italským rozhodujícím orgánem

‚1. Pokud se italský rozhodující orgán rozhodne vyslechnout žadatele nebo jinou osobu podle Odkaz se otevře v novém okně.čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení, zašle žádost asistenčnímu orgánu v jiném členském státě podle postupů uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Žádost musí obsahovat informace o procesních náležitostech stanovených italským právem a jejím prostřednictvím musí být asistenční orgán v jiném členském státě, který žádost přijal, požádán, aby o těchto náležitostech informoval osobu, která má být vyslechnuta.‘

‚2. Pokud italský rozhodující orgán požádá asistenční orgán v jiném členském státě o vyslechnutí žadatele nebo jiné osoby v souladu s právními předpisy daného členského státu, v souladu s poslední částí Odkaz se otevře v novém okně.čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení zašle žádost podle postupů uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.‘“

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz odpověď na předchozí otázku.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Bude uznáno za předpokladu, že bude přijato v italštině nebo angličtině. Lékaři ve státě bydliště nemusí provádět žádné zvláštní posouzení.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Není nutné provádět žádné lékařské vyšetření; místo toho budete muset předložit příslušnou lékařskou dokumentaci a faktury za vynaložené náklady na zdravotní péči.

Za jak dlouho (přibližně)obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Stávající pravidlo stanoví lhůtu 60 dnů od obdržení žádosti. Je však třeba mít na paměti, že řízení bude pozastaveno, pokud rozhodující orgán požádá o doplnění dalších dokumentů nebo informací (článek 10a zákona č. 241/90).

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V italštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním žaloby k obecnému soudu (tribunale) ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Úřadu poskytujícímu informace není známa existence takových organizací.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Kypr

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Žádné informace nejsou k dispozici.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Svou žádost můžete poslat přímo rozhodujícímu orgánu v dané zemi i v přeshraničních případech.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

– žádost?

V řečtině a angličtině.

– podpůrné dokumenty?

V řečtině a angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Nepoužije se.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není vyžadována.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Nepoužije se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení vystavená lékaři ve vašem státě bydliště budou přijata.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Nepoužije se.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od příslušného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Trvá to šest měsíců od data, kdy jsou k dispozici veškeré informace pro přijetí rozhodnutí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V řečtině a angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí můžete napadnout podáním žaloby ke správnímu soudu, a to do 75 dní od rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete požádat o právní pomoc v souvislosti se soudním řízením ve vašem případě.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Informace o podání žádosti o odškodnění můžete získat, pokud kontaktujete přímo Odkaz se otevře v novém okně.Služby sociálního pojištění.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Lotyšsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Tel. +371 67514208
Bezplatná telefonní linka: +371 80001801
Fax +371 67514209

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Jpa@jpa.gov.lv
internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost o státní odškodnění můžete zaslat přímo Odkaz se otevře v novém okně.Správě právní pomoci, aniž byste podávali žádost k příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém máte bydliště.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme žádost?

Správa právní pomoci přijímá žádosti o státní odškodnění a k nim připojené dokumenty v lotyštině nebo angličtině. Dokumenty, které mají být Odkaz se otevře v novém okně.Správě právní pomoci předloženy, nemusí být legalizovány a na tyto dokumenty se nevztahují ani rovnocenné formální požadavky.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Pokud je třeba přeložit žádost o státní odškodnění a k ní přiložené dokumenty, budou náklady na překlad hrazeny ze státního rozpočtu přiděleného Správě právní pomoci.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za posouzení žádosti o státní odškodnění obdržené z jiného členského státu Evropské unie vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost v procesu posuzování žádosti o státní odškodnění a během rozhodování o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění se nevyžaduje.

Pokud Správa právní pomoci dojde k závěru, že k vydání rozhodnutí jsou zapotřebí další informace, budete o tom vyrozuměni do sedmi dnů od obdržení žádosti o státní odškodnění.

Rozhodnutí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o státní odškodnění.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vaše přítomnost v procesu posuzování žádosti o státní odškodnění a během rozhodování o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění se nevyžaduje.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

O odborném vyšetření rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud). Správa právní pomoci požádá subjekt, který vede řízení, o informace o výsledcích odborného vyšetření.

Znalecký posudek vychází ze zdravotních záznamů nebo jiných objektivních údajů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Pokud se subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), rozhodne požádat o odborné vyšetření, budou vaše cestovní výdaje hrazeny (ze státního rozpočtu) v souladu s postupem a ve výši, které stanoví právní předpisy Lotyšské republiky.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Správa právní pomoci rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění do jednoho měsíce od obdržení žádosti o státní odškodnění. Toto rozhodnutí se zasílá na adresu uvedenou v žádosti o státní odškodnění.

Pokud Správa právní pomoci vyžaduje další informace od vás nebo od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soudu), lhůta pro rozhodnutí se pozastaví až do obdržení všech požadovaných informací.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění vám bude zasláno v lotyštině s překladem do jazyka, který členský stát Evropské unie, v němž máte bydliště, uvedl jako jazyk, který akceptuje.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Správy právní pomoci o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění můžete napadnout ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí právní moci, a to tak, že u Správy právní pomoci podáte příslušný návrh, který bude postoupen Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvu spravedlnosti.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o státní odškodnění nepotřebujete právní pomoc. Potřebnou asistenci během procesu podávání žádosti o státní odškodnění poskytuje Správa právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Sdružení „Skalbes“ nabízí na telefonním čísle +371 116006 bezplatnou „Linku pomoci pro oběti trestných činů“ (denně od 7:00 do 22:00) a poskytuje obětem trestných činů emoční a psychologickou podporu, informace o procesních právech obětí (např. o právech v trestním řízení, právech na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a stávajících službách podpory pro oběti.

