Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Фондът за обезщетяване на жертвите на престъпления с насилие (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Хага

Телефон: 070-4142000
Факс: 070-4142001

Адрес на електронна поща: info@schadefonds.nl
Уебсайт: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Пощенски адрес:
Postbus 71
NL-2501 CB
Хага

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

— съпътстващите документи?

На нидерландски или на английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава — членка на ЕС, кой заплаща за това?

Фондът за обезщетяване на жертвите на престъпления с насилие.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не е необходимо да присъствате по време на процедурата.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Неприложимо.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Това зависи от съответните лекари и оценката на ситуацията, направена от нашите медицински експерти.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Неприложимо.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Не повече от 26 седмици.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На нидерландски език или на Вашия език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

С подаване на възражение. Вж. по-горе.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Нидерландската организация за подкрепа на жертвите (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Телефон: 0900-0101

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт