Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Německo

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tel. +49 228995272680
Fax: +49 228995274134

E-mail: IVc2@bmas.bund.de
Internetová adresa: http://www.bmas.de/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci kontaktního místa ve své domovské zemi)?

Můžete, bylo by však nejlepší, aby byly informovány i příslušné asistenční orgány.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

– podpůrné dokumenty?

Úředním jazykem je němčina. Nikdy se však nestalo, že by německý orgán odmítl žádost podanou v jiném než německém jazyce nebo že by se takovou žádostí nezabýval.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Tyto náklady obvykle nese německý rozhodující orgán a někdy německý asistenční orgán. Bylo by však lepší, kdyby směrnice 2004/80/ES obsahovala ustanovení, jež by uvádělo, že takové náklady nese stát, v němž byl trestný čin spáchán.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za žádosti o odškodnění obětí se v Německu neplatí žádné správní nebo jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Na tlumočníka nemáte právní nárok. V praxi se však tlumočníci často využívají, jsou-li zapotřebí.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Taková osvědčení jsou obvykle přijímána.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje, jsou-li nezbytné, hradí příslušný rozhodující orgán.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť délka řízení o odškodnění úzce souvisí s okolnostmi každého jednotlivého případu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí bude v němčině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí v řízení o odškodnění lze podat opravný prostředek. Není-li opravnému prostředku vyhověno, lze podat žalobu k sociálnímu soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Všichni žadatelé mohou získat právní pomoc, náhradu nákladů na tuto pomoc však nelze poskytnout.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V Německu existuje řada místních, regionálních a národních organizací na podporu obětí, které mohou poskytnout pomoc. Dobrý přehled nabízejí následující webové stránky, které jsou k dispozici také v angličtině a španělštině: https://www.odabs.org/.

Poslední aktualizace: 12/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.