Poslední aktualizace: 20/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Litva

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, žádost lze poslat přímo Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

- žádost?

- podpůrné dokumenty?

Žádost a další dokumenty je nutné podat v litevském nebo v anglickém jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Náklady na překlad žádosti a/nebo k ní připojených dokumentů do litevského nebo anglického jazyka ponese žadatel nebo odesílající orgán.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Oběť trestného činu nemusí být přítomna rozhodování o své žádosti. Nevzniká tedy nárok na proplacení takových nákladů.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Oběť trestného činu nemusí být přítomna rozhodování o své žádosti.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vystavené příslušnou institucí / příslušnými osobami v zemi bydliště oběti budou uznány.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí bude přijato ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti a veškerých nezbytných dokladů u Ministerstva spravedlnosti Litevské republiky.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Zpravidla v litevském jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím přijatým Ministerstvem spravedlnosti Litevské republiky lze vznést námitky u Litevské komise pro správní spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) nebo u Krajského správního soudu ve Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ve lhůtě jednoho měsíce od data sdělení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. O právní pomoc lze požádat u Služby státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), která rozhodne o poskytnutí právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ne.

Poslední aktualizace: 22/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Lucembursko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)

13, rue Erasme
L-2934
LUCEMBURK

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, žádost o náhradu škody se odesílá přímo Ministerstvu spravedlnosti Lucemburska obyčejným dopisem, nemá-li žadatel nárok být odškodněn v jiném státě a doloží-li legální a obvyklý pobyt ve velkovévodství.

Výjimka z povinnosti legálního a obvyklého pobytu ve velkovévodství se uplatní u žadatele, pokud je obětí trestného činu uvedeného v článku 382-1 trestního zákoníku (obchodování s lidmi).

V jakém jazyce (jakých jazycích) přijímají orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění žádost?

Žádost o odškodnění, jakož i podpůrné dokumenty, se přijímají v těchto jazycích:

 • lucemburský jazyk,
 • francouzský jazyk,
 • německý jazyk.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost / podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Ministerstvo spravedlnosti uhradí náklady na překlad.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není povinná. Můžete se nechat zastoupit svým právním zástupcem. Z tohoto důvodu není žádné cestování nutné.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav – nebo musí být můj zdravotní stav / má zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení vydaná lékaři ve Vašem státě bydliště budou přijata či uznána jako doklady, pokud jde o skutkový stav a o újmu, již jste utrpěl.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Bezpředmětné. Zahraniční lékařská osvědčení jsou totiž přijímána jako podpůrné doklady.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Ministr spravedlnosti rozhodne do šesti měsíců od podání Vaší žádosti o náhradu škody.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Vzhledem k tomu, že žádost musí být vyhotovena ve francouzském, německém či lucemburském jazyce, rozhodnutí, které se jí týká, bude rovněž vyhotoveno v jednom ze tří schválených jazyků.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ministra spravedlnosti, ať již se jedná o podstatu rozhodnutí, nebo o přiznanou částku, může podat žalobu proti státu, který je ministrem spravedlnosti zastupován. Žaloba musí být dle volby žadatele podána okresnímu soudu v Lucemburku či v okresu Diekirch.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc právního zástupce)?

Osoba, která prokáže, že nemá k dispozici dostatečné příjmy, má právo využít bezplatně právní pomoci podle podmínek stanovených zákonem. Právní zástupce je jí ustanoven za účelem právního poradenství nebo k zastupování před soudem a náklady na něj jsou hrazeny státem. Každá osoba se může poradit s právně informačními a poradenskými subjekty. Má přístup k Úřadu pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique) za účelem bezplatného získání veškerých právních informací.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ústřední úřad sociální pomoci (Service central d’assistance sociale (SCAS)) - oddělení pomoci obětem (Service d’aide aux victimes (SAV))
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lucemburk

tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Maďarsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Rozhodováním o žádostech o odškodnění obdržených od jiných členských států je pověřen vládní úřad v Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) jakožto rozhodující orgán:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

internet: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

V kterémkoli jazyce.

– podpůrné dokumenty?

V kterémkoli jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Maďarský stát.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne žádné takové poplatky se neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nemohou být proplaceny, protože řízení nevyžaduje, abyste byli osobně přítomni.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Přijímáme je.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

V průběhu procesu musí být rozhodnutí přijato maximálně do 60 dnů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V maďarštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému subjektem prvního stupně se lze odvolat a odvolání projedná ministerstvo spravedlnosti jakožto subjekt druhého stupně. Proti rozhodnutí vynesenému ministerstvem spravedlnosti jakožto subjektem druhého stupně lze podat správní žalobu k soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete získat právní pomoc na základě maďarského zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Služby, které vám pomohou s uplatněním vašich zájmů, jsou k dispozici na každém úřadu služeb na podporu obětí, kde poradci v oblasti podpory obětí poskytují zainteresovaným stranám praktickou pomoc (například: pomoc s vyplněním žádostí, poskytnutím informací). Oběti se rovněž mohou obrátit na organizace občanské společnosti (například: Bílý kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atd.)

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Malta

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění

The Palace, St George’s Square
Valletta

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost nemůžete poslat přímo.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

 • žádost? v maltštině nebo angličtině
 • podpůrné dokumenty? v maltštině nebo angličtině

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překlad zaplatí orgán rozhodující o odškodnění.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Žádné poplatky se neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nepoužije se.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Nepoužije se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lze je přijmout na základě uvážení úředníka odpovědného za vyřizování odškodnění, který rovněž může požádat o spolupráci místní lékařské odborníky.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano, náklady budou proplaceny.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Orgánu to trvá jeden až dva měsíce.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí můžete obdržet v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Odvolání není možné.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Odkaz se otevře v novém okně.http://vso.org.mt/

nebo nejvyšší právní zástupce pro právní pomoc: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Poslední aktualizace: 08/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Nizozemí

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag Nizozemsko

Telefon: 070 4142000
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@schadefonds.nl

Poštovní adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag Nizozemsko

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

žádost?

V jakémkoliv jazyce, nejlépe však v nizozemštině nebo angličtině.

podpůrné dokumenty?

V jakémkoliv jazyce, nejlépe však v nizozemštině nebo angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy platí překlad žádosti / podpůrných dokumentů.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za zpracování žádosti nejsou vyžadovány žádné správní nebo jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Během řízení nemusíte být přítomni. Rozhodnutí je vždy písemné a bude vám zasláno poštou.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Neuplatňuje se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Fond pro odškodnění obecně přijímá zdravotní informace od vašich ošetřujících lékařů a v případě potřeby budou tyto informace předloženy jeho lékařským poradcům pro hodnocení a poradenství. Tito lékařští poradci neprovádějí lékařské prohlídky sami.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Neuplatňuje se.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Maximálně 26 týdnů, avšak často se rozhoduje dříve.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce, ve kterém jste žádost podali.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Vznesením námitky u oddělení pro námitky Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy. Postup je uveden v rozhodnutí o vaší žádosti.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Snad vám může pomoci organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland (Podpora obětí v Nizozemsku). Můžete se na ni obrátit telefonicky na čísle: 0900-0101.

Poslední aktualizace: 28/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Rakousko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.post.wien@sozialministeriumservice.at

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme?

Je-li žádost podána asistenčním orgánem nebo obětí: v zásadě v němčině a angličtině.

(Pokud oběť - při přímém předložení věci orgánu - nemůže předložit žádost v němčině či angličtině, akceptují se také žádosti v jiných jazycích, které se pak přeloží).

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Orgán.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, kdo je zaplatí?

Nevznikají žádné náklady.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost zpravidla není potřebná.

V případě předvolání orgánem přebírá cestovní výdaje, které mají být uplatněny, tento orgán. Odpovědným orgánem je Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud to bude nutné, ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Zpravidla je jmenován rakouský znalec případně orgánem pověřený znalec, který při hodnocení zohlední také předložená osvědčení ze země původu.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Záleží na typu požadovaných dávek; rozhodnutí je většinou vydáno během šesti měsíců.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V němčině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Ministerstva sociálních věcí lze podat stížnost u Spolkového správního soudu (Bundesverwaltungsgericht) (navíc se lze odvolávat u Ústavního soudu (Verfassungsgerichtshof) a u Nejvyššího správního soudu (Verwaltungsgerichtshof).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. S náhradou nákladů na odměny právníků Ministerstvo sociálních věcí ani Spolkový správní soud nepočítá.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Případnou podporu ze strany organizací na podporu obětí (např. Weisser Ring) je třeba zkonzultovat s těmito organizacemi.

Poslední aktualizace: 19/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Polsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Tato informace není momentálně k dispozici.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost o odškodnění by zpravidla měla být rozhodujícímu orgánu postoupena asistenčním orgánem. Nicméně oprávněná osoba může žádost rovněž zaslat přímo polskému rozhodovacímu orgánu.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

– podpůrné dokumenty?

Rozhodující orgán přijímá korespondenci v polštině a angličtině.

Rozhodující orgán přijímá zápisy z jednání vedených asistenčním orgánem jiné země v úředním jazyce dané země.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Náklady na překlad dokumentů se hradí ze státní pokladny.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Osoby žádající odškodnění jsou od povinnosti platit soudní poplatky plně osvobozeny.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Cestovní náklady vám nemohou být proplaceny. Nicméně můžete být vyslechnuti na dálku, tj. aniž byste se museli dostavit k rozhodujícímu orgánu. Můžete rozhodující orgán požádat, aby asistenční orgán ve vaší zemi požádal o pomoc s organizací přenosu vašeho výslechu. K takovému výslechu musíte poskytnout souhlas.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud je to nutné, rozhodující orgán jmenuje kvalifikovaného tlumočníka. Následné náklady nehradíte.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Rozhodující orgán posoudí, zda vyšetření provedené lékaři ve vašem místě pobytu je věrohodné. Pokud zjistí, že je potřeba nového šetření, měli byste ho podstoupit. Budete muset zaplatit pouze cestovní výdaje.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje vám nemohou být proplaceny, ani pokud jste do této země museli přicestovat, abyste podstoupili lékařské vyšetření.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Pro vynesení rozhodnutí o žádostech o odškodnění není stanovena žádná lhůta. Jak dlouho to potrvá, závisí nejen na tom, jak je případ složitý a jaké důkazy rozhodující orgán potřebuje získat, ale také na počtu případů, které tento orgán v danou chvíli zkoumá.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o odškodnění bude v polštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím o odškodnění spokojeni, můžete se proti němu odvolat k soudu druhého stupně (sąd II instancji). Nebudete hradit žádné náklady týkající se odvolání.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní pomoc lze poskytnout podle polských právních předpisů. Poskytuje se lidem, kteří prokáží, že si právníka nemohou dovolit. Mějte prosím na paměti, že žádáte-li o odškodnění, můžete počítat s pomocí státního zástupce, který vede přípravné řízení týkající se trestného činu, za který žádáte odškodnění.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V Polsku existuje Fond na podporu obětí a pomoc po uvěznění (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), který shromažďuje finanční prostředky, které se přidělují mimo jiné na pomoc obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným. Tento fond spravuje ministerstvo spravedlnosti. Podpora se organizuje tak, že správce fondu ve veřejné soutěži vybírá organizace, jejichž nabídky považuje za nejlepší, a přidělí jim účelové dotace na opatření pro oběti trestných činů.

Finanční prostředky se používají na financování právní, psychologické a hmotné pomoci. Právní pomoc může zahrnovat pomoc při snaze získat odškodnění, včetně přeshraničních případů.

Pokud chcete této pomoci využít, měli byste se obrátit na nevládní organizaci, která obdržela dotace od ministerstva spravedlnosti, a prokázat, že jste obětí trestného činu. Seznam těchto organizací, společně s jejich kontaktními údaji naleznete na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) v sekci, která se týká činností / podpory obětí trestných činů / podpory obětí trestných činů a jejich nejbližších příbuzných – seznamu subjektů a organizací (klikněte na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Poslední aktualizace: 03/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Portugalsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních věcech?

V Portugalsku je takovým orgánem Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC).

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních věcech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ne. Oběti násilných trestných činů nebo domácího násilí, které mají obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, musí žádost o přiznání odškodnění nebo zálohy na odškodnění, kterou má zaplatit portugalský stát, podat u příslušného orgánu členského státu EU, ve kterém mají bydliště.

Tento orgán pak žádost zašle Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti v Portugalsku, která žádost přijme a podnikne nezbytné kroky za účelem prošetření skutečností a rozhodnutí o žádosti.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

a) žádost?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žádosti a dokumenty přijímá v portugalštině nebo v angličtině.

b) podpůrné dokumenty?

Pokud Komise pro ochranu obětí trestné činnosti požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém má žadatel obvyklé bydliště, aby provedl výslech žadatele nebo jiné osoby (např. svědka nebo znalce), nemůže Komise pro ochranu obětí trestné činnosti písemný záznam tohoto výslechu odmítnout za předpokladu, že je tento záznam v jednom z jazyků orgánů Společenství.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto úkony uhradí?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti. Služby, které lze u Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žádat a které tato komise poskytuje v případech násilné trestné činnosti nebo domácího násilí, nezahrnují žádosti o vrácení poplatků nebo nákladů.

Je třeba uhradit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu uhradit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

The CPVC receives all the documents it needs in order to investigate and decide on the procedure for compensation payable by the Portuguese State for a crime committed in Portugal against a victim who is habitually resident in another MS. It may also request the authority of the victim’s Member State of residence to hear the victim. Žadatel nemá povinnost cestovat do Portugalska, aby ho Komise vyslechla.

Pokud portugalský soud bude považovat za zásadní, aby byl žadatel vyslechnut osobně, aniž by byly využity jiné prostředky, budou cestovní náklady a jiné související náklady uhrazeny Portugalskou republikou.

Žádost o právní pomoc přijímá a zpracovává vnitrostátní orgán sociálního zabezpečení.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen/o vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Veškeré dokumenty zaslané příslušným orgánem členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, jsou přijímány bez jakýchkoliv dalších formalit a nepodléhají legalizaci nebo obdobným formalitám.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Zdravotní dokumentaci, kterou žadatel předložil orgánu členského státu, v němž má své obvyklé bydliště, a která je nezbytná pro rozhodnutí ve věci, nebo jiné dokumenty, které jsou vyžadovány, budou zaslány Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti, aniž by bylo nezbytné podstoupit další lékařská vyšetření.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Do 10 dnů obdrží příslušný orgán členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, i sám žadatel oznámení o doručení žádosti Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti s informací o pravděpodobném časovém rámci, kdy bude o žádosti rozhodnuto.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti o odškodnění může být žadateli a orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, zasláno v portugalštině nebo v angličtině. Komise pro ochranu obětí trestné činnosti se rovněž může rozhodnout využít úřední jazyk členského státu EU, v němž má žadatel obvyklé bydliště, nebo jiný jazyk tohoto členského státu za předpokladu, že jde o jeden z jazyků orgánů EU.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, mohu ho napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že rozhodnutí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti je chybné, může sám do 15 dnů zaslat Komisi stížnost. Prostřednictvím žádosti žadatel uvede, na jakém základě žádost podává, a předloží veškeré důkazy, které považuje za vhodné. Komise má dále 30denní lhůtu, aby stížnost přezkoumala a rozhodla o ní, přičemž může napadený úkon potvrdit, zrušit, anulovat, doplnit nebo nahradit.

Pokud není žadatel s rozhodnutím o stížnosti spokojen, může ho napadnout u správního soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti nenabízí žádnou intervenci v této konkrétní záležitosti.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraniční věci?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC):

 • osobně – Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od pondělí do pátku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30,
 • poštou, prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Komise,
 • emailem: Odkaz se otevře v novém okně.correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo oběti trestných činů domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/),
 • telefonicky: (+351) 213 222 490, hovory zpoplatněné sazbou za pevnou linku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30;

Portugalské sdružení na podporu obětí (APAV):

 • telefonní linka na podporu obětí: (+351) 116 006 (od 9.00 do 21.00 hod v pracovní dny),
 • online, prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek sdružení (dostupné v portugalštině, angličtině, ruštině, čínštině) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://infovitimas.pt/pt/app/
 • služba tlumočníka do znakového jazyka prostřednictvím videa/SERV IIN – prostřednictvím videohovoru (+351 12 472), od 10:00 do 18:00 v pracovní dny.

Komise pro občanství a rovnost žen a mužů (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Informační služba pro oběti domácího násilí (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informace o právech obětí a o zdrojích, které jsou dostupné na vnitrostátním území, a kde může být poskytnuta psychologická a sociální podpora a právní informace) – telefonicky: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní a důvěrná služba dostupná nepřetržitě).
Poslední aktualizace: 13/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Rumunsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Rumunským rozhodujícím orgánem určeným podle čl. 3 odst. 2 je:

Bukurešťský okresní soud (Tribunalul București)
Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, PSČ 030823

Tel. č.: +40 214083600, +40 214083700
Fax: +4021 3187731

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tribunalul.bucuresti@just.ro

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://tribunalulbucuresti.ro/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

 • žádost? v rumunštině
 • podpůrné dokumenty? v rumunštině

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto náklady uhradí?

Nepoužije se.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Nikoli.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Fyzická přítomnost není nutná.

Právní pomoc zahrnuje také cestovní výdaje, vyžadují-li právní předpisy nebo soud fyzickou přítomnost, a pokud soud rozhodne, že neexistuje jiná možnost, jak příslušné osoby vyslechnout.

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Fyzická přítomnost není nutná.

Právní pomoc zahrnuje také cestovní výdaje, vyžadují-li právní předpisy nebo soud fyzickou přítomnost, a pokud soud rozhodne, že neexistuje jiná možnost, jak příslušné osoby vyslechnout.

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

To posuzuje určený rumunský rozhodující orgán, a to Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů při okresním soudu v Bukurešti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Jeden až dva roky.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V rumunštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Při vyřizování žádosti o finanční odškodnění nebo žádosti o zálohu na finanční odškodnění může Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, která je složena ze dvou soudců, v rozhodnutí schválit jedno z těchto řešení:

 1. žádost schválit, stanovit výši finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění;
 2. žádost zamítnout, nejsou-li splněny zákonem stanovené požadavky pro poskytnutí finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění.

Rozhodnutí o vyřízení žádosti o finanční odškodnění nebo žádosti o zálohu na finanční odškodnění je doručeno oběti.

Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu do patnácti dnů od doručení.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Veřejnou právní pomoc můžete obdržet podle rumunských právních předpisů (článek 14 a násl. zákona č. 211/2004 o určitých opatřeních týkajících se poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů).

Bezplatná právní pomoc je na žádost poskytována těmto kategoriím obětí:

 1. osobám, které se staly obětí těchto trestných činů: pokus o vraždu, zabití, ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, sexuální útok, pohlavní styk s nezletilou osobou, sexuální korupce nezletilých;
 2. manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na osobách, které zemřely v důsledku spáchaného trestného činu vraždy, zabití a úmyslného trestného činu majícího za následek smrt osoby.

Bezplatná právní pomoc je výše uvedeným obětem poskytnuta v případě, že trestný čin byl spáchán na území Rumunska, nebo pokud byl spáchán mimo území Rumunska v případě, že obětí je rumunský občan nebo cizí státní příslušník, který oprávněně pobývá v Rumunsku, a trestní řízení je vedeno v Rumunsku.

Bezplatná právní pomoc je na žádost poskytnuta obětem jiných trestných činů v případě, že měsíční příjem oběti na rodinného příslušníka nepřekračuje vnitrostátní hrubou minimální základní mzdu pro rok, v němž oběť podala žádost o bezplatnou právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta pouze v případě, že oběť oznámila trestný čin orgánům činným v trestním řízení nebo soudu do 60 dnů od spáchání trestného činu nebo ode dne, k němuž se oběť dozvěděla o spáchání trestného činu. Jestliže oběť nebyla fyzicky nebo psychicky schopna oznámit trestný čin orgánům činným v trestním řízení, počítá se 60denní lhůta ode dne, kdy byla schopna tak učinit.

Oběti mladší osmnácti let a oběti, na něž se vztahuje zákaz, nemají povinnost oznámit spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení může o spáchání trestného činu informovat zástupce nezletilého či osoby, na kterou se vztahuje zákaz.

Žádost o bezplatnou právní pomoc se podává okresnímu soudu, v jehož obvodu má oběť bydliště, a vyřizují ji dva soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to do patnácti dnů ode dne podání. K této žádosti se připojí kopie dokumentů dokládajících údaje uvedené v žádosti o bezplatnou právní pomoc, jakož i jakékoli jiné dokumenty, jež má oběť k dispozici a které jsou užitečné pro vyřízení žádosti.

Žádost o bezplatnou právní pomoc je projednána neveřejně a na jednání je předvolána oběť.

Pokud si oběť nezvolila obhájce, musí závěr ohledně schválení žádosti o bezplatné právní pomoci obsahovat také ustanovení obhájce z úřední pravomoci podle zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu povolání advokáta, znovu zveřejněného, v platném znění, a podle předpisů o výkonu advokacie.

Závěr ohledně schválení žádosti o bezplatnou právní pomoc je sdělen oběti. Rozhodnutí, kterým se žádost o bezplatnou právní pomoc zamítá, je předloženo k přezkumu okresnímu soudu, k němuž patří Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to na žádost oběti do patnácti dnů od doručení. Přezkum provádí senát složený ze dvou soudců.

Bezplatná právní pomoc je oběti během celého řízení přiznána do výše odpovídající dvěma vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, ve kterém oběť podala žádost o bezplatnou právní pomoc. Finanční prostředky potřebné pro poskytování bezplatné právní pomoci se poskytují ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu ministerstva spravedlnosti.

Výše uvedená ustanovení se vztahují obdobně i na poskytování částek potřebných k výkonu rozhodnutí o přiznání občanskoprávního odškodnění oběti trestného činu.

Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou pro výkon rozhodnutí, jímž se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, může podat i zákonný zástupce nezletilého nebo osoby, na kterou se vztahuje zákaz. Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou pro výkon rozhodnutí, jímž se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, jsou osvobozeny od kolkovného.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou k výkonu rozhodnutí, kterým se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, mohou předložit také nevládní organizace, k jejichž činnosti patří ochrana obětí, jsou-li tyto žádosti podepsány obětí, obsahují zákonem stanovené údaje a jsou k nim připojeny potřebné podpůrné doklady.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Slovinsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
1000 Ljubljana.

Tel: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mp@gov.si
Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mp.gov.si

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost? Ve slovinštině.

– podpůrné dokumenty? Ve slovinštině, ověřený překlad.

Pokud žádost a přiložené dokumenty nejsou ve slovinštině, ministerstvo spravedlnosti je vrátí žadateli nebo orgánu jiného členského státu, od něhož žádost obdrželo, spolu s vysvětlením, že žádost a přiložené dokumenty musí byt ve slovinštině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Pokud žádost a přiložené dokumenty nejsou ve slovinštině, ministerstvo spravedlnosti je vrátí žadateli nebo orgánu, od něhož žádost obdrželo, spolu s vysvětlením, že žádost a přiložené dokumenty musí byt ve slovinštině. Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění tedy žádosti nebo podpůrné dokumenty z jiného členského státu EU nepřekládá. Náklady na překlady jsou hrazeny z rozpočtu Republiky Slovinsko.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, za podání žádosti, úkony a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle tohoto zákona se poplatky neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Ne, náklady se neproplácejí.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Osobní přítomnost při řízení zpravidla není nutná.

Komise pro rozhodování o odškodnění obětí trestných činů (Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj) se může rozhodnout, že uspořádá ústní slyšení nebo že vyslechne stranu nebo odborníka. Podle pravidel obecného správního řízení mají strany, které neznají jazyk nebo ho nemohou použít z důvodu zdravotního postižení, právo sledovat průběh řízení za pomoci tlumočníka. Orgán je o tom musí informovat.

Komise však může v souladu s právem požádat orgán, který je příslušný k provádění těchto činností v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém žadatel podal žádost o odškodnění, aby tyto činnosti provedl. V takovém případě není osobní přítomnost nutná.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení budou přijata a uznána, pokud budou předložena ve slovinštině jako ověřený překlad.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Podle pravidel obecného správního řízení ne, protože se jedná o řízení na návrh žadatele.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je tři měsíce od obdržení úplné žádosti. Aktuální řízení obvykle trvá méně než půl roku, a to v závislosti na okolnostech případu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti budou předložena ve slovinštině.

Pokud bude řízení probíhat prostřednictvím příslušného orgánu členského státu Evropské unie, bude rozhodnutí zasláno spolu s předepsaným standardním formulářem stanoveným Evropskou komisí v jazyce příslušného členského státu, do kterého se posílá. Součástí standardního formuláře je také souhrn rozhodnutí, vysvětlení nebo právní informace o opravných prostředcích a vysvětlení dalších kroků, které se očekávají od žadatele.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žalobou ve správním řízení, o které rozhodne Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ve správním řízení s přípravou žádosti o odškodnění nelze obdržet bezplatnou právní pomoc.

Podle pravidel obecného správního řízení však musí úřední osoba respektovat zásadu ochrany práv dané strany, což znamená, že jí musí umožnit uplatňovat práva, musí jí v této souvislosti upozornit, vyzvat ji, aby svou žádost doplnila, a poskytnout vysvětlení, přičemž musí zajistit, aby neznalost a nevědomost nepoškozovaly její práva.

Strana se může rozhodnout podat proti rozhodnutí komise žalobu. Ve správním sporu, který je také soudním řízením, jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávnění obdržet bezplatnou právní pomoc podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

O tom nemáme žádné informace.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Slovensko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění u přeshraničních případů?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky – Referát rehabilitací a odškodňování

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.victims@justice.sk
Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gov.sk/

Mohu žádost zaslat i u přeshraničních případů přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi (aniž bych postupoval přes asistenční úřad ve své zemi původu)?

S Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky není možné komunikovat přímo. U přeshraničních nároků by se měl využívat asistenční orgán v zemi původu.

Ve kterém jazyce / kterých jazycích orgány odpovědné za otázky spojené s odškodněním přijímají:

 • žádost?
  Ve slovenštině.
 • podpůrné dokumenty?
  Ve slovenštině.

Pokud orgán odpovědný za otázky spojené s odškodněním přeloží žádost / podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo překlady hradí?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky nezajišťuje překlad potřebných dokladů. Překlad a související náklady hradí oběť trestného činu.

Hradí se v této zemi správní či jiné poplatky za zpracování mé žádosti (přijaté z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu uhradit?

Řízení nepodléhá poplatkům.

Pokud budu muset být během řízení a/nebo při rozhodování o mé žádosti přítomen, mohou mi být uhrazeny cestovní výdaje? Jak o ně mohu požádat? Na koho se mám obrátit?

Při posuzování žádosti o odškodnění se přítomnost oběti trestného činu nevyžaduje. Veškeré výslechy provádí asistenční orgán, ke kterému byla žádost podána, nebo slovenské orgány prostřednictvím technických zařízení pro audiovizuální přenos. Tak nevznikají cestovní výdaje a není třeba je hradit.

Pokud budu muset být osobně přítomen, je zajištěn tlumočník?

Právní předpisy nestanovují osobní účast žadatele v řízení o odškodnění. Při posuzování žádosti o odškodnění se přítomnost oběti trestného činu nevyžaduje.

Budou má lékařská osvědčení od lékařů v mé zemi pobytu přijata nebo uznána, nebo můj zdravotní stav / zranění budou muset vyšetřit vaši lékařští odborníci?

Pro účely stanovení odškodnění v podobě bolestného se vyžaduje lékařská zpráva, která splňuje požadavky uvedené ve slovenských právních předpisech. Nicméně je i tak možné, že zdravotní stav posoudí lékař ve Slovenské republice na základě lékařských zpráv vystavených v zemi původu.

Budou mi uhrazeny cestovní výdaje, pokud v této zemi budu muset podstoupit lékařské vyšetření?

Cestovní výdaje hrazeny nebudou.

Jak dlouho přibližně trvá, než příslušný subjekt/orgán vydá rozhodnutí o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky rozhodne do šesti měsíců od obdržení žádosti.

Ve kterém jazyce obdržím rozhodnutí ve věci mé žádosti?

Ve slovenštině.

Pokud s rozhodnutím nebudu spokojen, jak proti němu mohu vznést námitku?

Prostřednictvím žaloby soudu.

Mohu využít právní pomoc (pomoc právníka) podle pravidel druhé země?

Slovenské právní předpisy neupravují právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění. Je možné využít obecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci nebo požádat o pomoc některou z organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů. Samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny pro podání žádosti o odškodnění.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci s podáním žádosti o odškodnění u přeshraničního případu?

Ve Slovenské republice existují nevládní organizace poskytující pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, které se zaměřují na určité oběti. Možnosti jednotlivých organizací poskytovat pomoc s žádostmi o odškodnění u přeshraničních věcí závisí hlavně na kapacitě jejich zaměstnanců.

Poslední aktualizace: 09/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Finsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Státní pokladna

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finsko

E-mail:Odkaz se otevře v novém okně. rikosvahingot@valtiokonttori.fi

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Svou žádost můžete poslat přímo státní pokladně (Valtiokonttori). Vezměte však prosím na vědomí omezení týkající se jazyka dokumentů, jak je vysvětleno níže.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme žádost?

A podpůrné doklady?

Žádost musí být vypracována ve finštině, švédštině nebo v angličtině. Podpůrné doklady by rovněž měly být v jednom z těchto jazyků.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Státní pokladna nepřijme žádost ke zpracování, pokud nebude vypracována v jednom z výše uvedených jazyků. Pokud potřebujete pomoc s překladem dokumentů, můžete kontaktovat asistenční orgán v zemi, v níž žijete.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za zpracování vaší žádosti vám nebudou účtovány žádné administrativní náklady.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Věc bude státní pokladnou zpracována písemně. V žádné fázi procesu nebudete požádáni, abyste se dostavili osobně.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz předchozí odpověď.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení vystavené lékařem ve vašem státě bydliště bude přijato jako důkaz utrpěného zranění.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Viz předchozí odpověď.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí obdržíte v průměru za 6–8 měsíců poté, co státní pokladna obdrží vaši žádost.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Státní pokladna vydává rozhodnutí pouze ve finštině a švédštině. Pokud jste svou žádost podali v angličtině, obdržíte společně s rozhodnutím shrnutí obsahu rozhodnutí v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí o odškodnění můžete podat písemný opravný prostředek k pojišťovnickému soudu (Vakuutusoikeus), a to do 30 dní ode dne, kdy jste rozhodnutí obdrželi. Pokyny, jak opravný prostředek podat, jsou uvedeny v rozhodnutí státní poklady o odškodnění.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Státní pokladna vám může poskytnout poradenství ve věcech souvisejících s podáním žádosti o odškodnění. Pokud při přípravě své žádosti využijete pomoci externího advokáta, s tím související náklady mohou být nahrazeny pouze v případě, že je vám přiznána právní pomoc nebo přidělen právní poradce pro projednávání věci soudem. Náklady na vypracování žádosti mohou být nahrazeny, i když věc neprojednává soud, pokud splníte finanční podmínky stanovené pro získání právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Pomoc s podáním žádosti vám může poskytnout finská organizace na podporu obětí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktní údaje této organizace naleznete na jejích internetových stránkách (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.riku.fi/en/home/).

Poslední aktualizace: 09/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Švédsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: +46 90708200
Fax: +46 90178353

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetová stránka:Odkaz se otevře v novém okně.http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštovní adresa:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Švédsko

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, pokud byl trestný čin spáchán ve Švédsku, může být žádost poslána přímo Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

– podpůrné dokumenty?

Žádost a podpůrné dokumenty jsou přijímány ve švédském a v anglickém jazyce.

Pokud orgán příslušný pro odškodnění žádost / podpůrné dokumenty obdržené z jiné země EU překládá, kdo za tento překlad platí?

Náklady na překlad nese Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Žadatel nemusí být přítomen. Zpracování je provedeno písemně.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Je-li během procesu třeba tlumočení, existují možnosti, jak ho zajistit.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení nebo lékařské zprávy z jiných zemí mohou být přijaty. Je-li třeba dodatečné posouzení, Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) obvykle povolá odborné lékaře, kteří vypracují posudek na základě dostupných lékařských důkazů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Jste-li obyvatelem jiné země EU, obvykle není třeba podstupovat lékařské vyšetření ve Švédsku. Je-li však další vyšetření tohoto druhu vyžadováno, existuje možnost nechat si náklady proplatit.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Doba zpracování se liší v závislosti na charakteru případu a pracovním zatížení daného orgánu. Průměrná doba zpracování činí přibližně tři měsíce, ale může trvat i kratší nebo delší časový úsek. Případy jsou zpracovávány dle pořadí, v jakém byly přijaty, a obvykle není žádnému případu dávána přednost.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí bude vyhotoveno ve švédském jazyce. Pokud nemluvíte švédsky, obdržíte rovněž shrnutí rozhodnutí v anglickém jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) nelze napadnout, ale orgán může své rozhodnutí změnit buď na základě žádosti, nebo z vlastní iniciativy, a to tehdy, jsou-li zjištěny nové okolnosti, nebo existují-li pro to jiné důvody.

Žadatel, který není s rozhodnutím spokojen, musí orgánu zaslat písemnou žádost o přezkoumání případu. V žádosti by měly být specifikovány jak kýžená změna rozhodnutí, tak i s ní související důvody. Veškeré dodatečné materiály by měly být předloženy současně se žádostí.

Žadatel má vždy právo požádat o přezkum rozhodnutí Tribunál pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Náhrada za náklady na právní zastoupení bude přiznána pouze tehdy, existují-li pro to konkrétní důvody. Pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem není pomoc od právníka obvykle třeba. Podání žádosti je relativně snadné. Orgán je rovněž povinen poskytnout osobám žádajícím o odškodnění informace a poradenství a je odpovědný za získání důkazů požadovaných pro rozhodnutí v daném případu.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Chcete-li podat žádost, nebo máte-li nějaké dotazy ohledně odškodnění v přeshraničním případě, je nejlepší se pro pomoc a informace obrátit na Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten). Informace naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Na orgán se můžete rovněž obrátit telefonicky, a to na čísle +46 90 70 82 00.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Anglie a Wales

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel. +44 203 684 2517

Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost od vás přijmeme přímo, aniž byste museli využít asistenční orgán ve své domovské zemi.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

 • žádost?
 • podpůrné dokumenty?

Tyto dokumenty bychom chtěli obdržet v anglickém jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto náklady uhradí?

Tyto překlady uhradíme.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Žádosti zpracováváme a s žadateli komunikujeme písemně. Nemusíte být přítomen.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Není relevantní.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / moje zranění vyšetřen / vyšetřeno vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Akceptujeme zprávy, které vystavili kvalifikovaní lékaři v jiných zemích.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje nehradíme.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Doba potřebná k posouzení žádosti se liší podle toho, jak je situace komplikovaná. Například vyřízení žádosti týkající se ušlého zisku bude trvat déle než zpracování žádosti, která se týká platby podle sazebníku za zranění. Úřad CICA žádost s konečnou platností neuzavře, dokud nepotvrdíte, že jste se ze svých zranění v maximální možné míře zotavili. Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Korespondenci s vámi povedeme v anglickém jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.tribunálu prvního stupně.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.informační službu pro oběti (Victims Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Severní Irsko

Tento oddíl se nepoužije. Služby pro odškodňování (Compensation Services) v Severním Irsku se zabývají pouze žádostmi, které se týkají nároků vzniklých v Severním Irsku.


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

-

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

-

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

-

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

-

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

-

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

-

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

-

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

-

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

-

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

-

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

-

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

-

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

-

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

-

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Skotsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel. +44 300 003 3601

Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost od vás přijmeme přímo, aniž byste museli využít asistenční orgán ve své domovské zemi.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

 • žádost?
 • podpůrné dokumenty?

Tyto dokumenty bychom chtěli obdržet v anglickém jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto náklady uhradí?

Tyto překlady uhradíme.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Žádosti zpracováváme a s žadateli komunikujeme písemně. Nemusíte být přítomen.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Není relevantní.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / moje zranění vyšetřen/vyšetřeno vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Akceptujeme zprávy, které vystavili kvalifikovaní lékaři v jiných zemích.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje nehradíme.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.  Složitější případy si vyžádají delší dobu.  Konečné rozhodnutí ve vaší věci nevydáme, dokud bude trvat vaše léčba nebo nebude známo, do jaké míry jste se zotavili.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Korespondenci s vámi povedeme v anglickém jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.tribunálu prvního stupně.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.informační službu pro oběti a svědky (Victims and Witness Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.